výhody registrácie

Kniha proroka Nahum

Biblia - Sväté písmo

(POL - Poľský - Gdańska)

Nah 1, 1-15

1 Brzemię Niniwy. Księgi widzenia Nahuma Elkosejczyka. 2 Pan jest Bóg zapalczywy i mściwy; mściwy jest Pan a gniewliwy; Pan, który się mści nad przeciwnikami swymi, i chowa gniew przeciwko nieprzyjaciołom swoim. 3 Pan nierychły do gniewu a wielkiej mocy, który winnego nie czyni niewinnym; w wichrze i w burzy jest droga Pańska, a obłok jest prochem nóg jego, 4 Który gromi morze i wysusza je, i wszystkie rzeki wysusza; przed nim Basan i Karmel mdleje, a kwiat Libański więdnie; 5 Góry drżą przed nim, a pagórki się rozpływają; ziemia gore od oblicza jego, i okrąg ziemi i wszyscy mieszkający na nim. 6 Przed rozgniewaniem jego, któż się ostoi? a kto się stawi przeciwko popędliwości gniewu jego? Gniew jego się wylewa jako ogień, a skały się padają przed nim. 7 Dobry jest Pan, i posila w dzień uciśnienia, a zna tych, którzy ufają w nim; 8 Przetoż powodzią prędką koniec uczyni miejscu jego, a nieprzyjaciół Bożych ciemności gonić będą. 9 Cóż zamyślacie przeciwko Panu?onci koniec uczyni, utrapienie drugi raz nie powstanie. 10 Bo tak jako ciernie splecieni a opojeni są jako winem; przetoż jako ściernisko suche do szczętu pożarci będą. 11 Z ciebie wyszedł ten, który złe myśli przeciwko Panu, radca złośliwy. 12 Tak mówi Pan: Być się byli spokojnie zachowali, zostałoby ich było wiele, alboby tylko byli przerzedzeni, byłoby ich to minęło, a nietrapiłbym ich był więcej, tak jakom ich trapił. 13 Ale teraz skruszę jarzmo jego, aby na tobie nie leżało, a związki twoje potargam. 14 Bo przeciwko tobie, o Niniwczyku! Pan przykazał, że nie będzie więcej imienia nasienia twego; z domu boga twego wygładzę ryte i lane obrazy, a gdy znieważony będziesz, grób ci zgotuję. 15 Oto na tych górach nogi wdzięczne poselstwo opowiadającego, zwiastującego pokój. Obchodźże, o Judo! uroczyste święta twoje, oddawaj śluby twoje; bo się więcej złośnik mimo cię chodzić nie pokusi, do szczętu jest wygładzony.

Nah 1, 1-15

Verš 2
Pan jest Bóg zapalczywy i mściwy; mściwy jest Pan a gniewliwy; Pan, który się mści nad przeciwnikami swymi, i chowa gniew przeciwko nieprzyjaciołom swoim.
Ex 20:5 - Nie będziesz się im kłaniał, ani im będziesz służył; bom Ja Pan Bóg twój, Bóg zawistny w miłości, nawiedzający nieprawości ojców nad syny w trzeciem i w czwartem pokoleniu tych, którzy mię nienawidzą;

Verš 15
Oto na tych górach nogi wdzięczne poselstwo opowiadającego, zwiastującego pokój. Obchodźże, o Judo! uroczyste święta twoje, oddawaj śluby twoje; bo się więcej złośnik mimo cię chodzić nie pokusi, do szczętu jest wygładzony.
Iz 52:7 - O jako piękne są na górach nogi tego, co pocieszne rzeczy zwiastuje, i opowiada pokój; tego, co zwiastuje dobre, i opowiada zbawienie, a mówi do Syonu: Bóg twój króluje!
Rim 10:15 - Jakoż też będą kazać, jeźliby nie byli posłani? Jako napisano: O jako śliczne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy.

Verš 5
Góry drżą przed nim, a pagórki się rozpływają; ziemia gore od oblicza jego, i okrąg ziemi i wszyscy mieszkający na nim.
Ex 19:18 - A góra Synaj kurzyła się wszystka, przeto, iż zstąpił na nią Pan w ogniu; i występował dym z niej, jako dym z pieca, i trzęsła się wszystka góra bardzo.
Ž 18:7 - W utrapieniu mojem wzywałem Pana, i wołałem do Boga mego; wysłuchał z kościoła swego głos mój, a wołanie moje przed oblicznością jego przyszło do uszów jego.
Ž 29:5 - Głos Pański cedry łamie; kruszy Pan cedry Libańskie,
Ž 97:4 - Błyskawice jego oświecają okrąg świata, co widząc ziemia zadrżała.
Ž 114:4 - Góry skakały jako barany, pogórki jako jagnięta.

Verš 7
Dobry jest Pan, i posila w dzień uciśnienia, a zna tych, którzy ufają w nim;
Joe 3:16 - Nadto Pan z Syonu zaryczy, a z Jeruzalemu wyda głos swój, tak, że zadrżą niebiosa i ziemia; Ale Pan jest ucieczką ludu swego i siłą synów Izraelskich.

Nah 1,1 - O Nahumovi a jeho vlasti pozri úvod k tomuto prorokovi. O Ninive Jon 1,2.

Nah 1,2 - Boh je žiarlivý na modly, nestrpí, aby človek dával modlám úctu, ktorá patrí len jemu; porov. Ex 20,5; 34,14; Dt 4,24; 5,9; tiež Iz 42,8; 48,11. Pomstivosť a hnev u Boha nie je náruživosť. Sväté písmo podobnými ľudskými vlastnosťami zvýrazňuje Božiu spravodlivosť, ktorá nestrpí konečné víťazstvo zla.

Nah 1,4 - O Bášane pozri pozn. k Iz 2,13; o Karmeli Iz 33,9.

Nah 1,8 - "Skoncuje so svojimi protivníkmi" prekladáme na základe LXX. Dnešný hebrejský text a s ním aj Vulg číta: "skoncuje s jej miestom", pričom tieto osnovy myslia bezpochyby, že Boh skoncuje s mestom Ninive.

Nah 1,9 - Zmysel: Netreba si myslieť, že Boh nechá Ninive bez trestu. Tak ho zničí, že druhého zákroku nebude treba. Obyvatelia mesta zhynú, ako hynie v ohni pleva alebo husto pospletané tŕnie. Obrany nebudú schopní ako opilci.

Nah 1,11-14 - V 11. verši hovorí prorok k Ninive, vo veršoch 12–13 k Júdsku a Jeruzalemu a v 14. verši k asýrskemu kráľovi alebo k Asýrom vôbec. V 11. verši myslí prorok azda na Sennacheriba, ktorý chcel obyvateľov Júdska presídliť, porov. Iz 36,17. Asýrom nepomôže ani ich moc, ani ich početnosť, zahynú a Júdsko takto strasie ich jarmo.