výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Mk 15, 1-46

1 Hneď na úsvite sa zišli veľkňazi so zákonníkmi a staršími i celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi. 2 Pilát sa ho spýtal: Si ty kráľ Židov? On mu odpovedal: Sám to hovoríš. 3 Veľkňazi ho obviňovali z mnohých vecí. 4 Pilát mu znova položil otázku: Nič neodpovedáš? Pozri, čo všetko na teba žalujú. 5 Ježiš však nič neodpovedal, takže sa Pilát čudoval. 6 Na sviatky im prepúšťal na slobodu jedného z väzňov, o ktorého žiadali. 7 S povstalcami, ktorí sa pri vzbure dopustili vraždy, bol vo väzení muž menom Barabbáš. 8 Zástup vystúpil hore, žiadal si to, čo im Pilát vždy robieval. 9 Pilát im povedal: Chcete, aby som vám prepustil toho kráľa Židov? 10 Lebo vedel, že veľkňazi ho vydali len zo závisti. 11 Veľkňazi však poštvali zástup, aby si žiadal prepustiť radšej Barabbáša. 12 Ale Pilát sa znova obrátil na nich a spýtal sa: A čo mám teda urobiť s tým, ktorého nazývate kráľom Židov? 13 Vtedy znovu zvolali: Ukrižuj ho! 14 Pilát im povedal: Čo zlého urobil? Oni však ešte hlasnejšie kričali: Ukrižuj ho! 15 Vtedy Pilát, aby vyhovel ľudu, prepustil Barabbáša, no Ježiša dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. 16 Vojaci ho vyviedli do nádvoria vládnej budovy a zvolali celú kohortu. 17 Obliekli ho do purpurového plášťa, na hlavu mu nasadili korunu upletenú z tŕnia, 18 a začali ho pozdravovať: Nech žije židovský kráľ! 19 Trstinou ho bili po hlave, pľuli naňho, kľakali pred ním a vzávali mu úctu. 20 Keď sa mu dosť naposmievali, vyzliekli mu purpurový plášť a znova mu obliekli jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. 21 Istého Šimona z Cyrény, otca Alexandra a Rúfa, ktorý práve prichádzal z poľa, prinútili, aby mu niesol kríž. 22 Viedli ho na miesto Golgota, čo v preklade znamená Miesto lebky. 23 Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale Ježiš to neprijal. 24 Pribili ho na kríž a jeho šaty si rozdelili; lósom určili, kto čo dostane. 25 Boli tri hodiny, keď ho ukrižovali. 26 Jeho vinu označili nápisom: Kráľ Židov. 27 Spolu s ním ukrižovali aj dvoch lotrov: jedného sprava a druhého zľava. 29 Okoloidúci sa mu rúhali, potriasali hlavami a hovorili: Hej ty, čo zbúraš chrám a za tri dni ho postavíš! 30 Zachráň seba samého a zostúp z kríža! 31 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili: Iných zachraňoval a sám sebe nemôže pomôcť. 32 Kristus, kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili! Potupovali ho aj tí, čo boli ukrižovaní spolu s ním. 33 O šiestej hodine nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny. 34 O deviatej Ježiš zvolal mocným hlasom: Eloi, Eloi — lema sabachthani?Čo v preklade znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 35 Keď to niektorí z okolostojacich počuli, povedali: Pozrite, volá Eliáša. 36 Ktosi odbehol, namočil špongiu do octu, nastokol ju na trstinovú tyč, dával mu piť a hovoril: Nechajte ho, uvidíme, či ho príde Eliáš sňať. 37 No Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. 38 Chrámová opona sa roztrhla na dvoje odhora až nadol. 39 A keď stotník, ktorý stál neďaleko, videl, ako dodýchal, vyhlásil: Tento človek bol určite Boží Syn! 40 Zobďaleč sa dívali ženy, medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba mladšieho a Jozesa, ako aj Salomé. 41 Všetky ho sprevádzali a posluhovali mu, ešte keď bol v Galilei. Boli tam aj mnohé iné, ktoré sa spolu s ním vydali na cestu do Jeruzalema. 42 Keď sa zvečerilo a bol prípravný deň pred sobotou, 43 prišiel Jozef z Arimatie, vážený člen veľrady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo. S odvahou predstúpil pred Piláta a vyžiadal si Ježišovo telo. 44 Pilát sa však zadivil, že Ježiš už zomrel. Predvolal si stotníka a spýtal sa, či už dávno zomrel. 45 Keď mu to stotník potvrdil, daroval Jozefovi mŕtve telo. 46 Jozef kúpil jemné plátno, sňal ho z kríža, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu, vytesaného v skale. K otvoru hrobu privalil kameň. 47 Mária Magdaléna a Jozesova matka Mária sa dívali, kde ho položili.

Mk 15, 1-46

Verš 1
Hneď na úsvite sa zišli veľkňazi so zákonníkmi a staršími i celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi.
Ž 2:2 - Spolčujú sa pozemskí králi, vládcovia sa spolu radia proti Hospodinovi a jeho pomazanému:
Mt 27:1 - Na úsvite všetci veľkňazi a starší ľudu vyniesli rozhodnutie proti Ježišovi, že ho treba usmrtiť.
Lk 22:66 - Keď sa rozvidnilo, zišli sa starší z ľudu, veľkňazi a zákonníci, predviedli ho pred veľradu
Lk 23:1 - Nato celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi
Jn 18:28 - Od Kajfáša odviedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo včasráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili a aby mohli jesť veľkonočného baránka.
Sk 3:13 - Boh Abraháma, Izáka a Jákoba, Boh našich otcovoslávil svojho Služobníka, Ježiša, ktorého ste vy vydali a zriekli sa ho pred Pilátom, hoci on prikázal prepustiť ho.

Verš 2
Pilát sa ho spýtal: Si ty kráľ Židov? On mu odpovedal: Sám to hovoríš.
Mt 27:11 - Ježiša postavili pred vladára. Vladár sa ho spýtal: Ty si kráľ Židov? Ježiš odpovedal: Ty to hovoríš!
Lk 23:3 - Pilát sa ho spýtal: Ty si židovský kráľ? On mu odpovedal: Ty to hovoríš.
Jn 18:33 - Pilát teda opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a opýtal sa ho: Ty si kráľ Židov?

Verš 4
Pilát mu znova položil otázku: Nič neodpovedáš? Pozri, čo všetko na teba žalujú.
Mt 27:13 - Vtedy sa ho Pilát pýtal: Nepočuješ, čo všetko svedčia proti tebe?
Jn 19:10 - Pilát mu povedal: Ty sa so mnou nerozprávaš? Neuvedomuješ si, že mám moc prepustiť ťa a mám moc ťa aj ukrižovať?

Verš 6
Na sviatky im prepúšťal na slobodu jedného z väzňov, o ktorého žiadali.
Mt 27:15 - Na sviatky mal vladár vo zvyku prepúšťať jedného väzňa, ktorého si zástup vyžiadal.
Lk 23:17 -
Jn 18:39 - Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa?

Verš 7
S povstalcami, ktorí sa pri vzbure dopustili vraždy, bol vo väzení muž menom Barabbáš.
Mt 27:16 - Vtedy tam mali aj povestného väzňa, ktorý sa volal Barabbáš.
Lk 23:19 - Toho väznili za akúsi vzburu v meste a za vraždu.
Jn 18:40 - Oni znova skríkli: Nie toho, ale Barabbáša! Barabbáš bol však zbojník.

Verš 11
Veľkňazi však poštvali zástup, aby si žiadal prepustiť radšej Barabbáša.
Mt 27:20 - Veľkňazi a starší však naviedli zástupy, aby si žiadali Barabbáša a Ježiša zahubili.
Lk 23:18 - Tu naraz všetci skríkli: Preč s ním! Prepusť nám Barabbáša!
Jn 18:40 - Oni znova skríkli: Nie toho, ale Barabbáša! Barabbáš bol však zbojník.
Sk 3:14 - Vy ste sa zriekli Svätého a Spravodlivého a vyžiadali ste si vraha, aby vám ho omilostil,

Verš 15
Vtedy Pilát, aby vyhovel ľudu, prepustil Barabbáša, no Ježiša dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.
Mt 27:26 - Vtedy im prepustil Barabbáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.
Jn 19:1 - Nato vzal Pilát Ježiša a dal ho zbičovať.

Verš 16
Vojaci ho vyviedli do nádvoria vládnej budovy a zvolali celú kohortu.
Mt 27:27 - Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili okolo neho celú kohortu.
Jn 19:2 - Vojaci uplietli z tŕnia korunu a položili ju Ježišovi na hlavu, obliekli ho do purpurového plášťa,

Verš 21
Istého Šimona z Cyrény, otca Alexandra a Rúfa, ktorý práve prichádzal z poľa, prinútili, aby mu niesol kríž.
Mt 27:32 - Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény, menom Šimon. Toho prinútili niesť Ježišov kríž.
Lk 23:26 - Keď ho odvádzali, zastavili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naňho kríž, aby ho niesol za Ježišom.

Verš 22
Viedli ho na miesto Golgota, čo v preklade znamená Miesto lebky.
Mt 27:33 - Tak prišli na miesto zvané Golgota — to znamená Lebka,
Lk 23:33 - Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali ho a s ním aj zločincov: jedného sprava, druhého zľava.
Jn 19:17 - Niesol si kríž a šiel na miesto nazývané Lebka, po hebrejsky Golgota.

Verš 24
Pribili ho na kríž a jeho šaty si rozdelili; lósom určili, kto čo dostane.
Mt 27:35 - Keď ho ukrižovali, hodili lós a rozdelili si jeho rúcho.
Lk 23:34 - Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Potom si rozdelili jeho šaty a losovali o ne.
Jn 19:23 - Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho vrchné rúcho a rozdelili ho na štyri časti, každému vojakovi jednu. Vzali aj jeho spodný odev, ktorý však bol nezošívaný, ale odhora nadol vcelku utkaný.
Ž 22:18 - Môžem si spočítať všetky kosti. Oni sa prizerajú, oči si pasú na mne.

Verš 26
Jeho vinu označili nápisom: Kráľ Židov.
Mt 27:37 - Nad hlavu mu dali nápis s udaním jeho viny: Toto je Ježiš, kráľ Židov.
Lk 23:38 - Nad ním bol nápis: Toto je židovský kráľ.
Jn 19:19 - Pilát napísal aj nápis a dal ho zavesiť na kríž. Bolo tam napísané: Ježiš Nazaretský, kráľ Židov.

Verš 28
Iz 53:12 - Preto mu dám podiel s mnohými a s početnými si rozdelí korisť, lebo až na smrť vydal svoj život a pripočítali ho k zločincom, hoci on niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov.
Lk 22:37 - Lebo hovorím vám, že sa musí na mne splniť, čo je napísané: A pripočítali ho k zločincom.Všetko sa o mne plní.

Verš 29
Okoloidúci sa mu rúhali, potriasali hlavami a hovorili: Hej ty, čo zbúraš chrám a za tri dni ho postavíš!
Ž 22:7 - Som ako červ, nie ako človek; ľuďom som na posmech, ba aj vlastní ma zavrhli.
Ž 69:20 - Ty vieš, ako ma hania, zahanbujú a tupia, máš pred sebou všetkých mojich protivníkov.
Ž 109:25 - Som im na posmech, hľadia na mňa a potriasajú hlavou.
Mt 27:39 - Tí, čo tade prechádzali, rúhali sa mu, výsmešne potriasali hlavou
Lk 23:35 - Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu vysmievali a hovorili: Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je vyvolený Boží Mesiáš.
Jn 2:19 - Ježiš im odpovedal: Zbúrajte tento chrám a ja ho za tri dni postavím.

Verš 33
O šiestej hodine nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny.
Mt 27:45 - Od šiestej hodiny nastala tma po celej zemi, až do deviatej hodiny.
Lk 23:44 - Bolo okolo šiestej hodiny a nastala po celej zemi tma až do deviatej hodiny.

Verš 34
O deviatej Ježiš zvolal mocným hlasom: Eloi, Eloi — lema sabachthani?Čo v preklade znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?
Ž 22:1 - Zbormajstrovi na nápev: Jelenica rannej zory. Dávidov žalm.
Mt 27:46 - Okolo deviatej hodiny zvolal Ježiš silným hlasom: Éli, Éli, lema sabachthani?, čo znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

Verš 36
Ktosi odbehol, namočil špongiu do octu, nastokol ju na trstinovú tyč, dával mu piť a hovoril: Nechajte ho, uvidíme, či ho príde Eliáš sňať.
Ž 69:21 - Pohana mi zlomila srdce, som z toho celkom chorý. Očakával som súcit, ale márne, tých, čo by potešili, no nebolo ich.
Jn 19:29 - Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda špongiu nasiaknutú octom na yzopovú palicu a podali mu ju k ústam.

Verš 38
Chrámová opona sa roztrhla na dvoje odhora až nadol.
2Krn 3:14 - Ďalej zhotovil oponu z modrého a červeného purpuru, z karmazínu i jemného plátna a zobrazil na ňu cherubov.
Mt 27:51 - A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje odvrchu až naspodok, zem sa triasla a skaly pukali.
Lk 23:45 - Slnko sa zatmelo a chrámová opona sa napoly roztrhla.

Verš 39
A keď stotník, ktorý stál neďaleko, videl, ako dodýchal, vyhlásil: Tento človek bol určite Boží Syn!
Mt 27:54 - Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a povedali: Toto bol naozaj Boží Syn!
Lk 23:47 - Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a hovoril: Naozaj, tento človek bol spravodlivý.

Verš 40
Zobďaleč sa dívali ženy, medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba mladšieho a Jozesa, ako aj Salomé.
Mt 27:55 - Zobďaleč sa prizerali mnohé ženy, ktoré nasledovali Ježiša z Galiley a posluhovali mu.
Lk 23:49 - Všetci jeho známi však stáli obďaleč. Aj ženy, ktoré ho nasledovali z Galiley, na to pozerali.
Ž 38:11 - Srdce sa mi prudko rozbúchalo. Sila ma opustila. A svetlo mojich očí? Aj to zhaslo.

Verš 41
Všetky ho sprevádzali a posluhovali mu, ešte keď bol v Galilei. Boli tam aj mnohé iné, ktoré sa spolu s ním vydali na cestu do Jeruzalema.
Lk 8:2 - i niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a chorôb. Boli to: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem démonov,

Verš 42
Keď sa zvečerilo a bol prípravný deň pred sobotou,
Mt 27:57 - Keď sa zvečerilo, prišiel zámožný človek z Arimatie menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom.
Lk 23:50 - Tu istý muž menom Jozef, člen veľrady, dobrý a spravodlivý muž
Jn 19:38 - Potom Jozef z Arimatie, ktorý bol Ježišovým učeníkom — ale tajným zo strachu pred Židmi, — požiadal Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. Pilát dovolil. Šiel teda a sňal jeho telo.

Verš 46
Jozef kúpil jemné plátno, sňal ho z kríža, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu, vytesaného v skale. K otvoru hrobu privalil kameň.
Mt 12:40 - Tak ako bol Jonáš v útrobách veľkej ryby tri dni a tri noci, tak bude aj Syn človeka v lone zeme tri dni a tri noci.
Mt 26:12 - Keď vyliala ten olej na moje telo, urobila to na môj pohreb.
Mt 27:60 - a uložil vo svojom novom hrobe, ktorý si vytesal v skale. K vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel.
Lk 23:53 - Keď ho sňal, zavinul ho do plátna, uložil do hrobu vytesaného v skale, v ktorom ešte nikto nikdy neležal.

Mk 15,1-15 - Mt 27, 1-2. 11-26; Lk 23, 1-5. 13-25; Jn 18, 28-40; 19, 4-16.

Mk 15,16-20 - Mt 27, 27-31; Jn 19, 1-3.

Mk 15,20-22 - Mt 27, 32-33; Lk 23, 26; Jn 19, 17.

Mk 15,21 - Alexander a Rúfus boli nepochybne známi v prvotnej Cirkvi a pravdepodobne aj v kresťanskej obci v Ríme, kde Marek podľa tradície napísal toto evanjelium.

Mk 15,23-27 - Mt 27, 34-38; Lk 23, 33-34; Jn 19, 18-24.

Mk 15,24 - Ž 22, 19.

Mk 15,25 - Doslovne "tretia hodina", alebo v širšom zmysle čas od 9. do 12. hodiny.

Mk 15,28 - Tento verš Neovulgáta vynecháva; je to interpolácia z Lk 22, 37. Text znel: "A splnilo sa Písmo, ktoré hovorí: ,Započítali ho medzi zločincov.'"

Mk 15,29-32 - Mt 27, 39-44; Lk 23, 35-38.

Mk 15,33-41 - Mt 27, 45-56; Lk 23, 44-47. 49; Jn 19, 28-38.

Mk 15,34 - Ž 22, 2.

Mk 15,36 - Ž 69, 22.

Mk 15,38 - "Chrámová opona" bol záves v chráme, ktorý oddeľoval Svätyňu od Svätyne svätých.

Mk 15,42-47 - Mt 27, 57-61; Lk 23, 50-55; Jn 19, 38-42.

Mk 15,44 - Pilát sa zadivil, že Ježiš zomrel tak skoro. Ukrižovaní sa obyčajne trápievali na kríži dva-tri dni.