výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Ž 100, 1-5

1 Ďakovný žalm.Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem! 2 S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním! 3 Vedzte, že Hospodin je Boh: On učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy. 4 Vchádzajte s vďakou do Jeho brán a s chválospevom do Jeho nádvorí; ďakujte Mu a dobrorečte Jeho menu! 5 Lebo je dobrý Hospodin, naveky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod.

Ž 100, 1-5

Verš 3
Vedzte, že Hospodin je Boh: On učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy.
Ž 95:7 - Lebo On je náš Boh, my ľud Jeho pastvy a ovce Jeho ruky. Kiežby ste počuli dnes Jeho hlas!
Ez 34:30 - Potom poznajú, že ja, Hospodin, ich Boh, som s nimi a že oni, dom Izraela, sú mojím ľudom - znie výrok Hospodina, Pána.

Z 100 - Autor žalmu je neznámy. Žalm sa mal spievať pri ďakovnej obete ("tôdáh"). Obsahovo je mesiášsky, lebo povoláva všetkých ľudí oslavovať Pána v chráme ako svojho Stvoriteľa a Pána (Iz 2,3; 56,6).