výhody registrácie

1. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Tim 1, 1-20

1 Pavel, apoštol Krista Ježíše z pověření Boha, našeho Spasitele, a Krista Ježíše, naší naděje, 2 Timoteovi, vlastnímu synu ve víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. 3 Jak jsem tě už prosil cestou do Makedonie, zůstaň v Efesu a zakaž jistým lidem šířit odlišná učení. 4 Ať už se přestanou zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou jen k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve víře. 5 Cílem přikázání je přece láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. 6 Někteří ale z této cesty zbloudili a uchýlili se k prázdnému tlachání. 7 Chtěli by být učiteli Zákona, přitom ale vůbec nechápou, co říkají ani na čem trvají. 8 Víme, že Zákon je dobrý, pokud se dobře užívá. 9 Je třeba mít na paměti, že Zákon není určen pro spravedlivého. Vztahuje se na zločince a buřiče, na bezbožné a hříšné, na bezvěrce, na ty, kterým není nic svaté, na otcovrahy, matkovrahy a vrahy vůbec, 10 na smilníky, zvrhlíky, obchodníky s lidmi, na lháře, křivopřísežníky a na všechno ostatní, co je v rozporu se zdravým učením 11 podle slavného evangelia požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno. 12 Jsem vděčný Tomu, který mě zmocnil - Kristu Ježíši, našemu Pánu - že mě poctil tou výsadou, abych mu mohl sloužit. 13 Předtím jsem byl rouhač, pronásledovatel a tyran, ale Bůh se nade mnou smiloval, neboť jsem ve své nevíře nevěděl, co dělám. 14 Náš Pán mě pak ve své nesmírné milosti zahrnul vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši. 15 Je to jistá pravda - kéž by ji každý přijal: Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky. Já jsem z nich nejhorší, 16 ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu. 17 Králi věků, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků! Amen. 18 Timoteji, synu, dávám ti tyto pokyny v souladu s proroctvími, jež o tobě zazněla. S jejich pomocí bojuj dobrý boj; 19 uchovej si víru a dobré svědomí, které někteří zahodili, a proto ztroskotali ve víře. 20 Mezi nimi je i Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal satanovi, aby se odnaučili rouhat.

1Tim 1, 1-20

Verš 1
Pavel, apoštol Krista Ježíše z pověření Boha, našeho Spasitele, a Krista Ježíše, naší naděje,
Sk 9:15 - Pán mu však řekl: "Jdi, neboť je to má vyvolená nádoba - bude přinášet mé jméno národům, králům i synům Izraele
Kol 1:27 - Jim, a to i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství: Kristus je ve vás! Ta naděje slávy!

Verš 2
Timoteovi, vlastnímu synu ve víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána.
Sk 16:1 - Přišel do Derbe a Lystry a hle, byl tu jeden učedník jménem Timoteus, syn věřící Židovky a řeckého otce.
1Sol 3:2 - a poslali jsme Timotea, našeho bratra a Božího spolupracovníka v Kristově evangeliu, aby vás upevnil a povzbudil ve vaší víře,
1Kor 4:17 - Proto také za vámi posílám Timotea, svého milovaného a věrného syna v Pánu, který vám připomene mé způsoby v Kristu Ježíši, jak je učím v každé církvi, kam přijdu.
Gal 1:3 - Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista,
1Pt 1:2 - vyvoleným prozřetelností Boha Otce skrze posvěcení Ducha k poslušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj.

Verš 3
Jak jsem tě už prosil cestou do Makedonie, zůstaň v Efesu a zakaž jistým lidem šířit odlišná učení.
Sk 20:1 - Jakmile to pozdvižení skončilo, Pavel svolal učedníky, rozloučil se s nimi a vyrazil do Makedonie.

Verš 4
Ať už se přestanou zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou jen k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve víře.
1Tim 4:7 - Světské babské báje odmítej a raději se cvič ve zbožnosti.
1Tim 6:20 - Timoteji, opatruj, co ti bylo svěřeno. Vyhýbej se světským tlachům a rozporům toho, co je mylně nazýváno "poznáním".
2Tim 2:16 - Vyhýbej se světským tlachům, které odvádějí lidi stále dál od Boha.
Tít 1:14 - a nezabývají se židovskými bájemi a příkazy lidí, kteří se odvracejí od pravdy.
Tít 3:9 - Hloupým hádkám, vykládání rodokmenů, svárům a zákonickým sporům se ale vyhýbej, neboť jsou neplodné a marné.
1Tim 6:4 - je nadut pýchou a ničemu nerozumí. Libuje si jen v hádkách a slovních potyčkách, které jsou zdrojem nevraživosti, neshod, urážek, zlých domněnek

Verš 5
Cílem přikázání je přece láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry.
Rim 13:8 - Nikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku; kdo miluje druhého, totiž naplnil Zákon.
Gal 5:14 - Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě: "Miluj svého bližního jako sám sebe."

Verš 8
Víme, že Zákon je dobrý, pokud se dobře užívá.
Rim 7:12 - Zákon je ovšem svatý, přikázání je svaté, spravedlivé a dobré.

Verš 9
Je třeba mít na paměti, že Zákon není určen pro spravedlivého. Vztahuje se na zločince a buřiče, na bezbožné a hříšné, na bezvěrce, na ty, kterým není nic svaté, na otcovrahy, matkovrahy a vrahy vůbec,
Gal 5:23 - mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná.

Verš 11
podle slavného evangelia požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno.
1Tim 6:15 - který nastane v pravý čas, jenž určí ten požehnaný a jediný Vládce, Král kralujících a Pán panujících,
1Sol 2:4 - Naopak! Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak je kážeme - ne abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce.

Verš 13
Předtím jsem byl rouhač, pronásledovatel a tyran, ale Bůh se nade mnou smiloval, neboť jsem ve své nevíře nevěděl, co dělám.
Sk 8:3 - Saul zatím pustošil církev. Vcházel do domů, odvlékal muže i ženy a zavíral je do vězení.
Sk 9:1 - Saul stále ještě chrlil smrtelné výhrůžky proti Pánovým učedníkům. Šel za veleknězem
Sk 22:4 - Tu Cestu jsem pronásledoval až k smrti. Zatýkal jsem muže i ženy a dával je do vězení,
Sk 26:9 - Sám jsem se ovšem také domníval, že se musím všemožně stavět proti jménu Ježíše Nazaretského,
1Kor 15:9 - Jsem totiž ze všech apoštolů ten nejposlednější; nezasloužím si ani být apoštolem nazýván - vždyť jsem kdysi pronásledoval Boží církev!
Gal 1:13 - Jistě jste slyšeli, jak jsem si počínal ještě jako stoupenec judaismu, jak nesmiřitelně jsem pronásledoval Boží církev a snažil se ji vyhladit.
Jn 9:39 - Tehdy Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět kvůli soudu: aby slepí viděli a vidoucí oslepli."
Jn 9:41 - "Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích," odpověděl jim Ježíš. "Vy ale říkáte: ‚Vidíme,' a tak váš hřích trvá."
Sk 3:17 - Bratři, vím, že jste to udělali z nevědomosti stejně jako vaši vůdcové.

Verš 15
Je to jistá pravda - kéž by ji každý přijal: Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky. Já jsem z nich nejhorší,
Mt 9:13 - Jděte a přemýšlejte, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti.' Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky."
Mk 2:17 - Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky."
Lk 5:32 - Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné."
Lk 19:10 - Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené."
1Jn 3:5 - Víte, že on se ukázal, aby naše hříchy sňal, a v něm žádný hřích není.

Verš 18
Timoteji, synu, dávám ti tyto pokyny v souladu s proroctvími, jež o tobě zazněla. S jejich pomocí bojuj dobrý boj;
1Tim 6:12 - Bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž ses přihlásil jasným vyznáním před mnoha svědky.

Verš 19
uchovej si víru a dobré svědomí, které někteří zahodili, a proto ztroskotali ve víře.
1Tim 3:9 - ale lidé, jejichž tajemství víry je v čistém svědomí.

Verš 20
Mezi nimi je i Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal satanovi, aby se odnaučili rouhat.
2Tim 2:17 - Takové řeči se šíří jako rakovina. Vedou je lidé jako Hymenaios a Filetos,
2Tim 4:14 - Kovář Alexandr mi velmi ublížil; Pán mu odplatí podle jeho skutků.
1Tim 5:5 - Skutečně opuštěná vdova spoléhá na Boha a dnem i nocí setrvává v prosbách a modlitbách.

1Tim 1,1 - V Pastorálnych listoch titulom "Spasiteľ" sa ozna-čuje aj Boh Otec (2, 3; 4, 10; Tít 1, 3; 2, 10; 3, 4) aj Ježiš Kristus (2 Tim 1, 10; Tít 1, 4; 2, 13; 3, 6). "Ježiš, naša nádej" je jedna z najkrajších pavlovských definícií.

1Tim 1,4 - Bájky a rodokmene sú pravdepodobne židovského pôvodu a týkali sa patriarchov a iných významných osobností Starého zákona.

1Tim 1,7 - Výraz "učitelia zákona" potvrdzuje názor, že jeho protivníci, o ktorých hovorí, boli židovského pôvodu.

1Tim 1,9 - Zákon mal za cieľ prekaziť zlo, preto ho vykúpení už nepotrebujú, lebo ich vedie Duch Svätý.

1Tim 1,15 - Formula "toto slovo je spoľahlivé" sa vyskytuje päťkrát v Pastorálnych listoch (1 Tim 1, 15; 3, 1; 4, 9; 2 Tim 2, 11; Tít 3, 8). Podčiarkuje slávnostný charakter nejakého vyhlásenia.

1Tim 1,18 - Výrazom "proroctvá" sa tu naznačuje úlo- ha prorokov, ktorú mali pri Timotejovej vysviacke (4, 14; Sk 13, 1–3).

1Tim 1,20 - Meno Hymeneus sa vyskytuje aj v 2 Tim 2, 17 a meno Alexander v 2 Tim 4, 14. Vydať satanovi znamená bezpochyby vylúčenie z kresťanského spoločenstva (porov. 1 Kor 5, 5).