výhody registrácie

Kniha proroka Nahum

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Nah 2, 1-14

1 Hľa, na vrchoch nohy posla blahozvesti, ktorý oznamuje pokoj! Zasväcuj, Júda, svoje sviatky, spĺňaj svoje sľuby, lebo viac neprejde cez teba ničomník, ten celkom zahynie. 2 Vystupuje pred tebou ničiteľ: stráž hradbu, dozeraj na cestu, upevňuj si bedrá, pozbieraj všetky sily! 3 Lebo Pán vráti Jakubovu hrdosť ako hrdosť Izraelovu, lebo ju zničili ničitelia a spustošili jej vetvy. 4 Štít jeho hrdinov sa červenie, bojovníci sú v šarláte, vozy sú z ohnivej ocele v deň, keď sa vyzbrojuje, a jazdci sa vzpínajú. 5 Po uliciach sa ženú vozy, letia po námestiach, výzor majú ako fakle, blikajú ako blesky. 6 Spomenie si na svojich hrdinov, rútia sa svojou cestou, ponáhľajú sa k múru a postaví sa záštita. 7 Brány riek sa otvoria a palác sa rozpadá. 8 Panovnicu (?) odvedú do zajatia, jej slúžky nariekajú, ako keď hrkútajú holuby, a udierajú si prsia. 9 Ninive je ako rybník už oddávna. Oni bežia! „Zastaňte! Stojte!“ - no nik sa neobráti. 10 „Rabujte striebro, rabujte zlato,“ veď nemá konca výbava, bohatstvo najskvostnejších nádob. 11 Púšť a pustota a spustošenie! Srdce sa rozteká, kolená sa chvejú, triaška je na každých bedrách, zo všetkých tvárí sa sťahuje červeň. 12 Kde je brloh levov, tá pastva levíčat? Ta chodieval lev, levica, tam bývali levíčatá. A nikto ich neodstrašil. 13 Lev trhal pre svoje mláďatá a hrdúsil pre svoje levice, korisťou si naplnil brlohy a svoje jamy lúpežou. 14 „Hľa, som proti tebe, hovorí Pán zástupov, spálim tvoje vozy na dym, tvoje levíčatá meč pohltí, odstránim tvoju korisť z krajiny, nezazneje viac hlas tvojich poslov.“

Nah 2, 1-14

Verš 2
Vystupuje pred tebou ničiteľ: stráž hradbu, dozeraj na cestu, upevňuj si bedrá, pozbieraj všetky sily!
Ž 80:12 - Svoje výhonky vystrela až k moru, až po rieku Eufrat svoje letorasty.
Iz 10:12 - Keď Pán doplní celé svoje dielo na vrchu Sion a v Jeruzaleme, navštívim pyšný výplod srdca asýrskeho kráľa a nadutú hrdosť jeho očí.

Verš 10
„Rabujte striebro, rabujte zlato,“ veď nemá konca výbava, bohatstvo najskvostnejších nádob.
Dt 1:28 - Načo by sme ta vystupovali?!« Naši súkmeňovci prestrašili naše srdcia, keď povedali: »Národ je tam mocnejší a početnejší ako my, mestá veľké a opevnené až k nebu, ba aj Enakitov sme tam videli!«
Dt 20:8 - A vodcovia budú pokračovať v reči: »Kto je bojazlivý a ľakavý srdcom? Nech vystúpi a vráti sa domov, aby neoslaboval srdcia svojich bratov, ako je sám slabý.«
Joz 2:11 - Keď sme sa to dozvedeli, naše srdce strachom ochablo a nik už nemal odvahy proti vám. Lebo Pán, váš Boh, je Bohom hore na nebesiach i dolu na zemi.
Joz 5:1 - Keď sa dopočuli všetci amorejskí králi, ktorí sídlili na druhej strane Jordánu na západe, aj všetci kanaánski králi, ktorí vládli pri Mori, že Pán vysušil pred Izraelovými synmi vody Jordánu, pokým neprešli, srdce im ochablo a všetka ich odvaha proti Izraelitom zmizla.
Joz 7:5 - Pritom Haičania z nich zabili asi tridsaťšesť mužov a prenasledovali ich od mestskej brány až po Sabarim. Padali ešte aj na svahu (pri úteku).
Iz 13:7 - Preto sklesnú všetky ruky a každé ľudské srdce ochabne.
Ez 21:7 - „Syn človeka, obráť si tvár proti Jeruzalemu, káž proti svätyni a prorokuj proti krajine Izraela.
Iz 13:8 - I podesia sa, kŕče a bôle dostanú, budú sa zvíjať ako rodička, s hrôzou budú hľadieť jeden na druhého: tvár im bude horieť plameňom.
Iz 21:3 - Preto sú moje bedrá plné hrôzy, schvátili ma bôle sťa bôle rodičky, zronený som, keď to čujem, zmätený som, keď to vidím.

Nah 2,1 - Hlava 2 opisuje pád Ninive. Pre Júdsko je zvesť o páde nepriateľského hlavného mesta radostnou zvesťou. Porov. Iz 40,9; 52,7. – Na východe sa dô ležité správy vyvolávali alebo inými znakmi dávali z vŕška na vŕšok. Azda na tento zvyk myslí tu prorok. – Miesto "ničomník" prepisuje Vulg hebrejské slovo Belial; pozri pozn. k 1 Sam 1,16. Tu označuje toto slovo nepriateľa.

Nah 2,2 - Darmo sa bude Ninive chystať na obranu proti blížiacemu sa nepriateľovi. Boh zničí Asýrov, a tak vráti hrdosť svojmu ľudu, ktorú Asýri zničili, keď spustošili Izrael.

Nah 2,4 - Slovo "jazdci" prekladáme podľa LXX. Podľa mnohých sa už v tomto, podľa iných len v 6. verši opisuje obranné asýrske vojsko, a nie útočiace vojsko.

Nah 2,6 - Ninive si spomenie na svoje vojsko a vyšle ho na obranu mestských hradieb.

Nah 2,7 - Rozumieť asi tak, že nepriateľ odstránil priehrady, ktoré mesto chránili pred povodňou, takže mesto zaplavili vody a podmyli aj kráľovský palác.

Nah 2,8 - Začiatok verša je veľmi neistý. Prekladáme ho podľa Junkera. O hrkútaní holubov pozri pozn. k Iz 59,11.

Nah 2,9-11 - Ninive má už oddávna toľko obyvateľov ako rybník vody. – Veľmi živo sa v týchto veršoch opisuje útek porazených, plienenie víťazov a zdesenie obyvateľstva. K výrazu: "z tvárí sa sťahuje červeň" pozri pozn. k Joel 2,6.

Nah 2,12 - Ninivčania nahromadili koristi ako lev vo svojom brlohu.