výhody registrácie

2. list Tesalonickým

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Tes 3, 1-18

1 Napokon, bratia, len sa modlite za nás, aby bežalo slovo Pánovo a bolo aj inde oslavované jako aj u vás, 2 a aby sme boli vytrhnutí z moci premrštených a zlých ľudí. Lebo viera nie je vecou všetkých. 3 Ale Pán je verný, ktorý vás upevní a strážiac zachová od zlého. 4 A dôverujeme v Pánovi o vás, že to, čo vám prikazujeme, aj robíte aj robiť budete. 5 A Pán nech ráči upraviť vaše srdcia k láske Božej a k trpezlivosti Kristovej. 6 A prikazujeme vám, bratia, v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý sa neriadne správa a nie podľa podania, ktoré dostal od nás. 7 Lebo sami viete, jako nás treba nasledovať lebo sme sa nesprávali neriadne medzi vami 8 ani sme zadarmo od nikoho nejedli chleba, ale v práci a námahe pracujúc dňom i nocou, aby sme neboli nikomu z vás na ťarchu; 9 nie, že by sme nemali práva na to, ale aby sme vám dali seba za príklad, aby ste nás nasledovali. 10 Lebo aj keď sme boli u vás, to sme vám prikazovali, že ak niekto nechce pracovať, nech ani nejie. 11 Lebo čujeme, že sa niektorí neriadne správajú medzi vami; že nič nerobia, ale sa všetečne pletú do toho, do čoho im netreba. 12 Takým prikazujeme a napomíname ich skrze nášho Pána Ježiša Krista, aby s tichosťou pracovali a tak jedli svoj vlastný chlieb. 13 A vy, bratia, neustaňte robiac dobre. 14 Ale ak niekto neposlúcha nášho slova, podaného listom, toho si poznamenajte a nesdávať sa s ním, aby sa zahanbil, 15 a nepovažujte ho za nepriateľa, ale ho napomínajte ako brata. 16 A on sám, Pán pokoja, nech vám ráči dať pokoj každého času každým spôsobom. Pán nech je so všetkými vami! 17 Pozdrav mojou vlastnou rukou Pavlovou, čo je znakom v každom liste; tak píšem. 18 Milosť našeho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami! Ameň.

2Tes 3, 1-18

Verš 1
Napokon, bratia, len sa modlite za nás, aby bežalo slovo Pánovo a bolo aj inde oslavované jako aj u vás,
Mt 9:38 - Tedy proste Pána žatvy, žeby vyslal robotníkov do svojej žatvy.
Ef 6:19 - i za mňa, žeby mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smele oznámil tajomstvo evanjelia,
Kol 4:3 - a zároveň sa modlite i za nás, žeby nám Bôh otvoril dvere slova hovoriť tajomstvo Kristovo, pre ktoré som i spútaný,

Verš 2
a aby sme boli vytrhnutí z moci premrštených a zlých ľudí. Lebo viera nie je vecou všetkých.
Rim 15:31 - aby som bol vytrhnutý od neposlušných neveriacich v Judsku, a aby moja služba, konaná Jeruzalemu, bola príjemná svätým,
Jn 6:44 - Nikto nemôže prijsť ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Verš 3
Ale Pán je verný, ktorý vás upevní a strážiac zachová od zlého.
1Sol 5:24 - Verný je ten, ktorý vás volá, ktorý aj učiní.
Jn 17:15 - Neprosím, žeby si ich vzal zo sveta, ale žeby si ich zachoval od zlého.

Verš 6
A prikazujeme vám, bratia, v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý sa neriadne správa a nie podľa podania, ktoré dostal od nás.
2Sol 3:14 - Ale ak niekto neposlúcha nášho slova, podaného listom, toho si poznamenajte a nesdávať sa s ním, aby sa zahanbil,
1Kor 5:11 - Ale teraz som vám písal nemiešať sa, keby sa niekto menoval bratom a bol smilník alebo lakomec alebo modlár alebo nadávač alebo opilec alebo dráč, s takým ani nejesť.
Tít 3:10 - Sektárskeho človeka po jednom a po druhom upravení odby
2Sol 2:15 - Tak tedy, bratia, stojte a držte podania, ktorým ste naučení už či slovom a či naším listom.

Verš 7
Lebo sami viete, jako nás treba nasledovať lebo sme sa nesprávali neriadne medzi vami
1Kor 11:1 - Buďte mojimi nasledovníkmi, jako som i ja Kristov.
1Sol 1:6 - A vy ste sa stali našimi nasledovníkmi a Pánovými prijmúc slovo v mnohom súžení s radosťou Svätého Ducha,
1Sol 2:10 - Vy ste svedkami i Bôh, ako sväte, spravedlive a bezúhonne sme sa vám veriacim chovali

Verš 8
ani sme zadarmo od nikoho nejedli chleba, ale v práci a námahe pracujúc dňom i nocou, aby sme neboli nikomu z vás na ťarchu;
Sk 18:3 - a pretože bol toho istého remesla, býval u nich a pracoval, lebo čo do remesla robili stány.
Sk 20:34 - A sami viete, že to, čo mi kedy bolo treba i tým, ktorí boli so mnou, zaopatrovaly tieto ruky.
1Kor 4:12 - i namáhame sa robiac vlastnými rukami; nadávajú nám, dobrorečíme; prenasledujú nás, znášame;
2Kor 11:9 - lebo môj nedostatok doplnili bratia, keď prišli z Macedonie. A tak som sa zachoval oproti vám, že som vám nebol v ničom na obtiaž, a tak sa aj zachovám.
2Kor 12:13 - Lebo v čom ste boli za ostatnými sbory krome toho, že som vás ja sám neobťažil? Odpustite mi tú neprávosť!
1Sol 2:9 - Lebo veď sa pamätáte, bratia, na našu úsilnú prácu a námahu, lebo sme pracovali dňom i nocou, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu a tak sme vám hlásali evanjelium Božie.

Verš 9
nie, že by sme nemali práva na to, ale aby sme vám dali seba za príklad, aby ste nás nasledovali.
1Kor 9:3 - Mojou obranou pred tými, ktorí ma súdia, je toto:
1Kor 9:6 - Alebo či len ja sám a Barnabáš nemáme práva nepracovať?
1Sol 2:9 - Lebo veď sa pamätáte, bratia, na našu úsilnú prácu a námahu, lebo sme pracovali dňom i nocou, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu a tak sme vám hlásali evanjelium Božie.
1Kor 4:16 - A tedy vás prosím, nasledujte mňa.
1Kor 11:1 - Buďte mojimi nasledovníkmi, jako som i ja Kristov.
Flp 3:17 - Buďte mojimi spolunapodobňovateľmi, bratia, a pozorujte tých, ktorý tak chodia, ako máte príklad na nás.
1Sol 1:6 - A vy ste sa stali našimi nasledovníkmi a Pánovými prijmúc slovo v mnohom súžení s radosťou Svätého Ducha,

Verš 12
Takým prikazujeme a napomíname ich skrze nášho Pána Ježiša Krista, aby s tichosťou pracovali a tak jedli svoj vlastný chlieb.
1Sol 4:11 - A snažte sa všemožne byť ticho a konať svoje a pracovať svojimi vlastnými rukami, tak ako sme vám prikázali,
Ef 4:28 - Kto kradne, nech už viac nekradne, ale radšej nech pracuje robiac dobré vlastnými rukami, aby mal čo udieľať núdznemu.

Verš 13
A vy, bratia, neustaňte robiac dobre.
Gal 6:9 - A činiac dobré neustávajme, lebo svojím časom budeme žať neumdlievajúci.

Verš 14
Ale ak niekto neposlúcha nášho slova, podaného listom, toho si poznamenajte a nesdávať sa s ním, aby sa zahanbil,
2Sol 3:6 - A prikazujeme vám, bratia, v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý sa neriadne správa a nie podľa podania, ktoré dostal od nás.
Mt 18:17 - A keby ich nepočúvnul, povedz to cirkvi; a keby nepočúvnul ani cirkvi, nech ti je ako pohan a publikán.
1Kor 5:9 - Písal som vám v liste, aby ste sa nemiešali so smilníkmi,

Verš 16
A on sám, Pán pokoja, nech vám ráči dať pokoj každého času každým spôsobom. Pán nech je so všetkými vami!
Rim 15:33 - A Bôh pokoja nech je so všetkými vami. Ameň.
Rim 16:20 - A Bôh pokoja skoro skrúši satana pod vaše nohy. Milosť našeho Pána Ježiša Krista nech je s vami! Ameň.
1Kor 14:33 - lebo Bôh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja), ako vo všetkých sboroch svätých.
2Kor 13:11 - Ostatne, bratia, radujte sa, majte sa dobre, zdokonaľujte sa, potešujte sa, na jedno a na to isté myslite, majte pokoj! A Bôh lásky a pokoja bude s vami.
Flp 4:9 - čo ste sa aj naučili a čo ste prijali a počuli a videli na mne, to robte, a Bôh pokoja bude s vami.
1Sol 5:23 - A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus.

Verš 17
Pozdrav mojou vlastnou rukou Pavlovou, čo je znakom v každom liste; tak píšem.
1Kor 16:21 - Pozdrav mojou rukou Pavlovou.
Kol 4:18 - Pozdrav mojou vlastnou rukou Pavlovou. Pamätajte na moje putá! Milosť Božia nech je s vami! Ameň.