výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Mk 1, 1-45

1 Počátek evangelia o Ježíši Kristu, Božím Synu. 2 Jak je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, posílám před tebou svého posla, aby připravil tvou cestu." 3 "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu pro Pána! Vyrovnejte jeho stezky!" 4 Tak přišel Jan, křtil na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů. 5 Vycházela k němu celá judská země i všichni Jeruzalémští, vyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán. 6 Jan byl oblečen velbloudí srstí a koženým pásem kolem boků, jedl kobylky a lesní med. 7 Kázal: "Po mně přichází někdo silnější než já! Nejsem hoden ani sehnout se a rozvázat mu řemínek sandálu. 8 Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým." 9 V těch dnech přišel Ježíš z galilejského Nazaretu a dal se od Jana pokřtít v Jordánu. 10 Když vystupoval z vody, ihned uviděl protržená nebesa a Ducha sestupujícího na něj jako holubice. 11 Z nebe zazněl hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil." 12 Duch ho pak ihned vypudil na poušť. 13 Byl na poušti čtyřicet dní a pokoušel ho satan. Byl tam s divokou zvěří a sloužili mu andělé. 14 Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium: 15 "Čas se naplnil - Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!" 16 Když se pak procházel podél Galilejského jezera, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak házejí síť do vody (byli to totiž rybáři). 17 Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!" 18 Ihned opustili sítě a šli za ním. 19 Poodešel dál a uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě. 20 Ihned je zavolal a oni nechali svého otce Zebedea na lodi s nádeníky a odešli za ním. 21 Když potom přišli do Kafarnaum, vešel hned v sobotu do synagogy a učil. 22 Nad jeho učením tam jen žasli, protože je učil jako ten, kdo má zmocnění, a ne jako znalci Písma. 23 V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Vykřikl: 24 "Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi - ten Svatý Boží!" 25 "Zmlkni," okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" 26 Nečistý duch tím mužem zalomcoval, hlasitě vykřikl a vyšel z něj. 27 Všichni byli tak ohromeni, že se začali ptát jeden druhého: "Co to má znamenat? Co je to za nové učení? Rozkazuje mocně i nečistým duchům a poslouchají ho!" 28 A zpráva o něm se ihned roznesla po celém galilejském kraji. 29 Když odešli ze synagogy, hned šli s Jakubem a Janem domů k Šimonovi a Ondřejovi. 30 Šimonova tchyně tam ležela v horečce, a tak mu o ní hned řekli. 31 Přistoupil, vzal ji za ruku a zvedl ji. Horečka ji opustila a ona je začala obsluhovat. 32 Večer po západu slunce k němu přinesli všechny nemocné a posedlé. 33 Celé město se seběhlo ke dveřím 34 a on uzdravil množství lidí trápených různými neduhy a vyhnal množství démonů. Démonům nedovoloval mluvit, protože ho znali. 35 Ráno vstal dlouho před rozedněním a šel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. 36 Šimon a ostatní se ale pustili za ním. 37 Když ho našli, řekli mu: "Všichni tě hledají!" 38 On jim odpověděl: "Pojďme dál, do okolních městeček, abych kázal i tam. Vždyť proto jsem přišel." 39 Kázal tedy v jejich synagogách po celé Galileji a vymítal démony. 40 Přišel k němu jeden malomocný a na kolenou ho prosil: "Kdybys jen chtěl, můžeš mě očistit!" 41 Naplněn soucitem, Ježíš vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: "Já to chci. Buď čistý!" 42 Malomocenství ho hned opustilo a byl čistý. 43 Ježíš ho pak ihned poslal pryč s přísným varováním: 44 "Dej pozor, abys nikomu nic neříkal. Jdi se ale ukázat knězi a obětuj za své očištění dar, který přikázal Mojžíš, na svědectví pro ně." 45 On ale šel a začal hodně mluvit a rozhlašovat tu věc tak, že Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A lidé se k němu scházeli odevšad.

Mk 1, 1-45

Verš 2
Jak je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, posílám před tebou svého posla, aby připravil tvou cestu."
Mal 3:1 - Hle, už posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou. Pak náhle přijde do svého chrámu Panovník, po němž se ptáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte. Hle, už přichází, praví Hospodin zástupů.
Mt 11:10 - Toto je ten, o kterém je psáno: ‚Hle, posílám svého posla před tváří tvou, jenž připraví tvou cestu před tebou.'
Lk 7:27 - Toto je ten, o kterém je psáno: ‚Hle, posílám svého posla před tváří tvou, který připraví tvou cestu před tebou.'

Verš 3
"Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu pro Pána! Vyrovnejte jeho stezky!"
Iz 40:3 - Hlas volajícího: "Připravte na poušti cestu Hospodinovu, vyrovnejte v pustině stezku Bohu našemu!
Mt 3:3 - To je ten, o kterém mluvil prorok Izaiáš, když říkal: "Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky!"
Lk 3:4 - jak je to popsáno v knize výroků proroka Izaiáše: "Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Napřimujte jeho stezky!
Jn 1:23 - Odpověděl jim slovy proroka Izaiáše: "Jsem ‚hlas volajícího na poušti: Vyrovnejte Pánovu cestu!'"

Verš 4
Tak přišel Jan, křtil na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů.
Mt 3:1 - V těch dnech začal Jan Křtitel kázat v judské poušti:
Lk 3:3 - Procházel pak celým krajem kolem Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění hříchů,
Jn 3:23 - Jan také křtil v Ainonu poblíž Salimu, protože tam bylo hodně vody. A lidé přicházeli a nechávali se křtít.

Verš 5
Vycházela k němu celá judská země i všichni Jeruzalémští, vyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán.
Mt 3:5 - Jeruzalém, celé Judsko i celý jordánský kraj tehdy vycházel k němu,
Lk 3:7 - Zástupům lidí, kteří se k němu hrnuli, aby se dali pokřtít, říkal: "Plemeno zmijí! Kdo vám ukázal, jak utéci před přicházejícím hněvem?

Verš 6
Jan byl oblečen velbloudí srstí a koženým pásem kolem boků, jedl kobylky a lesní med.
2Kr 1:8 - "Měl plášť z kožešiny," odpověděli, "a kolem boků kožený pás." "To je Eliáš Tišbejský!" řekl král.
Mt 3:4 - Ten Jan nosil oděv z velbloudí srsti, kolem boků měl kožený pás a jeho pokrmem byly kobylky a lesní med.
Lv 11:22 - jako jsou různé druhy kobylek, sarančat, cvrčků a koníků.

Verš 7
Kázal: "Po mně přichází někdo silnější než já! Nejsem hoden ani sehnout se a rozvázat mu řemínek sandálu.
Mt 3:11 - Jistě, já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází po mně, je silnější než já. Jemu nejsem hoden ani zout sandály. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.
Lk 3:16 - Jan ale dal všem tuto odpověď: "Jistě, já vás křtím vodou, ale přichází někdo silnější než já. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.
Jn 1:27 - To je ten, který přichází po mně. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu."

Verš 8
Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým."
Mt 3:11 - Jistě, já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází po mně, je silnější než já. Jemu nejsem hoden ani zout sandály. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.
Sk 1:5 - Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem svatým."
Sk 11:16 - Tehdy jsem si vzpomněl na Pánova slova: ‚Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým.'
Sk 19:4 - Pavel jim řekl: "Jan svým křtem vedl lidi k pokání a vyzýval je k víře v toho, který měl přijít po něm - v Ježíše."
Iz 44:3 - Já vyliji vody na žíznivé a potoky na vyschlou zem. Vyliji svého Ducha na tvé símě, své požehnání na tvé potomky,
Joe 2:28 -
Sk 2:4 - Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
Sk 11:15 - A jen, co jsem k nim začal mluvit, sestoupil na ně Duch svatý stejně jako na počátku na nás.

Verš 10
Když vystupoval z vody, ihned uviděl protržená nebesa a Ducha sestupujícího na něj jako holubice.
Mt 3:16 - Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj.
Lk 3:21 - Zatímco se křtil všechen lid, byl pokřtěn i Ježíš. Když se modlil, otevřelo se nebe
Jn 1:32 - Jan vydal svědectví: "Viděl jsem Ducha, jak sestoupil z nebe jako holubice a zůstal na něm.

Verš 11
Z nebe zazněl hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil."
Ž 2:7 - Povím, co prohlásil Hospodin. Řekl mi: "Jsi můj syn, já jsem ode dneška Otcem tvým!
Iz 42:1 - Hle, můj služebník, jehož podpořím, můj vyvolený, jehož jsem si oblíbil! Na něj svého Ducha položím, aby šel národům právo vyhlásit.
Mt 3:17 - Vtom se z nebe ozval hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil."
Mt 17:5 - Než to dořekl, náhle je zahalil zářící oblak. Vtom se z oblaku ozval hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil. Jeho poslouchejte."
Mk 9:7 - Vtom se objevil oblak a zahalil je. Z oblaku zazněl hlas: "Toto je můj milovaný Syn. Toho poslouchejte."
Lk 3:22 - a Duch svatý na něj sestoupil v tělesné podobě jako holubice. Z nebe tehdy zazněl hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem našel zalíbení."
Lk 9:35 - Z oblaku se ozval hlas: "Toto je můj Syn, můj Vyvolený. Toho poslouchejte."
Kol 1:13 - On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna,
2Pt 1:17 - Tu slávu a čest přijal od Boha Otce, když k němu z velkolepé slávy zazněl hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil."

Verš 12
Duch ho pak ihned vypudil na poušť.
Mt 4:1 - Tehdy byl Ježíš veden Duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla.
Lk 4:1 - Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť.

Verš 14
Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium:
Mt 4:12 - Když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil se do Galileje.
Lk 4:14 - Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a zpráva o něm se roznesla po celém okolí.
Jn 4:43 - Po dvou dnech pak odtud odešel do Galileje.

Verš 15
"Čas se naplnil - Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!"
Iz 56:1 - Toto praví Hospodin: Dodržujte právo, jednejte spravedlivě - vždyť má spása už je blízko, má spravedlnost zjeví se!

Verš 16
Když se pak procházel podél Galilejského jezera, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak házejí síť do vody (byli to totiž rybáři).
Mt 4:18 - Jednou se procházel podél Galilejského jezera a uviděl dva bratry, jak házejí síť do vody. Byli to rybáři Šimon (později zvaný Petr) a jeho bratr Ondřej.

Verš 17
Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!"
Jer 16:16 - Hle, pošlu mnoho rybářů, praví Hospodin, aby je chytali jako ryby. Potom zas pošlu mnoho lovců, aby je lovili po všech horách a návrších a v puklinách mezi skalami.
Ez 47:10 - Na březích se objeví rybáři a rozprostřou sítě od En-gedi až po En-eglajim. Budou mít tolik druhů ryb a takové množství jako ve Středozemním moři.

Verš 18
Ihned opustili sítě a šli za ním.
Mt 19:27 - "Podívej se," ozval se Petr, "my jsme všechno opustili a šli za tebou. Co bude s námi?"
Mk 10:28 - "Podívej se," ozval se Petr, "my jsme všechno opustili a šli jsme za tebou."
Lk 5:11 - Jakmile s loděmi přirazili ke břehu, všechno opustili a šli za ním.
Lk 18:28 - "Pohleď," ozval se tehdy Petr, "my jsme všechno opustili a šli jsme za tebou."

Verš 19
Poodešel dál a uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě.
Mt 4:21 - Poodešel dál a uviděl jiné dva bratry - Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana - jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. Zavolal je

Verš 21
Když potom přišli do Kafarnaum, vešel hned v sobotu do synagogy a učil.
Mt 4:13 - Opustil Nazaret a přišel bydlet do pobřežního města Kafarnaum v krajinách Zabulon a Neftalí.
Lk 4:31 - Sestoupil do galilejského města Kafarnaum. Když tam v sobotu učil,

Verš 22
Nad jeho učením tam jen žasli, protože je učil jako ten, kdo má zmocnění, a ne jako znalci Písma.
Mt 7:28 - Když Ježíš dokončil tuto řeč, zástupy žasly nad jeho učením.
Lk 4:32 - lidé žasli nad jeho učením, protože jeho slovo mělo moc.

Verš 23
V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Vykřikl:
Lk 4:33 - V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl:

Verš 29
Když odešli ze synagogy, hned šli s Jakubem a Janem domů k Šimonovi a Ondřejovi.
Mt 8:14 - Když potom Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl tam jeho tchyni, jak leží s horečkou.
Lk 4:38 - Potom vstal a odešel ze synagogy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla sužována vysokou horečkou, a tak ho za ni poprosili.

Verš 32
Večer po západu slunce k němu přinesli všechny nemocné a posedlé.
Mt 8:16 - Večer k němu přivedli mnoho lidí posedlých démony a on ty duchy vymítal slovem a všechny nemocné uzdravil.
Lk 4:40 - Všichni, kdo měli nemocné různými neduhy, je k němu při západu slunce přiváděli a on na každého z nich vkládal ruce a uzdravoval je.

Verš 35
Ráno vstal dlouho před rozedněním a šel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil.
Lk 4:42 - Když se rozednilo, Ježíš odtud odešel na opuštěné místo. Zástupy ho hledaly, a když přišly k němu, chtěly ho zadržet, aby od nich neodcházel.
Mt 14:23 - Když zástupy propustil, vystoupil o samotě na horu, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám.

Verš 38
On jim odpověděl: "Pojďme dál, do okolních městeček, abych kázal i tam. Vždyť proto jsem přišel."
Lk 4:43 - On jim však řekl: "Musím ohlašovat Boží království také jiným městům; to je mé poslání."
Iz 61:1 - Duch Panovníka Hospodina na mně spočívá, abych nesl dobré zprávy ubohým. Poslal mě ovázat srdce ztrápených, vyhlásit svobodu zajatým a propuštění spoutaným,
Lk 4:18 - "Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu

Verš 40
Přišel k němu jeden malomocný a na kolenou ho prosil: "Kdybys jen chtěl, můžeš mě očistit!"
Mt 8:2 - Vtom přišel jeden malomocný a klaněl se mu se slovy: "Pane, kdybys jen chtěl, dokážeš mě očistit."
Lk 5:12 - Jednou byl v jednom městě a hle, byl tam muž plný malomocenství. Když uviděl Ježíše, padl na tvář a prosil ho: "Pane, kdybys jen chtěl, můžeš mě očistit."

Verš 44
"Dej pozor, abys nikomu nic neříkal. Jdi se ale ukázat knězi a obětuj za své očištění dar, který přikázal Mojžíš, na svědectví pro ně."
Lv 13:2 - "Když někdo bude mít na kůži otok, vyrážku nebo světlou skvrnu jevící se jako rána malomocenství, ať je přiveden ke knězi Áronovi nebo k jednomu z jeho synů, kněží.
Lv 14:1 - Hospodin promluvil k Mojžíšovi:

Mk 1,1-8 - Mt 3, 1-12; Lk 3, 1-18; Jn 1, 19-28.

Mk 1,1 - Marek tu "evanjeliom" nemyslí svoj spis, ale posolstvo, dobrú zvesť, ktorú priniesol Ježiš Kristus a ktorej on sám je stredobodom.

Mk 1,2 - Mal 3, 1.

Mk 1,3 - Iz 40, 3.

Mk 1,8 - O Jánovom krste pozri poznámku k Mt 3, 6. Kristus bude krstiť "Duchom Svätým", čiže jeho krst nebude iba obrad, ale očistí človeka od hriechu a vleje doň novú životnú silu božského života.

Mk 1,9-11 - Mt 3, 13-17; Lk 3, 21-22; Jn 1, 32-34.

Mk 1,12-13 - Mt 4, 1-11; Lk 4, 1-13.

Mk 1,14-15 - Mt 4, 12-17; Lk 4, 14-15.

Mk 1,16-20 - Mt 4, 18-22; Lk 5, 1-11.

Mk 1,21-28 - Lk 4, 31-37.

Mk 1,23-27 - Marek nazýva zlého ducha nečistým, pretože podľa zákona posadnutý človek je nečistý. Otázkou "Čo ťa do nás...?" chce zlý duch vyjadriť, aby ho Ježiš nechal na pokoji a nerušil jeho činnosť. Zlý duch tuší, že Ježiš je osobnosť vyššej prirodzenosti. Preto ho menuje iba nepriamo mesiášskym titulom "Boží Svätý". Moc nad zlými duchmi je jeden zo znakov mesiášskeho kráľovstva.

Mk 1,29-34 - Mt 8, 14-17; Lk 4, 38-41.

Mk 1,35-39 - Lk 4, 42-44.

Mk 1,40-45 - Mt 8, 2-4; Lk 5, 12-16.

Mk 1,44 - Pozri poznámku k Mt 8, 4.