výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Mk 7, 1-37

1 Zišli sa k nemu farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. 2 A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. 3 Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. 4 A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí. 5 Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“ 6 On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: »Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. 7 No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.« 8 Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“ 9 A hovoril im: „Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje. 10 Lebo Mojžiš povedal: »Cti svojho otca i svoju matku« a: »Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť.« 11 Vy však hovoríte: »Keď človek povie otcovi alebo matke: Korban, čo znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar,« 12 už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku. 13 A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte.“ 14 Potom znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! 15 Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.“ 16 (Kto má uši na počúvanie, nech počúva.) 17 Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. 18 On im povedal: „Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, 19 veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?“ Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté. 20 A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. 21 Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, 22 cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. 23 Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“ 24 Potom vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o ňom vedel, ale nemohol sa utajiť. 25 Lebo len čo sa o ňom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom, prišla a hodila sa mu k nohám. 26 Žena bola Grékyňa, rodom Sýrofeničanka. A prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry. 27 On jej povedal: „Nechaj, nech sa najprv nasýtia deti, lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“ 28 Ale ona mu odvetila: „Pane, aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch.“ 29 On jej povedal: „Pre tieto slová choď, zlý duch vyšiel z tvojej dcéry.“ 30 A keď prišla domov, našla dievča ležať na posteli a zlý duch bol preč. 31 Znova opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja. 32 Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku. 33 On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. 34 Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: „Effeta,“ čo znamená: „Otvor sa!“ 35 V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával. 36 A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali 37 a s tým väčším obdivom hovorili: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč.“

Mk 7, 1-37

Verš 32
Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku.
Mt 9:32 - Keď odchádzali, priviedli mu nemého človeka, posadnutého zlým duchom.
Lk 11:14 - Raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Keď zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. Zástupy žasli;

Verš 1
Zišli sa k nemu farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema.
Mt 15:1 - Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a opýtali sa ho:

Verš 37
a s tým väčším obdivom hovorili: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč.“
Gn 1:31 - A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal večer, a nastalo ráno, deň šiesty.

Verš 6
On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: »Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa.
Iz 29:13 - Pán povedal: „Pretože sa mi tento ľud približuje svojimi ústami a svojimi perami ma ctí, srdce si však vzďaľuje odo mňa, takže je ich bázeň ku mne naučeným ľudským príkazom,
Ez 33:31 - I prichádzajú k tebe, ako prichádza ľud; môj ľud sa posadí pred teba a počúva tvoje slová, ale nekonajú podľa nich, pretože v ústach majú lož, podľa nej konajú, srdce im ide za ziskom.

Verš 7
No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.«
Mt 15:9 - No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.«“
Kol 2:18 - Nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu samoľúbou poníženosťou, uctievaním anjelov a upútavaním pozornosti na to, čo videl, lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní,
Kol 2:20 - Ak ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo sa, akoby ste ešte žili vo svete, podriaďujete nariadeniam:
Tít 1:14 - a nedbali na židovské bájky a príkazy ľudí, ktorí sa odvracajú od pravdy.

Verš 10
Lebo Mojžiš povedal: »Cti svojho otca i svoju matku« a: »Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť.«
Ex 20:12 - Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!
Dt 5:16 - Cti svojho otca a svoju matku, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh, aby dni tvojho života dlho trvali a aby sa ti darilo na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!
Ef 6:2 - Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením:
Ex 21:17 - Kto zlorečí svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť.
Lv 20:9 - Lebo každý, kto bude zlorečiť svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť. Zlorečil otcovi a matke, jeho krv bude na ňom.
Dt 27:16 - »Prekliaty, kto neuctí svojho otca alebo matku!« A všetok ľud povie: »Amen!«
Prís 20:20 - Kto kľaje svojho otca abo svoju mať, zhasne mu kahan v hustej tme.

Verš 13
A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte.“
Mt 15:6 - ten už nemusí ctiť svojho otca.« A zrušili ste Božie slovo pre svoje obyčaje.
1Tim 4:3 - zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu.
2Tim 3:2 - Ľudia budú totiž sebeckí, chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní,

Verš 14
Potom znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte!
Mt 15:10 - Potom zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte a pochopte:

Verš 15
Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.“
Sk 10:15 - Ale hlas sa mu ozval znova, druhý raz: „Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným.“
Rim 14:17 - Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.
Rim 14:20 - Nenič Božie dielo pre jedlo! Ono je všetko čisté, ale zlé je pre človeka, ktorý jedením pohoršuje.
Tít 1:15 - Čistým je všetko čisté, ale poškvrneným a neveriacim nie je nič čisté; ešte aj ich myseľ a svedomie sú poškvrnené.

Verš 17
Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva.
Mt 15:15 - Peter mu na to povedal: „Vysvetli nám toto podobenstvo.“

Verš 21
Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy,
Gn 6:5 - Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé,
Gn 8:21 - I zavoňal Pán príjemnú vôňu a povedal si: „Už nikdy viac neprekľajem zem pre človeka, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetko živé, ako som to urobil.
Prís 6:14 - (kto) v srdci svojom (prechováva) prevrátenosti, (kto) zamýšľa zlo v každý čas, (kto) zvady rozsieva.
Jer 17:9 - Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná?

Verš 24
Potom vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o ňom vedel, ale nemohol sa utajiť.
Mt 15:21 - Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu.

Verš 31
Znova opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja.
Mt 15:29 - Keď odtiaľ Ježiš odišiel, prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol.

Mk 7,1-13 - Mt 15, 1-9.

Mk 7,3-4 - Marek písal svoje evanjelium pre kresťanov obrátených z pohanstva. Preto im vysvetľuje židovské zvyky, veď takéto "očisťovania" v Ríme ani inde nepoznali. Tradície otcov boli právne vysvetlivky k Božiemu zákonu. Zostavili ich dávno židovskí zákonníci. Ich mienky Židia nielenže všeobecne prijímali, ale často si ich cenili viac ako ustanovenia Božieho zákona.

Mk 7,6-7 - Iz 29, 13.

Mk 7,10 - Ex 20, 12; 21, 17; Dt 5, 16.

Mk 7,11-12 - Pozri poznámku k Mt 15, 5-6.

Mk 7,14-23 - Mt 15, 10-20.

Mk 7,16 - Neovulgáta tento verš vynecháva. Znie: "Kto má uši na počúvanie, nech počúva." Je to interpolácia z iných miest u Mk (4, 9; 4, 23), ktorú majú niektoré rukopisy.

Mk 7,24-30 - Mt 15, 21-28.