výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Mk 10, 1-52

1 Keď sa odobral odtiaľ, prišiel do končín Judska a na druhú stranu Jordánu. Opäť sa zhromaždili k Nemu zástupy a On ich podľa svojho zvyku zase vyučoval. 2 I pristúpili farizeji a pokúšajúc Ho, spýtali sa: Či je mužovi dovolené prepustiť manželku? 3 Odpovedal im: Čo vám prikázal Mojžiš? 4 A oni povedali: Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť ju. 5 Ale Ježiš im povedal: Pre tvrdosť vášho srdca napísal vám to prikázanie. 6 Od počiatku stvorenia však stvoril ich [Boh] ako muža a ženu. 7 Preto opustí človek otca i matku [a bude sa pridŕžať svojej manželky], 8 a budú dvaja jedno telo; takže už nie sú dve telá, ale jedno. 9 Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj! 10 Keď prišli do domu, znovu sa Ho učeníci na to spytovali. 11 Povedal im: Kto by prepustil svoju ženu a vzal si inú, cudzoloží s ňou. 12 A ak ona prepustí muža a vydá sa za iného, cudzoloží tiež. 13 Prinášali k nemu deti, aby sa ich dotýkal; ale učeníci im dohovárali. 14 Keď to Ježiš videl, namrzel sa a povedal im: Dovoľte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie. 15 Veru vám hovorím: Kto neprijme kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy nevojde doň. 16 A bral ich do náručia, kládol ruky na ne a požehnával ich. 17 Keď vyšiel na cestu, pribehol ktosi k Nemu, a padnúc pred Ním na kolená, spýtal sa Ho: Čo robiť, dobrý Majstre, aby som bol dedičom večného života? 18 Ježiš mu povedal: Čo ma menuješ dobrým? Nikto nie je dobrý, jedine Boh. 19 Poznáš prikázania: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, nepoškodíš, cti si otca i matku: 20 Odpovedal Mu: Majstre, toto všetko som zachovával od mladosti. 21 Tu sa Ježiš zahľadel na neho, zamiloval si ho a povedal mu: Jedno ti chýba: choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi; potom príď [vezmi kríž] a nasleduj ma. 22 Ale on sa zarmútil pre tú reč, a odišiel smutný, lebo mal mnoho majetku. 23 Poobzeral sa teda Ježiš a povedal svojim učeníkom: Ako ťažko vojdú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky! 24 Učeníci však žasli nad Jeho slovami. Ale Ježiš im znova odpovedal: Deti moje, ako ťažko je vojsť do kráľovstva Božieho [tým, čo dúfajú v majetok]. 25 Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho. 26 Oni ešte väčšmi užasli a hovorili medzi sebou: Kto teda môže byť spasený? 27 Ježiš sa zahľadel na nich a povedal: U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha; lebo u Boha je všetko možné. 28 Tu prehovoril Peter: Ajhľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme Ťa! 29 Ježiš odvetil: Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustil dom alebo bratov alebo sestry, alebo matku alebo otca alebo deti, alebo pole pre mňa a pre evanjelium, 30 žeby nedostal sto razy toľko: teraz v tomto veku - keď aj s prenasledovaním - domy a bratov a sestry a matky a deti a pole, v budúcom veku však večný život. 31 Mnohí prví budú poslední a poslední prví. 32 Boli na ceste do Jeruzalema, a Ježiš išiel pred nimi; oni žasli a tí, čo Ho nasledovali, báli sa. Nato opäť vzal k sebe dvanástich a začal im hovoriť, čo sa má s Ním diať: 33 Ajhľa, vystupujeme do Jeruzalema, a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, odsúdia Ho na smrť a vydajú pohanom. 34 Potom sa Mu budú posmievať, opľujú ho, zbičujú a zabijú, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. 35 Vtedy prišli k Nemu Jakub a Ján, synovia Zebedeovi, a povedali Mu: Majstre, chceme, aby si nám urobil, o čo Ťa prosíme. 36 A On im povedal: Čo chcete, aby som vám urobil? 37 Odpovedali Mu: Daj nám, aby sme Ti sedeli jeden na pravici, druhý na ľavici v Tvojej sláve. 38 Ale Ježiš im riekol: Neviete, čo prosíte. Či môžete piť kalich, ktorý ja pijem, alebo byť pokrstení krstom, ktorým som ja pokrstený? 39 A oni Mu povedali: Môžeme. Nato riekol im Ježiš: Kalich, ktorý ja pijem, budete piť, a krstom, ktorým som ja krstený, budete pokrstení; 40 ale dať vám, aby ste mi sedeli na pravici alebo ľavici, nie je mojou vecou, to (sa dostane) tým, ktorým je pripravené. 41 Keď to počuli desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. 42 Ale Ježiš ich povolal k sebe a povedal im: Viete, že tí, čo sú pokladaní za vladárov národov, panujú nad nimi, ich mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi. 43 Medzi vami to však tak nebude; ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vaším služobníkom. 44 A kto by chcel byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. 45 Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. 46 I prišli do Jericha. A keď vychádzal z Jericha so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom, sedel pri ceste slepý žobrák Bartimaios, syn Timaiov. 47 Ako počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať a volať: Syn Dávidov, Ježiš, zmiluj sa nado mnou! 48 Mnohí mu dohovárali, aby zamĺkol, ale on tým väčšmi kričal: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! 49 Tu Ježiš zastal a povedal: Zavolajte ho! I zavolali slepca a povedali mu: Vzmuž sa, vstaň! Volá ťa. 50 A on zhodiac plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. 51 I oslovil ho Ježiš: Čo chceš, aby som ti urobil? A slepec odpovedal: Majstre môj, nech vidím! 52 Riekol mu Ježiš: Choď, tvoja viera ťa uzdravila. A (slepý) hneď videl a nasledoval Ho na ceste.

Mk 10, 1-52

Verš 1
Keď sa odobral odtiaľ, prišiel do končín Judska a na druhú stranu Jordánu. Opäť sa zhromaždili k Nemu zástupy a On ich podľa svojho zvyku zase vyučoval.
Mt 19:1 - Keď Ježiš dohovoril, odobral sa z Galiley a prišiel do končín judských za Jordánom.

Verš 4
A oni povedali: Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť ju.
Dt 24:1 - Ak si muž vezme ženu a manželsky s ňou žije, a potom sa mu znepáči, lebo nájde na nej niečo odporné, nech jej napíše prepúšťací list, dá jej ho do ruky a pošle ju preč zo svojho domu;
Jer 3:1 - Ak muž prepustí svoju ženu, a ona odíde od neho a vydá sa za iného, či sa k nej ešte vráti? Nebola by krajina krajne znesvätená? Ty si však smilnila s mnohými druhmi, a máš sa vrátiť ku mne? - znie výrok Hospodinov.
Mt 5:31 - A bolo povedané: Kto by prepustil manželku, nech jej dá priepustný list.

Verš 6
Od počiatku stvorenia však stvoril ich [Boh] ako muža a ženu.
Gn 1:27 - Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril.
Mt 19:4 - Odpovedal: Či ste nečítali, že Stvoriteľ stvoril ich od počiatku ako muža a ženu?

Verš 7
Preto opustí človek otca i matku [a bude sa pridŕžať svojej manželky],
Gn 2:24 - Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom.
1Kor 6:16 - Alebo či neviete, že kto sa pripája k smilnici, je jedno telo s ňou? Veď je povedané: Dvaja budú jedno telo.
Ef 5:31 - Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej žene; i budú dvaja jedno telo.

Verš 9
Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj!
1Kor 7:10 - Manželom však prikazujem - vlastne nie ja, ale Pán: nech žena neodchádza od muža -

Verš 11
Povedal im: Kto by prepustil svoju ženu a vzal si inú, cudzoloží s ňou.
Mt 5:32 - Ale ja vám hovorím, že ktokoľvek prepúšťa manželku, okrem príčiny smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu, a kto si vezme prepustenú, cudzoloží.
Mt 19:9 - Hovorím vám: Kto by si prepustil ženu - ak len nie pre smilstvo - a vzal by si inú, cudzoloží [a kto si prepustenú vezme, cudzoloží.]
Lk 16:18 - Ktokoľvek prepustí manželku a vezme si inú, cudzoloží, a kto si prepustenú ženu vezme, cudzoloží.
1Kor 7:10 - Manželom však prikazujem - vlastne nie ja, ale Pán: nech žena neodchádza od muža -

Verš 13
Prinášali k nemu deti, aby sa ich dotýkal; ale učeníci im dohovárali.
Mt 19:13 - Vtedy prinášali k Nemu deti, aby kládol ruky na ne a modlil sa. Ale učeníci im dohovárali.
Lk 18:15 - Prinášali k Nemu aj nemluvňatá, aby sa ich dotýkal. Keď to videli učeníci, dohovárali im.

Verš 14
Keď to Ježiš videl, namrzel sa a povedal im: Dovoľte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie.
Mt 18:3 - a riekol: Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského.
Mt 19:14 - Ježiš však riekol: Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo nebeské.
1Kor 14:20 - Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, ale v zlom buďte deti; v usudzovaní buďte dospelí.
1Pt 2:2 - ako práve narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie,

Verš 16
A bral ich do náručia, kládol ruky na ne a požehnával ich.
Mt 19:15 - I skladal ruky na ne a odišiel odtiaľ.
Mk 9:36 - Potom vzal dieťa, postavil ho prostred nich, objal ho a povedal im:

Verš 17
Keď vyšiel na cestu, pribehol ktosi k Nemu, a padnúc pred Ním na kolená, spýtal sa Ho: Čo robiť, dobrý Majstre, aby som bol dedičom večného života?
Mt 19:16 - A hľa, pristúpil k Nemu ktosi a spýtal sa: [Dobrý] Majstre, čo dobrého robiť, aby som mohol mať večný život?
Lk 18:18 - Tu sa Ho opýtal jeden z popredných: Dobrý Majstre, čo činiť, aby som sa stal dedičom večného života?

Verš 19
Poznáš prikázania: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, nepoškodíš, cti si otca i matku:
Ex 20:13 - Nezabiješ!
Ex 21:12 - Kto udrie človeka tak, že zomrie, prepadne smrti.
Dt 5:17 - Nezabiješ!
Rim 13:9 - Veď prikázania: nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, [nevydáš krivé svedectvo], nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú zhrnuté: Miluj blížneho ako seba samého.

Verš 21
Tu sa Ježiš zahľadel na neho, zamiloval si ho a povedal mu: Jedno ti chýba: choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi; potom príď [vezmi kríž] a nasleduj ma.
Mt 6:19 - Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú.
Lk 12:33 - Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu. Získajte si mešce, ktoré sa nezoderú; nehynúci poklad v nebesiach, kam sa zlodej nepriblíži, ani moľ nekazí;
1Tim 6:17 - Tým, čo sú bohatí v terajšom veku, prikazuj, aby neboli namyslení a nedúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nám bohato dáva všetko na požívanie,

Verš 23
Poobzeral sa teda Ježiš a povedal svojim učeníkom: Ako ťažko vojdú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky!
Prís 11:28 - Kto si zakladá na svojom bohatstve, padne, ale spravodlivý bude pučať ako lístie.
Mt 19:23 - Nato riekol Ježiš svojim učeníkom: Veru vám hovorím, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva.
Lk 18:24 - Vidiac ho, Ježiš povedal: Ako ťažko vchádzajú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky.

Verš 27
Ježiš sa zahľadel na nich a povedal: U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha; lebo u Boha je všetko možné.
Jób 42:2 - Uznávam, že Ty všetko môžeš, a nijaký Tvoj zámer nemožno prekaziť.
Jer 32:17 - Ach, Pane, Hospodine! Ajhľa, Ty si učinil nebo i zem svojou veľkou silou a svojím vystretým ramenom. Pre Teba nieto nič nemožného.
Za 8:6 - Bude to divné v týchto dňoch v očiach zvyšku tohto ľudu, bude to divné aj v mojich očiach - znie výrok Hospodina mocností.
Lk 1:37 - Lebo Bohu nič nebude nemožné.

Verš 28
Tu prehovoril Peter: Ajhľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme Ťa!
Mt 4:20 - A oni hneď zanechali siete a nasledovali Ho.
Mt 19:27 - Vtedy Mu riekol Peter: Ajhľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme Ťa; čo teda budeme mať za to?
Lk 5:11 - Potom priraziac ku brehu, všetko zanechali a nasledovali Ho.
Lk 18:28 - Tu povedal Peter: Ajhľa, my sme opustili, čo sme mali, a šli sme za Tebou.

Verš 31
Mnohí prví budú poslední a poslední prví.
Mt 19:30 - A mnohí prví budú poslední, a poslední prví.
Mt 20:16 - Tak budú poslední prvými a prví poslednými, [lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených].
Lk 13:30 - Ajhľa, sú poslední, ktorí budú prvými; a sú prví, ktorí budú poslednými.

Verš 32
Boli na ceste do Jeruzalema, a Ježiš išiel pred nimi; oni žasli a tí, čo Ho nasledovali, báli sa. Nato opäť vzal k sebe dvanástich a začal im hovoriť, čo sa má s Ním diať:
Mt 16:21 - Odvtedy začal Ježiš Kristus svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych.
Mt 17:22 - Keď spolu chodili po Galilei, riekol im Ježiš: Syna človeka vydajú ľuďom do rúk;
Mt 20:18 - Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, odsúdia ho na smrť,
Mk 8:31 - Potom ich začal poučovať, že Syn človeka musí mnoho trpieť a zavrhnutý byť staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť zabitý a po troch dňoch vstať z mŕtvych.
Mk 9:31 - Lebo poučoval učeníkov a hovoril im: Syn človeka je vydaný ľuďom do rúk a zabijú Ho; ale keď Ho zabijú, po troch dňoch vstane z mŕtvych.
Lk 9:22 - Potom im hovoril: Syn človeka musí mnoho trpieť, musí byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť usmrtený a tretieho dňa vstať z mŕtvych.
Lk 18:31 - Vtedy vzal k sebe dvanástich a hovoril im: Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema, a splní sa všetko o Synovi človeka, čo napísali proroci.
Lk 24:7 - že Syna človeka musia vydať hriešnym ľuďom do rúk a ukrižovať a že v tretí deň musí vstať z mŕtvych.

Verš 35
Vtedy prišli k Nemu Jakub a Ján, synovia Zebedeovi, a povedali Mu: Majstre, chceme, aby si nám urobil, o čo Ťa prosíme.
Mt 20:20 - Vtedy prišla k Nemu matka synov Zebedeových so svojimi synmi, poklonila sa Mu a prosila niečo od Neho.

Verš 38
Ale Ježiš im riekol: Neviete, čo prosíte. Či môžete piť kalich, ktorý ja pijem, alebo byť pokrstení krstom, ktorým som ja pokrstený?
Mt 20:22 - Ježiš odpovedal: Neviete, o čo prosíte. Či môžete piť z kalicha, z ktorého ja mám piť [a byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený]? Odpovedali Mu: Môžeme.
Lk 12:50 - Ale krstom mám byť pokrstený a zviera ma nedočkavosť, kým nebude vykonaný.

Verš 40
ale dať vám, aby ste mi sedeli na pravici alebo ľavici, nie je mojou vecou, to (sa dostane) tým, ktorým je pripravené.
Mt 25:34 - Vtedy povie Kráľ tým na pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, prijmite ako dedičstvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od stvorenia sveta.

Verš 41
Keď to počuli desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána.
Mt 20:24 - Keď to počuli desiati, namrzeli sa na oných dvoch bratov.

Verš 42
Ale Ježiš ich povolal k sebe a povedal im: Viete, že tí, čo sú pokladaní za vladárov národov, panujú nad nimi, ich mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi.
Mt 20:25 - Ježiš ich však zavolal a riekol im: Viete, že vladári národov panujú nad nimi a mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi.
Lk 22:25 - On im povedal: Kráľovia panujú nad svojimi národmi, a tí, čo majú moc nad nimi, volajú sa dobrodincami.

Verš 43
Medzi vami to však tak nebude; ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vaším služobníkom.
1Pt 5:3 - Ani nie, ako by ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu,

Verš 45
Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých.
Jn 13:14 - Keď teda ja, Pán a Majster, umyl som vám nohy, aj vy ste povinní navzájom si umývať nohy;
Flp 2:7 - ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek,
Ef 1:7 - V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti,
Kol 1:14 - V Ňom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.
1Tim 2:6 - ktorý dal seba ako výkupné za všetkých ako svedectvo vo vopred určenom čase.
Tít 2:14 - ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky.

Verš 46
I prišli do Jericha. A keď vychádzal z Jericha so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom, sedel pri ceste slepý žobrák Bartimaios, syn Timaiov.
Mt 20:29 - Keď vychádzali z Jericha, nasledoval Ho veľký zástup.
Lk 18:35 - Keď sa blížil k Jerichu, nejaký slepec sedel pri ceste a žobral.

Verš 52
Riekol mu Ježiš: Choď, tvoja viera ťa uzdravila. A (slepý) hneď videl a nasledoval Ho na ceste.
Mt 9:22 - Ježiš sa obrátil, a keď ju videl, riekol: Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. I ozdravela žena v tú hodinu.
Mk 5:34 - On jej povedal: Dcéra, tvoja viera ťa zachránila; choď v pokoji a buď uzdravená zo svojho trápenia.

Mk 10,1-12 - Mt 19, 1-9.

Mk 10,3 - Dt 24, 1.

Mk 10,6 - Gn 1, 27.

Mk 10,7-8 - Gn 2, 24.

Mk 10,8 - Pozri poznámku k Mt 19, 5-6.

Mk 10,13-16 - Mt 19, 13-15; Lk 18, 15-17.

Mk 10,17-22 - Mt 19, 16-22; Lk 18, 18-23.

Mk 10,19 - Ex 20, 12-16; Dt 5, 16-20; 24, 14.

Mk 10,23-27 - Mt 19, 23-26; Lk 18, 24-27.

Mk 10,28-31 - Mt 19, 27-30; Lk 18, 28-30.

Mk 10,32-34 - Mt 20, 17-19; Lk 18, 31-34.

Mk 10,32 - Apoštoli žasli nad jeho odhodlanosťou, s akou sa náhlil do Jeruzalema, kde ho už viackrát chceli zabiť.

Mk 10,35-40 - Mt 20, 20-23.

Mk 10,38 - Pozri poznámku k Mt 20, 20-22. "Kalich" a "krst" znamenajú utrpenie.

Mk 10,41-45 - Mt 20, 24-28; Lk 22, 24-27.

Mk 10,46-52 - Mt 20, 29-34; Lk 18, 35-43.

Mk 10,46 - Matúš spomína dvoch slepcov v Jerichu, kým Marek a Lukáš spomínajú iba jedného. Marek uvádza aj meno toho slepca, ktorý bol pravdepodobne známy v prvotnej Cirkvi.

Mk 10,51 - "Rabboni" - aramejský výraz; znamená: Môj učiteľ (porov. Jn 20, 16).