výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Krn 1, 1-54

1 Adam, Set, Enóš, 2 Kénán, Mahalalél, Járed, 3 Enoch, Metúšelach, Lámech, 4 Nóach, Sem, Chám a Jáfet. 5 Synovia Jáfetovi: Gómer, Mágóg, Mádaj, Jávan, Túbal, Mešech a Tíras. 6 Synovia Gómerovi: Aškenaz, Rífat a Tógarma. 7 Synovia Jávánovi: Elíša, Taršíš, Kittím a Ródáním. 8 Synovia Chámovi: Kúš, Micrajim, Pút a Kanáan. 9 Synovia Kúšovi: Seba, Chavíla, Sabta, Rama, Sabtecha. Synovia Ramovi: Sába a Dedan. 10 Kúš splodil Nimróda. Ten bol prvý mocnár na zemi. 11 Micrajim splodil Lúdijcov, Anámovcov, Lehábovcov, Naftúchovcov, 12 Patrúsejcov a Kaslúchovcov, odkiaľ pochádzajú Filištínci a Kaftórci. 13 Kanaán splodil Sidóna, svojho prvorodenca, a Chéta, 14 Jebúsejcov, Amorejcov, Girgášejcov, 15 Chivijcov, Arkijcov, Sínejcov, 16 Arvádejcov, Cemárejcov a Chamáťanov. 17 Synovia Semovi: Élám, Aššúr, Arpachšad, Lúd, Aram, Úc, Chúl, Jeter a Mešech. 18 Arpachšad splodil Šelacha a Šelach splodil Ébera. 19 Éberovi sa narodili dvaja synovia. Jeden sa volal Peleg - lebo za jeho čias bola rozdelená zem - jeho brat sa volal Joktán. 20 Joktán splodil Almódáda, Šelefa, Chacarmáveta, Jeracha, 21 Hadóráma, Úzála, Diklu, 22 Ébála, Abímáéla, Sábu, 23 Ófíra, Chavílu a Jóbába. Všetci títo boli synovia Joktánovi. 24 Sem, Arpachšad, Šelach, 25 Éber, Peleg, Reú, 26 Serúg, Náchór, Terach, 27 Abrám, čiže Abrahám. 28 Synovia Abrahámovi: Izák a Izmael. 29 Ich rodokmeň je tento: Izmaelov prvorodenec Nebájót a Kédár, Adbeél, Mibsám, 30 Mišmá, Dúma, Massa, Chadad, Téma, 31 Jetúr, Náfiš a Kédma. To sú synovia Izmaelovi. 32 Synovia Ketúry, vedľajšej ženy Abrahámovej: porodila Zimrána, Jokšána, Medána, Midjána, Jišbáka a Šúacha. Synovia Jokšánovi: Sába a Dedan. 33 Synovia Midjánovi: Efa, Éfer, Enoch, Abída a Eldáa. Všetci tí sú synovia Ketúry. 34 Abrahám splodil ďalej Izáka. Synovia Izákovi sú Ézav a Izrael. 35 Synovia Ézavovi: Elífaz, Reúél, Jeúš, Jalám a Kórach. 36 Synovia Elífazovi: Témán, Ómár, Cefí, Gatám, Kenaz, Timna a Amálék. 37 Synovia Reúélovi: Nachat, Zerach, Šamma a Mizza. 38 Synovia Séírovi: Lótán, Šóbál, Cibón, Aná, Díšón, Écer a Díšán. 39 Synovia Lótánovi: Chórí a Hómám. Lótánova sestra: Timna. 40 Synovia Šóbálovi: Alján, Mánachat, Ébál, Šefí a Ónam. Synovia Cibónovi: Ajjá a Ana. Syn Anu: Díšón. 41 Synovia Díšónovi: Chamrán, Ešbán, Jitrán a Kerán. 42 Synovia Écerovi: Bilhán, Zaaván a Jaakán. Synovia Díšónovi: Úc a Arán. 43 Toto sú králi, ktorí vládli v Edómsku skôr, ako vládol nad Izraelcami kráľ: Bela, syn Beórov. Jeho mesto sa volalo Dinhába. 44 Keď zomrel Bela, kráľom miesto neho sa stal Jóbáb, syn Zerachov, z Bocry. 45 Keď zomrel Jóbáb, stal sa kráľom miesto neho Chúšám z Témánu. 46 Keď zomrel Chúšám, stal sa kráľom miesto neho Hadad, syn Bedadov, ktorý porazil Midjáncov na moábskych stráňach. Jeho mesto sa volalo Avét. 47 Keď zomrel Hadad, stal sa kráľom miesto neho Samla z Masréky. 48 Keď zomrel Samla, stal sa kráľom miesto neho Šáúl z Rechobótu pri Veľrieke. 49 Keď zomrel Šáúl, stal sa kráľom miesto neho Baal-Chánán, syn Achbórov. 50 Keď zomrel Baal-Chánán, stal sa kráľom miesto neho Hadad. Jeho mesto sa volalo Paí, jeho žena sa volala Mehétabeél, dcéra Matrédy, dcéry Mézahábovej. 51 Hadad zomrel. Edómski náčelníci boli: náčelník Timna, náčelník Alja, náčelník Jetét, 52 náčelník Oholíbámá, náčelník Éla, náčelník Pínon, 53 náčelník Kenaz, náčelník Témán, náčelník Mibcár, 54 náčelník Magdíél, náčelník Írám. To boli edómski náčelníci.

1Krn 1, 1-54

Verš 32
Synovia Ketúry, vedľajšej ženy Abrahámovej: porodila Zimrána, Jokšána, Medána, Midjána, Jišbáka a Šúacha. Synovia Jokšánovi: Sába a Dedan.
Gn 25:2 - Tá mu porodila Zimrána, Jokšána, Medána, Midjána, Jišbáka a Šúacha.

Verš 1
Adam, Set, Enóš,
Gn 5:3 - Keď mal Adam stotridsať rokov, splodil syna sebe podobného, na svoj obraz, a dal mu meno Šét.

Verš 34
Abrahám splodil ďalej Izáka. Synovia Izákovi sú Ézav a Izrael.
Gn 25:21 - Izák sa modlil k Hospodinovi za svoju ženu, pretože bola neplodná. Hospodin ho vypočul a jeho žena Rebeka počala.
Gn 25:24 - Keď sa jej naplnil čas, aby porodila, hľa, dvojčatá boli v jej živote.

Verš 35
Synovia Ézavovi: Elífaz, Reúél, Jeúš, Jalám a Kórach.
Gn 36:10 - A toto sú mená Ézavových synov: Elifáz, syn Ézavovej ženy Ady, Reúél, syn Ézavovej ženy Basematy.

Verš 5
Synovia Jáfetovi: Gómer, Mágóg, Mádaj, Jávan, Túbal, Mešech a Tíras.
Gn 10:2 - Jáfetovi synovia sú: Gómer, Mágóg, Mádaj, Jáván, Túbal, Mešech a Tírás.

Verš 8
Synovia Chámovi: Kúš, Micrajim, Pút a Kanáan.
Gn 10:6 - Chámovi synovia sú: Kúš, Micrajim, Pút a Kanaán.

Verš 12
Patrúsejcov a Kaslúchovcov, odkiaľ pochádzajú Filištínci a Kaftórci.
Gn 10:14 - Patrúsiov, Kaslúchov a Kaftóranov, z ktorých pochádzajú Filištínci.

Verš 17
Synovia Semovi: Élám, Aššúr, Arpachšad, Lúd, Aram, Úc, Chúl, Jeter a Mešech.
Gn 10:22 - Šémovi synovia sú: Élám, Aššúr, Arpachšad, Lúd a Arám.

Verš 24
Sem, Arpachšad, Šelach,
Gn 11:10 - Toto je Šémov rodokmeň: Dva roky po potope, keď mal Šém sto rokov, splodil Arpachšada.
Lk 3:36 - Sále Kainanov, Kainan Arfaxadov, Arfaxad Sémov, Sém Nóachov, Nóach Lámechov,

Verš 28
Synovia Abrahámovi: Izák a Izmael.
Gn 16:15 - Hagar porodila Abrámovi syna a Abrám pomenoval syna, ktorého mu Hagar porodila, Izmaelom.
Gn 21:2 - Sára počala a porodila Abrahámovi v jeho starobe syna v určenom čase, o ktorom mu Boh hovoril.

Verš 29
Ich rodokmeň je tento: Izmaelov prvorodenec Nebájót a Kédár, Adbeél, Mibsám,
Gn 25:13 - Toto sú mená Izmaelových synov podľa ich mien a rodov: Nebájot, prvorodený syn Izmaelov. Kédár, Adbeél, Mibsám,

1Krn 1,1-4 - Porov. Gn 5,3–32.

1Krn 1,10 - O Nimródovi pozri Gn 10,9–12.

1Krn 1,17 - Chus, Hul, Geter a Mosoch boli Aramovi synovia.

1Krn 1,17-23 - Porov. Gn 10,22–29.

1Krn 1,19 - Meno Faleg znamená "deliť".

1Krn 1,29-31 - Porov. Gn 25,13–16.

1Krn 1,37 - Porov. Gn 36,13.

1Krn 1,38-42 - Porov. Gn 36,20–28.

1Krn 1,43-50 - Porov. Gn 36,31–39.

1Krn 1,51-54 - Porov. Gn 36,40–43.