výhody registrácie

2. list Solúnčanom

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

2Sol 3, 1-18

1 Napokon, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo šírilo a oslávilo tak ako u vás 2 a aby sme boli oslobodení od zvrátených a zlých ľudí; lebo nie všetci veria. 3 Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým. 4 Dôverujeme vám v Pánovi, že robíte a budete robiť, čo prikazujeme. 5 Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. 6 Bratia, prikazujeme vám v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, nie podľa učenia, ktoré prijal od nás. 7 Veď sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne, 8 ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vo dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. 9 Nie že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali. 10 Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať, nech ani neje. 11 Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. 12 Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb. 13 Ale vy, bratia, neochabujte v konaní dobra. 14 Ak niekto neposlúchne naše slovo v liste, toho si poznačte a nestýkajte sa s ním, nech sa zahanbí. 15 No za nepriateľa ho nepovažujte, ale napomínajte ho ako brata. 16 Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými. 17 Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav, ktorý je znakom v každom liste; takto píšem. 18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými.

2Sol 3, 1-18

Verš 1
Napokon, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo šírilo a oslávilo tak ako u vás
Mt 9:38 - Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“
Ef 6:19 - Aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, a aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia,
Kol 4:3 - Modlite sa aj za nás, aby Boh otvoril dvere nášmu slovu, aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo, pre ktoré som aj vo väzení,

Verš 2
a aby sme boli oslobodení od zvrátených a zlých ľudí; lebo nie všetci veria.
Rim 15:31 - aby ma zachránil pred neveriacimi v Judei a aby moja služba Jeruzalemu bola milá svätým.
Jn 6:44 - Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň.

Verš 3
Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.
1Sol 5:24 - Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.
Jn 17:15 - Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.

Verš 6
Bratia, prikazujeme vám v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, nie podľa učenia, ktoré prijal od nás.
2Sol 3:14 - Ak niekto neposlúchne naše slovo v liste, toho si poznačte a nestýkajte sa s ním, nech sa zahanbí.
1Kor 5:11 - Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s tým, kto sa volá bratom, a je smilník, chamtivec, modloslužobník, utŕhač, opilec alebo lupič; s takým ani nejedzte.
Tít 3:10 - Bludárovi sa po prvom a druhom napomenutí vyhýbaj.
2Sol 2:15 - A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či už slovom a či naším listom.

Verš 7
Veď sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne,
1Kor 11:1 - Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista.
1Sol 1:6 - A vy ste napodobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou Ducha Svätého prijímali slovo,
1Sol 2:10 - Sami ste svedkami aj Boh, ako sväto, spravodlivo a bezúhonne sme sa správali voči vám veriacim.

Verš 8
ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vo dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu.
Sk 18:3 - a pretože mal to isté remeslo, zostal u nich a pracoval; boli výrobcami stanov.
Sk 20:34 - Sami viete, že tieto ruky vyslúžili všetko, čo som potreboval ja a títo tu so mnou.
1Kor 4:12 - ťažko pracujeme vlastnými rukami; keď nás preklínajú, my žehnáme, keď nás prenasledujú, my to znášame,
2Kor 11:9 - Aj keď som bol u vás a mal som nedostatok, nikomu som nebol na ťarchu, lebo čo mi chýbalo, doplnili bratia, ktorí prišli z Macedónska. Chránil som sa a budem sa chrániť, aby som vám v ničom nebol na ťarchu.
2Kor 12:13 - Lebo o čo ste boli ukrátení v porovnaní s ostatnými cirkvami okrem toho, že som vám nebol na ťarchu? Odpusťte mi túto krivdu.
1Sol 2:9 - Veď sa, bratia, pamätáte na našu prácu a námahu. Vo dne v noci sme pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám hlásali Božie evanjelium.

Verš 9
Nie že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali.
1Kor 9:3 - Toto je moja obrana proti tým, čo ma posudzujú.
1Kor 9:6 - Alebo len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať?
1Sol 2:9 - Veď sa, bratia, pamätáte na našu prácu a námahu. Vo dne v noci sme pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám hlásali Božie evanjelium.
1Kor 4:16 - Prosím vás teda, napodobňujte ma!
1Kor 11:1 - Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista.
Flp 3:17 - Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú podľa vzoru, aký máte v nás!
1Sol 1:6 - A vy ste napodobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou Ducha Svätého prijímali slovo,

Verš 12
Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb.
1Sol 4:11 - a usilovali sa žiť pokojne, plniť si povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali;
Ef 4:28 - Kto kradol, nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho dať núdznemu.

Verš 13
Ale vy, bratia, neochabujte v konaní dobra.
Gal 6:9 - Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.

Verš 14
Ak niekto neposlúchne naše slovo v liste, toho si poznačte a nestýkajte sa s ním, nech sa zahanbí.
2Sol 3:6 - Bratia, prikazujeme vám v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, nie podľa učenia, ktoré prijal od nás.
Mt 18:17 - Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.
1Kor 5:9 - Napísal som vám v liste, aby ste sa nestýkali so smilníkmi.

Verš 16
Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.
Rim 15:33 - Boh pokoja nech je s vami všetkými. Amen.
Rim 16:20 - A Boh pokoja čoskoro rozmliaždi satana pod vašimi nohami. Milosť nášho Pána Ježiša nech je s vami.
1Kor 14:33 - veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Ako vo všetkých cirkvách u svätých
2Kor 13:11 - Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.
Flp 4:9 - Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.
1Sol 5:23 - Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus.

Verš 17
Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav, ktorý je znakom v každom liste; takto píšem.
1Kor 16:21 - Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav.
Kol 4:18 - Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje okovy! Milosť nech je s vami.