výhody registrácie

2. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

2Kr 1, 1-18

1 Po Achabově smrti se Moáb vzbouřil proti Izraeli. 2 Achaziáš v Samaří propadl mříží své střešní terasy a zranil se. Vyslal posly a řekl jim: "Jděte se vyptat Baal-zebuba, božstva Ekronu, jestli se z toho uzdravím." 3 Hospodinův anděl ale promluvil k Eliášovi Tišbejskému: "Vstaň, vyjdi poslům samařského krále naproti a řekni jim: ‚Copak už není Bůh v Izraeli, že se jdete vyptávat Baal-zebuba, božstva Ekronu? 4 Nuže, toto praví Hospodin: Nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'" Pak Eliáš odešel. 5 Když se poslové vrátili zpět, král se jich ptal: "Proč jste se vrátili?" 6 "Vyšel nám naproti jeden muž," odpověděli, "a řekl nám: ‚Vraťte se ke králi, který vás poslal, a vyřiďte mu: Tak praví Hospodin: Copak už není Bůh v Izraeli, že se necháváš ptát Baal-zebuba, božstva Ekronu? Proto nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'" 7 "Jak vypadal ten muž, který vám s těmi slovy vyšel naproti?" ptal se král. 8 "Měl plášť z kožešiny," odpověděli, "a kolem boků kožený pás." "To je Eliáš Tišbejský!" řekl král. 9 Poslal tedy na něj velitele s padesáti vojáky. Eliáš seděl na vrcholu hory, a tak velitel hned vylezl za ním a přikázal mu: "Boží muži, král praví: Sestup dolů!" 10 "Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš veliteli, "tak ať z nebe sestoupí oheň a pohltí tě i těch tvých padesát." Vtom z nebe sestoupil oheň a pohltil velitele i s jeho padesáti. 11 Král tedy na něj poslal dalšího velitele s padesáti vojáky. Ten za ním vylezl a přikázal mu: "Boží muži, tak praví král: Ihned sestup!" 12 "Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš, "tak ať z nebe sestoupí oheň a pohltí tě i těch tvých padesát." Vtom z nebe sestoupil Boží oheň a pohltil velitele i s jeho padesáti. 13 Král tedy poslal ještě třetího velitele s padesáti muži. Když ale ten třetí velitel padesáti mužů vystoupal k Eliášovi, padl před ním na kolena a prosil ho: "Boží muži, prosím ušetři život můj i těchto tvých padesáti služebníků. 14 Hle, z nebe sestoupil oheň a pohltil oba první velitele i s jejich padesáti muži, můj život ale prosím ušetři!" 15 Hospodinův anděl tehdy promluvil k Eliášovi: "Sestup s ním, neboj se ho." A tak vstal a šel s ním ke králi. 16 Řekl mu: "Tak praví Hospodin: Copak už není Bůh v Izraeli, aby ses tázal na jeho slova? Ty jsi ale vyslal posly, aby se vyptávali Baal-zebuba, božstva Ekronu. Proto nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!" 17 Achaziáš pak zemřel, jak Hospodin řekl skrze Eliáše. Neměl syna, a tak na jeho místě začal druhého roku judského krále Jehorama, syna Jošafatova, kralovat Joram. 18 O ostatních Achaziášových skutcích, které vykonal, se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů.

2Kr 1, 1-18

Verš 1
Po Achabově smrti se Moáb vzbouřil proti Izraeli.
2Kr 3:5 - Po Achabově smrti se ale moábský král proti izraelskému králi vzbouřil.

Verš 10
"Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš veliteli, "tak ať z nebe sestoupí oheň a pohltí tě i těch tvých padesát." Vtom z nebe sestoupil oheň a pohltil velitele i s jeho padesáti.
Lk 9:54 - Když to viděli učedníci Jakub a Jan, navrhli: "Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je pohltil?"

2Kr 1,2 - O Akarone pozri 1 Sam 5,10. Meno Belzebub znamená: Pán múch. Muchy rozširovali choroby, preto bol bohom chorôb a liečenia. V Novom zákone (gréckom) je Belzebul, t. j. Pán (nebeského) obydlia (Mt 10,25; 12,27). Nový zákon dáva toto meno kniežaťu zlých duchov.

2Kr 1,10 - Oslovenia "Muž Boží" používajú vojaci posmešne, preto ich stihol taký prísny trest.