výhody registrácie

Júdov list

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Júd 1, 1-25

1 Júda, služobník Ježiša Krista a brat Jakubov, povolaným, ktorých si Boh Otec zamiloval a pre Ježiša Krista zachoval. 2 Milosrdenstvo vám a pokoj a láska nech sa rozhojňuje! 3 Milovaní, keďže sa všemožne snažím písať vám o našom spoločnom spasení, nútený som vám napísať a napomenúť vás, aby ste bojovali za vieru, odovzdanú raz navždy svätým. 4 Lebo votreli sa niektorí ľudia, o ktorých platí už dávno napísaný výrok: Bezbožní, ktorí zneužívajú milosť nášho Boha na výstrednosti a zapierajú jediného Panovníka a nášho Pána Ježiša Krista. 5 Chcem vám pripomenúť, aj keď to všetko už dávno viete, že keď Pán vyslobodil ľud z Egypta, potom zahubil tých, čo neverili; 6 že anjelov, ktorí si neuchránili svoje panstvo, ale opustili vlastný príbytok, drží v tme vo večných putách pre súd veľkého dňa, 7 rovnako ako Sodoma a Gomora a okolité mestá, ktoré sa podobným spôsobom oddali smilstvu a chodili za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú nám výstrahou. 8 Podobne aj títo blúznivci poškvrňujú telo, nikoho neuznávajú nad sebou a rúhajú sa nebeským mocnostiam. 9 Veď ani archanjel Michal, keď bojoval s diablom a hádal sa o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť nad ním potupný súd; povedal len: Nech ťa Pán potrestá! 10 Títo však sa rúhajú tomu, čo nepoznajú, a práve na to hynú, čo ako nerozumná zver chápu podľa prírody. 11 Beda im! Lebo šli Kainovou cestou, dali sa strhnúť do Balámovho bludu za odmenu a Kórachovou vzburou zahynuli. 12 Sú poškvrnou našich hodov lásky; keď s vami bez bázne spoločne hodujú, sami seba pasú. Sú oblakmi bez vody, ktorými vietor sem-tam točí; jesennými stromami bez ovocia odumretými, vytrhnutými s koreňmi. 13 Sú divokými morskými vlnami, ktoré vyhadzujú ako penu svoju vlastnú hanebnosť; bludnými hviezdami, pre ktoré je pripravené temno tmy na večnosť. 14 Aj o nich prorokoval Henoch, siedmy po Adamovi, keď povedal: Ajhľa, prišiel Pán so svojimi svätými desaťtisícami, 15 aby vykonal súd nad všetkými a skáral všetkých bezbožných pre všetky ich bezbožné skutky, ktorými páchali bezbožnosť, i pre všetky urážlivé reči, ktoré hovorili bezbožní hriešnici proti Nemu. 16 Sú nespokojencami, ktorí reptajú na svoj údel, a pritom žijú podľa svojich žiadostí; ich ústa hovoria naduto a lichotia ľuďom za zisk. 17 Ale vy, milovaní, pamätajte na slová, čo predpovedali apoštolovia nášho Pána Ježiša Krista; 18 veď vám hovorili: V poslednom čase vystúpia posmievači, ktorí budú žiť podľa svojich bezbožných žiadostí. 19 To sú tí, čo vyvolávajú roztržky, ľudia telesní, ktorí nemajú ducha. 20 Ale vy, milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svätom. 21 Udržujte sa v láske Božej a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista na večný život. 22 Majte súcit s pochybovačmi, 23 zachraňujte ich, vytrhnúc ich z ohňa. Iných sa zase ujmite s bázňou, nenávidiac aj ich odev poškvrnený telom. 24 Tomu však, ktorý vás môže zachrániť od pádu a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu: 25 jedinému [múdremu] Bohu, nášmu Spasiteľovi v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, sláva, veleba, sila a moc pred všetkými vekmi aj teraz i na všetky veky! Amen.

Júd 1, 1-25

Verš 4
Lebo votreli sa niektorí ľudia, o ktorých platí už dávno napísaný výrok: Bezbožní, ktorí zneužívajú milosť nášho Boha na výstrednosti a zapierajú jediného Panovníka a nášho Pána Ježiša Krista.
2Pt 2:1 - Bývali však medzi ľudom aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí vnesú skazonosné sektárstvo, a keďže budú zapierať aj samého Pána, ktorý si ich vykúpil, uvalia na seba skorú skazu.
1Pt 2:8 - kameňom úrazu a skalou pohoršenia, lebo oni, slovu neposlušní, sa urážajú; to je teda ich určenie.
2Pt 2:3 - Z chamtivosti sa budú usilovať vykorisťovať vás úlisnými rečami, ale ich odsúdenie sa už oddávna pripravuje a ich zatratenie nespí.

Verš 5
Chcem vám pripomenúť, aj keď to všetko už dávno viete, že keď Pán vyslobodil ľud z Egypta, potom zahubil tých, čo neverili;
Nm 14:29 - Na tejto púšti popadajú vaše mŕtvoly, a to celý počet všetkých vašich spočítaných od dvadsaťročných vyššie, ktorí reptali proti mne.
Nm 26:64 - Medzi nimi však nebol nikto zo spočítaných Mojžišom a kňazom Áronom, ktorí spočítali Izraelcov na Sinajskej púšti,
Ž 106:26 - Zodvihol vtedy ruku proti nim, že im dá padnúť na púšti,
1Kor 10:5 - ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenia, lebo zahynuli na púšti.
Heb 3:17 - A na koho zanevrel na štyridsať rokov? Či nie na tých, čo zhrešili a ich telá padli na púšti?

Verš 6
že anjelov, ktorí si neuchránili svoje panstvo, ale opustili vlastný príbytok, drží v tme vo večných putách pre súd veľkého dňa,
2Pt 2:4 - Lebo Boh neodpustil ani anjelom, ktorí zhrešili, ale uvrhol ich do podsvetia a v reťaziach temna ich dal strážiť až do súdu.
2Pt 2:4 - Lebo Boh neodpustil ani anjelom, ktorí zhrešili, ale uvrhol ich do podsvetia a v reťaziach temna ich dal strážiť až do súdu.

Verš 7
rovnako ako Sodoma a Gomora a okolité mestá, ktoré sa podobným spôsobom oddali smilstvu a chodili za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú nám výstrahou.
Gn 19:24 - Vtedy Hospodin spustil na Sodomu a Gomoru sírový a ohnivý dážď z neba
Dt 29:23 - Všetky národy sa budú spytovať: Prečo tak vykonal Hospodin tejto krajine? Prečo toľká páľava hnevu?
Iz 13:19 - Tak pochodí Babylon, ozdoba kráľovstiev, pyšná nádhera Chaldejcov, ako keď Boh vyvrátil Sodomu a Gomoru.
Jer 50:40 - Ako vtedy, keď Boh vyvrátil Sodomu, Gomoru a jej susedné mestá - znie výrok Hospodinov - nebude tam nikto bývať a nebude sa tam zdržovať ľudský tvor.
Ez 16:49 - Hľa, toto bola vina tvojej sestry Sodomy: mala pýchu, presýtenosť chlebom a bezprostredný pokoj i so svojimi dcérami, ale biednemu a chudobnému ruku nepodala.
Oz 11:8 - Ako by som sa ťa mohol vzdať, Efrajim, ako by som ťa vydal napospas, Izrael? Ako by som ťa mohol vydať ako Admu, naložiť s tebou ako s Ceboímom? Srdce sa obracia vo mne, súčasne pohol sa môj súcit.
Am 4:11 - Vyvrátil som vás, ako Boh vyvrátil Sodomu a Gomoru, takže ste boli ako hlaveň vytrhnutá z ohňa. No ku mne ste sa nevrátili - znie výrok Hospodinov.
Lk 17:29 - a v ten deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, padol oheň a síra z neba a zahubili všetkých:
2Pt 2:6 - Odsúdil aj mestá Sodomu a Gomoru, obrátil ich na popol, a tak ukázal výstražný príklad bezbožníkom v budúcnosti;

Verš 9
Veď ani archanjel Michal, keď bojoval s diablom a hádal sa o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť nad ním potupný súd; povedal len: Nech ťa Pán potrestá!
Dan 10:13 - Ale knieža perzského kráľovstva stálo oproti mne dvadsaťjeden dní, a ajhľa, Mícháél, jedno z prvých kniežat, mi prišlo na pomoc. Nechal som ho tam pri perzských kráľoch,
Dan 12:1 - V tom čase povstane veľké knieža Mícháél, ktoré sa zastane synov tvojho ľudu. Nastane čas súženia, akého nebolo, odkedy jestvujú národy, až po tento čas. V tom čase bude zachránený tvoj ľud i každý, ktorého nájdu zapísaného v knihe.
Zjv 12:7 - A povstal boj na nebi. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; i drak a jeho anjeli bojovali,
2Pt 2:11 - hoci anjeli, v sile a moci väčší, nevynášajú proti nim rúhavý výrok pred Pánom.
Za 3:2 - Hospodin povedal satanovi: Nech ťa pokarhá Hospodin, satan! Nech ťa pokarhá Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem. Či tento nie je hlavňou vyrvanou z ohňa?

Verš 10
Títo však sa rúhajú tomu, čo nepoznajú, a práve na to hynú, čo ako nerozumná zver chápu podľa prírody.
2Pt 2:12 - Ale títo, ako nerozumná zver zrodená od prírody, aby ju lovili a ničili, rúhajú sa tomu, čo nepoznajú; a aj zahynú tak, ako hynú zvieratá,

Verš 11
Beda im! Lebo šli Kainovou cestou, dali sa strhnúť do Balámovho bludu za odmenu a Kórachovou vzburou zahynuli.
Gn 4:8 - Nato Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: Poďme na pole. Keď boli na poli, Kain napadol brata Ábela a zabil ho.
1Jn 3:12 - Nie ako Kain, ktorý bol z toho zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé, ale bratove spravodlivé.
Nm 22:7 - Starší moábski i starší midjánski šli a v rukách mali odmenu za veštenie. Keď došli k Bileámovi, rozpovedali mu Bálákove slová.
Nm 22:21 - Vtedy Bileám ráno vstal, osedlal oslicu a šiel s moábskymi kniežatmi.
2Pt 2:15 - Opustiac pravú cestu, zablúdili, dali sa na cestu Baláma, syna Bozorovho, ktorý si obľúbil mzdu neprávosti;
Nm 16:1 - Vtedy Kórach, syn Jischára, syna Kehátovho, syna Lévího pribral Dátána a Abíráma, synov Elíábových, i Óna, syna Peletovho, synov Rúbenových,

Verš 12
Sú poškvrnou našich hodov lásky; keď s vami bez bázne spoločne hodujú, sami seba pasú. Sú oblakmi bez vody, ktorými vietor sem-tam točí; jesennými stromami bez ovocia odumretými, vytrhnutými s koreňmi.
2Pt 2:13 - a prijmú odplatu neprávosti. Za rozkoš si pokladajú hýriť vo dne, sú samá škvrna a špina, a na hodoch s vami sa vystatujú svojimi bludmi.
2Pt 2:17 - Oni sú prameňmi bez vody; oblakmi, ktoré ženie víchrica; pripravená im je večná tma.

Verš 13
Sú divokými morskými vlnami, ktoré vyhadzujú ako penu svoju vlastnú hanebnosť; bludnými hviezdami, pre ktoré je pripravené temno tmy na večnosť.
Iz 57:20 - Bezbožní sú ako búrlivé more, keď sa nemôže upokojiť. Jeho vody vyplavujú len kal a blato.

Verš 14
Aj o nich prorokoval Henoch, siedmy po Adamovi, keď povedal: Ajhľa, prišiel Pán so svojimi svätými desaťtisícami,
Gn 5:18 - Jered mal stošesťdesiatdva rokov, keď splodil Enocha.
Dan 7:10 - Ohnivá rieka vytekala spred Neho, tisíce tisícov Mu slúžili a desaťtisíce desaťtisícov stáli pre Ním. Súd zasadol a knihy sa otvorili.
Sk 1:11 - hovoriac: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba.
1Sol 1:10 - a očakávali z nebies Jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vytrhuje z budúceho hnevu.
2Sol 1:10 - keď príde v ten deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich, pretože ste uverili, o čom sme vám svedčili.
Zjv 1:7 - Ajhľa, prichádza v oblakoch! Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho prebodli. Nariekať budú nad Ním všetky národy zeme. Tak je, amen!

Verš 15
aby vykonal súd nad všetkými a skáral všetkých bezbožných pre všetky ich bezbožné skutky, ktorými páchali bezbožnosť, i pre všetky urážlivé reči, ktoré hovorili bezbožní hriešnici proti Nemu.
Mt 12:36 - Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň.

Verš 16
Sú nespokojencami, ktorí reptajú na svoj údel, a pritom žijú podľa svojich žiadostí; ich ústa hovoria naduto a lichotia ľuďom za zisk.
2Pt 2:18 - Hovoria totiž naduté prázdne reči, výstrednosťami telesných žiadostí lákajú ľudí, ktorí práve ušli spomedzi tých, čo žijú v blude.

Verš 18
veď vám hovorili: V poslednom čase vystúpia posmievači, ktorí budú žiť podľa svojich bezbožných žiadostí.
Sk 20:29 - Viem, že po mojom odchode pažraví vlci vtrhnú medzi vás a nebudú šetriť stádo.
1Tim 4:1 - Ale Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a učenia démonických,
2Tim 3:1 - Toto však vedz, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy.
2Tim 4:3 - Lebo príde čas, keď (ľudia) neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov,
2Pt 2:1 - Bývali však medzi ľudom aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí vnesú skazonosné sektárstvo, a keďže budú zapierať aj samého Pána, ktorý si ich vykúpil, uvalia na seba skorú skazu.
2Pt 3:3 - Predovšetkým vedzte, že posmievači, žijúci podľa svojich žiadostí, prídu v posledné dni s výsmechom

Verš 25
jedinému [múdremu] Bohu, nášmu Spasiteľovi v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, sláva, veleba, sila a moc pred všetkými vekmi aj teraz i na všetky veky! Amen.
Rim 16:27 - Jemu, jedinému múdremu Bohu, sláva skrze Ježiša Krista naveky. Amen.
1Tim 1:17 - Jemu, Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému [múdremu] Bohu česť a sláva naveky vekov. Amen.

Jud 1,3 - Viera sa musí zachovať neporušená navždy ako posvätný poklad (porov. 1 Kor 11, 2; 1 Tim 6, 20).

Jud 1,5 - Sväté písmo ukazuje, že pre bezbožných, čo neveria vlastnou vinou, niet záchrany (porov. Nm 14, 35; 1 Kor 10, 5). O príkladoch porov. 2 Pt 2, 4-8.

Jud 1,6 - Porov. Gn 19, 4-25; 2 Pt 2, 4.

Jud 1,8 - Porov. 2 Pt 2, 10. "Duchovné bytosti," doslovne "slávy," sú anjeli.

Jud 1,9 - Starý zákon nehovorí nič o tomto fakte (porov. Dt 34, 1-6). Júda čerpá zo židovského podania, ktoré je zachytené v apokryfnej knihe Nanebovzatie Mojžiša. Veta: "Nech ťa Pán potrestá" je vzatá zo Zach 3, 2. Michal je knieža anjelov; porov. Dan 10, 13. 21; Zjv 12, 7.

Jud 1,10 - Rúhajú sa tomu, čo nepoznajú, t. j. Kristovi a mocnostiam. Čo ako "nemé zvieratá poznajú," t. j. čo zmyslami, pudom poznávajú, v žiadostivosti, zmyselnosti, v tom aj hynú.

Jud 1,11 - Svätopisec prirovnáva bezbožných svojho času Kainovi, ktorý je symbolom bratovrahov (Gn 4), Balaamovi, symbolu falošného učiteľa (Nm 22-24) a Koremu, odbojníkovi (Nm 16).

Jud 1,12 - Hody lásky (gr. agápai) bolo pohostenie, v rámci ktorého sa v prvých kresťanských časoch slávievala Eucharistia (porov. 1 Kor 11, 20 n.) Porov. 2 Pt 2, 13.

Jud 1,14 - O Henochovi pozri v Gn 5, 21-24. Svätopisec tu cituje z apokryfnej Knihy Henocha (1, 9). Výraz "prorokoval" sa tu neberie v biblickom zmysle. "Siedmy" - podľa tradície Henoch bol po Adamovi siedmym patriarchom.

Jud 1,18 - Porov. 1 Tim 4, 1.

Jud 1,22-23 - Júda dáva kresťanom rady, ako sa majú bratsky ujímať tých, čo sú v nebezpečenstve, že odpadnú od viery. Majú ich láskavo presviedčať o pravde, aby ich zachránili pred zatratením. Ale zaťatých a zlomyseľných bludárov sa majú chrániť, ako sa človek prirodzene chráni nečistej bielizne druhých ľudí ("nenáviďte aj odev poškvrnený telom"), pretože z ich vonkajšieho správania sa a spôsobov priamo sršia bludné náuky a prevrátené mravy.

Jud 1,24 - Porov. Rim 16, 25-27.