výhody registrácie

3. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

3Jn 1, 1-15

1 Starší milovanému Gájovi, ktorého ja milujem v pravde. 2 Milovaný, prajem ti, žeby si sa mal vo všetkom dobre a že by si bol zdravý, tak ako sa má dobre tvoja duša. 3 Lebo som sa veľmi zaradoval, keď prichádzali bratia a svedčili o tvojej pravde, tak ako ty chodíš v pravde. 4 Väčšej radosti nad to nemám, než aby som počul, že moje deti chodia v pravde. 5 Milovaný verne činíš, čokoľvek robíš bratom a hosťom, 6 ktorí dali tvojej láske svedoctvo pred sborom, ktorých keď vyprevadíš hodne Boha, dobre robíš. 7 Lebo vyšli za jeho meno neberúc ničoho od pohanov. 8 My sme teda podlžni prijímať takých bratov, aby sme boli spolupracovníkmi pravde a cirkvi. 9 Písal som sboru, ale Diotrefes, ktorý chce byť prvým medzi nimi, nás neprijíma. 10 Preto ak prijdem, pripomeniem jeho skutky, ktoré robí, že hovorí o nás zlé reči a nemajúc dosť na tom, ani sám neprijíma bratov a tým, ktorí by chceli, bráni a vylučuje ich zo sboru. 11 Milovaný, nenasleduj zlého, ale dobré. Ten, kto činí dobré, je z Boha, ale kto robí zlé, nevidel Boha. 12 Demetriovi dávajú všetci svedoctvo i sama pravda, a my tiež svedčíme, a viete, že naše svedoctvo je pravdivé. 13 Mal by som ti mnoho čo písať, ale nechcem ti napísať černidlom a perom. 14 Lež nadejem sa, že ťa skoro uvidím, a budeme hovoriť ústa k ústam. 15 Pokoj ti! Pozdravujú ťa priatelia. Pozdravuj priateľov podľa mena.

3Jn 1, 1-15

Verš 11
Milovaný, nenasleduj zlého, ale dobré. Ten, kto činí dobré, je z Boha, ale kto robí zlé, nevidel Boha.
Ž 37:27 - Odstúp od zlého a čiň dobré a bývaj na veky!
Iz 1:16 - Umyte sa, očistite sa, odstráňte zlosť svojich skutkov zpred mojich očí, prestaňte zle robiť!
1Pt 3:11 - a nech sa odkloní od zlého a činí dobré; nech hľadá pokoj a stíha ho.
1Jn 3:6 - Nikto, kto zostáva v ňom, nehreší, a nikto, kto hreší, ho nevidel ani ho nepoznal.

Verš 13
Mal by som ti mnoho čo písať, ale nechcem ti napísať černidlom a perom.
2Jn 1:12 - Hoci vám mám mnoho čo písať, nechcel som papierom a černidlom, ale sa nadejem, že prijdem k vám a budem hovoriť ústa k ústam, aby bola naša radosť naplnená.

3Jn 1,1 - K výrazu "pravda" porov. poznámku k 2 Jn 1. Gájus bolo bežné meno medzi kresťanmi (porov. 1 Kor 1, 14; Sk 19, 29; 20, 4). Iste to bol horlivý a šľachetný mladík.

3Jn 1,3 - "Žiť v pravde" - porov. pozn. k 2 Jn 4.

3Jn 1,9 - Pravdepodobne ide o nejaký stratený list alebo o 2 Jn. Diotrefes je neznámy, podobne ako aj jeho spor s apoštolom Jánom.

3Jn 1,12 - Nevieme, kto bol Demetrios a akú úlohu mal v cirkevnej komunite.