výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Mk 6, 1-56

1 Nato vyšiel odtiaľ a prišiel do svojej otčiny a učeníci Ho nasledovali. 2 Keď prišla sobota, začal učiť v synagóge, a mnohí, ktorí Ho počúvali, veľmi sa divili a hovorili: Odkiaľ to má? A čo je to za múdrosť, čo Mu bola daná? A čo sú to za prejavy moci, čo sa dejú jeho rukami? 3 Či to nie je ten tesár, syn Márie a brat Jakubov, Jozefov, Júdov a Šimonov? A či Mu sestry nežijú tu medzi nami? A pohoršovali sa na Ňom. 4 Ježiš im však riekol: Nikde nie je prorok bezo cti, iba ak vo svojej otčine medzi pokrvnými a vo svojom dome. 5 A nemohol tam urobiť iného divu, len čo na niekoľkých chorých položil ruky a uzdravil ich. 6 A divil sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil. 7 Nato zavolal si dvanástich a začal ich rozosielať po dvoch; dal im moc nad nečistými duchmi 8 a prikázal im nebrať si na cestu nič okrem palice - ani chlieb, ani kapsu, ani medené peniaze do opaska, 9 iba obuv na nohy; ani druhé spodné rúcho na preoblečenie. 10 Ďalej im povedal: Do ktoréhokoľvek domu prídete, zostaňte tam, kým neodídete odtiaľ. 11 Ak by vás niekde neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim. [Veru, hovorím vám: ľahšie bude v súdny deň Sodomčanom a Gomorčanom ako tomuto mestu.] 12 Vyšli teda a kázali pokánie, 13 vyháňali mnohých démonov, olejom pomazali mnohých nemocných a uzdravovali ich. 14 Aj kráľ Herodes počul o Ježišovi, lebo Jeho meno bolo už známe; hovorilo sa: Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto pôsobí v Ňom zázračná moc. 15 Iní hovorili: To je Eliáš, iní zase hovorili: To je prorok ako niektorý z prorokov. 16 Keď to však počul Herodes, povedal: Ján, ktorého som dal sťať, vstal z mŕtvych. 17 Herodes totiž dal zlapať Jána a v putách uvrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu, 18 a Ján bol povedal Herodesovi: Nie ti je dovolené žiť so ženou bratovou. 19 Preto Herodias zanevrela na neho a chcela ho zabiť, ale nemohla, 20 lebo Herodes sa bál Jána vediac, že je spravodlivý a svätý; a dal ho strážiť. Keď ho počúval, bol mnoho razy v rozpakoch, a jednako rád ho počúval. 21 Prišiel však vhodný deň, keď Herodes svojim hodnostárom a vysokým dôstojníkom a popredným Galilejcom vystrojil hostinu na svoje narodeniny. 22 Vtedy vstúpila dcéra onej Herodiady, tancovala a zaľúbila sa Herodesovi a jeho spoluhodovníkom. Kráľ povedal dievčaťu: Zažiadaj si odo mňa, čo len chceš, a dám ti; 23 aj sa jej zaprisahal: Čo si len zažiadaš, dám ti, až do polovice svojho kráľovstva. 24 Ona vyšla a spýtala sa matky: Čo si žiadať? Odvetila jej: Hlavu Jána Krstiteľa. 25 Hneď sa poponáhľala ku kráľovi a predniesla mu svoju žiadosť: Chcem, aby si mi dal hneď na mise hlavu Jána Krstiteľa. 26 Kráľ sa veľmi zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spoluhodovníkom nechcel jej odrieknuť. 27 Kráľ teda ihneď poslal kata s rozkazom priniesť hlavu Jánovu. Ten odišiel, sťal ho vo väzení, 28 priniesol jeho hlavu na mise a odovzdal ju dievčaťu, dievča ju dalo zas materi. 29 Keď to počuli Jánovi učeníci, prišli, vzali jeho mŕtvolu a vložili do hrobu. 30 Apoštolovia zišli sa k Ježišovi a oznámili Mu všetko, čo robili a učili. 31 Povedal im: Poďte sami na osamelé miesto a odpočiňte si trochu. Lebo toľkí prichádzali a odchádzali, že sa nemali ani kedy najesť. 32 Odplavili sa teda loďou na pusté miesto do samoty. 33 Ale mnohí ich videli odchádzať a dozvedeli sa, kam, preto zbehli sa tam pešo zo všetkých miest a predišli ich. 34 Keď Ježiš vystúpil, uzrel veľký zástup, i zľutoval sa nad ním, lebo boli ako ovce, ktoré nemajú pastiera. A začal ich učiť mnohému. 35 Keď už bolo mnoho hodín, pristúpili k Nemu učeníci a hovorili: Kraj je pustý a už je mnoho hodín; 36 rozpusť ich, nech idú po okolitých osadách a dedinách a nakúpia si niečo jedla. 37 Ale On im povedal: Vy im dajte jesť. Odpovedali Mu: Či máme ísť nakúpiť chleba za dvesto denárov a dať im jesť? 38 Opýtal sa ich: Koľko máte chlebov? Choďte pozrieť! A keď pozreli, povedali: Päť, a dve ryby. 39 Vtedy kázal im všetkým posadať si po skupinách do zelenej trávy. 40 I posadali si v radoch po sto a po päťdesiat. 41 Potom vzal tých päť chlebov a obe ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom, aby im podávali; aj obe ryby podelil všetkým. 42 A všetci jedli a nasýtili sa. 43 A ešte aj zvyškov nazbierali dvanásť plných košov, aj z rýb. 44 Tých však, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov. 45 Hneď potom kázal učeníkom vstúpiť na loď a preplaviť sa pred Ním na druhú stranu k Betsaide, zakiaľ nerozpustí zástup. 46 Rozlúčiac sa s nimi, odišiel na vrch modliť sa. 47 Keď sa zvečerilo, loď bola uprostred mora, a On bol sám na zemi. 48 A keď videl, ako sa plavia zmietaní, lebo dul protivný vietor, prišiel k nim o štvrtej nočnej stráži, chodiac po mori, a chcel ich obísť. 49 Ale oni, keď Ho videli chodiť po mori, mysleli si, že je to prízrak, a skríkli, 50 lebo všetci Ho videli a predesili sa. On ich však hneď oslovil a povedal im: Vzmužte sa! Ja som, nebojte sa! 51 I vstúpil k nim na loď a vietor utíchol. A oni boli celkom bez seba, 52 lebo nechápali, čo to bolo s tými chlebmi, keďže ich srdce zatvrdlo. 53 Keď sa preplavili, prišli do Genezaretu a tam pristáli. 54 Ale sotva vystúpili z lode, hneď Ho (ľudia) poznali 55 a rozbehnúc sa po celom kraji, začali na nosidlách prinášať chorých tam, kde počuli, že je. 56 A kamkoľvek vošiel, či do mestečiek alebo do miest a či do osád, vykladali chorých na námestia a prosili Ho, aby sa Mu smeli dotknúť čo len lemu plášťa; a tí, čo sa ho dotkli, boli zachránení.

Mk 6, 1-56

Verš 1
Nato vyšiel odtiaľ a prišiel do svojej otčiny a učeníci Ho nasledovali.
Mt 13:53 - Len čo Ježiš dokončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ.
Lk 4:16 - Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal.

Verš 3
Či to nie je ten tesár, syn Márie a brat Jakubov, Jozefov, Júdov a Šimonov? A či Mu sestry nežijú tu medzi nami? A pohoršovali sa na Ňom.
Jn 6:42 - A hovorili: Nie je to Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca a matku poznáme? Ako teraz hovorí: Zostúpil som z neba?

Verš 4
Ježiš im však riekol: Nikde nie je prorok bezo cti, iba ak vo svojej otčine medzi pokrvnými a vo svojom dome.
Mt 13:57 - I pohoršovali sa na Ňom. Ježiš im však riekol: Nikde nie je prorok bezo cti, iba ak vo svojej otčine a vo svojom dome.
Lk 4:24 - A doložil: Amen, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej otčine.
Jn 4:44 - Lebo sám Ježiš sa osvedčil: Nemá prorok cti vo svojej otčine.

Verš 5
A nemohol tam urobiť iného divu, len čo na niekoľkých chorých položil ruky a uzdravil ich.
Mt 13:58 - A pre ich neveru neurobil tam mnoho divov.

Verš 6
A divil sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil.
Mt 9:35 - Potom chodil Ježiš po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všetky choroby.
Lk 13:22 - A chodil po mestách a dedinách, učil a pobral sa do Jeruzalema.

Verš 7
Nato zavolal si dvanástich a začal ich rozosielať po dvoch; dal im moc nad nečistými duchmi
Mt 10:1 - I zvolal si dvanástich učeníkov, dal im moc vyháňať nečistých duchov a uzdravovať všetky neduhy a všetky choroby.
Lk 6:13 - Keď svitlo, zvolal si učeníkov, vyvolil si z nich dvanástich a nazval ich aj apoštolmi:
Lk 9:1 - Potom si zvolal dvanástich učeníkov a dal im vládu a moc nad všetkými démonmi a uzdravovať neduhy.

Verš 9
iba obuv na nohy; ani druhé spodné rúcho na preoblečenie.
Sk 12:8 - I povedal mu anjel: Opáš sa a obuj! Urobil tak. Anjel hovoril (ďalej): Prehoď si plášť a nasleduj ma!

Verš 11
Ak by vás niekde neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim. [Veru, hovorím vám: ľahšie bude v súdny deň Sodomčanom a Gomorčanom ako tomuto mestu.]
Mt 10:14 - Kde by vás neprijali a neposlúchali ani vaše slová, vyjdite z toho domu alebo z toho mesta a straste si prach z nôh.
Lk 9:5 - A kdekoľvek by vás neprijali, vyjdite z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.
Sk 13:51 - A oni strasúc pred nimi prach z nôh, odišli do Ikonie.
Sk 18:6 - A keď mu odporovali a rúhali sa, vytriasol prach z rúcha a povedal im: Vaša krv na vašu hlavu! Som čistý. Odteraz pôjdem ku pohanom.
Mt 10:15 - Veru hovorím vám: Ľahšie bude v súdny deň Sodome a Gomore ako tomu mestu.
Lk 10:12 - Hovorím vám, že ľahšie bude v onen deň Sodomčanom než onomu mestu.

Verš 13
vyháňali mnohých démonov, olejom pomazali mnohých nemocných a uzdravovali ich.
Jak 5:14 - Je niekto chorý medzi vami? Nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad ním, keď ho v Pánovom mene pomazali olejom.

Verš 14
Aj kráľ Herodes počul o Ježišovi, lebo Jeho meno bolo už známe; hovorilo sa: Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto pôsobí v Ňom zázračná moc.
Mt 14:1 - Vtedy sa dopočul tetrarcha Herodes o Ježišovi,
Lk 9:7 - Aj tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo. A bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili, že to Ján vstal z mŕtvych;

Verš 17
Herodes totiž dal zlapať Jána a v putách uvrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu,
Mt 14:3 - Herodes totiž dal zlapať Jána, zviazať a uvrhnúť do väzenia pre Herodiadu, ženu svojho brata Filipa;
Lk 3:19 - Tetrarcha Herodes však, ktorého (Ján) pokarhal pre bratovu manželku Herodiadu a pre všetko zlé, čo Herodes popáchal,
Lk 9:9 - I povedal Herodes: Jána som dal sťať. Kto je to teda, o ktorom počúvam také veci? A žiadal si Ho vidieť.

Verš 18
a Ján bol povedal Herodesovi: Nie ti je dovolené žiť so ženou bratovou.
Lv 18:16 - Nesmieš odkryť ohanbie bratovej ženy, je ohanbím tvojho brata.
Lv 20:21 - Ak si niekto vezme ženu svojho brata, je to poškvrnenie; odkryl ohanbie svojho brata; nech budú bezdetní.

Verš 20
lebo Herodes sa bál Jána vediac, že je spravodlivý a svätý; a dal ho strážiť. Keď ho počúval, bol mnoho razy v rozpakoch, a jednako rád ho počúval.
Mt 14:5 - Chcel ho preto usmrtiť, ale sa bál ľudu, lebo ho mali za proroka.
Mt 21:26 - A povedať, že z ľudí, bojíme sa ľudu, pretože všetci pokladajú Jána za proroka.

Verš 21
Prišiel však vhodný deň, keď Herodes svojim hodnostárom a vysokým dôstojníkom a popredným Galilejcom vystrojil hostinu na svoje narodeniny.
Gn 40:20 - Na tretí deň, v deň vlastných narodenín, faraón pripravil hody všetkým svojim služobníkom a povýšil hlavného pohárnika a hlavného pekára za prítomnosti svojich služobníkov.
Mt 14:6 - Na Herodesove narodeniny tancovala dcéra Herodiady pred nimi, a tak sa zapáčila Herodesovi,

Verš 23
aj sa jej zaprisahal: Čo si len zažiadaš, dám ti, až do polovice svojho kráľovstva.
Sdc 11:30 - Jefte dal Hospodinovi tento sľub: Ak mi vydáš Ammóncov do rúk,

Verš 27
Kráľ teda ihneď poslal kata s rozkazom priniesť hlavu Jánovu. Ten odišiel, sťal ho vo väzení,
Mt 14:10 - A poslal sťať Jána vo väzení.

Verš 30
Apoštolovia zišli sa k Ježišovi a oznámili Mu všetko, čo robili a učili.
Lk 9:10 - Keď sa apoštolovia vrátili, vyrozprávali Ježišovi, čo vykonali. Vzal ich so sebou a uchýlil sa do samoty smerom k mestu Betsaide.

Verš 31
Povedal im: Poďte sami na osamelé miesto a odpočiňte si trochu. Lebo toľkí prichádzali a odchádzali, že sa nemali ani kedy najesť.
Mk 3:20 - Potom vošiel do domu, kde sa zase zišiel zástup, takže si nestačili ani chleba zajesť.

Verš 32
Odplavili sa teda loďou na pusté miesto do samoty.
Mt 14:13 - Keď to Ježiš počul, utiahol sa loďou na pusté miesto do samoty. Ako sa zástupy dopočuli o tom, nasledovali Ho z miest pešo.
Lk 9:10 - Keď sa apoštolovia vrátili, vyrozprávali Ježišovi, čo vykonali. Vzal ich so sebou a uchýlil sa do samoty smerom k mestu Betsaide.
Jn 6:1 - Potom odišiel Ježiš na druhú stranu galilejského mora Tiberiadského

Verš 34
Keď Ježiš vystúpil, uzrel veľký zástup, i zľutoval sa nad ním, lebo boli ako ovce, ktoré nemajú pastiera. A začal ich učiť mnohému.
Mt 9:36 - Keď uzrel zástupy, bolo Mu ich ľúto, že boli zmorené a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera.
Mt 14:4 - lebo mu Ján bol povedal: Nie ti je dovolené žiť s ňou.
Jer 23:1 - Beda pastierom, ktorí strácajú a rozháňajú ovce mojej pastvy - znie výrok Hospodinov!
Ez 34:2 - Človeče, prorokuj proti pastierom Izraela! Prorokuj a povedz im, totiž pastierom: Takto vraví Hospodin, Pán: Beda pastierom Izraela, ktorí pasú sami seba! Či pastieri nemajú pásť stádo?
Lk 9:11 - Keď sa zástupy dozvedeli o tom, nasledovali Ho. On ich prijal a hovoril im o kráľovstve Božom a liečil tých, čo potrebovali uzdravenie.

Verš 35
Keď už bolo mnoho hodín, pristúpili k Nemu učeníci a hovorili: Kraj je pustý a už je mnoho hodín;
Mt 14:15 - Podvečer prišli k Nemu učeníci a povedali: Kraj je pustý a čas už pokročil; rozpusť teda zástupy, nech si idú do dedín nakúpiť pokrm.
Lk 9:12 - Ale deň sa začal nachyľovať. Vtedy pristúpili dvanásti a povedali Mu: Rozpusť zástupy, aby sa rozišli do okolitých dedín a usadlostí, uchýlili sa tam a zaopatrili si potravu, lebo tu sme v pustom kraji.
Jn 6:5 - Keď teda Ježiš pozdvihol oči a videl, že veľký zástup prichádza k Nemu, riekol Filipovi: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?

Verš 38
Opýtal sa ich: Koľko máte chlebov? Choďte pozrieť! A keď pozreli, povedali: Päť, a dve ryby.
Mt 14:17 - A oni Mu povedali: Máme tu len päť chlebov a dve ryby.
Lk 9:13 - Ale On im povedal: Dajte im vy jesť. Odpovedali: Nemáme viac, iba päť chlebov a dve ryby; len ak by sme azda sami šli nakúpiť pokrm pre všetok tento ľud.
Jn 6:9 - Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve rybičky; ale čo je to pre toľkých?

Verš 41
Potom vzal tých päť chlebov a obe ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom, aby im podávali; aj obe ryby podelil všetkým.
Jn 17:1 - Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina; osláv svojho Syna, aby Syn oslávil Teba,
1Sam 9:13 - Keď vstúpite do mesta, nájdete ho, skôr než vyjde jesť na výšinu; ľud totiž nebude jesť, kým on nepríde, lebo on má požehnať obeť, a len potom budú jesť pozvaní. Choďte teda hore, lebo práve dnes ho nájdete.

Verš 45
Hneď potom kázal učeníkom vstúpiť na loď a preplaviť sa pred Ním na druhú stranu k Betsaide, zakiaľ nerozpustí zástup.
Mt 14:22 - Potom rozkázal učeníkom vstúpiť na loď a preplaviť sa pred Ním na druhú stranu, kým nerozpustí zástupy.
Jn 6:17 - a vstúpiac na loď, išli na druhú stranu mora, do Kafarnaumu. Bola už tma, a Ježiš ešte neprišiel k nim.

Verš 46
Rozlúčiac sa s nimi, odišiel na vrch modliť sa.
Mt 14:23 - Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám.
Lk 6:12 - V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a na modlitbách k Bohu strávil noc.

Verš 47
Keď sa zvečerilo, loď bola uprostred mora, a On bol sám na zemi.
Mt 14:23 - Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám.
Jn 6:16 - Keď sa zvečerilo, zišli učeníci k moru

Verš 53
Keď sa preplavili, prišli do Genezaretu a tam pristáli.
Mt 14:34 - Keď sa preplavili, prišli do Genezaretu.

Mk 6,1-6 - Mt 13, 53-58; Lk 4, 16-30.

Mk 6,3 - Pozri poznámku k Mt 12, 46.

Mk 6,5 - Pozri poznámku k Mt 13, 58.

Mk 6,7-13 - Mt 10, 1. 5-15; Lk 9, 1-6.

Mk 6,8-9 - Napriek niektorým rozdielom v porovnaní s Mt 10, 10 obsah je ten istý. Mať na cestu iba palicu je práve toľká chudoba, ako ju ani nemať. Apoštol musí byť odpútaný od všetkého. Ježiš ich zveruje Božej prozreteľnosti. Východná pohostinnosť im zabezpečovala jedlo i bývanie, nemali to však zneužívať.

Mk 6,13 - Apoštoli mazali chorých olejom. Tridentský koncil v tom vidí predobraz sviatosti pomazania chorých. Podobne o tom hovorí aj apoštolská konštitúcia Pavla VI. Sacram Unctionem infirmorum.

Mk 6,14-29 - Mt 14, 1-12; Lk 3, 19-20; 9, 7-9.

Mk 6,30-44 - Mt 14, 13-21; Lk 9, 10-17; Jn 6, 1-13.

Mk 6,34 - Podľa paralelného textu sv. Jána (6, 4) toto zázračné rozmnoženie chlebov a rýb sa stalo pred Veľkou nocou. Bola to druhá Veľká noc Kristovho verejného účinkovania.

Mk 6,45-52 - Mt 14, 22-33; Jn 6, 16-21.

Mk 6,48 - "Nad ránom" - doslova "o štvrtej nočnej stráži" (čiže o 3. hod.) Podobne aj u Mt.

Mk 6,53-56 - Mt 14, 34-36.