výhody registrácie

1. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

1Tim 2, 1-15

1 Intelek azért mindenek elõtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, 2 Királyokért és minden méltóságban levõkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. 3 Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk elõtt, 4 A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson. 5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, 6 A ki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében, 7 A mi végett rendeltettem én hirdetõvé és apostollá (igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok), pogányok tanítójává hitben és igazságban. 8 Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül. 9 Hasonlatosképen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és aranynyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, 10 Hanem, a mint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel. 11 Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel. 12 A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben. 13 Mert Ádám teremtetett elsõnek, azután Éva. 14 És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bûnbe esett: 15 Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben és a szent életben mértékletességgel.

1Tim 2, 1-15

Verš 2
Királyokért és minden méltóságban levõkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.
Jer 29:7 - És igyekezzetek a városnak jólétén, a melybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak; mert annak jóléte lesz a ti jólétetek.

Verš 4
A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.
Ez 18:23 - Hát kivánva kivánom én a gonosznak halálát? ezt mondja az Úr Isten! nem [inkább] azt, hogy megtérjen útjáról és éljen?
2Pt 3:9 - Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tûr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.

Verš 5
Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,
Jn 17:3 - Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.
Rim 3:30 - Mivelhogy egy az Isten, a ki megigazítja a zsidót hitbõl és a pogányt hit által.
Gal 3:19 - Micsoda tehát a törvény? A bûnök okáért adatott, a míg eljõ a Mag, a kinek tétetett az ígéret; rendeltetvén angyalok által, közbenjáró kezében.
Heb 9:15 - És ezért új szövetségnek a közbenjárója õ, hogy meghalván az elsõ szövetségbeli bûnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.

Verš 6
A ki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében,
Mt 20:28 - Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy õ szolgáljon, és adja az õ életét váltságul sokakért.
Ef 1:7 - A kiben van a mi váltságunk az Õ vére által, a bûnöknek bocsánata az Õ kegyelmének gazdagsága szerint.
Kol 1:14 - Kiben van a mi váltságunk az Õ vére által, bûneinknek bocsánata;

Verš 7
A mi végett rendeltettem én hirdetõvé és apostollá (igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok), pogányok tanítójává hitben és igazságban.
Sk 9:15 - Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert õ nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai elõtt.
Sk 13:2 - Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és bõjtölének, monda a Szent Lélek: Válaszszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, a melyre én õket elhívtam.
Sk 22:21 - És monda nékem: Eredj el, mert én téged messze küldelek a pogányok közé.
Gal 1:16 - Hogy kijelentse az õ Fiát én bennem, hogy hirdessem õt a pogányok között: azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel,
Gal 2:8 - (Mert a ki erõs volt Péterben a körülmetélkedés apostolságára, bennem is erõs volt a pogányok között).
Ef 3:8 - Nékem, minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát;
2Tim 1:11 - Amelyre nézve tétettem én hirdetõvé és apostollá és pogányok tanítójává.
Rim 1:9 - Mert bizonyságom nékem az Isten, kinek lelkem szerint szolgálok az õ Fiának evangyéliomában, hogy szüntelen emlékezem felõletek,
Rim 9:1 - Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szent Lélek által,

Verš 8
Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül.
Jn 4:21 - Monda néki Jézus: Asszony, hidd el nékem, hogy eljõ az óra, a mikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát.
Ž 134:2 - Emeljétek fel kezeiteket a szenthelyen, és áldjátok az Urat!

Verš 9
Hasonlatosképen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és aranynyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel,
Tít 2:3 - Hasonlóképen a vén asszonyok szentekhez illõ magaviseletûek legyenek, nem patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók;
1Pt 3:3 - A kiknek ékessége ne legyen külsõ, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevésébõl való;

Verš 12
A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben.
1Kor 14:34 - A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nékik, hogy szóljanak; hanem engedelmesek legyenek, a mint a törvény is mondja.
Gn 3:16 - Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselõsséged fájdalmait, fájdalommal szûlsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, õ pedig uralkodik te rajtad.
Ef 5:24 - De miképen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképen az asszonyok is [engedelmesek legyenek] férjöknek mindenben.

Verš 13
Mert Ádám teremtetett elsõnek, azután Éva.
Gn 1:27 - Teremté tehát az Isten az embert az õ képére, Isten képére teremté õt: férfiúvá és asszonynyá teremté õket.
Gn 2:22 - És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett vala az emberbõl, asszonynyá, és vivé az emberhez.

Verš 14
És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bûnbe esett:
Gn 3:6 - És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcsébõl, és evék, és ada vele levõ férjének is, és az is evék.

1Tim 2,5-6 - Táto formula, ako sa zdá, obsahuje vyznanie viery, používané v prvotných kresťanských spoločenstvách. Kristova smrť je svedectvom o Otcovej láske (Jn 3, 16) i o jeho vlastnej láske (1 Jn 3, 16).

1Tim 2,8 - Prví kresťania sa modlili s rozpätými a pozdvihnutými rukami.

1Tim 2,11-15 - V tejto časti treba brať do úvahy to, čo sa odvodzuje zo sociálneho zamerania listu. Bolo by anachronizmom hľadať tu riešenie aktuálnych problémov služby žien pri bohoslužbách. Tvrdením, že žena bude spasená rodením detí (v. 15) stavia sa Pavol pravdepodobne proti bludárom, čo zavrhovali manželstvo (1 Tim 4,3). Odporúčaním, aby sa ženy učili v tichosti, sa Pavol stavia najmä proti tým, čo sú "klebetné a všetečné a navravia, čo sa nepatrí" (1 Tim 5, 13).

1Tim 2,15 - "Ak vytrvajú" sa vzťahuje na vieru a lásku, a posväcovanie žien.