výhody registrácie

2. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

2Kr 11, 1-20

1 Když Achaziášova matka Atalia viděla, že její syn je mrtev, rychle vyhladila všechny, kdo měli královský původ. 2 Achaziášově sestře Jošebě, dceři krále Jehorama, se ale podařilo unést Achaziášova syna Joaše zprostřed královských synů, kteří měli zemřít, a spolu s jeho kojnou ho před Ataliou ukryla v ložnici. Díky tomu nebyl zabit. 3 Ukrýval se s ní v Hospodinově chrámu šest let, dokud v zemi vládla Atalia. 4 Sedmého roku kněz Jojada obeslal setníky, palácovou gardu i stráže a pozval je k sobě do Hospodinova chrámu. Tam s nimi pod přísahou uzavřel smlouvu a ukázal jim královského syna. 5 Potom jim nařídil: "Provedete to takhle: Třetina z vás, kteří máte v sobotu nastoupit službu, bude hlídat u královského paláce, 6 další třetina u brány Sur a další u brány za strážnicí. Tak budete držet stráž kolem chrámu ze všech stran. 7 Vy ze dvou zbývajících oddílů, kteří máte v sobotu odejít, zůstanete na stráži Hospodinova chrámu při králi. 8 Obklopíte krále, každý se zbraní v ruce. Kdokoli se přiblíží k vašim řadám, zemře. Musíte zůstat při králi, kamkoli se pohne." 9 Setníci to provedli přesně, jak jim kněz Jojada nařídil. Každý vzal své muže, jak ty, kteří v sobotu nastupovali, tak ty, kteří právě odcházeli, a přišli ke knězi Jojadovi. 10 Ten rozdal setníkům kopí a Davidovy štíty uložené v Hospodinově chrámu. 11 Strážní se rozestavěli, aby všichni se zbraní v ruce obklopili krále od pravé strany chrámu až k jeho levé straně, u oltáře před chrámem. 12 Potom k nim Jojada přivedl králova syna, vložil mu na hlavu korunu, dali mu opis smlouvy a prohlásili ho za krále. Když ho pomazali, začali tleskat a volat: "Ať žije král!" 13 Jak se všichni sbíhali, Atalia zaslechla hluk. Vešla za nimi do Hospodinova chrámu, 14 a hle - u sloupu stojí právoplatný král s veliteli a trubači po boku! Všechen lid země se radoval a troubil na trubky. Atalia roztrhla své roucho a vykřikla: "Spiknutí! Spiknutí!" 15 Kněz Jojada za ní poslal setníky velící vojsku. Přikázal jim: "Odveďte ji mezi oddíly. Kdo bude s ní, toho popravte." (Kněz totiž nechtěl, aby byla zabita u Hospodinova chrámu.) 16 Chopili se jí, a když vešla Koňskou bránou do královského paláce, zabili ji. 17 Jojada zavázal krále i lid Hospodinovou smlouvou, že budou Hospodinův lid. Uzavřel také smlouvu mezi králem a lidem. 18 Všechen lid země pak vyrazil k Baalovu chrámu a zbořili ho. Jeho oltáře a sochy rozbili napadrť a Baalova kněze Matana zabili před těmi oltáři. Kněz Jojada pak ustanovil dohled nad Hospodinovým chrámem. 19 Vzal setníky, palácovou gardu i stráže a spolu se vším lidem země vedli krále z Hospodinova chrámu Bránou strážců do královského paláce. Tam dosedl na královský trůn. 20 Všechen lid země se radoval a ve městě zavládl klid, protože Altalia byla u královského paláce popravena.

2Kr 11, 1-20





Verš 1
Když Achaziášova matka Atalia viděla, že její syn je mrtev, rychle vyhladila všechny, kdo měli královský původ.
2Krn 22:10 - Když Achaziášova matka Atalia viděla, že její syn je mrtev, rychle vyhladila z Judova domu všechny, kdo měli královský původ.

Verš 4
Sedmého roku kněz Jojada obeslal setníky, palácovou gardu i stráže a pozval je k sobě do Hospodinova chrámu. Tam s nimi pod přísahou uzavřel smlouvu a ukázal jim královského syna.
2Krn 23:1 - Sedmého roku Jojada sebral odvahu a uzavřel smlouvu se setníky Azariášem, synem Joramovým, Izmaelem, synem Jochananovým, Azariášem, synem Obedovým, Maasejášem, synem Adajášovým, a Elišafatem, synem Zichriho.

Verš 17
Jojada zavázal krále i lid Hospodinovou smlouvou, že budou Hospodinův lid. Uzavřel také smlouvu mezi králem a lidem.
2Krn 23:16 - Jojada uzavřel se vším lidem a s králem smlouvu, že budou Hospodinův lid.

Verš 9
Setníci to provedli přesně, jak jim kněz Jojada nařídil. Každý vzal své muže, jak ty, kteří v sobotu nastupovali, tak ty, kteří právě odcházeli, a přišli ke knězi Jojadovi.
2Krn 23:8 - Levité i všichni Judští to provedli přesně, jak jim kněz Jojada určil. Každý vzal své muže, jak ty, kteří v sobotu nastupovali, tak ty, kteří právě odcházeli. Kněz Jojada totiž nechtěl o žádný z jejich oddílů přijít.

2Kr 11,4 - Karovia boli žoldnieri, pochádzajúci z juhozápadnej časti Malej Ázie. Spomína ich aj Herodot (2,154). – O štítonošoch (dosl. "bežcoch") pozri 1 Sam 8,11; porov. 1 Kr 14,27.

2Kr 11,5 - Celá stráž mala tri oddiely. V stred týždni konal jeden oddiel službu pri chráme a dva pri kráľovskom paláci. V sobotu naopak. Jojada plánoval nastolenie Joasa na sobotu. Vtedy aj tretí oddiel mal ísť ku chrámu a chrániť malého kráľa. Tak ostala Atalia bez stráže a Joas mal okolo seba na ochranu celú stráž. O dome nevieme nič bližšieho. Bránami a týmto domom bolo určené presné stanovisko jednotlivých oddielov.

2Kr 11,11 - Stráž stála "okolo kráľa", hoci ho ešte nevidela, lebo bol schovaný v chráme.

2Kr 11,12 - Odznak bol asi kráľovský náramok (porov. 2 Sam 1,10). V hebrejskom texte sa miesto "odznaku" spomína "svedectvo", čo by mohla byť len kniha zákona. Ale nevieme, že by táto kniha bola hrala nejakú úlohu pri korunovaní kráľov.

2Kr 11,14 - Kráľ stál pri jednom zo stĺpov, o ktorých je reč v 1 Kr 7,15–22.