výhody registrácie

1. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Kr 22, 1-54

1 Po tři roky se mezi Aramem a Izraelem neválčilo. 2 Třetího roku přijel izraelského krále navštívit judský král Jošafat. 3 Izraelský král řekl svým dvořanům: "Víte přece, že Rámot-gileád patří nám. Proč nic neděláme, abychom ho dobyli z rukou aramejského krále?" 4 Potom se zeptal Jošafata: "Půjdeš se mnou do války o Rámot-gileád?" "Udělám to, co ty," odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, mí koně jako tví!" 5 Jošafat ale izraelského krále ještě požádal: "Nejdříve se vyptej na slovo Hospodinovo." 6 Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Mám jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpovídali, "a Pán je vydá králi do rukou!" 7 Jošafat ale naléhal: "To už tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se zeptali jeho?" 8 "Vlastně tu jeden takový je," řekl izraelský král. "Skrze něj se lze ptát Hospodina, ale já ho nesnáším, protože mi neprorokuje nic dobrého, jen samé neštěstí. Je to Michajáš, syn Jimlův." "Tak by král neměl mluvit," odpověděl Jošafat. 9 Izraelský král tedy zavolal jednoho komorníka a rozkázal: "Rychle, Michajáše, syna Jimlova!" 10 Král Izraele a Jošafat, král Judy, seděli ve slavnostním rouchu na svých trůnech na prostranství u vchodu do samařské brány a všichni ti proroci prorokovali před nimi. 11 Cidkiáš, syn Kenaanův, si zhotovil železné rohy a prohlásil: "Toto praví Hospodin: Takhle utrkáš Aramejce k smrti!" 12 A všichni ti proroci prorokovali podobně: "Jdi na Rámot-gileád! Čeká tě úspěch! Hospodin ho králi vydá do rukou!" 13 Posel, který šel pro Michajáše, mu tedy radil: "Podívej se, všichni proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni. Řekni mu něco dobrého." 14 "Jakože je živ Hospodin," odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen to, co mi řekne Hospodin." 15 A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal: "Michajáši, máme jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpověděl. "Čeká tě úspěch. Hospodin je králi vydá do rukou." 16 Král ho však přerušil: "Kolikrát tě mám zapřísahat, abys mi v Hospodinově jménu neříkal nic než pravdu!" 17 Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez svého pastýře. Hospodin řekl mi: Pány nemají, ať vrátí se domů každý v pokoji!" 18 "Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se izraelský král k Jošafatovi. "Neprorokuje mi nic dobrého, jen samé neštěstí." 19 Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a všechen nebeský zástup po jeho pravici a levici. 20 Hospodin se ptal: ‚Kdo svede Achaba, aby vytáhl a padl u Rámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas ono. 21 Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚Já ho svedu.' Hospodin se zeptal: ‚Jak?' 22 a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.' Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.' 23 Nuže, pohleď - do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí." 24 Vtom vykročil Cidkiáš, syn Kenaanův, a udeřil Michajáše do tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův duch ode mě, aby mluvil k tobě?" 25 "To uvidíš v den, kdy se ukryješ v nejzazším pokojíku!" odpověděl mu Michajáš. 26 Nato izraelský král rozkázal: "Seberte Michajáše a odveďte ho k veliteli města Amonovi a princi Joašovi. 27 Řeknete: ‚Tak praví král: Tohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte mu chleba a vodu, dokud se v pořádku nevrátím.'" 28 Michajáš ale řekl: "Jestli se vrátíš v pořádku, nemluvil skrze mě Hospodin." A dodal: "Slyšte to, všichni lidé!" 29 Izraelský král pak s judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileád. 30 Izraelský král Jošafatovi řekl: "Já půjdu do bitvy v přestrojení, ty ale zůstaň v královském rouchu." A tak se král Izraele před bitvou přestrojil. 31 Aramejský král rozkázal svým dvaatřiceti vozatajům: "Nebojujte s malým ani velkým, jedině s králem Izraele!" 32 Když potom vozatajové uviděli Jošafata, řekli si: "To je určitě izraelský král." Obrátili se tedy, aby ho napadli. Když ale Jošafat vykřikl, 33 vozatajové poznali, že to není izraelský král, a nechali ho být. 34 Někdo tehdy náhodně vystřelil z luku a zasáhl izraelského krále mezi pláty a pancíř. "Zpátky!" rozkázal král svému vozatajovi. "Odvez mě z boje! Jsem raněn!" 35 Bitva ale zuřila celý den, a tak král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze. Krev crčící z jeho rány plnila vůz, dokud večer nezemřel. 36 Při západu slunce se nad bojištěm neslo volání: "Všichni domů, každý do své vlasti!" 37 Král byl mrtev. Přivezli ho do Samaří, kde ho pohřbili. 38 Když myli jeho vůz v samařském rybníku, kde se koupou nevěstky, jeho krev chlemtali psi, přesně tak, jak řekl Hospodin. 39 Ostatní Achabovy skutky - co všechno vykonal, jaký postavil palác vykládaný slonovinou a jaká všechna města vystavěl - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. 40 Tak Achab ulehl ke svým otcům a místo něj začal kralovat Achaziáš. 41 Jošafat, syn Asův, začal kralovat nad Judou ve čtvrtém roce izraelského krále Achaba. 42 Jošafat se ujal království v pětatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet pět let. Jeho matka se jmenovala Azuba, dcera Šilchiho. 43 Plně se držel cesty svého otce Asy a nepřestával dělat, co je v Hospodinových očích správné. 44 Pouze obětní výšiny nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách. 45 Jošafat uzavřel mír s izraelským králem. 46 Ostatní Jošafatovy skutky - jak byl udatný a jak bojoval - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. 47 Vymýtil ze země zbytky modlářské prostituce, které přetrvaly vládu jeho otce Asy. 48 V Edomu tehdy neměli krále, vládl tam místodržitel. 49 Jošafat vybudoval zámořské loďstvo, aby se vydalo do Ofiru pro zlato. Z cesty ale sešlo, protože lodě ztroskotaly v Ecjon-geberu. 50 Achaziáš, syn Achabův, nabídl Jošafatovi: "Ať spolu s tvými služebníky jedou na lodích i mí služebníci." Jošafat ale nechtěl. 51 Potom Jošafat ulehl ke svým otcům a byl pochován ke svým předkům ve městě svého otce Davida. Místo něj pak začal kralovat jeho syn Jehoram. 52 V sedmnáctém roce judského krále Jošafata začal nad Izraelem kralovat Achaziáš, syn Achabův. Kraloval nad Izraelem v Samaří dva roky. 53 Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, a držel se cesty svého otce a své matky i cesty Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl Izrael k hříchu. 54 Sloužil Baalovi, klaněl se mu a popouzel Hospodina, Boha Izraele, přesně jako jeho otec.

1Kr 22, 1-54

Verš 41
Jošafat, syn Asův, začal kralovat nad Judou ve čtvrtém roce izraelského krále Achaba.
2Krn 20:31 - Jošafat se stal judským králem v pětatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet pět let. Jeho matka se jmenovala Azuba, dcera Šilchiho.

Verš 2
Třetího roku přijel izraelského krále navštívit judský král Jošafat.
2Krn 18:1 - Když Jošafat dosáhl velikého bohatství a slávy, uzavřel sňatkem svého syna spojenectví s Achabem.

Verš 19
Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a všechen nebeský zástup po jeho pravici a levici.
2Krn 18:18 - Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyšte slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a všechen nebeský zástup po jeho pravici a levici.
Jób 1:6 - Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i satan.
Jób 2:1 - Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i satan, aby předstoupil před Hospodina.

Verš 10
Král Izraele a Jošafat, král Judy, seděli ve slavnostním rouchu na svých trůnech na prostranství u vchodu do samařské brány a všichni ti proroci prorokovali před nimi.
2Krn 18:9 - Král Izraele a Jošafat, král Judy, seděli ve slavnostním rouchu na svých trůnech na prostranství u vchodu do samařské brány a všichni ti proroci prorokovali před nimi.

1Kr 22,1 - Nadväzuje sa na vojny s Benadadom (hl. 20), po ktorých trval mier tri roky.

1Kr 22,2 - Jozafat "zostúpil", pretože Samária leží o 350 m nižšie než Jeruzalem. Nepriateľstvá medzi Izraelom a Júdom prestali, tieto dve kráľovstvá uzavrú dokonca aj vojenskú zmluvu a ich králi vstúpia vzájomne do rodiny.

1Kr 22,6 - Neboli to proroci Pánovi, boli to hadači, ktorí prorokovali tak, ako to bolo kráľovi po chuti. Spomínajú Pána, lebo je tam Jozafat, o ktorom vedia, že je Pánov ctiteľ. Ale Jozafat vybadal, čo sú to za proroci, preto hľadá proroka pravého.

1Kr 22,15-16 - Micheáš posmešne predpovedá úspešný výsledok vojny, lebo vie, že si kráľ žiada takéto proroctvo, ale kráľ zbadá, že prorok nehovorí vážne.

1Kr 22,21 - Z činnosti toho ducha vidieť, že to bol zlý duch.

1Kr 22,22 - Pán nerobí zlo, len ho neprekazí. Achab nemusel poslúchať falošných prorokov, ktorí boli nástrojmi zlého ducha, veď Pán posiela k nemu svojho proroka, Micheáša.

1Kr 22,26 - "Kráľovič" (dosl. "kráľov syn") Joas je nám ináč neznámy. Vulg číta: "synovi Amelechovmu".

1Kr 22,28 - Slová v zátvorkách nepatria do pôvodnej osnovy. Pridal ich tam z Mich 1,2 niekto, kto si tohto Micheáša, syna Jemlu, zmýlil s iným Micheášom, od ktorého máme prorocký spis a ktorý pôsobil oveľa neskoršie.

1Kr 22,38 - Zmienka o smilniciach, ktorú sme dali do zátvoriek, nepatrí do osnovy. Doložil ju niektorý prihorlivý opisovač, ktorý chcel Achaba ešte viac zhanobiť. Niektoré osnovy LXX píšu dokonca, že Achabovu krv lízali aj svine.

1Kr 22,47 - O zasvätencoch pozri pozn. k 14,24.

1Kr 22,49 - O taršišských lodiach pozri pozn. k 10,22. O Asiongaberi pozn. k 9,26.