výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Mk 10, 1-52

1 Potom vstal, odešel odtud a přes krajinu za Jordánem přišel do judské země. Tam se k němu znovu sešly zástupy a on je podle svého zvyku opět učil. 2 Tehdy k němu přišli farizeové a pokoušeli ho otázkou: "Smí muž zapudit manželku?" 3 "Co vám přikázal Mojžíš?" řekl jim na to. 4 "Mojžíš nám dovolil napsat rozlukový list a zapudit ji," odpověděli. 5 "To přikázání vám napsal kvůli tvrdosti vašeho srdce," řekl jim na to Ježíš. 6 "Od počátku stvoření je ale Bůh ‚učinil jako muže a ženu'. 7 ‚Proto člověk opustí svého otce i matku, přilne ke své manželce 8 a ti dva budou jedno tělo.' A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. 9 Co Bůh spojil, ať člověk nerozděluje." 10 Doma se ho na to učedníci znovu vyptávali. 11 Odpověděl jim: "Kdokoli zapudí svou manželku a vezme si jinou, cizoloží proti ní. 12 Také žena, která opustí svého muže a vdá se za jiného, cizoloží." 13 Tehdy k němu přinášeli malé děti, aby se jich dotkl, ale učedníci je okřikovali. 14 Když to Ježíš uviděl, rozhořčil se a řekl jim: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim - vždyť právě takovým patří Boží království! 15 Amen, říkám vám, že kdokoli nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něj nevejde." 16 Potom je bral do náručí, vkládal na ně ruce a žehnal jim. 17 Když se znovu vydal na cestu, doběhl je jeden muž, poklekl před ním a ptal se ho: "Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?" 18 "Proč mě nazýváš dobrým?" opáčil Ježíš. "Nikdo není dobrý, jen jediný - Bůh. 19 Přikázání znáš: ‚Necizolož, nezabíjej, nekraď, nelži, nepodváděj, cti svého otce i matku.'" 20 "Mistře," odpověděl, "to všechno jsem dodržoval odmalička." 21 Ježíš se na něj zadíval, zamiloval si ho a řekl mu: "Schází ti jen jedno - jdi, prodej všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě." 22 Ta slova ho ale zarmoutila, a tak smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. 23 Ježíš se ohlédl a řekl svým učedníkům: "Jak nesnadno vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!" 24 Učedníci byli z jeho slov ohromeni. Ježíš jim tedy zopakoval: "Synáčkové, jak těžké je vejít do Božího království! 25 To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království." 26 V naprostém ohromení se jeden druhého ptali: "Kdo tedy může být spasen?" 27 Ježíš se na ně podíval a řekl: "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. U Boha je možné všechno." 28 "Podívej se," ozval se Petr, "my jsme všechno opustili a šli jsme za tebou." 29 Ježíš odpověděl: "Amen, říkám vám, že není nikdo, kdo by opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu 30 a nepřijal by nyní v tomto čase stokrát tolik domů a bratrů a sester a matek a dětí a polí s pronásledováním a v nadcházejícím věku věčný život. 31 Mnozí první pak budou poslední a poslední první." 32 Byli na cestě vzhůru do Jeruzaléma. Ježíš šel napřed a oni ho ohromeně a se strachem následovali. Tehdy vzal těch Dvanáct znovu k sobě a začal jim opakovat, co se mu má stát: 33 "Hle, blížíme se k Jeruzalému. Tam bude Syn člověka vydán vrchním kněžím a znalcům Písma. Odsoudí ho k smrti, vydají pohanům, 34 budou se mu vysmívat, zbičují ho, poplivou a zabijí, ale třetího dne vstane z mrtvých." 35 Tehdy k němu přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan se slovy: "Mistře, prosíme, abys nám splnil přání." 36 "Co pro vás mám udělat?" zeptal se jich. 37 "Nech nás sedět ve své slávě - jednoho po tvé pravici a druhého po tvé levici." 38 "Nevíte, o co prosíte," řekl jim na to Ježíš. "Můžete snad pít kalich, který piji, a podstoupit křest, který podstupuji?" 39 "Můžeme," odvětili. Na to jim Ježíš řekl: "Ano, budete pít kalich, který piji, a podstoupíte křest, který podstupuji. 40 Dát vám sedět po mé pravici nebo levici však není na mně. To místo patří těm, pro něž je připraveno." 41 A když to uslyšelo ostatních deset, rozhořčili se na Jakuba a Jana. 42 Ježíš je ale zavolal k sobě a řekl jim: "Víte, že věhlasní vládcové národů nad nimi panují a jejich velikáni nad nimi užívají moc. 43 Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, ať je vaším služebníkem. 44 Kdo by mezi vámi chtěl být první, ať je otrokem všech. 45 Ani Syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé." 46 Přišli do Jericha. Když pak se svými učedníky a s velikým zástupem vycházel z Jericha, u cesty seděl slepý žebrák Bartimeus, syn Timeův. 47 Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" 48 Mnozí ho okřikovali, ať mlčí, ale on křičel tím více: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" 49 Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho." A tak toho slepce zavolali. "Vzchop se!" říkali mu. "Vstávej, volá tě!" 50 On odhodil svůj plášť, zvedl se a došel k Ježíšovi. 51 Ježíš se ho zeptal: "Co mám pro tebe udělat?" "Rabboni, ať vidím!" odpověděl slepec. 52 Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra tě uzdravila." A on hned prohlédl a následoval ho na cestě.

Mk 10, 1-52

Verš 1
Potom vstal, odešel odtud a přes krajinu za Jordánem přišel do judské země. Tam se k němu znovu sešly zástupy a on je podle svého zvyku opět učil.
Mt 19:1 - Když Ježíš dokončil tuto řeč, odešel z Galileje a přišel do judského kraje za Jordánem.

Verš 4
"Mojžíš nám dovolil napsat rozlukový list a zapudit ji," odpověděli.
Dt 24:1 - Může se stát, že se někdo ožení s manželkou, ale ta se mu znelíbí, neboť na ní najde nějakou nepatřičnost. Napíše jí tedy rozlukový list, dá jí ho do ruky a pošle ji pryč z domu.
Jer 3:1 - "Řekněme, že někdo propustí manželku, ta od něj odejde a vdá se za jiného. Copak se k ní může zase vrátit? Tím by se země hrozně poskvrnila! Tys ale smilnila s tolika milenci, a chceš se ke mně vrátit?" praví Hospodin.
Mt 5:31 - Také bylo řečeno: ‚Kdo chce zapudit svou manželku, musí jí dát rozlukový list.'

Verš 6
"Od počátku stvoření je ale Bůh ‚učinil jako muže a ženu'.
Gn 1:27 - Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.
Mt 19:4 - "Copak jste nečetli," odpověděl jim, "že Stvořitel je od počátku ‚učinil jako muže a ženu'

Verš 7
‚Proto člověk opustí svého otce i matku, přilne ke své manželce
Gn 2:24 - To proto muž opouští otce i matku - aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem.
1Kor 6:16 - Copak nevíte, že kdo se spojuje s nevěstkou, je s ní jedno tělo? Vždyť Písmo říká: "Ti dva budou jedno tělo."
Ef 5:31 - "Proto muž opouští otce i matku - aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem."

Verš 9
Co Bůh spojil, ať člověk nerozděluje."
1Kor 7:10 - Pro ty, kdo žijí v manželství, mám nikoli své, ale Pánovo přikázání: Manželka ať od muže neodchází.

Verš 11
Odpověděl jim: "Kdokoli zapudí svou manželku a vezme si jinou, cizoloží proti ní.
Mt 5:32 - Já vám však říkám, že každý, kdo zapudí svou manželku (kromě případu smilstva), přivádí ji k cizoložství; a každý, kdo si zapuzenou vezme, cizoloží.
Mt 19:9 - Proto vám říkám, že kdo zapudí svou manželku z jiného důvodu než kvůli smilstvu a vezme si jinou, cizoloží."
Lk 16:18 - Každý, kdo zapudí svou manželku a vezme si jinou, cizoloží; také ten, kdo si bere zapuzenou, cizoloží."
1Kor 7:10 - Pro ty, kdo žijí v manželství, mám nikoli své, ale Pánovo přikázání: Manželka ať od muže neodchází.

Verš 13
Tehdy k němu přinášeli malé děti, aby se jich dotkl, ale učedníci je okřikovali.
Mt 19:13 - Tehdy k němu přinesli malé děti, aby na ně vkládal ruce a modlil se, ale učedníci je okřikovali.
Lk 18:15 - Přinášeli k němu také nemluvňata, aby se jich dotýkal. Když to uviděli učedníci, okřikovali je.

Verš 14
Když to Ježíš uviděl, rozhořčil se a řekl jim: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim - vždyť právě takovým patří Boží království!
Mt 18:3 - se slovy: "Amen, říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do nebeského království nepřijdete.
Mt 19:14 - Ježíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim přicházet ke mně - vždyť právě takovým patří nebeské království!"
1Kor 14:20 - Bratři, přestaňte myslet jako malé děti. Pokud jde o zlo, buďte jako nemluvňata, myšlením však buďte dospělí.
1Pt 2:2 - a jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse -

Verš 16
Potom je bral do náručí, vkládal na ně ruce a žehnal jim.
Mt 19:15 - Vkládal tedy na ně ruce a pak odtud odešel.
Mk 9:36 - Vzal dítě a postavil je uprostřed. Potom je vzal do náručí se slovy:

Verš 17
Když se znovu vydal na cestu, doběhl je jeden muž, poklekl před ním a ptal se ho: "Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?"
Mt 19:16 - Vtom k němu přišel jeden muž s otázkou: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych měl věčný život?"
Lk 18:18 - Tehdy se ho jeden přední muž zeptal: "Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?"

Verš 19
Přikázání znáš: ‚Necizolož, nezabíjej, nekraď, nelži, nepodváděj, cti svého otce i matku.'"
Ex 20:13 - Nezabíjej.
Ex 21:12 - "Kdo udeří člověka tak, že zemře, musí zemřít.
Dt 5:17 - Nezabíjej.
Rim 13:9 - Vždyť přikázání "Necizolož, nezabíjej, nekraď, nezáviď" a všechna ostatní jsou shrnuta ve větě: "Miluj svého bližního jako sám sebe."

Verš 21
Ježíš se na něj zadíval, zamiloval si ho a řekl mu: "Schází ti jen jedno - jdi, prodej všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě."
Mt 6:19 - "Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou.
Lk 12:33 - Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce, které nezchátrají, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničí.
1Tim 6:17 - Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, ať nejsou domýšliví. Ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání.

Verš 23
Ježíš se ohlédl a řekl svým učedníkům: "Jak nesnadno vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!"
Prís 11:28 - Kdo doufá v bohatství, takový padne, spravedliví ale jak poupě pokvetou.
Mt 19:23 - Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, říkám vám, pro boháče je nesnadné vstoupit do nebeského království.
Lk 18:24 - Když Ježíš uviděl, jak se velice zarmoutil, řekl: "Jak nesnadno vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!

Verš 27
Ježíš se na ně podíval a řekl: "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. U Boha je možné všechno."
Jób 42:2 - "Uznávám, že jsi všemocný a že nic nepřekazí tvé úmysly.
Jer 32:17 - "Ach, Hospodine, Pane můj! Ty jsi svou velikou mocí a vztaženou paží učinil nebe i zemi - pro tebe nic není nemožné!
Za 8:6 - Tak praví Hospodin zástupů: Zdá-li se to pozůstatku tohoto lidu v těchto dnech nemožné, musí to být nemožné i pro mě? praví Hospodin zástupů.
Lk 1:37 - U Boha přece není nic nemožné."

Verš 28
"Podívej se," ozval se Petr, "my jsme všechno opustili a šli jsme za tebou."
Mt 4:20 - Oni hned opustili sítě a šli za ním.
Mt 19:27 - "Podívej se," ozval se Petr, "my jsme všechno opustili a šli za tebou. Co bude s námi?"
Lk 5:11 - Jakmile s loděmi přirazili ke břehu, všechno opustili a šli za ním.
Lk 18:28 - "Pohleď," ozval se tehdy Petr, "my jsme všechno opustili a šli jsme za tebou."

Verš 31
Mnozí první pak budou poslední a poslední první."
Mt 19:30 - Mnozí první pak budou poslední a poslední první."
Mt 20:16 - Takto budou poslední první a první poslední."
Lk 13:30 - A hle, někteří poslední budou první a někteří první budou poslední."

Verš 32
Byli na cestě vzhůru do Jeruzaléma. Ježíš šel napřed a oni ho ohromeně a se strachem následovali. Tehdy vzal těch Dvanáct znovu k sobě a začal jim opakovat, co se mu má stát:
Mt 16:21 - Od té doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších, vrchních kněží a znalců Písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých.
Mt 17:22 - Ještě když se zdržovali v Galileji, Ježíš jim řekl: "Syn člověka bude vydán do lidských rukou.
Mt 20:18 - "Hle, blížíme se k Jeruzalému. Tam bude Syn člověka vydán vrchním kněžím a znalcům Písma a ti ho odsoudí k smrti.
Mk 8:31 - Tehdy je začal učit, že Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci Písma, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých.
Mk 9:31 - Učil totiž své učedníky a říkal jim: "Syn člověka bude vydán do lidských rukou, zabijí ho a třetího dne po svém zabití vstane z mrtvých."
Lk 9:22 - Pověděl jim: "Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci Písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých."
Lk 18:31 - Tehdy vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: "Hle, blížíme se k Jeruzalému. Tam se naplní všechno, co je o Synu člověka psáno skrze proroky.
Lk 24:7 - ‚Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí a být ukřižován, ale třetího dne vstane z mrtvých.'"

Verš 35
Tehdy k němu přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan se slovy: "Mistře, prosíme, abys nám splnil přání."
Mt 20:20 - Tehdy k němu přišla matka Zebedeových synů se svými syny, klaněla se mu a o něco ho prosila.

Verš 38
"Nevíte, o co prosíte," řekl jim na to Ježíš. "Můžete snad pít kalich, který piji, a podstoupit křest, který podstupuji?"
Mt 20:22 - Odpověděla: "Řekni, ať tito dva moji synové mohou sedět ve tvém království jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici." "Nevíte, o co prosíte," řekl jí na to Ježíš. "Můžete snad pít kalich, který mám pít?" "Můžeme," odvětili.
Lk 12:50 - Mám ale podstoupit křest a jak je mi úzko, dokud se nevykoná!

Verš 40
Dát vám sedět po mé pravici nebo levici však není na mně. To místo patří těm, pro něž je připraveno."
Mt 25:34 - Král tehdy řekne těm po své pravici: ‚Pojďte, vy požehnaní mého Otce, přijměte za dědictví Království, které je pro vás připraveno od stvoření světa.

Verš 41
A když to uslyšelo ostatních deset, rozhořčili se na Jakuba a Jana.
Mt 20:24 - A když to uslyšelo ostatních deset, rozhořčili se na ty dva bratry.

Verš 42
Ježíš je ale zavolal k sobě a řekl jim: "Víte, že věhlasní vládcové národů nad nimi panují a jejich velikáni nad nimi užívají moc.
Mt 20:25 - Ježíš je však zavolal k sobě a řekl: "Víte, že vládcové národů nad nimi panují a velikáni nad nimi užívají moc.
Lk 22:25 - On jim na to řekl: "Králové národů nad nimi panují a ti, kdo je ovládají, si nechají říkat dobrodinci.

Verš 43
Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, ať je vaším služebníkem.
1Pt 5:3 - Nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem,

Verš 45
Ani Syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé."
Jn 13:14 - Když jsem však já, váš Pán a Mistr, umyl nohy vám, máte i vy mýt nohy jeden druhému.
Flp 2:7 - Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu.
Ef 1:7 - V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti,
Kol 1:14 - v němž se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů.
1Tim 2:6 - který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas,
Tít 2:14 - On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe zvláštní lid, horlivý konat dobro.

Verš 46
Přišli do Jericha. Když pak se svými učedníky a s velikým zástupem vycházel z Jericha, u cesty seděl slepý žebrák Bartimeus, syn Timeův.
Mt 20:29 - Když pak vycházeli z Jericha, šel za ním veliký zástup.
Lk 18:35 - Když přicházel k Jerichu, jeden slepec tam seděl u cesty a žebral.

Verš 52
Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra tě uzdravila." A on hned prohlédl a následoval ho na cestě.
Mt 9:22 - Ježíš se otočil, a když ji uviděl, řekl: "Vzchop se, dcero. Tvá víra tě uzdravila." A od té chvíle byla zdravá.
Mk 5:34 - Ježíš jí odpověděl: "Dcero, tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji a buď uzdravena ze svého trápení."

Mk 10,1-12 - Mt 19, 1-9.

Mk 10,3 - Dt 24, 1.

Mk 10,6 - Gn 1, 27.

Mk 10,7-8 - Gn 2, 24.

Mk 10,8 - Pozri poznámku k Mt 19, 5-6.

Mk 10,13-16 - Mt 19, 13-15; Lk 18, 15-17.

Mk 10,17-22 - Mt 19, 16-22; Lk 18, 18-23.

Mk 10,19 - Ex 20, 12-16; Dt 5, 16-20; 24, 14.

Mk 10,23-27 - Mt 19, 23-26; Lk 18, 24-27.

Mk 10,28-31 - Mt 19, 27-30; Lk 18, 28-30.

Mk 10,32-34 - Mt 20, 17-19; Lk 18, 31-34.

Mk 10,32 - Apoštoli žasli nad jeho odhodlanosťou, s akou sa náhlil do Jeruzalema, kde ho už viackrát chceli zabiť.

Mk 10,35-40 - Mt 20, 20-23.

Mk 10,38 - Pozri poznámku k Mt 20, 20-22. "Kalich" a "krst" znamenajú utrpenie.

Mk 10,41-45 - Mt 20, 24-28; Lk 22, 24-27.

Mk 10,46-52 - Mt 20, 29-34; Lk 18, 35-43.

Mk 10,46 - Matúš spomína dvoch slepcov v Jerichu, kým Marek a Lukáš spomínajú iba jedného. Marek uvádza aj meno toho slepca, ktorý bol pravdepodobne známy v prvotnej Cirkvi.

Mk 10,51 - "Rabboni" - aramejský výraz; znamená: Môj učiteľ (porov. Jn 20, 16).