výhody registrácie

2. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

2Kr 20, 1-21

1 V té době Ezechiáš na smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův, ho navštívil a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Dej své věci do pořádku, protože umřeš; neuzdravíš se." 2 Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu: 3 "Ach Hospodine, pamatuj prosím, že jsem před tebou žil oddaně a s upřímným srdcem a že jsem dělal, co je v tvých očích správné." A Ezechiáš plakal a plakal. 4 Izaiáš ještě ani nevyšel z prostředního nádvoří, když dostal slovo Hospodinovo: 5 "Vrať se a řekni Ezechiášovi, vůdci mého lidu: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy. Hle, uzdravuji tě! Třetího dne vejdeš do Hospodinova chrámu. 6 Přidám ti patnáct let života. Kromě toho vysvobodím tebe i toto město z rukou asyrského krále a budu to město bránit. Udělám to pro sebe a pro svého služebníka Davida." 7 Izaiáš tenkrát řekl: "Přineste hroudu fíků." Přinesli je, přiložili na vřed a Ezechiáš byl uzdraven. 8 Ezechiáš se Izaiáše ptal: "Jaké dostanu znamení, že mě Hospodin uzdraví a že třetího dne vejdu do Hospodinova chrámu?" 9 Izaiáš odpověděl: "Toto je znamení od Hospodina, že vykoná, co ti slíbil: Má stín postoupit o deset stupňů, nebo se má o deset stupňů vrátit?" 10 Ezechiáš řekl: "Je snadnější, aby stín o deset stupňů postoupil. Ať se tedy raději o deset stupňů vrátí." 11 Prorok Izaiáš pak volal k Hospodinu a ten vrátil stín sestupující po Achazově schodišti o deset stupňů zpět. 12 V té době babylonský král Marduk-bal-adan, syn Bal-adanův, poslal Ezechiášovi list a dar, neboť slyšel, že Ezechiáš je nemocný. 13 Ezechiáš posly přijal a ukázal jim celou svou klenotnici, stříbro, zlato, balzámy a výborný olej. Ukázal jim i zbrojnici a všechno, co se jen našlo v jeho pokladnicích. V celém jeho paláci a v celém jeho panství nebylo nic, co by jim Ezechiáš neukázal. 14 Pak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co říkali ti muži? Odkud přišli?" "Přišli z veliké dálky, až z Babylonu," odpověděl Ezechiáš. 15 "Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál. "Viděli všechno, co v paláci mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal." 16 Izaiáš na to Ezechiášovi řekl: "Slyš slovo Hospodinovo: 17 Hle, přicházejí dny, kdy všechno, co máš v paláci, všechno, co až dodnes nashromáždili tví předkové, bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nic, praví Hospodin. 18 I tvoji synové, tví vlastní potomci, budou zajati a stanou se eunuchy v paláci babylonského krále." 19 "Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je dobré," odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž: "Za mých dnů přece bude pokoj a bezpečí." 20 Ostatní Ezechiášovy skutky - všechny jeho udatné činy i to, jak udělal rybník a vodovod, kterým do města přivedl vodu - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. 21 Ezechiáš pak ulehl ke svým otcům a na jeho místě začal kralovat jeho syn Menaše.

2Kr 20, 1-21

Verš 1
V té době Ezechiáš na smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův, ho navštívil a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Dej své věci do pořádku, protože umřeš; neuzdravíš se."
2Krn 32:24 - V té době Ezechiáš na smrt onemocněl. Modlil se ale k Hospodinu a ten k němu promluvil a udělal pro něj zázrak.
Iz 38:1 - V té době Ezechiáš na smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův, jej navštívil a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Dej své věci do pořádku, protože umřeš; neuzdravíš se."

2Kr 20,1-11 - Udalosti opísané v hl. 18 – 19 zbehli sa až po chorobe Ezechiášovej. Babylonský kráľ Merodach Baladan sa viac ráz vzbúril proti Asýrčanom, posledný raz v r. 703 pr. Kr., teda ešte pred vpádom Sennacheriba do Júdska. Jeho posolstvo po chorobe Ezechiášovej prišlo do Jeruzalema ešte pred týmto vpádom. Zostavovateľ kníh kráľov prevzal tieto state od Izaiáša (hl. 36 – 49). V Knihe Izaiášovej vpád Sennacheribov (Iz 36 – 37 = 2 Kr 18,17 – 19,37) je vhodným záverom 1. časti proroctiev Izaiášových. Ezechiášova choroba a posolstvo Merodach Baladana (Iz 38 – 39 = 2 Kr 20,1–19) sú zase vhodným úvodom do druhej časti jeho proroctiev. Tak sa stalo, že sú tieto udalosti v Knihe Izaiášovej nie v časovom poradí a zostavovateľ Kníh kráľov ich prevzal tak, ako ich našiel u Izaiáša. Stať o uzdravení Ezechiáša (20,1–11) je tu značne rozšírená vysvetľujúcimi poznámkami zostavovateľa Kníh kráľov, ktorými chce hlavne zdôrazniť veľkosť zázraku na Achazových hodinách. Pôvodný text je u Izaiáša 38,1–9, preto pozri pozn. tam a Iz 38,22.

2Kr 20,7 - Verš 7. patrí na koniec správy, za verš 11; porov. Iz 38,21.

2Kr 20,12 - Blahoželanie k uzdraveniu kráľa bola len zámienka, posolstvo malo politický cieľ: získať Ezechiáša za spojenca proti Asýrsku.

2Kr 20,19 - Odklad trestu pokladali v Starom zákone za jeho zmiernenie; 1 Kr 21,29; 2 Kr 22,18–20.