výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Mk 2, 1-28

1 Po několika dnech opět přišel do Kafarnaum. Když se proslechlo, že je doma, 2 shromáždilo se takové množství lidí, že už se nevešli ani ke dveřím. Zatímco k nim promlouval Slovo, 3 přišli k němu čtyři muži a nesli ochrnutého. 4 Kvůli davu ho ale k němu nemohli přinést, a tak odkryli střechu nad místem, kde byl, probořili ji a nosítka s tím ochrnutým spustili dolů. 5 Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny." 6 Byli tu ale někteří ze znalců Písma. Seděli tam a v srdcích si říkali: 7 "Jak to mluví? To je rouhání! Kdo může odpouštět hříchy než samotný Bůh?" 8 Ježíš v duchu ihned poznal, co si pro sebe říkají, a zeptal se jich: "Jak to přemýšlíte? 9 Co je snadnější? Říci ochrnutému: ‚Tvé hříchy jsou odpuštěny,' anebo: ‚Vstaň, vezmi si lehátko a choď?' 10 Ale abyste věděli, že Syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - 11 "říkám ti, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů." 12 On hned vstal, přede všemi vzal své lehátko a odešel. Všichni byli ohromeni a oslavovali Boha: "Nic takového jsme nikdy neviděli!" 13 Ježíš šel znovu na břeh jezera. Všechen zástup tam přicházel k němu a on je vyučoval. 14 Když cestou uviděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, řekl mu: "Pojď za mnou." A on vstal a šel za ním. 15 Ježíš pak stoloval v jeho domě a spolu s Ježíšem a jeho učedníky tehdy stolovali i mnozí výběrčí daní a různí hříšníci. Mnozí takoví ho totiž následovali. 16 Když znalci Písma a farizeové uviděli, že jí s výběrčími daní a hříšníky, říkali jeho učedníkům: "Jak to, že jí s výběrčími daní a hříšníky?" 17 Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky." 18 Janovi učedníci a farizeové měli ve zvyku se postit. Někteří přišli a ptali se ho: "Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?" 19 Ježíš jim odpověděl: "Mohou se ženichovi přátelé postit, dokud je ženich ještě s nimi? Dokud mají ženicha u sebe, nemohou se postit. 20 Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy, v ten den, se budou postit. 21 Nikdo nepřišívá záplatu z nové látky na starý plášť. Jinak se ta nová výplň od starého utrhne a díra bude ještě horší. 22 Nikdo nelije nové víno do starých měchů. Jinak víno měchy roztrhne, víno se rozlije a měchy se zničí. Nové víno se lije do nových měchů." 23 Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou trhat klasy. 24 Farizeové mu řekli: "Podívej se! Jak to, že dělají, co se v sobotu nesmí?" 25 Odpověděl jim: "Copak jste nikdy nečetli, co udělal David, když měl se svými muži nouzi a hlad? 26 Jak za velekněze Abiatara vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i svým mužům?" 27 Potom dodal: "Sobota byla učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu. 28 Syn člověka je pánem i nad sobotou."

Mk 2, 1-28

Verš 1
Po několika dnech opět přišel do Kafarnaum. Když se proslechlo, že je doma,
Mt 9:1 - Nastoupil tedy na loď, přeplavil se a přišel do svého města.
Lk 5:17 - Jednoho dne, když vyučoval, seděli tam farizeové a vykladači Zákona, kteří se sešli ze všech galilejských i judských vesnic i z Jeruzaléma, a Hospodinova moc byla přítomna, aby je uzdravoval.

Verš 3
přišli k němu čtyři muži a nesli ochrnutého.
Mt 9:1 - Nastoupil tedy na loď, přeplavil se a přišel do svého města.
Lk 5:18 - A hle, nějací muži nesli na lehátku ochrnutého člověka. Snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj,

Verš 7
"Jak to mluví? To je rouhání! Kdo může odpouštět hříchy než samotný Bůh?"
Ž 32:5 - Svůj hřích jsem však potom doznal tobě, své provinění jsem odhalil. Řekl jsem: "Vyznám Hospodinu své zločiny!" a tys mi odpustil mou vinu a hřích. séla
Ž 51:1 - Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
Iz 43:25 - Já, já sám kvůli sobě smažu tvé přestupky a nevzpomenu na tvůj hřích.

Verš 13
Ježíš šel znovu na břeh jezera. Všechen zástup tam přicházel k němu a on je vyučoval.
Mt 9:9 - Cestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí v celnici. Řekl mu: "Pojď za mnou," a on vstal a šel za ním.
Lk 5:27 - Ježíš šel dál. Když uviděl v celnici sedět výběrčího daní jménem Levi, řekl mu: "Pojď za mnou."

Verš 17
Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky."
Mt 9:13 - Jděte a přemýšlejte, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti.' Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky."
Mt 21:31 - Který z těch dvou naplnil otcovu vůli?" "Ten první," řekli. Ježíš jim odpověděl: "Amen, říkám vám, že výběrčí daní a nevěstky jdou do Božího království před vámi.
Lk 5:32 - Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné."
Lk 19:10 - Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené."
1Tim 1:15 - Je to jistá pravda - kéž by ji každý přijal: Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky. Já jsem z nich nejhorší,

Verš 18
Janovi učedníci a farizeové měli ve zvyku se postit. Někteří přišli a ptali se ho: "Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?"
Mt 9:14 - Potom k němu přišli učedníci Jana Křtitele. "Jak to, že my a farizeové se postíme často, ale tvoji učedníci se nepostí?" ptali se.
Lk 5:33 - Tehdy mu řekli: "Janovi učedníci se často postí a modlí, stejně jako učedníci farizeů, ale tvoji jedí a pijí."

Verš 19
Ježíš jim odpověděl: "Mohou se ženichovi přátelé postit, dokud je ženich ještě s nimi? Dokud mají ženicha u sebe, nemohou se postit.
Iz 62:5 - Jako se mládenec žení s pannou, tak se tvůj Stavitel ožení s tebou; ženichovo štěstí nad nevěstou zakusí tvůj Bůh nad tebou!
2Kor 11:2 - Žárlím na vás Boží žárlivostí, neboť jsem vás zasnoubil jedinému muži - Kristu, k němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou pannu.

Verš 22
Nikdo nelije nové víno do starých měchů. Jinak víno měchy roztrhne, víno se rozlije a měchy se zničí. Nové víno se lije do nových měchů."
Mt 9:17 - Také se nelije nové víno do starých měchů. Jinak se měchy roztrhnou, víno se rozlije a měchy se zničí. Nové víno se lije do nových měchů, a tak se obojí zachová."

Verš 23
Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou trhat klasy.
Dt 23:25 - Půjdeš-li vinicí svého bližního, můžeš jíst hrozny podle chuti až do sytosti, ale nesmíš je sbírat do nádoby.
Mt 12:1 - Jednou v sobotu Ježíš procházel obilím. Jeho učedníci dostali hlad, a tak začali trhat klasy a jíst.
Lk 6:1 - V sobotu se přihodilo, že procházel obilným polem. Jeho učedníci trhali klasy, rukama je mnuli a jedli.

Verš 24
Farizeové mu řekli: "Podívej se! Jak to, že dělají, co se v sobotu nesmí?"
Ex 20:10 - ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách.

Verš 25
Odpověděl jim: "Copak jste nikdy nečetli, co udělal David, když měl se svými muži nouzi a hlad?
1Sam 21:6 - David mu odpověděl: "Žen jsme se opravdu ani nedotkli - jako obvykle, když jsem na válečné výpravě. Těla mládenců jsou svatá i při běžné výpravě, tím spíše tedy dnes."

Verš 26
Jak za velekněze Abiatara vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i svým mužům?"
Lv 24:9 - Chléb pak připadne Áronovi a jeho synům a budou ho jíst na svatém místě. Je to jeho svatosvatý podíl mezi ohnivými oběťmi Hospodinu. Je to věčné ustanovení."

Verš 28
Syn člověka je pánem i nad sobotou."
Mt 12:8 - Syn člověka je totiž pánem i nad sobotou."
Lk 6:5 - Potom dodal: "Syn člověka je pánem i nad sobotou."

Mk 2,1-12 - Mt 9, 1-8; Lk 5, 17-26.

Mk 2,1 - V Šimonovom (Petrovom) dome v Kafarnaume, tu bol doma.

Mk 2,4 - Rozobrali strechu, na ktorú zvonka viedli schody.

Mk 2,14-17 - Mt 9, 9-13; Lk 5, 27-32.

Mk 2,14 - Lévi je neskorší apoštol Matúš, podľa tradície autor prvého evanjelia. Mk a Lk ho menujú Lévim.

Mk 2,18-22 - Mt 9, 14-17; Lk 5, 33-39.

Mk 2,19-20 - Pozri poznámku k Mt 9, 15.

Mk 2,23-28 - Mt 12, 1-8; Lk 6, 1-5.

Mk 2,24 - Pozri poznámku k Mt 12, 2.