výhody registrácie

2. list Solúnčanom

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

2Sol 3, 1-18

1 ועוד אחי התפללו בעדנו אשר ירוץ דבר יהוה ויכבד כמו גם בקרבכם׃ 2 ואשר ננצל מן האנשים התעים והרעים כי לא לכל אדם האמונה׃ 3 אבל נאמן הוא האדון אשר יחזק אתכם וישמרכם מן הרע׃ 4 ואנחנו בטוחים עליכם באדנינו כי תעשו וגם תוסיפו לעשות את אשר נצוה׃ 5 והאדון הוא יישר את לבבכם לאהבת האלהים ולסבלנות המשיח׃ 6 והננו מצוים אתכם אחים בשם אדנינו ישוע המשיח אשר תבדלו מכל אח מעקש דרכיו ואיננו מתהלך על פי הקבלה אשר קבל מאתנו׃ 7 הלא ידעתם אף אתם איך עליכם להתהלך כמנו כי לא נהגנו דרך מעות בתוככם׃ 8 גם לא אכלנו לחם איש חנם כי ביגיעה ותלאה לילה ויומם היינו עמלים לבלתי היות לאיש מכם למשא׃ 9 לא בעבור שאין לנו הרשות לזאת כי אם לתת אתנו לכם למופת ללכת בעקבותינו׃ 10 כי גם בהיותנו אצלכם צוינו אתכם לאמר מי שלא ירצה לעבד גם אכול לא יאכל׃ 11 כי שמענו שיש בכם אנשים המעקשים את דרכיהם ואינם עבדים מאומה ומבלים ימיהם בהבלים׃ 12 ואנשים כאלה נצוה אותם ונבקש מהם באדנינו ישוע המשיח לעבד בנחת למען יאכלו את לחמם׃ 13 ואתם אחי אל תלאו בעשות הטוב׃ 14 ואם לא ישמע איש אל דברנו באגרת הזאת אתו תרשמו לכם ואל תתערבו עמו למען יבוש׃ 15 אך לא כאיב תחשבהו כי אם תוכיחהו כאח׃ 16 והוא אדון השלום הוא יתן לכם את השלום תמיד ובכל פנים׃ 17 יהי האדון עם כלכם׃ 18 שאלת השלום מידי אני פולוס והיא האות בכל האגרות כן אנכי כתב׃ [ (II Thessalonians 3:19) חסד ישוע המשיח אדנינו עם כלכם אמן׃ ]

2Sol 3, 1-18

Verš 1
ועוד אחי התפללו בעדנו אשר ירוץ דבר יהוה ויכבד כמו גם בקרבכם׃
Mt 9:38 - לכן התחננו אל בעל הקציר לשלח פעלים לקצירו׃
Ef 6:19 - וגם בעדי למען ינתן לי הדבר בפתחי פי להגיד בבטחון את סוד הבשורה אשר אנכי ציר לה במוסרות׃
Kol 4:3 - והתפללו גם בעדנו למען יפתח לנו האלהים את שער הדבור לחות את סוד המשיח אשר בעבורו אסור אנכי׃

Verš 2
ואשר ננצל מן האנשים התעים והרעים כי לא לכל אדם האמונה׃
Rim 15:31 - למען אשר אנצל מהסוררים בארץ יהודה ויערב על הקדושים שמושי לשם ירושלים׃
Jn 6:44 - לא יוכל איש לבוא אלי בלתי אם ימשכהו אבי אשר שלחני ואני אקימנו ביום האחרון׃

Verš 3
אבל נאמן הוא האדון אשר יחזק אתכם וישמרכם מן הרע׃
1Sol 5:24 - נאמן הקורא אתכם אשר גם יעשה׃
Jn 17:15 - ולא אעתיר לך אשר תקחם מן העולם רק שתצרם מן הרע׃

Verš 6
והננו מצוים אתכם אחים בשם אדנינו ישוע המשיח אשר תבדלו מכל אח מעקש דרכיו ואיננו מתהלך על פי הקבלה אשר קבל מאתנו׃
2Sol 3:14 - ואם לא ישמע איש אל דברנו באגרת הזאת אתו תרשמו לכם ואל תתערבו עמו למען יבוש׃
1Kor 5:11 - אך זאת כתבתי לכם לבלתי התערב עם איש אשר אח יקרא והוא זנה או בצע בצע או עבד אלילים או מגדף או סבא או גזלן עם האיש אשר כזה גם לא תאכלו׃
Tít 3:10 - ואיש החולק על האמונה אם הוכח פעם ושתים שטה מעליו׃
2Sol 2:15 - לכן אחי עמדו והחזיקו בקבלות אשר למדתם אם בדברנו אם באגרתנו׃

Verš 7
הלא ידעתם אף אתם איך עליכם להתהלך כמנו כי לא נהגנו דרך מעות בתוככם׃
1Kor 11:1 - לכו בעקבותי כאשר גם אני הלך בעקבות המשיח׃
1Sol 1:6 - ואתם הייתם הלכים בעקבותינו ובעקבות אדנינו בקבלכם את הדבר בתוך עני רב עם חדות רוח הקדש׃
1Sol 2:10 - עדים אתם ועד האלהים כי בקדש ובצדק ובתמים היינו עמכם המאמינים׃

Verš 8
גם לא אכלנו לחם איש חנם כי ביגיעה ותלאה לילה ויומם היינו עמלים לבלתי היות לאיש מכם למשא׃
Sk 18:3 - ויבא אליהם ויהי בהיתם בני אמנות אחת וישב אתם ויעש מלאכתו ואמנותם עשות יריעות אהלים׃
Sk 20:34 - ואתם ידעתם כי ידי אלה עבדו בעד צרכי ובעד צרכי ההלכים אתי׃
1Kor 4:12 - ויגעים אנחנו בעמל ידינו קללונו ונברך חרפונו ונסבל׃
2Kor 11:9 - כי את מחסורי מלאו האחים בבאם ממקדוניא ובכל דבר נשמרתי מהיות לכם למשא וגם אשמר׃
2Kor 12:13 - כי במה נגרעתם מן הקהלות האחרות אם לא הלאיתי אתכם סלחו נא לי את העולה הזאת׃
1Sol 2:9 - הלא תזכרו אחי את יגיעתנו ואת תלאתנו אשר היינו עמלים לילה ויומם לבלתי היות למשא לאיש בבשרנו בקרבכם את בשורת האלהים׃

Verš 9
לא בעבור שאין לנו הרשות לזאת כי אם לתת אתנו לכם למופת ללכת בעקבותינו׃
1Kor 9:3 - וזאת התנצלותי כנגד הדנים אותי׃
1Kor 9:6 - אם לי לבדי ולבר נבא לא נתנה רשות להבטל ממלאכה׃
1Sol 2:9 - הלא תזכרו אחי את יגיעתנו ואת תלאתנו אשר היינו עמלים לילה ויומם לבלתי היות למשא לאיש בבשרנו בקרבכם את בשורת האלהים׃
1Kor 4:16 - על כן אני מבקש מכם ללכת בעקבותי׃
1Kor 11:1 - לכו בעקבותי כאשר גם אני הלך בעקבות המשיח׃
Flp 3:17 - אחי היו חברים להלכים אחרי והביטו אל המתהלכים כן כאשר אנחנו מופת לכם׃
1Sol 1:6 - ואתם הייתם הלכים בעקבותינו ובעקבות אדנינו בקבלכם את הדבר בתוך עני רב עם חדות רוח הקדש׃

Verš 12
ואנשים כאלה נצוה אותם ונבקש מהם באדנינו ישוע המשיח לעבד בנחת למען יאכלו את לחמם׃
1Sol 4:11 - ותשתדלו לשבת בנחת ותעשו איש מלאכתו בעמל ידיכם כאשר צוינו אתכם׃
Ef 4:28 - מי שגנב אל יסף לגנב כי אם ייגע ובידיו יעשה את הטוב למען יהיה לו לתת לאיש מחסור׃

Verš 13
ואתם אחי אל תלאו בעשות הטוב׃
Gal 6:9 - ואנחנו בעשות הטוב אל נחת כי נקצר בעתו אם לא נרפה׃

Verš 14
ואם לא ישמע איש אל דברנו באגרת הזאת אתו תרשמו לכם ואל תתערבו עמו למען יבוש׃
2Sol 3:6 - והננו מצוים אתכם אחים בשם אדנינו ישוע המשיח אשר תבדלו מכל אח מעקש דרכיו ואיננו מתהלך על פי הקבלה אשר קבל מאתנו׃
Mt 18:17 - ואם לא ישמע אליהם הגד אל הקהל ואם לא ישמע גם אל הקהל והיה לך כגוי וכמוכס׃
1Kor 5:9 - כתבתי לכם באגרת שלא תתערבו עם הזנים׃

Verš 16
והוא אדון השלום הוא יתן לכם את השלום תמיד ובכל פנים׃
Rim 15:33 - ואלהי השלום עם כלכם אמן׃
Rim 16:20 - ואלהי השלום הוא ידכא את השטן במהרה תחת רגליכם חסד אדנינו ישוע המשיח עמכם׃
1Kor 14:33 - כי לא אלהי מבוכה האלהים כי אם אלהי השלום כאשר בכל קהלות הקדשים׃
2Kor 13:11 - ובכן אחי שמחו והתכוננו התנחמו ויהי לכם לב אחד אהבו השלום ואלהי האהבה והשלום יהי עמכם׃
Flp 4:9 - אשר למדתם וקבלתם ושמעתם וראיתם בי את אלה תעשו ואלהי השלום יהיה עמכם׃
1Sol 5:23 - והוא אלהי השלום יקדש אתכם קדשה שלמה וכל רוחכם ונפשכם וגופכם ישמר תמים בבוא אדנינו ישוע המשיח׃

Verš 17
יהי האדון עם כלכם׃
1Kor 16:21 - שאלת שלומכם בידי אני פולוס׃
Kol 4:18 - שאלת השלום מידי אני פולוס זכרו את מוסרי החסד עמכם אמן׃