výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Mk 2, 1-28

1 Keď po niekoľkých dňoch znova prišiel do Kafarnaumu a rozchýrilo sa, že je doma, 2 zhromaždilo sa toľko ľudí, že už ani predo dvermi nebolo miesta. A On zvestoval im slovo. 3 Vtedy prišli k Nemu s ochrnutým, ktorého niesli štyria. 4 A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k Nemu, preborili strechu (domu), v ktorom bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ochrnutý ležal. 5 Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy! 6 Sedeli tam aj niektorí zákonníci a premýšľali v srdciach: 7 Čo tento hovorí? Rúha sa! Ktože môže odpúšťať hriechy, ak len nie Jeden, Boh? 8 Ježiš hneď zbadal v duchu, že takto premýšľajú, a povedal im: Prečo tak zmýšľate v srdciach? 9 Čo je ľahšie, povedať ochrnutému: Odpúšťajú sa ti hriechy - a či povedať: Vstaň, vezmi si lôžko a choď? 10 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi - hovorí ochrnutému: - 11 Vravím ti, vstaň; vezmi si lôžko a choď domov! 12 A on vstal, hneď si vzal lôžko a vyšiel pred všetkými, takže všetci zostali ako bez seba a zvelebovali Boha hovoriac: Nikdy sme nevideli nič podobné! 13 Potom zase vyšiel k moru a všetok zástup prišiel k Nemu a On ich učil. 14 Idúc uzrel Léviho, syna Alfeovho, sedieť na colnici a povedal mu: Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho. 15 Potom sedel (Ježiš) v jeho dome za stolom a mnohí colníci a hriešnici prisadli si k Ježišovi a k Jeho učeníkom, lebo mnoho bolo tých, čo Ho nasledovali. 16 Keď zákonníci zo skupiny farizejov videli, že je s hriešnikmi a colníkmi, povedali Jeho učeníkom: Prečo je s colníkmi a hriešnikmi? 17 Keď to Ježiš počul, povedal im: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí; neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych. 18 Jánovi učeníci a farizeji sa postievali. I prišli (niektorí) a povedali Mu: Prečo sa postia Jánovi učeníci a učeníci farizejov, ale Tvoji učeníci sa nepostia? 19 Ježiš im riekol: Či sa ženíchovi družbovia môžu postiť, dokiaľ je ženích s nimi? Pokým majú ženícha so sebou, nemôžu sa postiť. 20 Ale prídu dni, keď im ženích bude odňatý, v ten deň sa budú postiť. 21 Nikto neprišíva na staré rúcho záplatu z nového súkna, lebo nová záplata by vydrapila kus starého súkna a diera bude ešte väčšia. 22 A nikto nevlieva nové víno do starých nádob, lebo víno by roztrhlo nádoby a nazmar vyjdú aj víno aj nádoby. Ale nové víno do nových nádob! 23 Raz v sobotu šiel obilným poľom a Jeho učeníci idúcky začali vymŕvať klasy. 24 Tu Mu farizeji povedali: Pozri! Prečo robia v sobotu, čo nie je dovolené? 25 A On im odvetil: Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid a jeho sprievod, keď mali nedostatok a boli hladní? 26 Ako vošiel do domu Božieho za čias veľkňaza Abiatara a jedol z posvätných chlebov, z ktorých nikomu nie je dovolené jesť, jedine kňazom, a dal aj svojmu sprievodu? 27 Povedal im teda: Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu; 28 preto je Syn človeka pánom aj nad sobotou.

Mk 2, 1-28

Verš 1
Keď po niekoľkých dňoch znova prišiel do Kafarnaumu a rozchýrilo sa, že je doma,
Mt 9:1 - I vstúpil na loď, preplavil sa a prišiel do svojho mesta.
Lk 5:17 - Raz, keď učil, sedeli tam aj farizeji a učitelia zákona, ktorí sa zišli zo všetkých galilejských a judských mestečiek i z Jeruzalema, a moc Pánova bola s Ním, aby uzdravoval.

Verš 3
Vtedy prišli k Nemu s ochrnutým, ktorého niesli štyria.
Mt 9:1 - I vstúpil na loď, preplavil sa a prišiel do svojho mesta.
Lk 5:18 - A hľa, mužovia niesli na nosidlách ochrnutého človeka a chceli ho vniesť a položiť pred Neho.

Verš 7
Čo tento hovorí? Rúha sa! Ktože môže odpúšťať hriechy, ak len nie Jeden, Boh?
Ž 32:5 - Vtedy som Ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. Riekol som: Vyznám Hospodinovi svoje priestupky! A Ty si odpustil vinu môjho hriechu. Sela.
Ž 51:1 - Pre hudobný prednes. Žalm Dávidov. Po tom, čo bol Dávid s Batšebou,
Iz 43:25 - Ja, ja zotieram tvoje priestupky kvôli sebe samému, a na tvoje hriechy nebudem spomínať.

Verš 13
Potom zase vyšiel k moru a všetok zástup prišiel k Nemu a On ich učil.
Mt 9:9 - Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici, a povedal mu: Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho.
Lk 5:27 - Potom vyšiel, uzrel colníka Léviho sedieť na colnici a povedal mu: Nasleduj ma!

Verš 17
Keď to Ježiš počul, povedal im: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí; neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych.
Mt 9:13 - Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem, a nie obeť; lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.
Mt 21:31 - Ktorý z tých dvoch splnil vôľu otcovu? Odpovedali Mu: Ten druhý. Povedal im Ježiš: Veru vám hovorím, že colníci a neviestky predchádzajú vás do kráľovstva Božieho.
Lk 5:32 - Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych kajať sa.
Lk 19:10 - Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.
1Tim 1:15 - Je to verná reč a zaslúži si, aby ju všetci prijali: Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý;

Verš 18
Jánovi učeníci a farizeji sa postievali. I prišli (niektorí) a povedali Mu: Prečo sa postia Jánovi učeníci a učeníci farizejov, ale Tvoji učeníci sa nepostia?
Mt 9:14 - Vtedy prišli k Nemu Jánovi učeníci a hovorili: Prečo sa postíme my a farizeji, a Tvoji učeníci sa nepostia?
Lk 5:33 - Oni Mu však povedali: Jánovi učeníci sa často postia a modlia, podobne aj učeníci farizejov, a Tvoji jedia a pijú!

Verš 19
Ježiš im riekol: Či sa ženíchovi družbovia môžu postiť, dokiaľ je ženích s nimi? Pokým majú ženícha so sebou, nemôžu sa postiť.
Iz 62:5 - Lebo ako mládenec sa žení s pannou, tak sa ožení tvoj Staviteľ s tebou; a ako sa ženích teší z nevesty, tešiť sa bude z teba tvoj Boh.
2Kor 11:2 - Lebo horlím za vás horlením Božím; veď zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás ako čistú pannu predstavil Kristovi.

Verš 22
A nikto nevlieva nové víno do starých nádob, lebo víno by roztrhlo nádoby a nazmar vyjdú aj víno aj nádoby. Ale nové víno do nových nádob!
Mt 9:17 - Ani nové víno nevlievajú do starých nádob, lebo sa roztrhnú nádoby, víno sa rozleje a nádoby sa pokazia; ale nové víno vlievajú do nových nádob, a oboje sa zachová.

Verš 23
Raz v sobotu šiel obilným poľom a Jeho učeníci idúcky začali vymŕvať klasy.
Dt 23:25 - Keď vojdeš do vinice svojho blížneho, smieš sa najesť hrozna do sýtosti, koľko sa ti zachce; avšak do svojej nádoby nesmieš nič položiť.
Mt 12:1 - V ten istý čas išiel Ježiš v sobotu pomedzi obilie a učeníci boli hladní; i začali trhať klasy a jesť.
Lk 6:1 - Keď Ježiš išiel v [druhú] sobotu cez obilie, trhali učeníci klasy, vymŕvali ich rukami a jedli.

Verš 24
Tu Mu farizeji povedali: Pozri! Prečo robia v sobotu, čo nie je dovolené?
Ex 20:10 - ale siedmy deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha; nebudeš robiť nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach,

Verš 25
A On im odvetil: Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid a jeho sprievod, keď mali nedostatok a boli hladní?
1Sam 21:6 - Dávid odpovedal kňazovi: Isteže, od žien sme boli odlúčení už včera a predvčerom, keď som vyšiel, preto sú telá sluhov čisté. Hoci ideme vo všednej záležitosti, dnes budú posvätení na tele.

Verš 26
Ako vošiel do domu Božieho za čias veľkňaza Abiatara a jedol z posvätných chlebov, z ktorých nikomu nie je dovolené jesť, jedine kňazom, a dal aj svojmu sprievodu?
Lv 24:9 - Bude to patriť Áronovi a jeho synom. Nech to zjedia na posvätnom mieste, lebo z ohňových obetí Hospodinových je to svätosvätá časť pre neho; to je večné ustanovenie.

Verš 28
preto je Syn človeka pánom aj nad sobotou.
Mt 12:8 - Lebo Syn človeka je pánom soboty.
Lk 6:5 - A riekol im: Syn človeka je pánom soboty.

Mk 2,1-12 - Mt 9, 1-8; Lk 5, 17-26.

Mk 2,1 - V Šimonovom (Petrovom) dome v Kafarnaume, tu bol doma.

Mk 2,4 - Rozobrali strechu, na ktorú zvonka viedli schody.

Mk 2,14-17 - Mt 9, 9-13; Lk 5, 27-32.

Mk 2,14 - Lévi je neskorší apoštol Matúš, podľa tradície autor prvého evanjelia. Mk a Lk ho menujú Lévim.

Mk 2,18-22 - Mt 9, 14-17; Lk 5, 33-39.

Mk 2,19-20 - Pozri poznámku k Mt 9, 15.

Mk 2,23-28 - Mt 12, 1-8; Lk 6, 1-5.

Mk 2,24 - Pozri poznámku k Mt 12, 2.