výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Mk 11, 1-32

1 Když se přiblížili k Jeruzalému - k Betfagé a Betanii u Olivetské hory, poslal dva ze svých učedníků 2 a řekl jim: "Jděte do vesnice před vámi. Hned jak do ní vejdete, najdete přivázané oslátko, na kterém ještě nikdo nikdy neseděl. Odvažte ho a přiveďte. 3 Kdyby se vás někdo ptal: ‚Co to děláte?' řekněte: ‚Pán ho potřebuje,' a hned ho sem pošle." 4 Odešli tedy, a když našli oslátko přivázané u dveří venku na ulici, odvázali je. 5 Někteří z kolemstojících jim řekli: "Co to děláte? Jak to, že odvazujete oslátko?" 6 Když jim ale odpověděli, jak jim Ježíš řekl, nechali je. 7 Potom to oslátko přivedli k Ježíši, přikryli je svými plášti a on si na ně sedl. 8 Mnozí prostírali na cestě své pláště, jiní pak ratolesti, které nařezali v polích. 9 Ti, kdo šli napřed, i ti, kdo šli za ním, volali: "Hosana!" "Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!" 10 "Požehnané království našeho otce Davida!" "Hosana na výsostech!" 11 Tak dorazil do Jeruzaléma a do chrámu. Když si všechno prohlédl, byl už večer, a tak se Dvanácti odešel do Betanie. 12 Když druhého dne vycházeli z Betanie, Ježíš dostal hlad. 13 Zdálky uviděl fíkovník s listím, a tak šel k němu, zda by snad na něm něco nenalezl. Když přišel, nenašel na něm nic než listí, protože nebyl čas fíků. 14 Řekl mu: "Ať už z tebe nikdy nikdo nejí ovoce!" A jeho učedníci to slyšeli. 15 Tak přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo v chrámě prodávali i kupovali. Zpřevracel stoly směnárníků i sedačky prodavačů holubic 16 a nikomu nedovoloval ani přenášet zboží přes chrámové nádvoří. 17 Potom je vyučoval: "Není snad psáno, že ‚Můj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy'? Vy jste z něj ale udělali ‚doupě lupičů'!" 18 Když to uslyšeli vrchní kněží a znalci Písma, začali hledat způsob, jak ho zničit, protože se ho báli. Všechen zástup totiž žasl nad jeho učením. 19 Večer pak znovu odešli z města. 20 Když pak šli ráno zase kolem toho fíkovníku, uviděli, že od kořenů uschl. 21 Petr se tehdy rozpomněl a zvolal: "Mistře, podívej se, ten fíkovník, který jsi proklel, uschl!" 22 Ježíš jim na to řekl: "Mějte Boží víru. 23 Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře,' a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu to. 24 Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali, a budete to mít. 25 [26] Když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud něco proti někomu máte, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám." 27 Tak znovu přišli do Jeruzaléma. Když se procházel v chrámu, přistoupili k němu vrchní kněží, znalci Písma a starší lidu 28 se slovy: "Jakým právem to všechno děláš? Kdo tě k tomu zmocnil?!" 29 "Také se vás na něco zeptám," řekl jim Ježíš. "Odpovězte mi a já vám pak řeknu, jakým právem to dělám. 30 Byl Janův křest z nebe, nebo z lidí? Odpovězte mi." 31 Začali se mezi sebou dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne nám: ‚Tak proč jste mu nevěřili?' 32 Když ale řekneme, že z lidí..." Báli se totiž zástupů, protože všichni měli Jana za opravdového proroka. 33 Nakonec mu řekli: "Nevíme." "Ani já vám tedy nepovím, jakým právem to dělám," řekl jim Ježíš.

Mk 11, 1-32

Verš 32
Když ale řekneme, že z lidí..." Báli se totiž zástupů, protože všichni měli Jana za opravdového proroka.
Mt 14:5 - Herodes ho tedy chtěl zabít, ale bál se zástupu, protože ho měli za proroka.
Mk 6:20 - Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to spravedlivý a svatý člověk, a tak ho chránil. Když ho slyšel, býval velmi znepokojen, ale přesto mu rád naslouchal.

Verš 1
Když se přiblížili k Jeruzalému - k Betfagé a Betanii u Olivetské hory, poslal dva ze svých učedníků
Mt 21:1 - Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfagé u Olivetské hory, poslal Ježíš dva učedníky
Lk 19:29 - Když se přiblížil k Betfagé a k Betanii u hory zvané Olivetská, poslal dva ze svých učedníků

Verš 7
Potom to oslátko přivedli k Ježíši, přikryli je svými plášti a on si na ně sedl.
Jn 12:14 - Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno:
2Kr 9:13 - A oni hned vzali každý svůj plášť, prostřeli ho pod ním na schody, troubili na beraní roh a volali: "Jehu je král!"

Verš 9
Ti, kdo šli napřed, i ti, kdo šli za ním, volali: "Hosana!" "Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!"
Ž 118:26 - Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu! Žehnáme vám z Hospodinova domu!

Verš 11
Tak dorazil do Jeruzaléma a do chrámu. Když si všechno prohlédl, byl už večer, a tak se Dvanácti odešel do Betanie.
Mt 21:12 - Ježíš pak vešel do chrámu a vyhnal všechny, kdo tam prodávali a nakupovali. Zpřevracel stoly směnárníků i sedačky prodavačů holubic
Mt 21:14 - V chrámě ho obklopili slepí a chromí a on je uzdravil.
Lk 19:45 - Potom přišel do chrámu a začal z něj vyhánět ty, kdo tam prodávali.
Jn 2:14 - V chrámu nalezl prodavače volů, ovcí a holubic a směnárníky sedící za stoly.

Verš 12
Když druhého dne vycházeli z Betanie, Ježíš dostal hlad.
Mt 21:18 - Za svítání cestou zpět do města dostal hlad.

Verš 15
Tak přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo v chrámě prodávali i kupovali. Zpřevracel stoly směnárníků i sedačky prodavačů holubic
Mt 21:12 - Ježíš pak vešel do chrámu a vyhnal všechny, kdo tam prodávali a nakupovali. Zpřevracel stoly směnárníků i sedačky prodavačů holubic
Lk 19:45 - Potom přišel do chrámu a začal z něj vyhánět ty, kdo tam prodávali.
Jn 2:14 - V chrámu nalezl prodavače volů, ovcí a holubic a směnárníky sedící za stoly.

Verš 17
Potom je vyučoval: "Není snad psáno, že ‚Můj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy'? Vy jste z něj ale udělali ‚doupě lupičů'!"
Mt 21:13 - se slovy: "Je psáno: ‚Můj dům bude nazýván domem modlitby,' ale vy jste z něj udělali ‚doupě lupičů'!"
Lk 19:46 - "Je psáno," říkal jim, "‚Můj dům je domem modlitby,' ale vy jste z něj udělali ‚doupě lupičů'!"
1Kr 8:29 - Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl: ‚Tam bude mé jméno.' Kéž nasloucháš modlitbě, již se tvůj služebník bude modlit směrem k tomuto místu.
Iz 56:7 - ty všechny přivedu na horu své svatosti a oblažím je ve svém domě modlitby. Jejich zápaly a jejich oběti dojdou zalíbení na mém oltáři a můj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy.
Jer 7:11 - To se podle vás tento dům, který se nazývá mým jménem, stal doupětem lupičů? Jenže já to dobře vidím, praví Hospodin.

Verš 18
Když to uslyšeli vrchní kněží a znalci Písma, začali hledat způsob, jak ho zničit, protože se ho báli. Všechen zástup totiž žasl nad jeho učením.
Jn 7:19 - Mojžíš vám dal Zákon, že? Přitom nikdo z vás Zákon neplní. Proč mě chcete zabít?"

Verš 23
Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře,' a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu to.
Mt 17:20 - [21] "Kvůli své malověrnosti," odpověděl jim. "Amen, říkám vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete téhle hoře: ‚Přejdi odsud tam,' a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné."
Mt 21:21 - Ježíš jim odpověděl: "Amen, říkám vám, když budete mít víru a nebudete pochybovat, nejenže budete moci tohle udělat fíkovníku, ale i kdybyste řekli této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře!' stane se to.
Lk 17:6 - "Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko," odpověděl Pán, "řekli byste této moruši: ‚Vykořeň se a přesaď se do moře!' a poslechla by vás.

Verš 24
Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali, a budete to mít.
Jer 29:12 - Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, já vás vyslyším.
Mt 7:7 - Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.
Lk 11:9 - A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.
Jn 14:13 - O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu.
Jn 15:17 - Toto vám přikazuji: Milujte jedni druhé."
Jn 16:24 - Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá.
Jak 1:5 - Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá - je přece štědrý ke všem a bez výhrad!
1Jn 3:22 - a přijímáme od něj vše, oč prosíme, neboť dodržujeme jeho přikázání a děláme, co se mu líbí.
1Jn 5:14 - Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás.

Verš 25
[26] Když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud něco proti někomu máte, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám."
Mt 6:14 - Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám.
Kol 3:13 - Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.

Verš 26
Mt 18:35 - Totéž udělá i můj nebeský Otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru."

Verš 27
Tak znovu přišli do Jeruzaléma. Když se procházel v chrámu, přistoupili k němu vrchní kněží, znalci Písma a starší lidu
Mt 21:23 - Když přišel do chrámu a vyučoval tam, přistoupili k němu vrchní kněží a starší lidu se slovy: "Jakým právem to děláš? Kdo tě k tomu zmocnil?!"
Lk 20:1 - Jednoho dne, když učil lid v chrámě a zvěstoval evangelium, přišli vrchní kněží, znalci Písma a starší

Verš 28
se slovy: "Jakým právem to všechno děláš? Kdo tě k tomu zmocnil?!"
Ex 2:14 - Ten opáčil: "Kdo tě udělal naším vůdcem a soudcem? Chceš mě snad zabít, jako jsi zabil toho Egypťana?" Mojžíš tedy dostal strach, neboť si pomyslel: "Určitě se o tom už ví!"
Sk 4:7 - Postavili Petra s Janem doprostřed a vyslýchali je: "Jakou mocí a v čím jménu jste to udělali?"
Sk 7:27 - Ten, který ubližoval svému bližnímu, jej však odstrčil: ‚Kdo tě ustanovil naším vůdcem a soudcem?

Mk 11,1-11 - Mt 21, 1-11; Lk 19, 28-38; Jn 12, 12-19.

Mk 11,9 - Ž 118, 25-26.

Mk 11,12-14 - Mt 21, 18-19.

Mk 11,12 - Bol to pondelok Veľkého týždňa. O figovníku pozri poznámku k Mt 21, 18-22.

Mk 11,15-19 - Mt 21, 12-17; Lk 19, 45-48; Jn 2, 14-16.

Mk 11,17 - Iz 56, 7; Jer 7, 11.Marek ako jediný zo synoptikov úmyselne uvádza celý výrok Izaiáša, ktorý hovorí o univerzálnosti mesiášskeho kultu.

Mk 11,20-25 - Mt 21, 20-22.

Mk 11,20 - Bol to utorok Veľkého týždňa.

Mk 11,26 - Tento verš Neovulgáta vynecháva. Ide o interpoláciu z Mt 6, 15. Text znel: "Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy."

Mk 11,27-33 - Mt 21, 23-27; Lk 20, 1-8.