výhody registrácie

Kniha proroka Nahum

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Nah 1, 1-15

1 Bremä mesta Ninive. Kniha videnia Náhuma Elkošského. 2 Hospodin je silný Bôh žiarlivý a pomstiaci sa: Hospodin pomstí a má prchký hnev; Hospodin uvodí pomstu na svojich protivníkov a drží hnev na svojich nepriateľov. 3 Hospodin je dlhozhovievajúci a veľký čo do sily, ale nijakým činom neoprostí vinného viny. Hospodin, jeho cesta je vo víchrici a v búrke, a oblak je prachom jeho nôh. 4 Keď karhá more, vysušuje ho a vysušuje i všetky rieky; chradne Bázan i Karmel, chradne i kvet Libanona. 5 Vrchy sa trasú pred ním, a brehy sa rozplývajú, zem sa dvíha pred jeho tvárou i okruh sveta i všetci, ktorí bývajú na ňom. 6 Kto obstojí pred jeho zúrivým hnevom? A kto povstane proti páli jeho hnevu?! Jeho prchlivosť sa rozlieva jako oheň, a skaly sa vyvracajú pred ním. 7 Hospodin je dobrý; je pevnosťou v deň súženia a zná tých, ktorí a utiekajú k nemu. 8 Ale valiacou sa povodňou učiní koniec jej miestu, a jeho, Božích, nepriateľov bude stíhať tma. 9 Čo vymýšľate proti Hospodinovi? On učiní koniec; nepovstane súženie dvakrát. 10 Lebo až po spletené tŕnie, všetci dovedna, a jako od svojho tuhého nápoja opojení budú ztrávení, jako suché strnisko, úplne. 11 Z teba vyšiel ten, ktorý vymýšľa proti Hospodinovi zlé, radca beliála. 12 Takto hovorí Hospodin: Hoci by boli v plnej sile a ešte tak mnohí, i tak by boli skosení, a prejde. A keď som ťa aj trápil, nebudem ťa už viacej trápiť. 13 Ale teraz už polámem jeho jarmo a shodím s teba a tvoje putá potrhám. 14 A Hospodin prikázal o tebe: Nebude sa viacej siať z tvojho mena; z domu tvojho boha vyplienim rytinu a sliatinu; tam ti položím tvoj hrob, lebo si najdený priľahký. 15 Hľa, na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radostné veci, toho, ktorý hlása pokoj. Sláv, Júda, svoje slávnosti, plň svoje sľuby! Lebo už viacej nepojde cez teba beliál; bude celý vyplienený.

Nah 1, 1-15

Verš 2
Hospodin je silný Bôh žiarlivý a pomstiaci sa: Hospodin pomstí a má prchký hnev; Hospodin uvodí pomstu na svojich protivníkov a drží hnev na svojich nepriateľov.
Ex 20:5 - Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hospodin, tvoj Bôh, som silný Bôh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia,

Verš 15
Hľa, na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radostné veci, toho, ktorý hlása pokoj. Sláv, Júda, svoje slávnosti, plň svoje sľuby! Lebo už viacej nepojde cez teba beliál; bude celý vyplienený.
Iz 52:7 - Aké krásne sú na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radostné veci, ktorý hlása pokoj, ktorý zvestuje dobré, ktorý hlása spasenie, ktorý hovorí Sionu: Tvoj Bôh kraľuje!
Rim 10:15 - A zase jako budú kázať, keď nebudú poslaní? Jako je napísané: Jaké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobré veci!

Verš 5
Vrchy sa trasú pred ním, a brehy sa rozplývajú, zem sa dvíha pred jeho tvárou i okruh sveta i všetci, ktorí bývajú na ňom.
Ex 19:18 - A vrch Sinai sa celý kúril, pretože naň sostúpil Hospodin v ohni, a jeho kúr vystupoval ako kúr pece, a triasol sa celý vrch, veľmi.
Ž 18:7 - Vo svojej úzkosti som volal na Hospodina, a úpenlivo som volal o pomoc na svojho Boha. Uslyšal môj hlas zo svojho chrámu, a moje volanie prišlo pred jeho tvár a dostalo sa do jeho uší.
Ž 29:5 - Hlas Hospodinov láme cedry; Hospodin poláme cedry Libanona.
Ž 97:4 - Jeho blesky osvecujú okruh sveta; vidí to zem a trasie sa.
Ž 114:4 - Vrchy poskakovaly jako barance, vŕšky jako jahňatá.

Verš 7
Hospodin je dobrý; je pevnosťou v deň súženia a zná tých, ktorí a utiekajú k nemu.
Joe 3:16 - A Hospodin bude revať so Siona a z Jeruzalema vydá svoj hlas, a budú sa chvieť nebesia i zem, ale Hospodin je útočišťom svojmu ľudu a pevnosťou synom Izraelovým.

Nah 1,1 - O Nahumovi a jeho vlasti pozri úvod k tomuto prorokovi. O Ninive Jon 1,2.

Nah 1,2 - Boh je žiarlivý na modly, nestrpí, aby človek dával modlám úctu, ktorá patrí len jemu; porov. Ex 20,5; 34,14; Dt 4,24; 5,9; tiež Iz 42,8; 48,11. Pomstivosť a hnev u Boha nie je náruživosť. Sväté písmo podobnými ľudskými vlastnosťami zvýrazňuje Božiu spravodlivosť, ktorá nestrpí konečné víťazstvo zla.

Nah 1,4 - O Bášane pozri pozn. k Iz 2,13; o Karmeli Iz 33,9.

Nah 1,8 - "Skoncuje so svojimi protivníkmi" prekladáme na základe LXX. Dnešný hebrejský text a s ním aj Vulg číta: "skoncuje s jej miestom", pričom tieto osnovy myslia bezpochyby, že Boh skoncuje s mestom Ninive.

Nah 1,9 - Zmysel: Netreba si myslieť, že Boh nechá Ninive bez trestu. Tak ho zničí, že druhého zákroku nebude treba. Obyvatelia mesta zhynú, ako hynie v ohni pleva alebo husto pospletané tŕnie. Obrany nebudú schopní ako opilci.

Nah 1,11-14 - V 11. verši hovorí prorok k Ninive, vo veršoch 12–13 k Júdsku a Jeruzalemu a v 14. verši k asýrskemu kráľovi alebo k Asýrom vôbec. V 11. verši myslí prorok azda na Sennacheriba, ktorý chcel obyvateľov Júdska presídliť, porov. Iz 36,17. Asýrom nepomôže ani ich moc, ani ich početnosť, zahynú a Júdsko takto strasie ich jarmo.