výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Ž 115, 1-18

1 Ne nám, Hospodine, ne nám, ale jménu svému dej čest, pro milosrdenství své a pro pravdu svou. 2 Proč mají říkati pohané: Kdež jest nyní Bůh jejich? 3 Ješto Bůh náš jest na nebi, čině všecko, což se mu líbí. 4 Modly pak jejich jsou stříbro a zlato, dílo rukou lidských. 5 Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí. 6 Uši mají, a neslyší, nos mají, a nečijí. 7 Ruce mají, a nemakají, nohy mají, a nechodí, aniž volati mohou hrdlem svým. 8 Nechať jsou jim podobni, kteříž je dělají, a kdožkoli v nich doufají. 9 Izraeli, doufej v Hospodina, nebo spomocníkem a štítem takových on jest. 10 Dome Aronův, doufej v Hospodina, spomocníkem a štítem takových on jest. 11 Kteříž se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, spomocníkem a štítem takových on jest. 12 Hospodin rozpomena se na nás, požehná; požehná domu Izraelovu, požehná i domu Aronovu. 13 Požehná bojícím se Hospodina, malým, i velikým. 14 Rozmnoží Hospodin vás, vás i syny vaše. 15 Požehnaní vy od Hospodina, kterýž učinil nebesa i zemi. 16 Nebesa jsou nebesa Hospodinova, zemi pak dal synům lidským. 17 Ne mrtví chváliti budou Hospodina, ani kdo ze všech těch, kteříž sstupují do místa mlčení, 18 Ale my dobrořečiti budeme Hospodinu od tohoto času až na věky. Halelujah.

Ž 115, 1-18

Verš 5
Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí.
Dt 4:28 - A sloužiti tam budete bohům, dílu rukou lidských, dřevu a kameni, ješto nevidí ani slyší, ani jedí, ani čijí.
Jer 10:3 - Ustanovení zajisté těch národů jsou pouhá marnost. Nebo setna dřevo sekerou v lese, dílo rukou řemeslníka,
Jer 10:9 - Stříbro tažené z zámoří přivážíno bývá, a zlato z Ufaz, dílo řemeslníka a rukou zlatníka; z postavce modrého a šarlatový jest oděv jejich, všecko to jest dílo umělých.

Z 115,17-18 - Izraeliti sa domnievali, že po smrti sa ani Pán nestará o mŕtvych, ani mŕtvi nemôžu nijako osláviť Boha. "V šeóle", v podsvetí sa ani nežilo, ani nehynulo, bol to život veľmi malátny, tam sa nedal vykonať nijaký záslužný skutok (Ž 6,6; 30,10; 88,11).