výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Mk 15, 1-47

1 A hneď na úsvite poradili sa veľkňazi so staršími, zákonníkmi a s celou radou, potom poviazali Ježiša, odviedli Ho a odovzdali Pilátovi. 2 Pilát sa Ho spýtal: Či si Ty kráľ židovský? A On odpovedal: Ty hovoríš. 3 Veľkňazi všeličo žalovali na Neho 4 a Pilát sa Ho znova a znova opytoval: Nič neodpovedáš? Čo všetko žalujú na Teba! 5 Ale Ježiš nič viac neodpovedal, takže sa Pilát divil. 6 Na každý sviatok prepúšťal im však väzňa, ktorého si vyžiadali. 7 Práve bol väznený akýsi Barabbáš s povstalcami, ktorí sa pri vzbure dopustili vraždy. 8 Zástup sa teda valil hore (k Pilátovi) a začal ho žiadať o to, čo im robieval. 9 A Pilát im odpovedal: Či chcete, aby som vám prepustil kráľa židovského? 10 Lebo vedel, že Ho veľkňazi vydali zo závisti. 11 Ale veľkňazi pobúrili zástup, aby im radšej prepustil Barabbáša. 12 Pilát zase prehovoril: A čo urobiť s tým, ktorého voláte židovským kráľom? 13 Oni však znova skríkli: Ukrižuj Ho! 14 Pilát sa ich spýtal: A čo zlé urobil? Ale oni ešte väčšmi kričali: Ukrižuj Ho! 15 Nato Pilát, aby vyhovel ľudu, prepustil Barabbáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal Ho, aby Ho ukrižovali. 16 Vojaci Ho odviedli dnu na nádvorie, do vládnej budovy, a zvolali celý prápor (vojska). 17 Potom Ho obliekli do purpurového plášťa, uplietli veniec z tŕnia, položili Mu ho na hlavu 18 a začali Ho pozdravovať: Buď pozdravený, kráľ židovský! 19 Trstinou Ho bili po hlave, pľuvali na Neho, kľakali pred Ním na kolená a klaňali sa Mu. 20 Keď sa Mu naposmievali, zvliekli z Neho purpurový plášť a obliekli Ho do Jeho rúcha. Potom Ho vyviedli, aby Ho ukrižovali. 21 Akýsi Šimon Kyrenejský, otec Alexandrov a Rúfov, vracal sa z poľa a šiel práve tade; toho prinútili, aby Mu niesol kríž. 22 A viedli Ho na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebečné miesto. 23 Ponúkli Mu víno s myrhou, ale On (ho) neprijal. 24 Potom Ho ukrižovali a rozdelili si Jeho rúcho tak, že losovali oň, kto čo má dostať. 25 Keď Ho ukrižovali, boli tri hodiny. 26 Jeho vinu označili nápisom: Kráľ židovský. 27 Spolu s Ním ukrižovali dvoch lotrov, jedného sprava, druhého zľava. 28 [A naplnilo sa Písmo, ktoré hovorí: A počítali Ho medzi zločincov.] 29 A tí, čo tade chodili, rúhali sa Mu, potriasali hlavami a hovorili: Hej, Ty, čo boríš chrám a za tri dni ho vystavíš, 30 zachráň sa, zostúp z kríža! 31 Podobne sa posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a hovorili medzi sebou: Iných zachraňoval, a seba nemôže zachrániť! 32 Kristus, kráľ Izraela! Nech zostúpi teraz z kríža, aby sme videli a uverili! Ešte aj tí Ho potupovali, ktorých s Ním ukrižovali. 33 Keď prišla šiesta hodina, nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny. 34 O deviatej hodine zvolal Ježiš silným hlasom: Eloi, Eloi, lama sabachtaní? to je v preklade: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 35 A niektorí z tých, čo tam stáli, počujúc to, povedali: Ajhľa, Eliáša volá! 36 A ktosi pribehol, namočil hubku do octu a vložil ju na trstinu, dával Mu piť a hovoril: Nechajte Ho, uvidíme, či príde Eliáš, aby Ho sňal! 37 Ale Ježiš zvolal silným hlasom a vypustil ducha. 38 A chrámová opona sa roztrhla na dvoje od vrchu až do spodku. 39 Keď stotník, ktorý stál naproti Nemu, videl, že takto dokonal, povedal: Tento človek bol naozaj Syn Boží! 40 A boli tam aj ženy, ktoré sa prizerali zďaleka, medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Malého a Jozefa, a Salome, 41 ktoré Ho nasledovali a posluhovali Mu, keď bol v Galilei, a mnohé iné, ktoré prišli s Ním do Jeruzalema. 42 Keď sa zvečerilo - keďže bol deň prípravný, to jest deň pred sobotou 43 - prišiel Jozef z Arimatie, vznešený radca, ktorý tiež očakával kráľovstvo Božie, smelo predstúpil pred Piláta a prosil o Ježišovo telo. 44 Pilát sa podivil, že už umrel; zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či už dávno umrel. 45 A keď sa to od stotníka dozvedel, daroval mŕtvolu Jozefovi, 46 ktorý kúpil plátno, sňal (Ježiša), zavinul Ho do plátna, položil do hrobu vytesaného v skale a k otvoru hrobu privalil kameň. 47 Ale Mária Magdaléna a Mária, matka Jozefova, dívali sa, kam Ho položili.

Mk 15, 1-47

Verš 1
A hneď na úsvite poradili sa veľkňazi so staršími, zákonníkmi a s celou radou, potom poviazali Ježiša, odviedli Ho a odovzdali Pilátovi.
Ž 2:2 - Zoskupujú sa zemskí králi a kniežatá sa spolu radia proti Hospodinovi a proti Jeho Pomazanému:
Mt 27:1 - Na úsvite poradili sa všetci veľkňazi a starší ľudu o Ježišovi, že Ho usmrtia.
Lk 22:66 - Keď sa rozodnilo, zišli sa starší ľudu, veľkňazi a zákonníci, zaviedli Ho do svojej rady
Lk 23:1 - Nato povstalo celé to množstvo, viedli Ho k Pilátovi
Jn 18:28 - Potom viedli Ježiša od Kaifáša do vládnej budovy. A bolo včasráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili, pretože mali jesť veľkonočného baránka.
Sk 3:13 - Boh Abrahámov, Izákov, Jákobov, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, keď Pilát usúdil, že Ho treba prepustiť.

Verš 2
Pilát sa Ho spýtal: Či si Ty kráľ židovský? A On odpovedal: Ty hovoríš.
Mt 27:11 - Ježiša však postavili pred vladára. I spýtal sa Ho vladár: Či si Ty kráľ židovský? Ježiš mu povedal: Ty hovoríš.
Lk 23:3 - Pilát sa Ho spýtal: Si židovským kráľom? Odpovedal mu: Ty hovoríš.
Jn 18:33 - Pilát vošiel teda zase do vládnej budovy a zavolajúc si Ježiša, povedal Mu: Si Ty kráľ židovský?

Verš 4
a Pilát sa Ho znova a znova opytoval: Nič neodpovedáš? Čo všetko žalujú na Teba!
Mt 27:13 - Vtedy povedal Pilát: Nepočuješ, čo všetko svedčia proti Tebe?
Jn 19:10 - Pilát Mu teda povedal: Nehovoríš so mnou? Či nevieš, že mám moc prepustiť Ťa a mám moc ukrižovať Ťa?

Verš 6
Na každý sviatok prepúšťal im však väzňa, ktorého si vyžiadali.
Mt 27:15 - Vladár mal obyčaj prepustiť davu na sviatok jedného väzňa, ktorého si vyžiadali.
Lk 23:17 - [Na každé sviatky musel im totiž prepustiť jedného.]
Jn 18:39 - Ale u vás je obyčaj, aby som vám na Veľkú noc prepustil jedného (väzňa). Či teda chcete, aby som vám prepustil toho kráľa židovského?

Verš 7
Práve bol väznený akýsi Barabbáš s povstalcami, ktorí sa pri vzbure dopustili vraždy.
Mt 27:16 - Mali práve väzňa, ktorý sa menoval Barabbáš.
Lk 23:19 - Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu.
Jn 18:40 - Oni však znovu skríkli volajúc: Nie toho, ale Barabbáša! A ten Barabbáš bol lotor.

Verš 11
Ale veľkňazi pobúrili zástup, aby im radšej prepustil Barabbáša.
Mt 27:20 - Veľkňazi a starší však naviedli zástupy, aby si vyžiadali Barabbáša a zahubili Ježiša.
Lk 23:18 - Tu všetci skríkli a volali: Vezmi si Ho a prepusť nám Barabbáša!
Jn 18:40 - Oni však znovu skríkli volajúc: Nie toho, ale Barabbáša! A ten Barabbáš bol lotor.
Sk 3:14 - Vy ste zapreli toho Svätého a Spravodlivého a vyžiadali si ako milosť muža-vraha,

Verš 15
Nato Pilát, aby vyhovel ľudu, prepustil Barabbáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal Ho, aby Ho ukrižovali.
Mt 27:26 - Potom im prepustil Barabbáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal Ho, aby Ho ukrižovali.
Jn 19:1 - Pilát vzal teda Ježiša a dal Ho zbičovať.

Verš 16
Vojaci Ho odviedli dnu na nádvorie, do vládnej budovy, a zvolali celý prápor (vojska).
Mt 27:27 - Vladárovi vojaci prevzali vtedy Ježiša, odviedli Ho do vládnej budovy a zhromaždili okolo Neho celý prápor vojska.
Jn 19:2 - Vojaci uplietli veniec z tŕnia, položili Mu ho na hlavu, obliekli Ho do šarlátového plášťa

Verš 21
Akýsi Šimon Kyrenejský, otec Alexandrov a Rúfov, vracal sa z poľa a šiel práve tade; toho prinútili, aby Mu niesol kríž.
Mt 27:32 - Keď vychádzali, stretli človeka z Kyrény, menom Šimon; toho prinútili vziať Jeho kríž.
Lk 23:26 - Keď Ho viedli, pochytili istého Šimona Kyrenejského, ktorý šiel z poľa, a položili naňho kríž, aby ho niesol za Ježišom.

Verš 22
A viedli Ho na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebečné miesto.
Mt 27:33 - Keď došli na miesto, nazvané Golgota, to je Lebečné miesto,
Lk 23:33 - Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lebka, tam Ho ukrižovali, aj tých zločincov, jedného sprava a druhého zľava.
Jn 19:17 - I niesol si sám kríž a šiel na miesto, ktoré sa menovalo Lebečné miesto a po hebrejsky Golgota.

Verš 24
Potom Ho ukrižovali a rozdelili si Jeho rúcho tak, že losovali oň, kto čo má dostať.
Mt 27:35 - Keď Ho ukrižovali, losovaním si podelili Jeho rúcho, [aby sa naplnilo, čo povedal prorok: Podelili si moje rúcho a o môj odev losovali].
Lk 23:34 - Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Oni si však delili Jeho rúcha a hádzali (o ne) lós.
Jn 19:23 - Vojaci, keď ukrižovali Ježiša, vzali Jeho rúcho, rozdelili ho na štyri čiastky, každému vojakovi po jednej, (a vzali) aj spodný odev. A spodný odev nebol zošívaný, ale od vrchu vcelku utkaný.
Ž 22:18 - Môžem si spočítať všetky kosti, oni sa prizerajú, zrak si pasú na mne.

Verš 26
Jeho vinu označili nápisom: Kráľ židovský.
Mt 27:37 - Nad hlavu Mu vyložili nápis viny: Toto je Ježiš, kráľ židovský.
Lk 23:38 - Bol nad Ním aj nápis [po grécky, latinsky a hebrejsky]: Tento je kráľ židovský.
Jn 19:19 - Pilát napísal aj nápis a dal vyvesiť na kríž. A napísané bolo: Ježiš Nazaretský, kráľ židovský.

Verš 28
[A naplnilo sa Písmo, ktoré hovorí: A počítali Ho medzi zločincov.]
Iz 53:12 - Preto mu dám podiel s veľkými a s mocnými sa bude deliť o korisť, pretože obetoval svoj život na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, hoci on zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov.
Lk 22:37 - lebo hovorím vám, že sa musí naplniť pri mne, čo je napísané: A počítali ho medzi zločincov. Plní sa totiž, čo je (predpovedané) o mne.

Verš 29
A tí, čo tade chodili, rúhali sa Mu, potriasali hlavami a hovorili: Hej, Ty, čo boríš chrám a za tri dni ho vystavíš,
Ž 22:7 - Ja som však červ, a nie človek, potupa pre ľudí a ľudom opovrhnutý.
Ž 69:20 - Ty poznáš moje pohanenie i moju hanbu, potupu, a všetci moji protivníci sú Ti pred očami.
Ž 109:25 - Ja som im na posmech; vidia ma, potriasajú hlavou.
Mt 27:39 - A tí, čo chodili tadiaľ, rúhali sa Mu, potriasali hlavami
Lk 23:35 - A ľud stál a pozeral sa. Uškľabovali sa aj poprední mužovia a hovorili: Iných zachraňoval; nech zachráni seba, ak je On Pomazaný Boží, ten vyvolený.
Jn 2:19 - Odpovedal im: Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.

Verš 33
Keď prišla šiesta hodina, nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny.
Mt 27:45 - Od šiestej hodiny nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny.
Lk 23:44 - A bolo už okolo šiestej hodiny. Tma nastala po celej zemi až do hodiny deviatej,

Verš 34
O deviatej hodine zvolal Ježiš silným hlasom: Eloi, Eloi, lama sabachtaní? to je v preklade: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?
Ž 22:1 - Pre hudobný prednes na nápev Jelenica rannej zory. Žalm Dávidov.
Mt 27:46 - A o deviatej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: Éli, Éli, lama sabachtani? To je: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

Verš 36
A ktosi pribehol, namočil hubku do octu a vložil ju na trstinu, dával Mu piť a hovoril: Nechajte Ho, uvidíme, či príde Eliáš, aby Ho sňal!
Ž 69:21 - Potupa zlomila mi srdce, až som ochorel; čakal som na sústrasť, ale tej nebolo, na tešiteľov, ale nenašiel som ich.
Jn 19:29 - A bola tam nádoba plná octu. Hubku teda, plnú octu, nasadili na yzopovú tyč a podali Mu k ústam.

Verš 38
A chrámová opona sa roztrhla na dvoje od vrchu až do spodku.
2Krn 3:14 - Urobil i oponu z modrého a červeného purpuru, karmazínu a bysu a spravil na ňu cherubov.
Mt 27:51 - A hľa, chrámová opona roztrhla sa na dvoje, od vrchu až do spodku, zem sa triasla, skaly sa pukali,
Lk 23:45 - slnko sa zatmelo a chrámová opona sa roztrhla napoly.

Verš 39
Keď stotník, ktorý stál naproti Nemu, videl, že takto dokonal, povedal: Tento človek bol naozaj Syn Boží!
Mt 27:54 - Avšak stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, keď videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a hovorili: Naozaj, Syn Boží bol tento!
Lk 23:47 - Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a povedal: Naozaj, tento človek bol spravodlivý.

Verš 40
A boli tam aj ženy, ktoré sa prizerali zďaleka, medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Malého a Jozefa, a Salome,
Mt 27:55 - A bolo tam mnoho žien prizerajúcich sa zďaleka, ktoré prišli za Ježišom z Galiley posluhovať Mu.
Lk 23:49 - Všetci Jeho známi stáli však zďaleka a ženy, ktoré Ho spolu nasledovali z Galiley, prizerali sa na to.
Ž 38:11 - Srdce mi búši, opustila ma sila i svetlo mojich očí, ani toho niet pri mne.

Verš 41
ktoré Ho nasledovali a posluhovali Mu, keď bol v Galilei, a mnohé iné, ktoré prišli s Ním do Jeruzalema.
Lk 8:2 - A niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb, Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem démonov,

Verš 42
Keď sa zvečerilo - keďže bol deň prípravný, to jest deň pred sobotou
Mt 27:57 - Keď sa zvečerilo, prišiel bohatý muž z Arimatie, menom Jozef, ktorý tiež bol Ježišovým učeníkom.
Lk 23:50 - A hľa, muž zo židovského mesta Arimatie, menom Jozef, ktorý bol radca, muž dobrý a spravodlivý,
Jn 19:38 - Potom Jozef z Arimatie, ktorý bol učeníkom Ježišovým, ale tajným pre strach zo Židov, požiadal Piláta, aby mohol sňať telo Ježišovo; a Pilát privolil. Prišiel teda a sňal Jeho telo.

Verš 46
ktorý kúpil plátno, sňal (Ježiša), zavinul Ho do plátna, položil do hrobu vytesaného v skale a k otvoru hrobu privalil kameň.
Mt 12:40 - Lebo ako Jonáš bol vo veľrybe tri dni a tri noci, tak aj Syn človeka bude v lone zeme tri dni a tri noci.
Mt 26:12 - Ona totiž, keď mi túto masť vyliala na telo, urobila mi to na pohreb.
Mt 27:60 - položil do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly, privalil veľký kameň k otvoru a odišiel.
Lk 23:53 - Keď Ho sňal, zavinul Ho do plátna a položil do hrobu vytesaného v skale, v ktorom ešte nikto nikdy neležal.

Mk 15,1-15 - Mt 27, 1-2. 11-26; Lk 23, 1-5. 13-25; Jn 18, 28-40; 19, 4-16.

Mk 15,16-20 - Mt 27, 27-31; Jn 19, 1-3.

Mk 15,20-22 - Mt 27, 32-33; Lk 23, 26; Jn 19, 17.

Mk 15,21 - Alexander a Rúfus boli nepochybne známi v prvotnej Cirkvi a pravdepodobne aj v kresťanskej obci v Ríme, kde Marek podľa tradície napísal toto evanjelium.

Mk 15,23-27 - Mt 27, 34-38; Lk 23, 33-34; Jn 19, 18-24.

Mk 15,24 - Ž 22, 19.

Mk 15,25 - Doslovne "tretia hodina", alebo v širšom zmysle čas od 9. do 12. hodiny.

Mk 15,28 - Tento verš Neovulgáta vynecháva; je to interpolácia z Lk 22, 37. Text znel: "A splnilo sa Písmo, ktoré hovorí: ,Započítali ho medzi zločincov.'"

Mk 15,29-32 - Mt 27, 39-44; Lk 23, 35-38.

Mk 15,33-41 - Mt 27, 45-56; Lk 23, 44-47. 49; Jn 19, 28-38.

Mk 15,34 - Ž 22, 2.

Mk 15,36 - Ž 69, 22.

Mk 15,38 - "Chrámová opona" bol záves v chráme, ktorý oddeľoval Svätyňu od Svätyne svätých.

Mk 15,42-47 - Mt 27, 57-61; Lk 23, 50-55; Jn 19, 38-42.

Mk 15,44 - Pilát sa zadivil, že Ježiš zomrel tak skoro. Ukrižovaní sa obyčajne trápievali na kríži dva-tri dni.