výhody registrácie

2. list Solúnčanom

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

2Sol 3, 1-18

1 A tak, bratří, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás 2 a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí. Neboť ne všichni věří. 3 Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 4 Spoléháme na vás v Pánu, že konáte a budete konat, co přikazujeme. 5 A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. 6 Přikazujeme vám, bratří, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali. 7 Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli 8 ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. 9 Ne že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jím řídili. 10 Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí! 11 Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. 12 Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací. 13 Vy však, bratří, neochabujte v dobrém jednání. 14 Neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří; tím bude zahanben. 15 Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem, nýbrž varujte ho jako bratra. 16 Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. 17 Pozdrav je psán mou, Pavlovou rukou. Tím je ověřen každý můj dopis, tak vždy píšu. 18 Milost Pána našeho Ježíše Krista s vámi se všemi.

2Sol 3, 1-18

Verš 1
A tak, bratří, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás
Mt 9:38 - Proste proto Pána žně ať vyšle dělníky na svou žeň!"
Ef 6:19 - aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia,
Kol 4:3 - Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem teď ve vězení,

Verš 2
a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí. Neboť ne všichni věří.
Rim 15:31 - abych byl zachráněn před nevěřícími v Judsku a aby moje služba pro Jeruzalém byla tamějším bratřím vítaná.
Jn 6:44 - Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den.

Verš 3
Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.
1Sol 5:24 - Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.
Jn 17:15 - Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.

Verš 6
Přikazujeme vám, bratří, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali.
2Sol 3:14 - Neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří; tím bude zahanben.
1Kor 5:11 - Měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník nebo lakomec nebo modlář nebo utrhač nebo opilec nebo lupič; s takovým ani nejezte.
Tít 3:10 - Sektáře jednou nebo dvakrát napomeň a pak se ho zřekni;
2Sol 2:15 - Nuže tedy, bratří, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem.

Verš 7
Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli
1Kor 11:1 - Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova.
1Sol 1:6 - A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha svatého.
1Sol 2:10 - Vy i Bůh jste svědky, jak jsme se k vám věřícím zbožně, spravedlivě a bezúhonně chovali.

Verš 8
ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž.
Sk 18:3 - zůstal u nich a pracoval s nimi, poněvadž měli stejné řemeslo - dělali stany.
Sk 20:34 - Sami víte, že tyto mé ruce vydělávaly na všechno, co jsem potřeboval já i moji společníci.
1Kor 4:12 - s námahou pracujeme svýma rukama. Jsme-li tupeni, žehnáme, pronásledováni neklesáme,
2Kor 11:9 - Když jsem byl u vás a měl jsem nedostatek, nikomu jsem nebyl na obtíž, neboť čeho se mi nedostávalo, doplnili bratří, kteří přišli z Makedonie. Ve všem jsem jednal a budu jednat tak, abych pro vás nebyl břemenem.
2Kor 12:13 - V čem jste byli zkráceni ve srovnání s ostatními církvemi? Snad v tom, že jsem se vám nestal břemenem? Promiňte mi tuto křivdu!
1Sol 2:9 - Jistě si, bratří, vzpomínáte na naše úsilí a námahu, jak jsme ve dne v noci pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám přinesli Boží evangelium.

Verš 9
Ne že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jím řídili.
1Kor 9:3 - Toto je má odpověď těm, kteří mne soudí:
1Kor 9:6 - To snad jen já a Barnabáš jsme povinni vydělávat si na živobytí?
1Sol 2:9 - Jistě si, bratří, vzpomínáte na naše úsilí a námahu, jak jsme ve dne v noci pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám přinesli Boží evangelium.
1Kor 4:16 - Prosím vás: Jednejte podle mého příkladu!
1Kor 11:1 - Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova.
Flp 3:17 - Bratří, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu.
1Sol 1:6 - A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha svatého.

Verš 12
Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací.
1Sol 4:11 - Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili.
Ef 4:28 - Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými.

Verš 13
Vy však, bratří, neochabujte v dobrém jednání.
Gal 6:9 - V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.

Verš 14
Neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří; tím bude zahanben.
2Sol 3:6 - Přikazujeme vám, bratří, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali.
Mt 18:17 - Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník.
1Kor 5:9 - Napsal jsem vám v listě, abyste neměli nic společného se smilníky;

Verš 16
Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi.
Rim 15:33 - Bůh pokoje buď se všemi vámi. Amen.
Rim 16:20 - Bůh pokoje brzo srazí satana pod vaše nohy. Milost Ježíše, našeho Pána, buď s vámi.
1Kor 14:33 - Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Jako ve všech obcích Božího lidu,
2Kor 13:11 - Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením.
Flp 4:9 - Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.
1Sol 5:23 - Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

Verš 17
Pozdrav je psán mou, Pavlovou rukou. Tím je ověřen každý můj dopis, tak vždy píšu.
1Kor 16:21 - Pozdrav mou, Pavlovou rukou.
Kol 4:18 - Pozdrav mou, Pavlovou rukou. Pamatujte na to, že jsem v poutech. Milost s vámi.