výhody registrácie

Júdov list

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Júd 1, 1-25

1 Juda, služebník Ježíše Krista a bratr Jakubův, povolaným, kteří jsou milovaní v Bohu Otci a zachovaní pro Ježíše Krista: 2 Milosrdenství vám a pokoj i láska v hojnosti. 3 Milovaní, jakkoli jsem toužil napsat vám o našem společném spasení, považuji teď za nutné napomenout vás, abyste ze všech sil bojovali o víru, která byla jednou provždy darována svatým. 4 Vloudili se totiž mezi nás jistí lidé, jejichž odsouzení bylo už dávno popsáno. Tito bezbožníci zaměňují milost našeho Boha za nestydatost, a tak zapírají toho jediného Panovníka, našeho Pána Ježíše Krista. 5 I když to všechno už sami víte, chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lid z Egypta, ale ty z nich, kteří mu nevěřili, potom zahubil. 6 Právě tak to bylo s anděly, kteří nezůstali ve svém původním stavu, ale opustili své určené místo. Bůh je uvěznil ve věčných okovech, aby v nejhlubší tmě čekali na soud toho velikého dne. 7 Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou a s okolními městy, která se podobně jako tito oddala smilstvu a propadla zvrhlosti. Nyní slouží jako varování před trestem věčného ohně. 8 Stejně tak tito blouznivci przní své tělo, nedbají na Pánovu vládu a vysmívají se nebeským mocnostem. 9 Přitom ani archanděl Michael, když se s ďáblem přel o Mojžíšovo tělo, neodvážil se vynést potupný rozsudek, ale řekl: "Ztrestej tě Hospodin!" 10 Tito se však vysmívají tomu, co neznají, a to, co znají pudově jako nerozumná zvířata, je vede do záhuby. 11 Běda jim! Vydali se Kainovou cestou, pro zisk propadli bludu jako Balaám, zahynuli ve vzpouře jako Korach! 12 Tito lidé hyzdí vaše hody lásky, kterých se bezostyšně účastní. Jsou to pastýři pečující sami o sebe, jsou to mraky bez vody unášené větry, podzimní stromy bez ovoce, dvakrát mrtvé a vykořeněné, 13 divoké mořské vlny chrlící své vlastní hanebnosti, bludné hvězdy, jež navěky čeká jen černá tma. 14 V sedmé generaci od Adama o nich prorokoval Enoch, když řekl: "Hle, Pán přichází s nesčíslnými tisíci svých svatých, 15 aby soudil všechny lidi a každého usvědčil ze všech jejich bezbožných skutků, které bezbožně páchali, a kvůli všem tvrdým slovům, která ti bezbožní hříšníci proti němu mluvili." 16 To jsou ti reptáci a nespokojenci vedení vlastními choutkami, honosní mluvkové, ziskuchtiví pochlebovači! 17 Ale vy, milovaní, pamatujte, že to předpovídali apoštolové našeho Pána Ježíše Krista. 18 Řekli vám, že v posledních časech se vyskytnou posměvači vedení svými bezbožnými choutkami. 19 To jsou ti rozvraceči, tělesní lidé bez Ducha. 20 Ale vy, milovaní, budujte svůj život na své nejsvatější víře, modlete se v Duchu svatém, 21 uchovávejte se v Boží lásce a očekávejte, že vás milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista dovede k věčnému životu. 22 S těmi, kdo pochybují, mějte soucit. 23 Jiné zachraňujte jako z ohnivých plamenů. I s nimi jednejte soucitně, ale zároveň obezřetně - ať se vám oškliví i šaty poskvrněné tělem! 24 Tomu, který má moc uchránit vás před pádem a dovést vás do své slávy neposkvrněné a šťastné - 25 jedinému Bohu, našemu Spasiteli - jemu buď skrze našeho Pána Ježíše Krista sláva a velebnost, vláda i moc přede všemi věky, nyní i po všechny věky. Amen.

Júd 1, 1-25

Verš 4
Vloudili se totiž mezi nás jistí lidé, jejichž odsouzení bylo už dávno popsáno. Tito bezbožníci zaměňují milost našeho Boha za nestydatost, a tak zapírají toho jediného Panovníka, našeho Pána Ježíše Krista.
2Pt 2:1 - V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu.
1Pt 2:8 - a také "Kámen úrazu a skála pohoršení." To platí pro ty, kdo se nad Slovem urážejí a odmítají je, což se stalo jejich údělem.
2Pt 2:3 - Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.

Verš 5
I když to všechno už sami víte, chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lid z Egypta, ale ty z nich, kteří mu nevěřili, potom zahubil.
Nm 14:29 - Vaše mrtvoly padnou na této poušti. Nikdo z vás všech, kdo byli sečteni, nikdo od dvaceti let výše, nikdo z vás, kdo jste proti mně reptali,
Nm 26:64 - Nebyl mezi nimi nikdo ze synů Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Áronem na poušti Sinaj.
Ž 106:26 - Pozvedl tedy ruku k přísaze, že je nechá padnout na poušti,
1Kor 10:5 - Ve většině z nich ale Bůh nenašel zalíbení - vždyť "byli pobiti na poušti".
Heb 3:17 - Kdo jej roztrpčoval po celých čtyřicet let? Kdo jiný než ti hříšníci, jejichž těla padla na poušti?

Verš 6
Právě tak to bylo s anděly, kteří nezůstali ve svém původním stavu, ale opustili své určené místo. Bůh je uvěznil ve věčných okovech, aby v nejhlubší tmě čekali na soud toho velikého dne.
2Pt 2:4 - Bůh přece neušetřil anděly, když zhřešili, ale svrhl je do pekla, kde spoutáni řetězy ve tmě čekají na soud.
2Pt 2:4 - Bůh přece neušetřil anděly, když zhřešili, ale svrhl je do pekla, kde spoutáni řetězy ve tmě čekají na soud.

Verš 7
Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou a s okolními městy, která se podobně jako tito oddala smilstvu a propadla zvrhlosti. Nyní slouží jako varování před trestem věčného ohně.
Gn 19:24 - A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebe.
Dt 29:23 - Všechny národy se budou ptát: "Proč to Hospodin té zemi provedl? Proč takový výbuch hněvu?"
Iz 13:19 - Babylon, to věhlasné království, ta chlouba a sláva Chaldejských, dopadne jako Bohem rozvrácená města - jako Sodoma a Gomora!
Jer 50:40 - Jako když Bůh rozvrátil Sodomu a Gomoru i s městy v jejich okolí, praví Hospodin, ani zde nebude nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník.
Ez 16:49 - Hle, toto byla vina tvé sestry Sodomy: pýcha, sytost a klidné pohodlí, které užívala se svými dcerami, aniž pomohla chudým a ubohým.
Oz 11:8 - Copak se tě, Efraime, mohu vzdát? Mohu tě, Izraeli, vydat napospas? Copak s tebou jak s Admou naložím? Zachovám se k tobě jako k Cebojim? Srdce se ve mně obrací, v nitru jsem pohnut lítostí.
Am 4:11 - Já Bůh jsem mezi vámi působil zkázu, jako když jsem rozvrátil Sodomu a Gomoru; byli jste jako oharek vyrvaný z plamenů. A přesto jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin.
Lk 17:29 - ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil.
2Pt 2:6 - Města Sodomu a Gomoru obrátil v popel, když je pro výstrahu budoucím bezbožníkům odsoudil ke zkáze,

Verš 9
Přitom ani archanděl Michael, když se s ďáblem přel o Mojžíšovo tělo, neodvážil se vynést potupný rozsudek, ale řekl: "Ztrestej tě Hospodin!"
Dan 10:13 - Jedenadvacet dnů se ale proti mně stavěl kníže perského království, než mi přišel na pomoc Michael, jeden z předních knížat. Zdržel jsem se tedy u perských králů,
Dan 12:1 - "V tom čase povstane Michael, veliký kníže a tvého lidu ochránce. Čas soužení tehdy nastane, jaké dosud nebylo od chvíle, kdy se stali národem. V tom čase bude tvůj lid zachráněn - každý, kdo je zapsán ve knize.
Zjv 12:7 - V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé,
2Pt 2:11 - Přitom ani andělé, o tolik větší v síle a moci, nad nimi před Pánem nevynášejí potupný rozsudek.
Za 3:2 - Hospodin však satanovi řekl: "Ztrestej tě Hospodin, satane! Ztrestej tě Hospodin, který vyvolil Jeruzalém! Copak to není oharek vyrvaný z ohně?"

Verš 10
Tito se však vysmívají tomu, co neznají, a to, co znají pudově jako nerozumná zvířata, je vede do záhuby.
2Pt 2:12 - Tihle se však chovají pudově jako nerozumná zvířata, určená k ulovení a na porážku. Čemu nerozumějí, tomu se vysmívají, ale jejich vlastní zkaženost je zničí -

Verš 11
Běda jim! Vydali se Kainovou cestou, pro zisk propadli bludu jako Balaám, zahynuli ve vzpouře jako Korach!
Gn 4:8 - Kain svému bratru řekl: "Pojďme na pole!" A když byli na poli, Kain se na svého bratra Ábela vrhl a zabil ho.
1Jn 3:12 - Ne jako Kain, který patřil tomu Zlému a zavraždil svého bratra. A proč ho zavraždil? Protože jeho skutky byly zlé, ale skutky jeho bratra spravedlivé.
Nm 22:7 - Moábští i midiánští stařešinové tedy odešli s věšteckou odměnou v rukách, a když přišli k Balaámovi, vyřídili mu Balákova slova.
Nm 22:21 - Balaám tedy ráno vstal, osedlal svou oslici a odjel s moábskými hodnostáři.
2Pt 2:15 - Opustili přímou cestu a zabloudili. Vydali se cestou Balaáma, syna Beorova, jemuž se zalíbila odměna za špatnost.
Nm 16:1 - Levita Korach, syn Jishara, syna Kehatova, přibral Rubenovce Dátana a Abirama, syny Eliabovy, a Óna, syna Peletova,

Verš 12
Tito lidé hyzdí vaše hody lásky, kterých se bezostyšně účastní. Jsou to pastýři pečující sami o sebe, jsou to mraky bez vody unášené větry, podzimní stromy bez ovoce, dvakrát mrtvé a vykořeněné,
2Pt 2:13 - odplata za jejich špatnost je nemine. Jejich zálibou je denní hýření; na vašich hodech jsou poskvrnou a hanbou, když na nich hýří ve svých rozmarech.
2Pt 2:17 - Jsou to prameny bez vody, mraky hnané vichřicí, které čeká jen černá tma.

Verš 13
divoké mořské vlny chrlící své vlastní hanebnosti, bludné hvězdy, jež navěky čeká jen černá tma.
Iz 57:20 - Ničemové však budou jak moře bouřící, jež nemůže se utišit a jehož vlny kalným bahnem zmítají.

Verš 14
V sedmé generaci od Adama o nich prorokoval Enoch, když řekl: "Hle, Pán přichází s nesčíslnými tisíci svých svatých,
Gn 5:18 - Když bylo Járedovi 162 let, zplodil Enocha.
Dan 7:10 - Proud ohnivé řeky od něj vychází, miliony jsou jeho sloužících a miliardy před ním stojících. Soudní dvůr se posadil a byly otevřeny knihy.
Sk 1:11 - a řekli jim: "Co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet."
1Sol 1:10 - a očekávali z nebe jeho Syna, jehož vzkřísil z mrtvých - Ježíše, našeho Vysvoboditele od nadcházejícího hněvu.
2Sol 1:10 - V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a obdivován všemi věřícími - vždyť i vy jste uvěřili našemu svědectví.
Zjv 1:7 - Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen.

Verš 15
aby soudil všechny lidi a každého usvědčil ze všech jejich bezbožných skutků, které bezbožně páchali, a kvůli všem tvrdým slovům, která ti bezbožní hříšníci proti němu mluvili."
Mt 12:36 - Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den.

Verš 16
To jsou ti reptáci a nespokojenci vedení vlastními choutkami, honosní mluvkové, ziskuchtiví pochlebovači!
2Pt 2:18 - Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu.

Verš 18
Řekli vám, že v posledních časech se vyskytnou posměvači vedení svými bezbožnými choutkami.
Sk 20:29 - Vím, že po mém odchodu mezi vás přijdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo.
1Tim 4:1 - Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky.
2Tim 3:1 - Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy.
2Tim 4:3 - Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch.
2Pt 2:1 - V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu.
2Pt 3:3 - Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami

Verš 25
jedinému Bohu, našemu Spasiteli - jemu buď skrze našeho Pána Ježíše Krista sláva a velebnost, vláda i moc přede všemi věky, nyní i po všechny věky. Amen.
Rim 16:27 - jedinému moudrému Bohu buď sláva skrze Ježíše Krista navěky! Amen.
1Tim 1:17 - Králi věků, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků! Amen.

Jud 1,3 - Viera sa musí zachovať neporušená navždy ako posvätný poklad (porov. 1 Kor 11, 2; 1 Tim 6, 20).

Jud 1,5 - Sväté písmo ukazuje, že pre bezbožných, čo neveria vlastnou vinou, niet záchrany (porov. Nm 14, 35; 1 Kor 10, 5). O príkladoch porov. 2 Pt 2, 4-8.

Jud 1,6 - Porov. Gn 19, 4-25; 2 Pt 2, 4.

Jud 1,8 - Porov. 2 Pt 2, 10. "Duchovné bytosti," doslovne "slávy," sú anjeli.

Jud 1,9 - Starý zákon nehovorí nič o tomto fakte (porov. Dt 34, 1-6). Júda čerpá zo židovského podania, ktoré je zachytené v apokryfnej knihe Nanebovzatie Mojžiša. Veta: "Nech ťa Pán potrestá" je vzatá zo Zach 3, 2. Michal je knieža anjelov; porov. Dan 10, 13. 21; Zjv 12, 7.

Jud 1,10 - Rúhajú sa tomu, čo nepoznajú, t. j. Kristovi a mocnostiam. Čo ako "nemé zvieratá poznajú," t. j. čo zmyslami, pudom poznávajú, v žiadostivosti, zmyselnosti, v tom aj hynú.

Jud 1,11 - Svätopisec prirovnáva bezbožných svojho času Kainovi, ktorý je symbolom bratovrahov (Gn 4), Balaamovi, symbolu falošného učiteľa (Nm 22-24) a Koremu, odbojníkovi (Nm 16).

Jud 1,12 - Hody lásky (gr. agápai) bolo pohostenie, v rámci ktorého sa v prvých kresťanských časoch slávievala Eucharistia (porov. 1 Kor 11, 20 n.) Porov. 2 Pt 2, 13.

Jud 1,14 - O Henochovi pozri v Gn 5, 21-24. Svätopisec tu cituje z apokryfnej Knihy Henocha (1, 9). Výraz "prorokoval" sa tu neberie v biblickom zmysle. "Siedmy" - podľa tradície Henoch bol po Adamovi siedmym patriarchom.

Jud 1,18 - Porov. 1 Tim 4, 1.

Jud 1,22-23 - Júda dáva kresťanom rady, ako sa majú bratsky ujímať tých, čo sú v nebezpečenstve, že odpadnú od viery. Majú ich láskavo presviedčať o pravde, aby ich zachránili pred zatratením. Ale zaťatých a zlomyseľných bludárov sa majú chrániť, ako sa človek prirodzene chráni nečistej bielizne druhých ľudí ("nenáviďte aj odev poškvrnený telom"), pretože z ich vonkajšieho správania sa a spôsobov priamo sršia bludné náuky a prevrátené mravy.

Jud 1,24 - Porov. Rim 16, 25-27.