výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Mk 11, 1-33

1 Keď sa priblížili k Jeruzalemu, ku Betfagé a Betánii na Olivový vrch, poslal (Ježiš) dvoch učeníkov 2 a riekol im: Choďte do dediny, ktorá je naproti, a hneď, ako vkročíte do nej, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nikto nesedel; odviažte ho a priveďte. 3 A ak by vám niekto povedal: Čo to robíte? - povedzte: Pán ho potrebuje a hneď ho zase sem pošle. 4 I odišli a našli osliatko priviazané o bránu vonku na ceste a odviazali ho. 5 A niektorí z tých, čo tam stáli, hovorili im: Čo robíte, že odväzujete osliatko? 6 Odpovedali im, ako prikázal Ježiš, a nechali ich. 7 I priviedli osliatko k Ježišovi, kládli naň svoje plášte a On sa posadil naň. 8 Mnohí prestierali plášte na cestu, iní zase ratolesti, nasekané v poli. 9 A tí, čo šli pred Ním a za Ním, volali: Hosana! 10 Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosana na výsostiach! 11 Potom vošiel do Jeruzalema, do chrámu, a keď si všetko popozeral, išiel s dvanástimi do Betánie, lebo už bolo neskoro. 12 Keď na druhý deň vyšli z Betánie, vyhladol. 13 Uzrúc zďaleka listnatý figovník, podišiel k nemu, či by na ňom niečo nenašiel. Ale keď prišiel tam, nenašiel nič, iba lístie, lebo nebol čas fíg. 14 Preto mu povedal: Nech nikdy viac nikto neje z teba ovocie! Počuli to aj Jeho učeníci. 15 Potom prišli do Jeruzalema. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať tých, ktorí predávali a kupovali v chráme, peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubíc lavice 16 a nikomu nedovolil cez chrám prenášať náčinie. 17 Potom ich učil hovoriac: Či nie je napísané: Dom môj bude sa volať domom modlitby pre všetky národy? Ale vy ste z neho urobili peleš lotrov. 18 Keď to počuli veľkňazi a zákonníci, hľadali, ako Ho zahubiť; lebo sa Ho báli, pretože všetok ľud sa veľmi divil Jeho učeniu. 19 Keď sa zvečerilo, vyšli z mesta. 20 Keď včas ráno šli popri figovníku, videli, že je suchý od samého koreňa. 21 Tu sa Peter rozpomenul a povedal Mu: Majstre, figovník, ktorý si preklial; ajhľa, vyschol. 22 Ježiš im však odpovedal: Majte vieru v Boha! 23 Veru vám hovorím: Keby niekto povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zvaľ sa do mora! a nepochyboval by v srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu. 24 Preto vám hovorím: Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať. 25 A keď sa chystáte k modlitbám, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach. 26 [Ale ak vy neodpustíte, ani vám neodpustí previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach.] 27 Prišli zase do Jeruzalema, a keď sa prechádzal po chráme, pristúpili k Nemu veľkňazi, zákonníci a starší 28 a povedali Mu: Akou mocou to robíš? Alebo kto Ti dal moc, aby si to robil? 29 Ježiš im odpovedal: Opýtam sa vás na niečo, odpovedzte mi; potom vám aj ja poviem, akou mocou to robím. 30 Bol Jánov krst z neba, a či od ľudí? Odpovedzte mi! 31 A uvažovali medzi sebou takto: Ak povieme, že z neba, odpovie: Prečo ste mu teda neuverili? 32 Ale povedať, že od ľudí, báli sa ľudu, lebo všetci pokladali Jána za skutočného proroka. 33 Odpovedali teda Ježišovi: Nevieme! Riekol im Ježiš: Teda ani ja vám nepoviem, akou mocou to robím.

Mk 11, 1-33

Verš 32
Ale povedať, že od ľudí, báli sa ľudu, lebo všetci pokladali Jána za skutočného proroka.
Mt 14:5 - Chcel ho preto usmrtiť, ale sa bál ľudu, lebo ho mali za proroka.
Mk 6:20 - lebo Herodes sa bál Jána vediac, že je spravodlivý a svätý; a dal ho strážiť. Keď ho počúval, bol mnoho razy v rozpakoch, a jednako rád ho počúval.

Verš 1
Keď sa priblížili k Jeruzalemu, ku Betfagé a Betánii na Olivový vrch, poslal (Ježiš) dvoch učeníkov
Mt 21:1 - Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfagé pri Olivovom vrchu, poslal Ježiš dvoch učeníkov
Lk 19:29 - Ako sa priblížil k Betfagé a k Betánii, k vrchu pomenovanému Olivový, poslal dvoch učeníkov

Verš 7
I priviedli osliatko k Ježišovi, kládli naň svoje plášte a On sa posadil naň.
Jn 12:14 - Keď Ježiš našiel osliatko, posadil sa naň, ako je napísané:
2Kr 9:13 - Nato sa každý rýchle chopil svojich šiat, kládli ich pod neho na holé schody, zatrúbili na trúbe a rozhlasovali: Jéhú sa stal kráľom.

Verš 9
A tí, čo šli pred Ním a za Ním, volali: Hosana!
Ž 118:26 - Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodinovom! Požehnávame vás z domu Hospodinovho.

Verš 11
Potom vošiel do Jeruzalema, do chrámu, a keď si všetko popozeral, išiel s dvanástimi do Betánie, lebo už bolo neskoro.
Mt 21:12 - Potom Ježiš vošiel do chrámu, vyhnal všetkých, ktorí predávali a kupovali v chráme, peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubíc lavice
Mt 21:14 - Tu pristúpili k Nemu v chráme slepí, chromí a uzdravoval ich.
Lk 19:45 - Potom vošiel do chrámu a začal vyháňať predavačov
Jn 2:14 - V chráme našiel ľudí, čo predávali voly, ovce a holuby, i peňazomencov, ktorí tam sedeli.

Verš 12
Keď na druhý deň vyšli z Betánie, vyhladol.
Mt 21:18 - Keď sa ráno vracal do mesta, vyhladol.

Verš 15
Potom prišli do Jeruzalema. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať tých, ktorí predávali a kupovali v chráme, peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubíc lavice
Mt 21:12 - Potom Ježiš vošiel do chrámu, vyhnal všetkých, ktorí predávali a kupovali v chráme, peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubíc lavice
Lk 19:45 - Potom vošiel do chrámu a začal vyháňať predavačov
Jn 2:14 - V chráme našiel ľudí, čo predávali voly, ovce a holuby, i peňazomencov, ktorí tam sedeli.

Verš 17
Potom ich učil hovoriac: Či nie je napísané: Dom môj bude sa volať domom modlitby pre všetky národy? Ale vy ste z neho urobili peleš lotrov.
Mt 21:13 - a riekol im: Napísané je: Dom môj bude sa volať domom modlitby, ale vy robíte z neho peleš lotrov.
Lk 19:46 - hovoriac im: Napísané je: Môj dom má byť domom modlitby; a vy ste urobili z neho peleš lotrov.
1Kr 8:29 - Nech sú Tvoje oči upreté v noci i vo dne na tento dom, na toto miesto, o ktorom si povedal: Tu bude moje meno. Vyslyš modlitbu, ktorú sa Tvoj služobník modlí na tomto mieste.
Iz 56:7 - zavediem na svoj svätý vrch a poteším ich vo svojom dome modlitby. Ich zápaly a zábitky budú obľúbené na mojom oltári, lebo môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy.
Jer 7:11 - Či tento dom, ktorý nesie moje meno, je vo vašich očiach pelešou lotrovskou? Ja sám som to videl - znie výrok Hospodinov.

Verš 18
Keď to počuli veľkňazi a zákonníci, hľadali, ako Ho zahubiť; lebo sa Ho báli, pretože všetok ľud sa veľmi divil Jeho učeniu.
Jn 7:19 - Či vám nedal Mojžiš zákon? A nikto z vás neplní zákon. Preto ma chcete zabiť?

Verš 23
Veru vám hovorím: Keby niekto povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zvaľ sa do mora! a nepochyboval by v srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu.
Mt 17:20 - Odpovedal im: Pre svoju malú vieru! Veru, hovorím vám: Keby ste mali vieru ako horčičné zrno, a povedali by ste tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto ta, - prejde! Nič vám nebude nemožné.
Mt 21:21 - Ježiš im odpovedal: Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, nielen s figovníkom urobíte toto, ale ak poviete tomuto vrchu: Zdvihni sa a zvaľ sa do mora, stane sa.
Lk 17:6 - Odpovedal Pán: Ak máte vieru ako horčičné zrno a poviete tejto moruši: Vytrhni sa s koreňom a presaď sa do mora! - poslúchne vás.

Verš 24
Preto vám hovorím: Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať.
Jer 29:12 - Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás.
Mt 7:7 - Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené.
Lk 11:9 - Aj ja hovorím: Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené;
Jn 14:13 - a čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslávený v Synovi.
Jn 15:17 - Prikazujem vám, aby ste sa milovali.
Jn 16:24 - Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná.
Jak 1:5 - Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej.
1Jn 3:22 - a o čokoľvek prosíme, berieme od Neho, pretože zachovávame Jeho prikázanie a robíme, čo Mu je milé.
1Jn 5:14 - A toto je dôvera, ktorú máme v Ňom, lebo o čokoľvek prosíme podľa Jeho vôle, počuje nás.

Verš 25
A keď sa chystáte k modlitbám, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach.
Mt 6:14 - Lebo ak ľuďom odpustíte ich previnenia, aj vám odpustí váš Otec nebeský;
Kol 3:13 - Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu; ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy.

Verš 26
[Ale ak vy neodpustíte, ani vám neodpustí previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach.]
Mt 18:35 - Tak i môj Otec nebeský urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi [jeho previnenia].

Verš 27
Prišli zase do Jeruzalema, a keď sa prechádzal po chráme, pristúpili k Nemu veľkňazi, zákonníci a starší
Mt 21:23 - Keď prišiel do chrámu a učil, pristúpili k Nemu veľkňazi a starší ľudu a spýtali sa Ho: Akou mocou toto robíš? A kto Ti dal tú moc?
Lk 20:1 - Stalo sa raz v tie dni, keď učil v chráme ľud a zvestoval evanjelium, že pristúpili k Nemu veľkňazi a zákonníci so staršími

Verš 28
a povedali Mu: Akou mocou to robíš? Alebo kto Ti dal moc, aby si to robil?
Ex 2:14 - Ten odpovedal: Kto ťa ustanovil za veliteľa a sudcu nad nami? Chceš aj mňa zabiť, ako si zabil Egypťana? Vtedy sa Mojžiš preľakol a povedal: Akiste vyšla vec najavo.
Sk 4:7 - postavili ich do prostriedku a vypytovali sa: Akou mocou a v mene koho ste to učinili?
Sk 7:27 - Ale ten, čo krivdil svojmu blížnemu, odbil ho slovami: Kto ťa ustanovil za vladára a sudcu nad nami?

Mk 11,1-11 - Mt 21, 1-11; Lk 19, 28-38; Jn 12, 12-19.

Mk 11,9 - Ž 118, 25-26.

Mk 11,12-14 - Mt 21, 18-19.

Mk 11,12 - Bol to pondelok Veľkého týždňa. O figovníku pozri poznámku k Mt 21, 18-22.

Mk 11,15-19 - Mt 21, 12-17; Lk 19, 45-48; Jn 2, 14-16.

Mk 11,17 - Iz 56, 7; Jer 7, 11.Marek ako jediný zo synoptikov úmyselne uvádza celý výrok Izaiáša, ktorý hovorí o univerzálnosti mesiášskeho kultu.

Mk 11,20-25 - Mt 21, 20-22.

Mk 11,20 - Bol to utorok Veľkého týždňa.

Mk 11,26 - Tento verš Neovulgáta vynecháva. Ide o interpoláciu z Mt 6, 15. Text znel: "Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy."

Mk 11,27-33 - Mt 21, 23-27; Lk 20, 1-8.