výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Mk 15, 1-47

1 A hneď ráno poradiac sa najvyšší kňazi spolu so staršími a so zákonníkmi i celá vysoká rada a poviažuc Ježiša odviedli ho a oddali Pilátovi. 2 A Pilát sa ho opýtal: Či si ty ten kráľ Židov? A on odpovedal a riekol mu: Ty dobre hovoríš. 3 A najvyšší kňazi žalovali na neho mnoho, ale on nič neodpovedal. 4 A Pilát sa ho zase opýtal a riekol: Či nič neodpovedáš? Hľa, koľko žalujú na teba! 5 Ale Ježiš už viacej neodpovedal ničoho, takže sa Pilát divil. 6 A na sviatok im prepúšťaval jedného väzňa, ktorého si žiadali. 7 A bol vtedy uväznený ten tak zvaný Barabáš s inými povstalcami, ktorí v povstaní spáchali vraždu. 8 A zástup zvolal a začal si žiadať urobiť im, ako im vždycky robieval. 9 A Pilát im odpovedal a riekol: Či chcete, aby som vám prepustil kráľa Židov? 10 Lebo vedel, že ho najvyšší kňazi vydali zo závisti. 11 Ale najvyšší kňazi pobúrili zástup, aby si žiadal, žeby im radšej prepustil Barabáša. 12 A Pilát zase odpovedal a riekol im: A čo tedy chcete, aby som urobil s tým, ktorého zoviete kráľom Židov? 13 A oni opät skríkli: Ukrižuj ho! 14 A Pilát im vravel: A čože urobil zlého? Ale oni ešte väčšmi kričali: Ukrižuj ho! 15 Vtedy Pilát chcúc učiniť zástupu zadosť prepustil im Barabáša a Ježiša zbičoval a vydal, aby bol ukrižovaný. 16 A vojaci ho odviedli do vnútra do nádvoria, ktoré je prätórium, a svolali celú čatu. 17 A obliekli ho do purpuru a upletúc z tŕnia korunu položili mu ju na hlavu. 18 A začali ho pozdravovať: Nech žije kráľ Židov! 19 A bili ho po hlave trstinou a pľuvali na neho a kľakajúc na kolená klaňali sa mu. 20 A keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli ho do jeho vlastného rúcha. A vyviedli ho, aby ho ukrižovali. 21 A prinútili istého pomimo idúceho Šimona Cyrenenského, idúceho s poľa, otca Alexandrovho a Rúfovho, aby niesol jeho kríž. 22 A viedli ho na miesto Golgota, čo je, preložené, toľko jako: Miesto lebu. 23 A dávali mu piť víno s myrrou, ale on neprijal. 24 A keď ho ukrižovali, rozdelili si jeho rúcho hodiac oň los, čo má ktorý vziať. 25 A bola tretia hodina, keď ho ukrižovali. 26 A bol napísaný nápis jeho viny: Kráľ Židov. 27 A spolu s ním ukrižovali dvoch lotrov, jedného po pravej a druhého po jeho ľavej strane. 28 Vtedy sa naplnilo písmo, ktoré hovorí: A je počítaný s bezbožnými. 29 A tí, ktorí chodili popri ňom, rúhali sa mu pokyvujúc svojimi hlavami a hovorili: Há, ty, ktorý boríš chrám a za tri dni staviaš! 30 Pomôž samému sebe a sostúp s kríža! 31 Podobne i najvyšší kňazi sa posmievali medzi sebou so zákonníkmi a vraveli: Iným pomáhal a sám sebe nemôže pomôcť. 32 Kristus, kráľ Izraelov, nech teraz sostúpi s kríža, aby sme videli a uverili! Aj tí, ktorí boli s ním spolu ukrižovaní, mu utŕhali. 33 A keď bola šiesta hodina, povstala tma na celej zemi a trvala až do deviatej hodiny. 34 A o deviatej hodine zvolal Ježiš velikým hlasom a riekol: Elói, Elói, lama sabachtani?! Čo je, preložené: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil! 35 A niektorí z tých, ktorí tam stáli, počujúc to hovorili: Hľa, Eliáša volá. 36 A jeden bežal, naplnil špongiu octom, položil na trstinu a dával mu piť a hovoril: Nechajte, nech vidíme, či prijde Eliáš, by ho sňal. 37 Ale Ježiš zvolajúc velikým hlasom vypustil dušu. 38 A opona chrámu sa roztrhla na dvoje od hora až dolu. 39 A keď videl centúrion, stotník, ktorý tam stál naproti nemu, že tak vykríknuc vypustil dušu, povedal: Tento človek bol naozaj Syn Boží. 40 A boly tam aj ženy, ktoré sa dívaly zďaleka, medzi ktorými bola Mária Magdaléna a Mária Jakoba Malého a Jozesova matka a Salóme, 41 ktoré aj vtedy, keď bol v Galilei, chodily za ním a posluhovaly mu, a mnohé iné, ktoré s ním boly prišly hore do Jeruzalema. 42 A keď už bol večer, pretože bol deň pripravovania, to jest deň pred sobotou, 43 prišiel Jozef z Arimátie, počestný radca, ktorý tiež sám očakával kráľovstvo Božie, odvážil sa a vošiel k Pilátovi a prosil si telo Ježišovo. 44 A Pilát sa podivil, že by už bol zomrel. A privolal si centúriona a spýtal sa ho, či už dávno zomrel? 45 A zvediac od centúriona daroval mŕtve telo Jozefovi, 46 ktorý nakúpil plátna, sňal telo Ježišovo a zavinul ho do toho plátna a položil ho do hrobu, ktorý bol vytesaný do skaly, a privalil kameň ku dveriam hrobu. 47 A Mária Magdaléna i Mária Jozesova sa dívaly, kde ho kladú.

Mk 15, 1-47

Verš 1
A hneď ráno poradiac sa najvyšší kňazi spolu so staršími a so zákonníkmi i celá vysoká rada a poviažuc Ježiša odviedli ho a oddali Pilátovi.
Ž 2:2 - Kráľovia zeme sa postavujú, a kniežatá sa spolu radia proti Hospodinovi a proti jeho pomazanému a hovoria:
Mt 27:1 - A keď bolo ráno, uradili sa všetci najvyšší kňazi a starší ľudu proti Ježišovi, aby ho vydali na smrť,
Lk 22:66 - A keď bol deň, sišli sa starší ľudu, najvyšší kňazi a zákonníci a odviedli ho do svojej vysokej rady
Lk 23:1 - A vstalo všetko to množstvo, koľko ich bolo, a odviedli ho k Pilátovi.
Jn 18:28 - A tak odviedli Ježiša od Kaifáša do prätória, a bolo ráno. Ale oni nevošli do prätória, aby sa nepoškvrnili, ale aby jedli baránka.
Sk 3:13 - Bôh Abrahámov, Izákov a Jakobov, Bôh našich otcov, oslávil svojho Syna Ježiša, ktorého ste vy pravda vydali a zapreli ste ho pred tvárou Piláta, kým on súdil, že sa má prepustiť.

Verš 2
A Pilát sa ho opýtal: Či si ty ten kráľ Židov? A on odpovedal a riekol mu: Ty dobre hovoríš.
Mt 27:11 - A Ježiš stál pred vladárom, a vladár sa ho opýtal a riekol: Či si ty ten kráľ Židov? A Ježiš mu povedal: Ty dobre hovoríš.
Lk 23:3 - A Pilát sa ho opýtal a riekol: Či si ty ten kráľ Židov? A on mu odpovedal a riekol: Ty dobre hovoríš.
Jn 18:33 - Vtedy zase vošiel Pilát do prätória a zavolal Ježiša a povedal mu: Či si ty ten kráľ Židov?

Verš 4
A Pilát sa ho zase opýtal a riekol: Či nič neodpovedáš? Hľa, koľko žalujú na teba!
Mt 27:13 - Vtedy mu riekol Pilát: Či nečuješ, aké mnohé veci svedčia proti tebe?
Jn 19:10 - Vtedy mu povedal Pilát: So mnou že nehovoríš? Či nevieš, že mám moc ukrižovať ťa a že mám moc prepustiť ťa?

Verš 6
A na sviatok im prepúšťaval jedného väzňa, ktorého si žiadali.
Mt 27:15 - A na veľkonočný sviatok mal vladár obyčaj prepustiť zástupu jedného väzňa, ktorého chceli.
Lk 23:17 - Lebo na ten sviatok im musel vždy prepustiť jedného väzňa.
Jn 18:39 - Ale máte obyčaj, aby som vám prepustil jedného na Veľkú noc; či teda chcete, aby som vám prepustil kráľa Židov?

Verš 7
A bol vtedy uväznený ten tak zvaný Barabáš s inými povstalcami, ktorí v povstaní spáchali vraždu.
Mt 27:16 - A vtedy mali neobyčajného väzňa, zvaného Barabáša.
Lk 23:19 - Ktorý bol pre jakúsi vzburu, ktorá bola povstala v meste, a pre vraždu hodený do žalára.
Jn 18:40 - Vtedy zase skríkli všetci a volali: Nie tohoto, ale Barabáša! A Barabáš bol zbojník.

Verš 11
Ale najvyšší kňazi pobúrili zástup, aby si žiadal, žeby im radšej prepustil Barabáša.
Mt 27:20 - Ale najvyšší kňazi a starší naviedli zástupy, aby si prosili Barabáša, a Ježiša aby zahubili.
Lk 23:18 - Ale skríkli, všetko to množstvo, a hovorili: Zahlaď tohoto a prepusti nám Barabáša!
Jn 18:40 - Vtedy zase skríkli všetci a volali: Nie tohoto, ale Barabáša! A Barabáš bol zbojník.
Sk 3:14 - Ale vy ste zapreli toho Svätého a Spravedlivého a žiadali ste si, aby vám daroval muža vraha,

Verš 15
Vtedy Pilát chcúc učiniť zástupu zadosť prepustil im Barabáša a Ježiša zbičoval a vydal, aby bol ukrižovaný.
Mt 27:26 - Vtedy im prepustil Barabáša a Ježiša zbičoval a vydal, aby bol ukrižovaný.
Jn 19:1 - Vtedy vzal Pilát Ježiša a zbičoval.

Verš 16
A vojaci ho odviedli do vnútra do nádvoria, ktoré je prätórium, a svolali celú čatu.
Mt 27:27 - Vtedy pojali vojaci vladárovi Ježiša do prätória a shromaždili na neho celú čatu.
Jn 19:2 - A vojaci upletúc korunu z tŕnia položili mu ju na hlavu a odiali ho šarlátovým plášťom

Verš 21
A prinútili istého pomimo idúceho Šimona Cyrenenského, idúceho s poľa, otca Alexandrovho a Rúfovho, aby niesol jeho kríž.
Mt 27:32 - A keď vychádzali, našli nejakého človeka, cyrenenského, menom Šimona; toho prinútili, aby niesol jeho kríž.
Lk 23:26 - A jako ho viedli, pochytili istého Šimona Cyrenenského, ktorý išiel s poľa, a položili na neho kríž, aby niesol za Ježišom.

Verš 22
A viedli ho na miesto Golgota, čo je, preložené, toľko jako: Miesto lebu.
Mt 27:33 - A keď prišli na miesto, zvané Golgota, čo znamená miesto Lebu,
Lk 23:33 - A keď prišli na miesto, zvané Lebka alebo Umrlčia hlava, tam ho ukrižovali, aj tých zločincov, jedného po pravej a druhého po ľavej strane.
Jn 19:17 - A nesúc svoj kríž vyšiel von na miesto, zvané Lebka, ktoré sa volá hebrejsky Golgota,

Verš 24
A keď ho ukrižovali, rozdelili si jeho rúcho hodiac oň los, čo má ktorý vziať.
Mt 27:35 - A keď ho ukrižovali, rozdelili si jeho rúcho hodiac los, aby sa naplnilo to, čo povedal prorok: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev hodili los.
Lk 23:34 - A Ježiš hovoril: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia! A deliac si jeho rúcho hodili oň los.
Jn 19:23 - Vtedy vojaci, keď už boli ukrižovali Ježiša, vzali jeho rúcho a spravili štyri diely, každému vojakovi diel, aj sukňu. A sukňa bola nezošívaná, ale tkaná od vrchu vonkoncom.
Ž 22:18 - Počítam všetky svoje kosti, a oni hľadia a dívajú sa mi.

Verš 26
A bol napísaný nápis jeho viny: Kráľ Židov.
Mt 27:37 - A nad jeho hlavu vyložili jeho vinu napísanú: Toto je Ježiš, ten kráľ Židov.
Lk 23:38 - A bol aj nápis napísaný nad ním, písmom gréckym, latinským a hebrejským: Toto je kráľ Židov.
Jn 19:19 - A Pilát napísal i nápis a položil na kríž. A bolo napísané: Ježiš Nazarejský, kráľ Židov.

Verš 28
Vtedy sa naplnilo písmo, ktoré hovorí: A je počítaný s bezbožnými.
Iz 53:12 - Preto mu dám podiel medzi veľkými, a s mocnými deliť bude korisť, pretože vylial svoju dušu na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, kým on niesol hriech mnohých a primlúval sa za priestupníkov.
Lk 22:37 - Lebo hovorím vám, že ešte sa to musí naplniť na mne, čo je napísané: A počítaný bol s bezbožnými. Lebo to, čo je napísané o mne, má koniec.

Verš 29
A tí, ktorí chodili popri ňom, rúhali sa mu pokyvujúc svojimi hlavami a hovorili: Há, ty, ktorý boríš chrám a za tri dni staviaš!
Ž 22:7 - Ale ja som červ a nie človek; som potupou človeka a opovržený od ľudu.
Ž 69:20 - Ty znáš moje pohanenie, moju hanbu a môj stud; pred tebou sú všetci moji protivníci.
Ž 109:25 - A ja som im za potupu; keď ma vidia, kývajú svojou hlavou.
Mt 27:39 - A tí, ktorí chodili pomimo, rúhali sa mu pokyvujúc svojimi hlavami
Lk 23:35 - A ľudia stáli a dívali sa. A posmievali sa mu s nimi aj pohlavári a hovorili: Iným spomáhal, nech spomôže sám sebe, ak je on Kristus, ten vyvolený Boží!
Jn 2:19 - A Ježiš odpovedal a riekol im: Zborte tento chrám, a vo troch dňoch ho postavím.

Verš 33
A keď bola šiesta hodina, povstala tma na celej zemi a trvala až do deviatej hodiny.
Mt 27:45 - A od šiestej hodiny povstala tma na celej zemi až do deviatej hodiny.
Lk 23:44 - A bolo okolo šiestej hodiny, a povstala tma na celej zemi a trvala až do deviatej hodiny.

Verš 34
A o deviatej hodine zvolal Ježiš velikým hlasom a riekol: Elói, Elói, lama sabachtani?! Čo je, preložené: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil!
Ž 22:1 - Náčelníkovi speváckeho sboru. Na nápev: Jelenica rannej zory. Žalm Dávidov.
Mt 27:46 - A okolo deviatej hodiny zvolal Ježiš velikým hlasom a povedal: Éli, Éli, lama zabachtani?! To je: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil?!

Verš 36
A jeden bežal, naplnil špongiu octom, položil na trstinu a dával mu piť a hovoril: Nechajte, nech vidíme, či prijde Eliáš, by ho sňal.
Ž 69:21 - Pohanenie skrúšilo moje srdce, a preto som zronený. Keď čakám, že ma niekto poľutuje, nieto nikoho, a keď čakám na tešiteľov, nenachádzam ich.
Jn 19:29 - A stála tam nádoba, plná octu, a oni naplnili špongiu octom a obložiac yzopom podali jeho ústam.

Verš 38
A opona chrámu sa roztrhla na dvoje od hora až dolu.
2Krn 3:14 - A spravil oponu z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca a z kmentu a spravil na nej cherubov.
Mt 27:51 - A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až dolu, a zem sa triasla, skaly sa pukaly,
Lk 23:45 - A slnce sa zatmilo, a chrámová opona sa roztrhla cez poly.

Verš 39
A keď videl centúrion, stotník, ktorý tam stál naproti nemu, že tak vykríknuc vypustil dušu, povedal: Tento človek bol naozaj Syn Boží.
Mt 27:54 - Vtedy stotník a tí, ktorí s ním strážili Ježiša, vidiac zemetrasenie a to, čo sa dialo, báli sa veľmi a hovorili: Toto bol naozaj Syn Boží.
Lk 23:47 - A keď videl stotník, čo sa stalo, oslavoval Boha a povedal: Tento človek bol skutočne spravedlivý.

Verš 40
A boly tam aj ženy, ktoré sa dívaly zďaleka, medzi ktorými bola Mária Magdaléna a Mária Jakoba Malého a Jozesova matka a Salóme,
Mt 27:55 - A bolo tam mnoho žien, dívajúcich sa zďaleka, ktoré boly išly za Ježišom od Galilee posluhujúc mu,
Lk 23:49 - A všetci jeho známi stáli zďaleka, i ženy, ktoré nasledujúc ho boly prišly s ním od Galilee a dívaly sa na to.
Ž 38:11 - Moje srdce trepoce; moja sila ma opustila; už ani len svetla mojich očí nie je u mňa!

Verš 41
ktoré aj vtedy, keď bol v Galilei, chodily za ním a posluhovaly mu, a mnohé iné, ktoré s ním boly prišly hore do Jeruzalema.
Lk 8:2 - aj niektoré ženy, ktoré boly uzdravené od zlých duchov a od nemocí, jako Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej bolo vyšlo sedem démonov,

Verš 42
A keď už bol večer, pretože bol deň pripravovania, to jest deň pred sobotou,
Mt 27:57 - A keď bol večer, prišiel bohatý človek z Arimátie, menom Jozef, ktorý aj sám bol učeníkom Ježišovým.
Lk 23:50 - A hľa, nejaký muž, menom Jozef, radca, človek, dobrý a spravedlivý,
Jn 19:38 - Potom poprosil Piláta Jozef z Arimátie, ktorý bol učeníkom Ježišovým, ale tajným zo strachu pred Židmi, že by smel sňať telo Ježišovo. A Pilát dovolil. A tak prišiel a sňal telo Ježišovo.

Verš 46
ktorý nakúpil plátna, sňal telo Ježišovo a zavinul ho do toho plátna a položil ho do hrobu, ktorý bol vytesaný do skaly, a privalil kameň ku dveriam hrobu.
Mt 12:40 - Lebo jako bol Jonáš v bruchu veľryby tri dni a tri noci, tak bude i Syn človeka v srdci zeme tri dni a tri noci.
Mt 26:12 - Lebo že táto vyliala túto masť na moje telo, učinila to na môj pohrab.
Mt 27:60 - a složil ho vo svojom novom hrobe, ktorý bol vytesal v skale. A privaliac veliký kameň ku dveriam hrobu odišiel.
Lk 23:53 - A keď ho sňal, zavinul ho do jemného plátna a položil do hrobu, vytesaného v skale, v ktorom ešte nikdy nikto neležal.

Mk 15,1-15 - Mt 27, 1-2. 11-26; Lk 23, 1-5. 13-25; Jn 18, 28-40; 19, 4-16.

Mk 15,16-20 - Mt 27, 27-31; Jn 19, 1-3.

Mk 15,20-22 - Mt 27, 32-33; Lk 23, 26; Jn 19, 17.

Mk 15,21 - Alexander a Rúfus boli nepochybne známi v prvotnej Cirkvi a pravdepodobne aj v kresťanskej obci v Ríme, kde Marek podľa tradície napísal toto evanjelium.

Mk 15,23-27 - Mt 27, 34-38; Lk 23, 33-34; Jn 19, 18-24.

Mk 15,24 - Ž 22, 19.

Mk 15,25 - Doslovne "tretia hodina", alebo v širšom zmysle čas od 9. do 12. hodiny.

Mk 15,28 - Tento verš Neovulgáta vynecháva; je to interpolácia z Lk 22, 37. Text znel: "A splnilo sa Písmo, ktoré hovorí: ,Započítali ho medzi zločincov.'"

Mk 15,29-32 - Mt 27, 39-44; Lk 23, 35-38.

Mk 15,33-41 - Mt 27, 45-56; Lk 23, 44-47. 49; Jn 19, 28-38.

Mk 15,34 - Ž 22, 2.

Mk 15,36 - Ž 69, 22.

Mk 15,38 - "Chrámová opona" bol záves v chráme, ktorý oddeľoval Svätyňu od Svätyne svätých.

Mk 15,42-47 - Mt 27, 57-61; Lk 23, 50-55; Jn 19, 38-42.

Mk 15,44 - Pilát sa zadivil, že Ježiš zomrel tak skoro. Ukrižovaní sa obyčajne trápievali na kríži dva-tri dni.