výhody registrácie

2. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Jn 1, 1-13

1 Starší vyvolenej panej i jej deťom, ktorých ja milujem v pravde a nie len ja sám, ale aj všetci, ktorí poznali pravdu, 2 pre pravdu, ktorá zostáva v nás, a bude s nami na veky. 3 Nech je s vami milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a od Pána Ježiša Krista, Syna Otcovho, v pravde a láske. 4 Veľmi som sa zaradoval, že som našiel z tvojich detí takých, ktorí chodia v pravde, tak ako sme dostali prikázanie od Otca. 5 A teraz ťa prosím, pani, nie ako čo by som ti písal nové prikázanie, ale to, ktoré sme mali od počiatku: aby sme milovali jedni druhých. 6 A toto je tá láska, aby sme chodili podľa jeho prikázaní. To je to prikázanie, ako ste počuli od počiatku, aby ste v nej chodili. 7 Lebo mnohí bludári vyšli do sveta, ktorí nevyznávajú Ježiša Krista, prišlého v tele. To je ten bludár a antikrist. 8 Majte na seba pozor, aby sme neztratili toho, čoho sme sa doteraz dopracovali, ale aby sme dostali plnú mzdu. 9 Každý, kto ide ďalej a nezostáva v učení Kristovom, nemá Boha. Kto zostáva v učení Kristovom, ten má Otca i Syna. 10 Ak ide niekto k vám a nenesie toho učenia, neprijímajte ho do domu ani ho nepozdravujte. 11 Lebo ten, kto ho pozdravuje, účastní sa jeho zlých skutkov. 12 Hoci vám mám mnoho čo písať, nechcel som papierom a černidlom, ale sa nadejem, že prijdem k vám a budem hovoriť ústa k ústam, aby bola naša radosť naplnená. 13 Pozdravujú ťa deti tvojej vyvolenej sestry. Ameň.

2Jn 1, 1-13

Verš 10
Ak ide niekto k vám a nenesie toho učenia, neprijímajte ho do domu ani ho nepozdravujte.
Rim 16:17 - A prosím vás, bratia, žeby ste mali pozor na tých, ktorí robia rôznice a pohoršenia na odpor učeniu, ktorému ste sa vy naučili, a stráňte sa ich.
2Tim 3:5 - ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. A tých sa stráň.
Tít 3:10 - Sektárskeho človeka po jednom a po druhom upravení odby

Verš 5
A teraz ťa prosím, pani, nie ako čo by som ti písal nové prikázanie, ale to, ktoré sme mali od počiatku: aby sme milovali jedni druhých.
1Jn 2:7 - Milovaní bratia, nepíšem vám nového prikázania, ale staré prikázanie, ktoré ste mali od počiatku. A tým starým prikázaním je slovo, ktoré ste počuli od počiatku.
Jn 13:34 - Nové prikázanie vám dávam - aby ste sa milovali navzájom; tak ako som vás miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom.
Jn 15:12 - To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja vás miloval.
Ef 5:2 - a choďte v láske, jako aj Kristus miloval nás a vydal sám seba za nás ako posvätný dar a obeť Bohu na príjemnú vôňu upokojujúcu.
1Sol 4:9 - A o bratskej láske vám netreba písať, lebo vy ste sami vyučení od Boha, aby ste sa milovali navzájom.
1Pt 4:8 - Teda buďte rozumní a triezvi k modlitbám. Ale predo všetkým majte vrelú lásku navzájom naproti sebe, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.
1Jn 3:23 - A toto je to jeho prikázanie: aby sme verili menu jeho Syna, Ježiša Krista, a milovali jedni druhých tak, ako nám dal prikázanie.
1Jn 4:21 - A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval i svojho brata.

Verš 6
A toto je tá láska, aby sme chodili podľa jeho prikázaní. To je to prikázanie, ako ste počuli od počiatku, aby ste v nej chodili.
Jn 15:10 - Ak budete ostríhať moje prikázania, zostanete v mojej láske, tak ako som ja ostríhal prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske.

Verš 7
Lebo mnohí bludári vyšli do sveta, ktorí nevyznávajú Ježiša Krista, prišlého v tele. To je ten bludár a antikrist.
Mt 24:5 - Lebo mnohí prijdú pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a zvedú mnohých.
Mt 24:24 - Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a dajú veliké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zviedli v blud, keby bolo možné, aj vyvolených.
2Pt 2:1 - Ale bývali aj falošní proroci medzi ľudom, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí postranne uvedú sekty zatratenia a Veľpána, ktorý ich vykúpil, budú zapierať a uvedú tak na seba náhle zahynutie.
1Jn 4:1 - Milovaní, neverte každému duchu, ale zkúšajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta.

2Jn 1,1 - "Pani a jej deti" je bližšie neoznačená miestna cirkev a jej veriaci. "V pravde", výraz označuje lásku pochádzajúcu z pravdy, ktorú hlásal Kristus a ktorá prebýva v srdciach kresťanov.

2Jn 1,4 - Žiť v pravde znamená žiť vo svetle príkazu o láske.

2Jn 1,5 - Porov. 1 Jn 2, 7-8; 3, 11.

2Jn 1,7 - O zvodcoch porov. 1 Jn 2, 18-27; 4, 1.

2Jn 1,13 - "Sestra" je cirkev, do ktorej patrí "starší", autor listu. Ako kresťania sú bratmi, tak miestne cirkvi sú sestrami.