výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Mk 7, 1-36

1 Farizeové a někteří znalci Písma, kteří dorazili z Jeruzaléma, se sešli u Ježíše 2 a uviděli některé jeho učedníky jíst chleby ‚nečistýma' (to jest neumytýma) rukama. 3 Farizeové a všichni Židé totiž nejedí, aniž by si obřadně umyli ruce, a tak dodržují tradici starších. 4 Když přijdou z trhu, nejedí, dokud se nevykoupou. A je ještě mnoho jiných věcí, které přijali a dodržují, jako očišťování pohárů, džbánů, měděných nádob a lehátek. 5 Farizeové a znalci Písma se ho tedy zeptali: "Proč se tvoji učedníci nechovají podle tradice starších a jedí chléb nečistýma rukama?" 6 On jim odpověděl: "Izaiáš o vás pokrytcích prorokoval správně. Jak je psáno: ‚Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. 7 Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.' 8 Opustili jste Boží přikázání, ale lidské tradice dodržujete." 9 Potom pokračoval: "Opravdu pěkně zavrhujete Boží přikázání, abyste zachovali svou vlastní tradici! 10 Mojžíš řekl: ‚Cti otce i matku' a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít.' 11 Vy ale říkáte, že kdyby člověk řekl otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl vypomoci, je korban' (to jest dar Bohu), 12 tak už ho nenecháte nic udělat pro jeho otce nebo matku. 13 Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili. A podobných věcí děláte spoustu." 14 Znovu pak svolal zástup a řekl jim: "Slyšte mě všichni a rozumějte. 15 [16] Nic, co do člověka vchází zvenku, ho nemůže pošpinit. Člověka špiní to, co z něj vychází!" 17 Když pak odešel od zástupu do domu, učedníci se ho vyptávali na to podobenství. 18 On jim odpověděl: "To jste tak nechápaví? Nerozumíte, že cokoli vchází do člověka zvenku, ho nemůže pošpinit? 19 Nejde to přece do jeho srdce, ale do břicha a odtud do stoky!" Tak očistil všechny pokrmy. 20 Potom řekl: "Co z člověka vychází, to člověka špiní. 21 Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy, 22 cizoložství, chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost, závist, urážky, pýcha, potrhlost. 23 Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka." 24 Potom vstal a odešel odtud do okolí Týru. Vešel do jednoho domu a ačkoli nechtěl, aby se to někdo dozvěděl, nedalo se to utajit. 25 Hned se totiž o něm doslechla jedna žena, která měla dcerku s nečistým duchem. Přišla, padla mu k nohám 26 a prosila ho, aby z její dcery vyhnal démona. Ta žena byla Řekyně, rodem Syroféničanka, 27 a tak jí řekl: "Napřed nech najíst děti. Není správné vzít chleba dětem a hodit ho psům." 28 Ona však odpověděla: "Ano, Pane, ale i psi pod stolem jedí zbytky po dětech." 29 "Díky tomu, cos řekla, můžeš jít domů," odvětil jí na to. "Ten démon už z tvé dcery vyšel." 30 Když pak přišla domů, zjistila, že dívka leží na lůžku a že démon je pryč. 31 Ježíš pak odešel z týrského kraje, prošel Sidon a přes území Dekapole dorazil ke Galilejskému jezeru. 32 Tam k němu přivedli hluchoněmého člověka a prosili ho, aby na něj vložil ruku. 33 On si ho vzal stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, plivl a dotkl se jeho jazyka. 34 Potom vzhlédl k nebi, vzdychl a řekl mu: "Efatha!" což znamená: "Otevři se!" 35 Jeho uši se ihned otevřely, pouto jeho jazyka se uvolnilo a začal mluvit správně. 36 Ježíš jim zakázal komukoli to říkat, ale čím více jim to zakazoval, tím více to rozhlašovali. 37 Lidé byli naprosto ohromeni. Říkali: "Všechno udělal dobře! Dokonce dává hluchým sluch a němým řeč!"

Mk 7, 1-36

Verš 32
Tam k němu přivedli hluchoněmého člověka a prosili ho, aby na něj vložil ruku.
Mt 9:32 - Sotva odešli, vtom k němu lidé přivedli němého člověka posedlého démonem.
Lk 11:14 - Jednou Ježíš vymítal démona němoty. Když démon vyšel a ten němý začal mluvit, zástupy užasly.

Verš 1
Farizeové a někteří znalci Písma, kteří dorazili z Jeruzaléma, se sešli u Ježíše
Mt 15:1 - Tehdy k Ježíši přišli znalci Písma a farizeové z Jeruzaléma.

Verš 37
Lidé byli naprosto ohromeni. Říkali: "Všechno udělal dobře! Dokonce dává hluchým sluch a němým řeč!"
Gn 1:31 - Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý.

Verš 6
On jim odpověděl: "Izaiáš o vás pokrytcích prorokoval správně. Jak je psáno: ‚Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený.
Iz 29:13 - Proto Pán praví: Tento lid se ke mně přibližuje ústy a ctí mne svými rty, srdcem jsou mi však vzdálení. Když mě uctívají, není to nic víc než naučené lidské příkazy.
Ez 33:31 - Přichází jich k tobě celé zástupy a sedají si před tebou jako můj lid, aby si poslechli tvá slova, ale nejednají podle nich. Ústa mají plná vroucí lásky, v srdci však následují mrzký zisk.

Verš 7
Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.'
Mt 15:9 - Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.'"
Kol 2:18 - Nenechte se připravit o vítěznou odměnu nikým, kdo si libuje ve falešné pokoře a v andělském náboženství; nikým, kdo se zabývá svými viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslí
Kol 2:20 - Když jste s Kristem zemřeli principům světa, proč si necháváte předpisovat, jako byste ještě žili ve světě:
Tít 1:14 - a nezabývají se židovskými bájemi a příkazy lidí, kteří se odvracejí od pravdy.

Verš 10
Mojžíš řekl: ‚Cti otce i matku' a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít.'
Ex 20:12 - Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Dt 5:16 - Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, ať jsi dlouho živ a vede se ti dobře na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Ef 6:2 - "Cti svého otce i matku," to je první přikázání se zaslíbením:
Ex 21:17 - Kdo by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít."
Lv 20:9 - Kdokoli by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít. Zlořečil svému otci a matce - jeho krev ať padne na něj!
Dt 27:16 - "Zlořečený, kdo zneváží svého otce či matku!" A všechen lid odpoví: "Amen!"
Prís 20:20 - Kdo zlořečí otci nebo matce, toho svíce zhasne v temnotě.

Verš 13
Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili. A podobných věcí děláte spoustu."
Mt 15:6 - ten už nemusí svého rodiče nijak uctít. A tak jste kvůli své tradici zrušili Boží slovo.
1Tim 4:3 - budou lidi zrazovat od manželství a zakazovat jim jíst, co Bůh stvořil. Ti, kdo věří a znají pravdu, to však mají požívat s vděčností,
2Tim 3:2 - Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní,

Verš 14
Znovu pak svolal zástup a řekl jim: "Slyšte mě všichni a rozumějte.
Mt 15:10 - Pak svolal zástup a řekl jim: "Slyšte a rozumějte.

Verš 15
[16] Nic, co do člověka vchází zvenku, ho nemůže pošpinit. Člověka špiní to, co z něj vychází!"
Sk 10:15 - Ale hlas k němu promluvil znovu: "Co Bůh očistil, neměj za nečisté!"
Rim 14:17 - V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém.
Rim 14:20 - Nenič Boží dílo kvůli jídlu! Jistě, "všechno je čisté," ale je špatné pohoršovat člověka jídlem.
Tít 1:15 - Čistým je vše čisté; nečistým a nevěřícím však není čisté nic - nemají totiž čistou mysl ani svědomí.

Verš 17
Když pak odešel od zástupu do domu, učedníci se ho vyptávali na to podobenství.
Mt 15:15 - "Vysvětli nám to podobenství," požádal ho Petr.

Verš 21
Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy,
Gn 6:5 - Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé.
Gn 8:21 - Když Hospodin ucítil příjemnou vůni, řekl si v srdci: "Už nikdy kvůli člověku neprokleji zem, i když jsou myšlenky lidského srdce už od mládí zlé. Nikdy už nepobiji vše živé, jako jsem to učinil.
Prís 6:14 - Ve falešném srdci zlé věci chystá, neustále sváry rozsévá.
Jer 17:9 - Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné - kdo mu rozumí?

Verš 24
Potom vstal a odešel odtud do okolí Týru. Vešel do jednoho domu a ačkoli nechtěl, aby se to někdo dozvěděl, nedalo se to utajit.
Mt 15:21 - Ježíš pak odtud odešel a odebral se do okolí Týru a Sidonu.

Verš 31
Ježíš pak odešel z týrského kraje, prošel Sidon a přes území Dekapole dorazil ke Galilejskému jezeru.
Mt 15:29 - Ježíš se pak odtud vrátil ke Galilejskému jezeru, vystoupil na horu a posadil se tam.

Mk 7,1-13 - Mt 15, 1-9.

Mk 7,3-4 - Marek písal svoje evanjelium pre kresťanov obrátených z pohanstva. Preto im vysvetľuje židovské zvyky, veď takéto "očisťovania" v Ríme ani inde nepoznali. Tradície otcov boli právne vysvetlivky k Božiemu zákonu. Zostavili ich dávno židovskí zákonníci. Ich mienky Židia nielenže všeobecne prijímali, ale často si ich cenili viac ako ustanovenia Božieho zákona.

Mk 7,6-7 - Iz 29, 13.

Mk 7,10 - Ex 20, 12; 21, 17; Dt 5, 16.

Mk 7,11-12 - Pozri poznámku k Mt 15, 5-6.

Mk 7,14-23 - Mt 15, 10-20.

Mk 7,16 - Neovulgáta tento verš vynecháva. Znie: "Kto má uši na počúvanie, nech počúva." Je to interpolácia z iných miest u Mk (4, 9; 4, 23), ktorú majú niektoré rukopisy.

Mk 7,24-30 - Mt 15, 21-28.