výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Mk 8, 1-38

1 V těch dnech se znovu sešlo veliké množství lidí. Když jim pak došlo jídlo, Ježíš svolal své učedníky a řekl jim: 2 "Je mi jich líto. Jsou se mnou už tři dny a nemají co jíst. 3 Když je pošlu domů hladové, padnou na cestě vyčerpáním. A někteří přišli zdaleka." 4 "Jak by tu někdo mohl ty lidi nakrmit? namítli učedníci. "Vždyť je tu pustina!" 5 "Kolik máte chlebů?" zeptal se jich. "Sedm," odpověděli. 6 Nechal tedy zástup posadit na zem, vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali. Ti je pak předložili zástupu. 7 Měli také pár malých rybek. Ježíš je požehnal a řekl, ať předkládají i je. 8 A tak se najedli do sytosti a ještě nasbírali sedm košů nalámaných kousků, které zbyly. 9 Bylo tam tehdy okolo čtyř tisíc lidí. Když je Ježíš propustil, 10 ihned nastoupil s učedníky na loď a přijel do dalmanutského kraje. 11 Tehdy přišli farizeové a začali se s ním hádat a pokoušet ho. Chtěli od něj nějaké znamení z nebe. 12 Ježíš si v duchu povzdychl a řekl: "Proč toto pokolení žádá znamení? Amen, říkám vám, že toto pokolení žádné znamení nedostane!" 13 Opustil je, nastoupil zase do lodi a odplul na druhou stranu. 14 Zapomněli ale vzít chléb a neměli s sebou na lodi víc než jeden bochník. 15 Ježíš jim zdůrazňoval: "Pečlivě se varujte kvasu farizeů a kvasu Herodova." 16 Začali se tedy mezi sebou dohadovat, že nemají chleba. 17 Ježíš to ale věděl, a tak jim řekl: "Proč se dohadujete, že nemáte chleba? Ještě nechápete a nerozumíte? Ještě máte tvrdé srdce? 18 Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a neslyšíte? Už si nevzpomínáte? 19 Když jsem nalámal pět chlebů pěti tisícům, kolik plných košů nalámaných kousků jste nasbírali?" "Dvanáct," odpověděli. 20 "A co těch sedm chlebů pro čtyři tisíce? Kolik plných košů nalámaných kousků jste nasbírali?" "Sedm," odpověděli. 21 Na to jim řekl: "Ještě nerozumíte?" 22 Když přišli do Betsaidy, přivedli k němu slepce a prosili ho, aby se ho dotkl. 23 Vzal slepce za ruku a odvedl ho za vesnici. Plivl mu na oči, vložil na něj ruce a ptal se ho: "Vidíš něco?" 24 On vzhlédl a řekl: "Rozeznávám lidi - vidím něco jako chodící stromy." 25 Znovu mu vložil ruce na oči, a když vzhlédl, byl uzdraven. Viděl všechno jasně i na dálku. 26 Ježíš ho pak poslal domů se slovy: "Do vesnice ale nechoď." 27 Ježíš a jeho učedníci pak vyšli do vesnic kolem Cesareje Filipovy. Cestou se svých učedníků ptal: "Za koho mě mají lidé?" 28 Odpověděli: "Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní za jednoho z proroků." 29 "A za koho mě máte vy?" zeptal se. "Ty jsi Mesiáš!" odpověděl mu Petr. 30 On je ale přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. 31 Tehdy je začal učit, že Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci Písma, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých. 32 Protože ty věci říkal otevřeně, Petr ho vzal stranou a začal ho kárat. 33 Ježíš se ale obrátil, podíval se na své učedníky a okřikl Petra: "Odejdi ode mě, satane! Nemyslíš na Boží věci, ale na lidské." 34 Potom svolal zástup se svými učedníky a řekl jim: "Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. 35 Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí, ale kdokoli by ztratil život pro mě a pro evangelium, ten jej zachrání. 36 Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? 37 Co dá člověk na oplátku za svůj život? 38 Kdo by se v tomto cizoložném a hříšném pokolení styděl za mě a za má slova, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly."

Mk 8, 1-38

Verš 1
V těch dnech se znovu sešlo veliké množství lidí. Když jim pak došlo jídlo, Ježíš svolal své učedníky a řekl jim:
Mt 15:32 - Potom Ježíš svolal své učedníky a řekl: "Je mi těch lidí líto. Jsou se mnou už tři dny a nemají co jíst. Nechci je poslat pryč hladové, vždyť by cestou padli vyčerpáním."

Verš 34
Potom svolal zástup se svými učedníky a řekl jim: "Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě.
Mt 10:38 - Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.
Mt 16:24 - Potom Ježíš řekl svým učedníkům: "Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě.
Lk 9:23 - Všem pak řekl: "Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mne.
Lk 14:27 - Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem.

Verš 35
Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí, ale kdokoli by ztratil život pro mě a pro evangelium, ten jej zachrání.
Mt 10:39 - Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.
Mt 16:25 - Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro mě, ten jej nalezne.
Lk 9:24 - Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro mě, ten jej zachrání.
Lk 17:33 - Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí. Kdokoli by jej ztratil, ten jej zachová.
Jn 12:25 - Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu.

Verš 37
Co dá člověk na oplátku za svůj život?
Ž 49:8 - Jeden druhého však vykoupit nedokáže, nevnutí za něj Bohu úplatek.

Verš 38
Kdo by se v tomto cizoložném a hříšném pokolení styděl za mě a za má slova, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly."
Mt 10:32 - Kdokoli mě vyzná před lidmi, toho i já vyznám před svým Otcem v nebesích.
Lk 9:26 - Kdokoli by se styděl za mě a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde ve své slávě a ve slávě Otce a svatých andělů.
Lk 12:8 - Říkám vám: Kdokoli mě vyzná před lidmi, toho i Syn člověka vyzná před Božími anděly.
2Tim 2:12 - Jestli vytrváme, budeme s ním kralovat. Jestli jej zapřeme, i on nás zapře.
1Jn 2:23 - Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.

Verš 33
Ježíš se ale obrátil, podíval se na své učedníky a okřikl Petra: "Odejdi ode mě, satane! Nemyslíš na Boží věci, ale na lidské."
2Sam 19:22 - Abišaj, syn Ceruji, ho přerušil: "Nemá snad Šimei zemřít? Vždyť zlořečil pomazanému Hospodinovu!"

Verš 10
ihned nastoupil s učedníky na loď a přijel do dalmanutského kraje.
Mt 15:39 - A když propustil zástupy, nastoupil na loď a připlul do magadanského kraje.

Verš 11
Tehdy přišli farizeové a začali se s ním hádat a pokoušet ho. Chtěli od něj nějaké znamení z nebe.
Mt 12:38 - Tehdy mu někteří ze znalců Písma a farizeů odpověděli: "Mistře, chceme od tebe vidět nějaké znamení."
Mt 16:1 - Potom ho přišli pokoušet farizeové a saduceové. Žádali ho, aby jim ukázal nějaké znamení z nebe.
Lk 11:29 - Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení Jonášova.
Jn 6:30 - "Jaký zázrak uděláš, abychom ho viděli a uvěřili ti?" zeptali se ho. "Co děláš?

Verš 12
Ježíš si v duchu povzdychl a řekl: "Proč toto pokolení žádá znamení? Amen, říkám vám, že toto pokolení žádné znamení nedostane!"
Mt 16:4 - Zlé a cizoložné pokolení vyhledává znamení, ale žádné znamení nedostane - kromě znamení Jonášova." Tehdy je nechal a odešel.

Verš 15
Ježíš jim zdůrazňoval: "Pečlivě se varujte kvasu farizeů a kvasu Herodova."
Mt 16:6 - Ježíš jim řekl: "Dejte pozor, varujte se kvasu farizeů a saduceů."
Lk 12:1 - Mezitím se shromáždil mnohatisícový dav, takže lidé po sobě šlapali. Ježíš promluvil především ke svým učedníkům: "Dávejte si pozor na farizejský kvas, jímž je pokrytectví.

Verš 17
Ježíš to ale věděl, a tak jim řekl: "Proč se dohadujete, že nemáte chleba? Ještě nechápete a nerozumíte? Ještě máte tvrdé srdce?
Mk 6:52 - Nepochopili totiž nic ohledně těch chlebů; jejich srdce bylo tvrdé.

Verš 19
Když jsem nalámal pět chlebů pěti tisícům, kolik plných košů nalámaných kousků jste nasbírali?" "Dvanáct," odpověděli.
Mt 14:17 - "Nic tu nemáme," namítli, "jen pět chlebů a dvě ryby."
Mt 14:20 - A tak se všichni najedli do sytosti. Potom posbírali nalámané kousky, které zbyly: dvanáct plných košů.
Mk 6:38 - "Kolik máte chlebů?" řekl jim. "Jděte se podívat." Když to zjistili, řekli: "Pět - a dvě ryby."
Lk 9:13 - Odpověděl jim: "Vy jim dejte najíst." "Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby," namítli. "Ledaže bychom šli a všem těm lidem jídlo koupili."
Jn 6:9 - "Je tu jeden chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě rybky. Ale co je to pro tolik lidí?"

Verš 20
"A co těch sedm chlebů pro čtyři tisíce? Kolik plných košů nalámaných kousků jste nasbírali?" "Sedm," odpověděli.
Mt 15:36 - vzal těch sedm chlebů a ty ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci zástupům.

Verš 23
Vzal slepce za ruku a odvedl ho za vesnici. Plivl mu na oči, vložil na něj ruce a ptal se ho: "Vidíš něco?"
Mk 7:33 - On si ho vzal stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, plivl a dotkl se jeho jazyka.
Mk 7:32 - Tam k němu přivedli hluchoněmého člověka a prosili ho, aby na něj vložil ruku.

Verš 27
Ježíš a jeho učedníci pak vyšli do vesnic kolem Cesareje Filipovy. Cestou se svých učedníků ptal: "Za koho mě mají lidé?"
Mt 16:13 - Když Ježíš přišel do okolí Cesareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: "Za koho mají lidé Syna člověka?"
Lk 9:18 - Jednou, když se odešel modlit do ústraní, zeptal se přítomných učedníků: "Za koho mě mají zástupy?"

Verš 28
Odpověděli: "Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní za jednoho z proroků."
Mt 14:2 - "To je Jan Křtitel!" řekl svým služebníkům. "Vstal z mrtvých, a proto se skrze něj dějí zázraky."

Verš 29
"A za koho mě máte vy?" zeptal se. "Ty jsi Mesiáš!" odpověděl mu Petr.
Mt 16:16 - "Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!" odpověděl mu Šimon Petr.
Jn 6:69 - a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!"

Verš 31
Tehdy je začal učit, že Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci Písma, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých.
Mt 16:21 - Od té doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších, vrchních kněží a znalců Písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých.
Mt 17:22 - Ještě když se zdržovali v Galileji, Ježíš jim řekl: "Syn člověka bude vydán do lidských rukou.
Mt 20:18 - "Hle, blížíme se k Jeruzalému. Tam bude Syn člověka vydán vrchním kněžím a znalcům Písma a ti ho odsoudí k smrti.
Mk 9:31 - Učil totiž své učedníky a říkal jim: "Syn člověka bude vydán do lidských rukou, zabijí ho a třetího dne po svém zabití vstane z mrtvých."
Mk 10:33 - "Hle, blížíme se k Jeruzalému. Tam bude Syn člověka vydán vrchním kněžím a znalcům Písma. Odsoudí ho k smrti, vydají pohanům,
Lk 9:22 - Pověděl jim: "Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci Písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých."
Lk 18:31 - Tehdy vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: "Hle, blížíme se k Jeruzalému. Tam se naplní všechno, co je o Synu člověka psáno skrze proroky.
Lk 24:7 - ‚Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí a být ukřižován, ale třetího dne vstane z mrtvých.'"

Mk 8,1-9 - Mt 15, 32-39.

Mk 8,10-13 - Mt 16, 1-4; Lk 11, 16, 29.

Mk 8,10 - "Dalmanutský kraj" - meno neznámej lokality, ako u Mt 15, 39 "magadanský kraj". Môže to byť prepis nesprávne identifikovaného aramejského výrazu.

Mk 8,14-21 - Mt 16, 5-12; Lk 12, 1.

Mk 8,15 - Pod kvasom farizejov sa tu myslí na prevrátené farizejské zásady. Kvas Herodesa - jeho verejný hriešny život. Zlé zásady a hriešny život pôsobia na ľudí ako kvas na cesto.

Mk 8,18 - Iz 6, 9; Jer 5, 21; Ez 12, 2.

Mk 8,27-30 - Mt 16, 13-20; Lk 9, 18-21.

Mk 8,31-33 - Mt 16, 21-23; Lk 9, 22.

Mk 8,33 - Pozri poznámku k Mt 16, 23.

Mk 8,34-38 - Mt 16, 24-28; Lk 9, 23-27.