výhody registrácie

1. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

1Tim 1, 1-20

1 Pál, Jézus Krisztus apostola a mi megtartó Istenünknek, és Jézus Krisztusnak a mi reménységünknek rendelése szerint, 2 Timótheusnak, az én igaz fiamnak a hitben: Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentõl, a mi Atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. 3 A miképpen Maczedóniába menetelemkor kértelek téged, hogy maradj Efézusban, hogy megmondjad némelyeknek, ne tanítsanak más tudományt, 4 Se mesékkel és végehossza nélkül való nemzetségi táblázatokkal ne foglalkozzanak, a melyek inkább versengéseket támasztanak, mint Istenben való épülést a hit által. 5 A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívbõl, jó lelkiismeretbõl és igaz hitbõl való szeretet: 6 Melyektõl némelyek eltévelyedvén, hiábavaló beszédre hajlottak: 7 Kik törvénytanítók akarván lenni, nem értik, sem a miket beszélnek, sem a miket erõsítgetnek. 8 Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerûen él vele, 9 Tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvénytaposókért és engedetlenekért, az istentelenekért és bûnösökért, a latrokért és fertelmesekért, az atya- és anyagyilkosokért, emberölõkért. 10 Paráznákért, férfifertõztetõkért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvõkért, és a mi egyéb csak az egészséges tudománynyal ellenkezik, 11 A boldog Isten dicsõségének evangyélioma szerint, mely reám bízatott. 12 És hálát adok annak, a ki engem megerõsített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra, 13 Ki elõbb istenkáromló, üldözõ és erõszakoskodó valék: de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben; 14 Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. 15 Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bûnösöket, a kik közül elsõ vagyok én. 16 De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelõbb a teljes hosszútûrését, példa gyanánt azoknak, a kik hiendenek õ benne az örök életre. 17 Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsõség örökkön örökké! Ámen. 18 Ezt a parancsolatot adom néked, fiam Timótheus, a rólad való korábbi jövendölések szerint, hogy vitézkedjél azokban ama jó vitézséggel, 19 Megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést szenvedtek; 20 Kik közül való Himenéus és Alexander, kiket átadtam a sátánnak, hogy megtanulják, hogy ne káromkodjanak.

1Tim 1, 1-20

Verš 1
Pál, Jézus Krisztus apostola a mi megtartó Istenünknek, és Jézus Krisztusnak a mi reménységünknek rendelése szerint,
Sk 9:15 - Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert õ nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai elõtt.
Kol 1:27 - A kikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsõségének gazdagsága, az [tudniillik,] hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsõségnek ama reménysége:

Verš 2
Timótheusnak, az én igaz fiamnak a hitben: Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentõl, a mi Atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.
Sk 16:1 - Juta pedig Derbébe és Listrába: És ímé vala ott egy Timótheus nevû tanítvány, egy hívõ zsidó asszonynak, de görög atyának fia;
1Sol 3:2 - És elküldöttük Timótheust, a mi atyánkfiát és Istennek szolgáját és munkatársunkat a Krisztus evangyéliomának [hirdetésében,] hogy erõsítsen titeket és intsen titeket a ti hitetek felõl;
1Kor 4:17 - Azért küldtem hozzátok Timótheust, ki nékem szeretett és hû fiam az Úrban, a ki eszetekbe juttatja néktek az én útaimat a Krisztusban, a mint mindenütt, minden gyülekezetben tanítok.
Gal 1:3 - Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentõl, és a mi Urunk Jézus Krisztustól,
1Pt 1:2 - A kik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Lélek megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bõségesen.

Verš 3
A miképpen Maczedóniába menetelemkor kértelek téged, hogy maradj Efézusban, hogy megmondjad némelyeknek, ne tanítsanak más tudományt,
Sk 20:1 - Minekutána pedig megszûnt a háborúság, magához híván Pál a tanítványokat és tõlük búcsút vévén, elindula, hogy Maczedóniába menjen.

Verš 4
Se mesékkel és végehossza nélkül való nemzetségi táblázatokkal ne foglalkozzanak, a melyek inkább versengéseket támasztanak, mint Istenben való épülést a hit által.
1Tim 4:7 - A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig eltávoztasd. Hanem gyakorold magadat a kegyességre:
1Tim 6:20 - Óh Timótheus, õrizd meg a mi rád van bízva, elfordulván a szentségtelen üres beszédektõl és a hamis nevû ismeretnek ellenvetéseitõl;
2Tim 2:16 - A szentségtelen üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek.
Tít 1:14 - Nem ügyelvén zsidó mesékre, és az igazságot megvetõ emberek parancsolataira.
Tít 3:9 - A balgatag vitatkozásokat azonban és a nemzetségekrõl való tudakozásokat, és a civakodást és a törvény felõl való harczokat kerüld; mert haszontalanok és hiábavalók.
1Tim 6:4 - Az felfuvalkodott, a ki semmit sem ért, hanem vitatkozásokban és szóharczokban szenved, a melyekbõl származik irígység, viszálykodás, káromlások, rosszakaratú gyanúsítások,

Verš 5
A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívbõl, jó lelkiismeretbõl és igaz hitbõl való szeretet:
Rim 13:8 - Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak [azzal,] hogy egymást szeressétek; mert a ki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.
Gal 5:14 - Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

Verš 8
Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerûen él vele,
Rim 7:12 - Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó.

Verš 9
Tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvénytaposókért és engedetlenekért, az istentelenekért és bûnösökért, a latrokért és fertelmesekért, az atya- és anyagyilkosokért, emberölõkért.
Gal 5:23 - Az ilyenek ellen nincs törvény.

Verš 11
A boldog Isten dicsõségének evangyélioma szerint, mely reám bízatott.
1Tim 6:15 - A mit a maga idejében megmutat ama boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak Királya és az uraknak Ura,
1Sol 2:4 - Hanem a miképen az Isten méltatott minket arra, hogy reánk bízza az evangyéliomot, akképen szólunk; nem úgy, hogy embereknek tessünk hanem az Istennek, a ki megvizsgálja a mi szívünket.

Verš 13
Ki elõbb istenkáromló, üldözõ és erõszakoskodó valék: de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben;
Sk 8:3 - Saulus pedig pusztítá az anyaszentegyházat, házról-házra járva, és férfiakat és asszonyokat elõvonszolva, tömlöczbe veti vala.
Sk 9:1 - Saulus pedig még fenyegetéstõl és öldökléstõl lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a fõpaphoz,
Sk 22:4 - És ezt a tudományt üldöztem mind halálig, megkötözvén és tömlöczbe vetvén mind férfiakat, mind asszonyokat.
Sk 26:9 - Én bizonyára elvégeztem vala magamban, hogy ama názáreti Jézus neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem.
1Kor 15:9 - Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszentegyházát.
Gal 1:13 - Mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az Isten anyaszentegyházát, és pusztítottam azt.
Jn 9:39 - És monda Jézus: Ítélet végett jöttem én e világra, hogy a kik nem látnak, lássanak; és a kik látnak, vakok legyenek.
Jn 9:41 - Monda nékik Jézus: Ha vakok volnátok, nem volna bûnötök; ámde azt mondjátok, hogy látunk: azért a ti bûnötök megmarad.
Sk 3:17 - De most, atyámfiai, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, miképen a ti fejedelmeitek is.

Verš 15
Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bûnösöket, a kik közül elsõ vagyok én.
Mt 9:13 - Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hivogatni jöttem, hanem a bûnösöket a megtérésre.
Mk 2:17 - És a mikor ezt hallja vala Jézus, monda nékik: Nem az egészségeseknek van szükségök orvosra, hanem a betegeknek, nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bûnösöket hívjak megtérésre.
Lk 5:32 - Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bûnösöket a megtérésre.
Lk 19:10 - Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, a mi elveszett.
1Jn 3:5 - És tudjátok, hogy õ azért jelent meg, hogy a mi bûneinket elvegye; és õ benne nincsen bûn.

Verš 18
Ezt a parancsolatot adom néked, fiam Timótheus, a rólad való korábbi jövendölések szerint, hogy vitézkedjél azokban ama jó vitézséggel,
1Tim 6:12 - Harczold meg a hitnek szép harczát, nyerd el az örök életet, a melyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság elõtt.

Verš 19
Megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést szenvedtek;
1Tim 3:9 - Kiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel.

Verš 20
Kik közül való Himenéus és Alexander, kiket átadtam a sátánnak, hogy megtanulják, hogy ne káromkodjanak.
2Tim 2:17 - És az õ beszédök mint a rákfekély terjed; közülök való Himenéus és Filétus.
2Tim 4:14 - Az érczmíves Sándor sok bajt szerzett nékem: fizessen meg az Úr néki cselekedetei szerint.
1Tim 5:5 - A valóban özvegy és magára hagyatott asszony pedig reménységét az Istenben veti, és foglalatos a könyörgésekben és imádságokban éjjel és nappal.

1Tim 1,1 - V Pastorálnych listoch titulom "Spasiteľ" sa ozna-čuje aj Boh Otec (2, 3; 4, 10; Tít 1, 3; 2, 10; 3, 4) aj Ježiš Kristus (2 Tim 1, 10; Tít 1, 4; 2, 13; 3, 6). "Ježiš, naša nádej" je jedna z najkrajších pavlovských definícií.

1Tim 1,4 - Bájky a rodokmene sú pravdepodobne židovského pôvodu a týkali sa patriarchov a iných významných osobností Starého zákona.

1Tim 1,7 - Výraz "učitelia zákona" potvrdzuje názor, že jeho protivníci, o ktorých hovorí, boli židovského pôvodu.

1Tim 1,9 - Zákon mal za cieľ prekaziť zlo, preto ho vykúpení už nepotrebujú, lebo ich vedie Duch Svätý.

1Tim 1,15 - Formula "toto slovo je spoľahlivé" sa vyskytuje päťkrát v Pastorálnych listoch (1 Tim 1, 15; 3, 1; 4, 9; 2 Tim 2, 11; Tít 3, 8). Podčiarkuje slávnostný charakter nejakého vyhlásenia.

1Tim 1,18 - Výrazom "proroctvá" sa tu naznačuje úlo- ha prorokov, ktorú mali pri Timotejovej vysviacke (4, 14; Sk 13, 1–3).

1Tim 1,20 - Meno Hymeneus sa vyskytuje aj v 2 Tim 2, 17 a meno Alexander v 2 Tim 4, 14. Vydať satanovi znamená bezpochyby vylúčenie z kresťanského spoločenstva (porov. 1 Kor 5, 5).