výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Mk 13, 1-37

1 Cestou z chrámu mu jeden z jeho učedníků řekl: "Mistře, pohleď, jaké kameny a jaké stavby!" 2 Ježíš mu řekl: "Vidíš ty veliké stavby? Nezůstane tu kámen na kameni. Všechno bude zbořeno." 3 Když se pak posadil na Olivetské hoře naproti chrámu, Petr, Jakub, Jan a Ondřej se ho v soukromí ptali: 4 "Řekni nám, kdy to bude. Jaké bude znamení času, kdy se to všechno naplní?" 5 Ježíš jim začal vysvětlovat: "Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. 6 Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš' a svedou mnohé. 7 Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, nestrachujte se, protože se to musí dít. Ale to ještě nebude konec. 8 Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou zemětřesení a hladomory. To jsou ale jen počátky porodních bolestí. 9 Dávejte na sebe pozor. Budou vás vydávat soudům a shromážděním. Budete biti a kvůli mně stanete před vládci a králi, abyste jim vydali svědectví. 10 Především ale musí být všem národům kázáno evangelium. 11 Když vás budou odvádět a dávat do vězení, nedělejte si předem starosti, co máte říci, ale mluvte, co vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch svatý. 12 Bratr bratra i otec syna vydá na smrt a děti povstanou proti rodičům a zabijí je. 13 Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn." 14 "Až uvidíte onu ‚otřesnou ohavnost', jak stojí, kde by neměla (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. 15 Kdo bude na střeše, ať neschází do domu, aby si odtud něco vzal. 16 Kdo bude na poli, ať se nevrací ani pro plášť. 17 Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. 18 Modlete se, aby to nebylo v zimě. 19 Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. 20 Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. 21 Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!' anebo ‚Pohleďte, tam je!' nevěřte. 22 Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené. 23 Dávejte tedy pozor. Všechno jsem vám řekl předem." 24 "Ve dnech po onom soužení ‚slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, 25 hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.' 26 Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblacích s velikou mocí a slávou. 27 Pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od nejzazšího konce země po nejzazší konec nebe. 28 Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že léto je blízko. 29 Stejně tak, až uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že je blízko, že už je ve dveřích! 30 Amen, říkám vám, že toto pokolení nepomine, než se to všechno stane. 31 Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. 32 Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. 33 Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde. 34 Je to, jako když člověk odešel na cestu: opustil svůj dům a svěřil správu svým služebníkům. Každému určil jeho práci a vrátnému přikázal, aby bděl. 35 Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu - zda večer, o půlnoci, za kuropění, nebo za svítání. 36 Aby vás snad, když znenadání přijde, nenalezl spící. 37 Co říkám vám, říkám všem: Bděte."

Mk 13, 1-37

Verš 32
Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec.
Mt 24:36 - Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani nebeští andělé, ani Syn - jedině sám můj Otec.
Sk 1:7 - Odpověděl jim: "Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.

Verš 1
Cestou z chrámu mu jeden z jeho učedníků řekl: "Mistře, pohleď, jaké kameny a jaké stavby!"
Mt 24:1 - Tehdy Ježíš odešel z chrámu. Cestou k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby.
Lk 21:5 - Někteří si povídali, jak je chrám krásný - ty kameny, ty obětní dary! Ježíš na to řekl:

Verš 2
Ježíš mu řekl: "Vidíš ty veliké stavby? Nezůstane tu kámen na kameni. Všechno bude zbořeno."
1Kr 9:7 - pak vyhladím Izrael ze země, kterou jsem jim dal, a z chrámu, který jsem posvětil pro své jméno. Vyženu Izrael ze své přítomnosti, takže bude mezi národy za pořekadlo a posměšek.
Mi 3:12 - Nuže, právě kvůli vám bude Sion jak pole rozorán! Z Jeruzaléma bude trosek hromada a z chrámové hory zarostlá vyvýšenina!
Lk 19:44 - a srovnají tě se zemí, i tvé děti v tobě. Nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas svého navštívení."

Verš 3
Když se pak posadil na Olivetské hoře naproti chrámu, Petr, Jakub, Jan a Ondřej se ho v soukromí ptali:
Mt 24:3 - Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. "Řekni nám, kdy to bude?" ptali se. "Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?"
Lk 21:7 - "Mistře, kdy to bude?" zeptali se ho. "Jaké bude znamení času, kdy se to má stát?"

Verš 4
"Řekni nám, kdy to bude. Jaké bude znamení času, kdy se to všechno naplní?"
Sk 1:6 - Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: "Pane, obnovíš už teď království Izraele?"

Verš 5
Ježíš jim začal vysvětlovat: "Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl.
Jer 29:8 - Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Nenechte se podvádět proroky a věštci, kteří jsou mezi vámi, a nedejte na sny, které se jim zdají.
Ef 5:6 - Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv.
2Sol 2:2 - nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel.
1Jn 4:1 - Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.

Verš 6
Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš' a svedou mnohé.
Jer 14:14 - "Ti proroci mým jménem prorokují lži," řekl mi na to Hospodin. "Já jsem je neposlal, nic jsem jim nesvěřil ani jsem s nimi nemluvil. Prorokují vám lživá vidění, nicotné věštby a vymyšlené podvody.
Jer 23:21 - "Neposlal jsem ty proroky, a přesto běží; nemluvil jsem k nim, a přesto prorokují.

Verš 33
Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.
Mt 24:42 - Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán.
Mt 25:13 - Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu."
Lk 12:40 - Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte."
Lk 21:36 - Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka."
1Sol 5:6 - Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.

Verš 8
Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou zemětřesení a hladomory. To jsou ale jen počátky porodních bolestí.
Iz 19:2 - Popudím Egypt proti Egyptu, aby bojoval bratr proti bratru a přítel proti příteli, město proti městu a království proti království.

Verš 9
Dávejte na sebe pozor. Budou vás vydávat soudům a shromážděním. Budete biti a kvůli mně stanete před vládci a králi, abyste jim vydali svědectví.
Mt 10:17 - Dejte si pozor na lidi, protože vás budou vydávat soudům a bičovat vás ve svých shromážděních.
Mt 24:9 - Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy.
Lk 21:12 - Před tím vším ale vztáhnou ruce na vás a budou vás pronásledovat. Budou vás vydávat do shromáždění a vězení a kvůli mému jménu vás povedou před krále a vládce.
Jn 15:19 - Kdybyste patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříte, neboť jsem vás ze světa vyvolil, a proto vás svět nenávidí.
Jn 16:2 - Vyobcují vás ze shromáždění. Ano, přichází doba, kdy každý, kdo vás bude zabíjet, si bude myslet, že tím slouží Bohu.
Zjv 2:10 - Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života.

Verš 11
Když vás budou odvádět a dávat do vězení, nedělejte si předem starosti, co máte říci, ale mluvte, co vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch svatý.
Mt 10:19 - Když vás jim vydají, nestarejte se, jak a co máte říkat. Co máte říci, vám bude dáno v tu chvíli.
Lk 12:11 - Když vás povedou do shromáždění a před vrchnosti a vlády, nestarejte se, čím a jak se máte hájit a co říkat.
Lk 21:4 - Všichni totiž přispívali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno, co měla - celé své živobytí."

Verš 12
Bratr bratra i otec syna vydá na smrt a děti povstanou proti rodičům a zabijí je.
Ez 38:21 - Na všech svých horách povolám proti Gogovi meč, praví Panovník Hospodin, a všichni jeho muži obrátí meč proti sobě navzájem.
Mi 7:6 - Syn pohrdá svým otcem, dcera se staví proti matce, snacha své tchyni vzdoruje - člověk má nepřátele ve vlastní rodině.

Verš 13
Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn."
Mt 10:22 - Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.
Mt 24:13 - Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.
Lk 21:19 - Vydržte, a získáte život!"
Zjv 2:7 - Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst ze stromu života v Božím ráji."
Zjv 2:10 - Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života.

Verš 14
"Až uvidíte onu ‚otřesnou ohavnost', jak stojí, kde by neměla (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor.
Mt 24:15 - "Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost', o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj),
Lk 21:20 - "Až uvidíte Jeruzalém obležený vojskem, vězte, že přišla jeho zkáza.
Dan 9:27 - On potvrdí smlouvu s mnohými v týdnu posledním. Až pak ten týden dojde do půli, obětem i darům konec učiní. Otřesná ohavnost se v chrámě objeví, než ničitele zachvátí konec mu určený."
Lk 21:21 - Tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utíkají do hor. Kdo jsou ve městě, ať z něj odejdou, a kdo jsou na venkově, ať nechodí do města.

Verš 21
Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!' anebo ‚Pohleďte, tam je!' nevěřte.
Mt 24:23 - Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!' anebo: ‚Tady je!' nevěřte.
Lk 21:8 - "Dávejte pozor, abyste se nenechali svést," odpověděl. "Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš!' a ‚Přišel čas!' Nechoďte za nimi.

Verš 22
Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené.
Dt 13:1 - Pečlivě dodržujte vše, co vám přikazuji - nic k tomu nepřidávejte ani z toho neubírejte.
2Sol 2:11 - Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži.

Verš 24
"Ve dnech po onom soužení ‚slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo,
Iz 13:10 - Nebeské hvězdy a souhvězdí se nebudou moci rozsvítit; slunce se zatmí už od svítání a měsíc nevydá svůj svit.
Ez 32:7 - Až zdechneš, nebe zakryji a hvězdy na něm zatemním; slunce ukryji za mraky a měsíc nevydá svůj svit.
Joe 2:31 -
Joe 3:15 -
Mt 24:29 - "Hned po soužení oněch dnů ‚slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.'
Lk 21:25 - "Na slunci, měsíci a hvězdách budou zvláštní úkazy. Na zemi bude úzkost mezi národy, bezradnými před zuřícím mořským příbojem.
Zjv 6:12 - Když otevřel šestou pečeť, spatřil jsem, jak nastalo veliké zemětřesení. Slunce zčernalo jako žíněný pytel, měsíc byl celý jako krev

Verš 26
Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblacích s velikou mocí a slávou.
Dan 7:10 - Proud ohnivé řeky od něj vychází, miliony jsou jeho sloužících a miliardy před ním stojících. Soudní dvůr se posadil a byly otevřeny knihy.
Mt 16:27 - Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků.
Mt 24:30 - Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí.
Mk 14:62 - "Jsem," řekl Ježíš. "A vy uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet s nebeskými oblaky."
Lk 21:27 - Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou.
Sk 1:11 - a řekli jim: "Co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet."
1Sol 4:16 - Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu.
2Sol 1:10 - V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a obdivován všemi věřícími - vždyť i vy jste uvěřili našemu svědectví.
Zjv 1:7 - Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen.

Verš 28
Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že léto je blízko.
Mt 24:32 - Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že se blíží léto.
Lk 21:29 - Tehdy jim řekl podobenství: "Podívejte se na fíkovník a ostatní stromy.

Verš 31
Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
Ž 102:26 - Za pradávna jsi zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa.
Iz 40:8 - Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá.
Iz 51:6 - Jen pozvedněte oči k nebi, podívejte se dolů k zemi: Nebe se rozplyne jako dým, země se jako šaty obnosí, její obyvatelé pomřou jako komáři. Má spása ale trvá navěky a má spravedlnost nikdy neskončí.
Heb 1:11 - Ona pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí.

Mk 13,1-4 - Mt 24, 1-3; Lk 21, 5-7.

Mk 13,2 - V rámci svojej predpovede o páde Jeruzalema Ježiš hovorí aj o znameniach, ktoré budú predchádzať koniec sveta. Pozri poznámku k Mt 24, 2.

Mk 13,5-13 - Mt 24, 4-14; Lk 21, 8-19.

Mk 13,14-18 - Mt 24, 15-19; Lk 21, 20-24.

Mk 13,14 - Dan 9, 27.

Mk 13,19-23 - Mt 24, 20-25.

Mk 13,19 - Dan 12, 1.

Mk 13,24-27 - Mt 24, 29-31; Lk 21, 25-28.

Mk 13,24 sl - Iz 13, 10; 34, 4.

Mk 13,26 - Dan 7, 13-14.

Mk 13,28-32 - Mt 24, 32-36; Lk 21, 29-33.

Mk 13,30 - "Nepominie sa toto pokolenie" je podľa niektorých biblistov určením času skazy Jeruzalema. Akoby povedal: Stane sa to čoskoro.

Mk 13,32 - Ježiš ako Bohočlovek dobre vie, kedy bude koniec sveta. Nie je však vôľa Otca, aby presný čas tohto konca vopred ľuďom oznámil.

Mk 13,33-37 - Mt 24, 42-51; Lk 21, 34-36.