výhody registrácie

List Filemonovi

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Flm 1, 1-25

1 Pavel, vězeň Ježíše Krista, a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milému příteli a spolupracovníku, 2 sestře Apfii, našemu spolubojovníku Archipovi i církvi ve tvém domě: 3 Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. 4 Kdykoli tě zmiňuji ve svých modlitbách, děkuji svému Bohu, 5 neboť se doslýchám o tvé víře v Pána Ježíše a lásce ke všem svatým. 6 Modlím se, aby se sdílení tvé víry naplno projevilo díky poznání všeho dobrého, co máme v Kristu. 7 Tvá láska nám přináší velikou radost a povzbuzení, bratře, neboť jsi potěšil srdce svatých. 8 Proto ačkoli bych ti mohl v Kristu směle přikázat, co se patří, 9 pro lásku raději prosím - já Pavel, už stařec a teď také vězeň Krista Ježíše. 10 Prosím tě ohledně svého syna, jehož jsem zplodil ve vězení, Onezima, 11 který ti kdysi nebyl prospěšný, ale nyní je velmi prospěšný tobě i mně. 12 Posílám ti ho zpět jako své vlastní srdce. 13 Chtěl jsem si ho nechat u sebe, aby mi v mém vězení pro evangelium sloužil místo tebe, 14 ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého vědomí, aby tvůj dobrý skutek nebyl vynucený, ale dobrovolný. 15 Snad proto ti byl načas vzdálen, abys ho přijal navždy - 16 ne již jako otroka, ale jako někoho, kdo je více než otrok, a sice milovaný bratr. Je mi obzvlášť drahý, a čím spíše tobě, ať už v lidském smyslu nebo v Pánu. 17 Máš-li mě za společníka, přijmi ho jako mne. 18 Pokud ti způsobil nějakou škodu nebo něco dluží, přičti to mně. 19 TOTO PÍŠU JÁ PAVEL SVOU VLASTNÍ RUKOU: JÁ TO ZAPLATÍM! Snad ti nemusím připomínat, že mi dlužíš i sám sebe. 20 Nuže, bratře, ať z tebe mám v Pánu užitek i já; potěš mé srdce v Pánu. 21 Píšu ti v jistotě o tvé poslušnosti a vím, že uděláš více, než žádám. 22 A ještě něco - připrav pro mě pokoj. Doufám totiž, že se k vám díky vašim modlitbám budu moci vrátit. 23 Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, 24 a moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. 25 Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem.

Flm 1, 1-25

Verš 1
Pavel, vězeň Ježíše Krista, a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milému příteli a spolupracovníku,
Ef 3:1 - Proto jsem já Pavel vězněm Krista Ježíše - pro vás pohany.
Ef 4:1 - Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali.

Verš 2
sestře Apfii, našemu spolubojovníku Archipovi i církvi ve tvém domě:
Kol 4:17 - Archipovi vyřiďte: "Hleď, abys naplnil službu, kterou jsi v Pánu přijal."
Rim 16:5 - Pozdravujte i církev u nich doma. Pozdravujte mého milovaného Epeneta, který je prvním Kristovým ovocem v Asii.
1Kor 16:19 - Pozdravují vás sbory v Asii. Velmi vás v Pánu pozdravuje Akvila s Priscillou i církev u nich v domě.
Kol 4:15 - Pozdravte sourozence v Laodikeji i Nymfu a církev v jejím domě.

Verš 4
Kdykoli tě zmiňuji ve svých modlitbách, děkuji svému Bohu,
1Sol 1:2 - Neustále za vás všechny děkujeme Bohu a vždycky vás zmiňujeme ve svých modlitbách.
2Sol 1:3 - Bratři, musíme za vás stále děkovat Bohu. Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým.

Verš 10
Prosím tě ohledně svého syna, jehož jsem zplodil ve vězení, Onezima,
Kol 4:9 - spolu s věrným a milovaným bratrem Onezimem, vaším krajanem. Ti vám poví o všem, co se tu děje.
1Kor 4:15 - I kdybyste v Kristu měli tisíce pěstounů, neznamená to, že máte mnoho otců. Byl jsem to já, kdo vás skrze evangelium zplodil v Kristu Ježíši,
Gal 4:19 - Děti moje, znovu vás v bolestech rodím, dokud ve vás nebude zformován Kristus.

Verš 22
A ještě něco - připrav pro mě pokoj. Doufám totiž, že se k vám díky vašim modlitbám budu moci vrátit.
Heb 13:2 - Nezapomínejte na pohostinnost - díky ní někteří nevědomky hostili anděly!
Flp 1:25 - Proto vím jistě, že tu ještě pobudu. Kvůli vašemu prospěchu a radosti ve víře tu s vámi všemi zůstanu,

Verš 23
Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši,
Kol 1:7 - Toto vše jste se dozvěděli od našeho milovaného spoluslužebníka Epafra, který je vůči vám věrný Kristův služebník
Kol 4:12 - Pozdravuje vás Kristův služebník Epafras, váš krajan. Neustále za vás bojuje na modlitbách, abyste se zralostí a pevným přesvědčením stáli ve veškeré Boží vůli.

Verš 24
a moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš.
Sk 12:12 - Když to pochopil, šel do domu Marie, matky Jana Marka, kam se mnozí sešli k modlitbám.
Sk 12:25 - Když Barnabáš a Saul splnili svůj úkol, vrátili se z Jeruzaléma a vzali s sebou i Jana Marka.
Sk 15:37 - Barnabáš chtěl, aby s sebou vzali i Jana Marka,
Kol 4:10 - Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos, Barnabášův bratranec Marek (o něm jste už dostali pokyny: pokud k vám přijde, přijměte jej)
2Tim 4:11 - Jediný Lukáš se mnou zůstal. Vyzvedni Marka a přiveď ho s sebou; velmi potřebuji jeho pomoc.
1Pt 5:13 - Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená církev v Babylonu a Marek, můj syn.
Sk 19:29 - Město zachvátil zmatek. Všichni se společně hnali do divadla a vlekli s sebou Pavlovy společníky na cestách, Makedonce Gaia a Aristarcha.
Sk 20:4 - Doprovázeli ho: Sopater z Beroje, Aristarchos a Sekundus z Tesaloniky, Gaius a Timoteus z Derbe a Tychikos a Trofimos z Asie.
Sk 27:2 - Nastoupili jsme na adramyttskou loď, která měla plout podél pobřeží Asie, a vypluli jsme. Byl s námi také Makedonec Aristarchos z Tesaloniky.
Kol 4:10 - Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos, Barnabášův bratranec Marek (o něm jste už dostali pokyny: pokud k vám přijde, přijměte jej)
Kol 4:14 - Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a také Démas.
2Tim 4:10 - Démas si zamiloval tento svět a opustil mě; odešel do Tesaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmácie.
Kol 4:14 - Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a také Démas.
2Tim 4:11 - Jediný Lukáš se mnou zůstal. Vyzvedni Marka a přiveď ho s sebou; velmi potřebuji jeho pomoc.

Flm 1,2 - Podľa všetkého Apfia bola Filemonova manželka. Archippos bol pravdepodobne "starší", čiže presbyter, ktorý za neprítomnosti predstaveného cirkvi Epafra (ten bol vtedy po boku väzneného Pavla - porov. v. 23) viedol duchovnú správu v Kolosách (Kol 4, 17).

Flm 1,5 - Svätí sú veriaci na základe zasvätenia Kristovi.

Flm 1,9 - Pavol vekove nebol veľmi starý, ale bol zostarnutý utrpením a apoštolskou námahou.

Flm 1,10 - Pavol Onezima "splodil", čiže obrátil na kresťanskú vieru, kým bol väznený.

Flm 1,11 - Pavol tu naráža na Onezimovo meno (gr. onézimos = užitočný).

Flm 1,12 - Výraz "moje srdce" je priam prevratná definícia človeka - otroka v čase, keď otroka považovali iba za vec.

Flm 1,16 - I podľa tela aj v Pánovi, čiže ako človeka i ako kresťana.

Flm 1,17 - Výraz "za druha", doslovne "v spoločenstve (s tebou)", rozumie sa vo viere, teda "za brata vo viere".

Flm 1,18 - Útek sa ukázal prozreteľnostný, lebo Onezimos sa stretol s Pavlom a stal sa kresťanom a Apoštolovým pomocníkom.

Flm 1,19 - Filemon je dlžen Pavlovi seba samého ako kresťan, lebo Pavol ho priviedol k viere.

Flm 1,21 - Pavol má nádej, že Filemon oslobodí Onezima úplne, aby mohol byť Apoštolovým spolupracovníkom pri hlásaní evanjelia.

Flm 1,22 - Pavol cíti, že Pán vyslyší modlitby veriacich a vyslobodí ho zo žalára.

Flm 1,23-25 - Porov. Kol 4, 10-11. Epafras, ako sa zdá, býval spolu s Pavlom v dome väzenia.