výhody registrácie

2. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Kr 11, 1-20

1 Keď videla Atalja, matka Achazjova, že jej syn zomrel, zobrala sa a vyhubila všetko kráľovské potomstvo. 2 Ale Jóšeba, dcéra kráľa Jóráma, sestra Achazjova, schytila Achazjovho syna Jóáša a uniesla ho spolu s jeho dojkou spomedzi kráľovských synov, určených na smrť, do spálne a skryla ho pred Ataljou, takže ho neusmrtili. 3 Bol s ňou v dome Hospodinovom skrytý šesť rokov, kým Atalja kraľovala nad krajinou. 4 Na siedmy rok poslal Jójádá a vzal k sebe veliteľov stotín Karijcov a drabantov, uviedol ich k sebe do domu Hospodinovho, uzavrel s nimi zmluvu, zaviazal ich prísahou v dome Hospodinovom a ukázal im kráľovského syna. 5 Potom im rozkázal: Toto máte urobiť: Tretina z vás bude držať stráž v deň sviatočného odpočinku pri kráľovskom paláci, 6 tretina v bráne Súr a tretina v bráne za drabantmi. Takto striedavo držte stráž pri dome. 7 Dva oddiely spomedzi vás, všetci, ktorí v deň sviatočného odpočinku vystupujú zo služby, nech držia stráž pri dome Hospodinovom pri kráľovi. 8 Obstúpite kráľa zôkol-vôkol každý so zbraňou v ruke, a ak niekto vnikne do vašich radov, nech je usmrtený. Buďte s kráľom, či bude vychádzať, či vchádzať. 9 Velitelia stotín urobili všetko tak, ako im rozkázal kňaz Jójádá. Každý si vzal svojich mužov, tých, čo v deň sviatočného odpočinku nastupujú do služby, aj tých, čo v deň sviatočného odpočinku vystupujú zo služby, a pri šli ku kňazovi Jójádovi. 10 Kňaz vydal veliteľom stotín kopije a štíty kráľa Dávida, ktoré boli v dome Hospodinovom. 11 Keď sa drabanti postavili okolo kráľa so zbraňou v ruke od pravej strany domu až po ľavú stranu domu, medzi oltárom a domom, 12 uviedol kráľovského syna, položil na neho korunu i odznak moci. Nato ho prehlásili za kráľa a pomazali. Pritom tlieskali rukami a prevolávali: Nech žije kráľ! 13 Keď Atalja počula hlas drabantov a ľudu, vstúpila do domu Hospodinovho medzi ľud 14 a uvidela, že kráľ stál ako obvykle pri stĺpe, velitelia a trubači pri kráľovi a všetok ľud krajiny sa radoval a trúbil na trúbach. Vtedy si Atalja roztrhla šaty a skríkla: Sprisahanie, sprisahanie! 15 Kňaz Jójádá vydal rozkaz stotníkom, ustanoveným nad vojskom, a povedal im: Vyveďte ju pomedzi rady, a toho, kto pôjde za ňou, usmrťte! 16 Položili na ňu ruky, a keď došla ku vchodu, kadiaľ sa koňmo vchádza do kráľovského paláca, tam ju usmrtili. 17 Potom Jójádá uzavrel zmluvu medzi Hospodinom a kráľom a ľudom, že budú ľudom Hospodinovým, aj zmluvu medzi kráľom a ľudom. 18 Vtedy všetok ľud krajiny vošiel do Baalovho domu, zbúrali jeho oltáre, jeho podoby úplne porozbíjali a Baalovho kňaza Mattána zabili pred oltármi. Nato kňaz ustanovil dozorcov nad domom Hospodinovým, 19 potom vzal stotníkov, Karijcov, drabantov a všetok ľud krajiny; odviedli kráľa z domu Hospodinovho a vstúpili cez bránu drabantov do kráľovského paláca. I zasadol na kráľovský trón. 20 Všetok ľud krajiny sa radoval a mesto sa upokojilo. Atalju však usmrtili mečom v kráľovskom paláci.

2Kr 11, 1-20

Verš 1
Keď videla Atalja, matka Achazjova, že jej syn zomrel, zobrala sa a vyhubila všetko kráľovské potomstvo.
2Krn 22:10 - Keď Achazjova matka Atalja videla, že jej syn zomrel, zakročila a vyhubila všetko kráľovské potomstvo judského domu.

Verš 4
Na siedmy rok poslal Jójádá a vzal k sebe veliteľov stotín Karijcov a drabantov, uviedol ich k sebe do domu Hospodinovho, uzavrel s nimi zmluvu, zaviazal ich prísahou v dome Hospodinovom a ukázal im kráľovského syna.
2Krn 23:1 - V siedmom roku sa však Jójáda vzmužil a spolčil so stotníkmi: Azarjom, synom Jeróchámovým, Jišmáélom, synom Jóchánanovým, Azarjom, synom Óbédovým, Maasejom, synom Adajovým, a Elíšáfátom, synom Zichrího.

Verš 17
Potom Jójádá uzavrel zmluvu medzi Hospodinom a kráľom a ľudom, že budú ľudom Hospodinovým, aj zmluvu medzi kráľom a ľudom.
2Krn 23:16 - Nato uzavrel Jójáda zmluvu medzi sebou, všetkým ľudom a kráľom, že budú Hospodinovým ľudom.

Verš 9
Velitelia stotín urobili všetko tak, ako im rozkázal kňaz Jójádá. Každý si vzal svojich mužov, tých, čo v deň sviatočného odpočinku nastupujú do služby, aj tých, čo v deň sviatočného odpočinku vystupujú zo služby, a pri šli ku kňazovi Jójádovi.
2Krn 23:8 - Levíti a všetci Júdejci vykonali všetko, čo prikázal kňaz Jójáda. Každý si pribral svojich ľudí, ktorí v deň sviatočného odpočinku prichádzali, i tých, čo v deň sviatočného odpočinku odchádzali, lebo kňaz Jójáda neprepustil zo služby voľné oddiely.

2Kr 11,4 - Karovia boli žoldnieri, pochádzajúci z juhozápadnej časti Malej Ázie. Spomína ich aj Herodot (2,154). – O štítonošoch (dosl. "bežcoch") pozri 1 Sam 8,11; porov. 1 Kr 14,27.

2Kr 11,5 - Celá stráž mala tri oddiely. V stred týždni konal jeden oddiel službu pri chráme a dva pri kráľovskom paláci. V sobotu naopak. Jojada plánoval nastolenie Joasa na sobotu. Vtedy aj tretí oddiel mal ísť ku chrámu a chrániť malého kráľa. Tak ostala Atalia bez stráže a Joas mal okolo seba na ochranu celú stráž. O dome nevieme nič bližšieho. Bránami a týmto domom bolo určené presné stanovisko jednotlivých oddielov.

2Kr 11,11 - Stráž stála "okolo kráľa", hoci ho ešte nevidela, lebo bol schovaný v chráme.

2Kr 11,12 - Odznak bol asi kráľovský náramok (porov. 2 Sam 1,10). V hebrejskom texte sa miesto "odznaku" spomína "svedectvo", čo by mohla byť len kniha zákona. Ale nevieme, že by táto kniha bola hrala nejakú úlohu pri korunovaní kráľov.

2Kr 11,14 - Kráľ stál pri jednom zo stĺpov, o ktorých je reč v 1 Kr 7,15–22.