výhody registrácie

Kniha proroka Nahum

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Nah 2, 1-14

1 Hle, už jsou vidět na horách nohy posla dobrých zpráv - přichází pokoj zvěstovat. Své svátky teď, Judo, svěť a naplň sliby své. Už tě nenapadne ten zločinec - je bezezbytku vyhlazen! 2 Už na tebe, Ninive, táhne ničitel. Jen tu svou pevnost střež, na cestu pozor dej, opásej se na bedrech, všechnu svou sílu posbírej! 3 Hospodin Jákobovi hrdost navrací, hrdost, jež Izraeli náleží, ačkoli jej plenitelé plenili a jeho ratolesti zlámali. 4 Rudé jsou štíty jeho hrdinů, bojovníci v šatu z šarlatu. Vozy se blýskají ocelí v den, kdy jsou k boji hotoví, kdy se les kopí zavlní. 5 Vozy se zběsile ženou v ulicích, řítí se přes náměstí, podobají se pochodním, jako blesky se míhají. 6 Ninive svolává své chrabré vojáky, ti se však cestou potácí, a když přispěchají na hradby, kolem nich už je obléhací štít. 7 Říční stavidla se protrhla! Palác se rozpadá! 8 Je rozhodnuto! Město obnaženo, do vyhnanství je odvlečou. Jeho otrokyně jak holubice pláčou, bijí se do prsou. 9 Ninive bývalo svěžím jezerem, teď ale všichni utíkají pryč. "Stůjte přece! Zastavte se!" A nikdo se neotočí. 10 Berte stříbro, berte zlato! Ta nepřeberná zásoba! Poklady v celých hromadách! 11 Zkáza! Zhouba! Záhuba! Odvaha je ta tam, třesou se kolena. Úzkost svírá všechna břicha, bledá je každá tvář! 12 Kde je teď to doupě lví? Kde se jejich mladí krmili? Kde to obcházel lev se lvicí a mláďaty, aniž je kdo mohl vyplašit? 13 Lev trhal hojnou kořist lvíčatům a pro své lvice rdousil. Pelech měl plný úlovků, v doupěti samou kořist. 14 "Hle, já jsem proti tobě!" praví Hospodin zástupů. "Tvé vozy spálím v oblacích kouře, tvá lvíčata spolkne meč. Vezmu ti kořist z celé země, hlas tvých poslů už se neozve!"

Nah 2, 1-14

Verš 2
Už na tebe, Ninive, táhne ničitel. Jen tu svou pevnost střež, na cestu pozor dej, opásej se na bedrech, všechnu svou sílu posbírej!
Ž 80:12 - Až k moři vyslala svoje výhonky, její větévky až k Eufratu dosáhly.
Iz 10:12 - Proto, až Pán dokončí vše, co chtěl vykonat proti hoře Sion a Jeruzalému, potrestá asyrského krále za jeho zpupnou pýchu a za to, jak s nadutě povýšeným pohledem

Verš 10
Berte stříbro, berte zlato! Ta nepřeberná zásoba! Poklady v celých hromadách!
Dt 1:28 - Kam to jdeme? Naši bratři nás připravili o odvahu, když řekli: ‚Ten lid je silnější a vyšší než my, města jsou veliká a opevněná až k nebi, a navíc jsme tam viděli Anakovce!'"
Dt 20:8 - Správcové pak k lidu promluví ještě takto: "Kdo se bojí? Kdo je malomyslný? Ať se vrátí domů, aby jeho bratři neztratili odvahu jako on."
Joz 2:11 - Jak jsme to uslyšeli, vyrazilo nám to dech a všichni jsme před vámi ztratili odvahu. Hospodin, váš Bůh, je přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemi!
Joz 5:1 - Když potom všichni emorejští králové na západním břehu Jordánu a všichni kananejští králové u Středozemního moře uslyšeli, že Hospodin před syny Izraele vysušil vody Jordánu, dokud nepřešli, vyrazilo jim to dech a úplně před syny Izraele ztratili odvahu.
Joz 7:5 - Ajští muži z nich pobili asi třicet šest; pronásledovali je od brány až k lomům a na stráni je pobíjeli. Lid tehdy ztratil odvahu, rozplynula se jako voda.
Iz 13:7 - A proto všechny ruce ochabnou, všechna srdce se strachy rozplynou.
Ez 21:7 - "Synu člověčí, obrať se proti Jeruzalému. Kaž proti jeho svatyni a prorokuj proti izraelské zemi.
Iz 13:8 - Budou zděšeni, sevřeni úzkostí, bolestí se budou svíjet jako rodičky. Jeden nad druhým bude ohromen, tváře jim vzplanou plamenem.
Iz 21:3 - Proto se mi břicho svírá úzkostí, jako by mě zachvátily porodní bolesti. Skličuje mě to, co slyším, to, co vidím, mě děsí!

Nah 2,1 - Hlava 2 opisuje pád Ninive. Pre Júdsko je zvesť o páde nepriateľského hlavného mesta radostnou zvesťou. Porov. Iz 40,9; 52,7. – Na východe sa dô ležité správy vyvolávali alebo inými znakmi dávali z vŕška na vŕšok. Azda na tento zvyk myslí tu prorok. – Miesto "ničomník" prepisuje Vulg hebrejské slovo Belial; pozri pozn. k 1 Sam 1,16. Tu označuje toto slovo nepriateľa.

Nah 2,2 - Darmo sa bude Ninive chystať na obranu proti blížiacemu sa nepriateľovi. Boh zničí Asýrov, a tak vráti hrdosť svojmu ľudu, ktorú Asýri zničili, keď spustošili Izrael.

Nah 2,4 - Slovo "jazdci" prekladáme podľa LXX. Podľa mnohých sa už v tomto, podľa iných len v 6. verši opisuje obranné asýrske vojsko, a nie útočiace vojsko.

Nah 2,6 - Ninive si spomenie na svoje vojsko a vyšle ho na obranu mestských hradieb.

Nah 2,7 - Rozumieť asi tak, že nepriateľ odstránil priehrady, ktoré mesto chránili pred povodňou, takže mesto zaplavili vody a podmyli aj kráľovský palác.

Nah 2,8 - Začiatok verša je veľmi neistý. Prekladáme ho podľa Junkera. O hrkútaní holubov pozri pozn. k Iz 59,11.

Nah 2,9-11 - Ninive má už oddávna toľko obyvateľov ako rybník vody. – Veľmi živo sa v týchto veršoch opisuje útek porazených, plienenie víťazov a zdesenie obyvateľstva. K výrazu: "z tvárí sa sťahuje červeň" pozri pozn. k Joel 2,6.

Nah 2,12 - Ninivčania nahromadili koristi ako lev vo svojom brlohu.