výhody registrácie

2. list Timoteovi

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Tim 1, 1-18

1 Pavel, apoštol Ježiša Krista vôľou Božou podľa zasľúbenia života, ktorý je v Kristu Ježišovi, 2 Timoteovi, milovanému dieťaťu: milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána. 3 Ďakujem Bohu, ktorému slúžim od predkov v čistom svedomí, jako neprestajne mám na teba pamäť vo svojich prosbách dňom i nocou 4 túžiac ťa vidieť, pamätlivý tvojich sĺz, aby som bol naplnený radosťou, 5 keď sa rozpomínam na nepokryteckú vieru, ktorá je v tebe, a ktorá prebývala najprv v tvojej starej materi Loide i v tvojej matke Eunike, a som presvedčený, že aj v tebe. 6 A pre tú príčinu ťa upomínam, aby si roznecoval dar Boží, ktorý je v tebe, daný ti vložením mojich rúk. 7 Lebo nám nedal Bôh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu. 8 A tak sa nehanbi za svedoctvo nášho Pána ani za mňa, jeho väzňa, ale trp priekorie spolu s evanjeliom podľa moci Boha, 9 ktorý nás spasil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa vlastného preduloženia a podľa vlastnej milosti, ktorá nám je daná v Kristu Ježišovi pred večnými časy, 10 ale zjavená teraz zjavením sa nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý zahladil smrť a vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť skrze evanjelium, 11 cieľom ktorého som ja ustanovený za kazateľa a apoštola a za učiteľa pohanov, 12 pre ktorú príčinu aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril, aj som presvedčený, že má moc ostrážiť to, čo uložil u mňa, do tamtoho dňa. 13 Za vzor zdravých slov maj tie, ktoré si počul odo mňa vo viere a láske, ktorá je v Kristu Ježišovi. 14 Krásne u teba složené imanie stráž a zachovaj Svätým Duchom, ktorý prebýva v nás. 15 To vieš, že sa odvrátili odo mňa všetci, ktorí sú v Ázii, z ktorých je Fygellus a Hermogenes. 16 Nech dá Pán milosrdenstvo domu Oneziforovmu, lebo ma mnoho ráz občerstvil a nehanbil sa moju reťaz. 17 Ale keď prišiel do Ríma, usilovne ma hľadal i našiel. 18 Nech mu dá Pán najsť milosrdenstvo od Pána v tamten deň! A koľko slúžil v Efeze, ty vieš lepšie.

2Tim 1, 1-18

Verš 2
Timoteovi, milovanému dieťaťu: milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána.
Gal 1:3 - milosť vám a pokoj od Boha Otca a od nášho Pána Ježiša Krista,
1Tim 1:2 - Timoteovi, svojmu pravému dieťaťu vo viere: milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha, nášho Otca, a od Krista Ježiša, nášho Pána.
1Pt 1:2 - vyvoleným podľa predzvedenia Boha Otca v posvätení Ducha k poslušnosti a k pokropeniu krvou Ježiša Krista: milosť vám a pokoj nech sa rozmnoží!

Verš 3
Ďakujem Bohu, ktorému slúžim od predkov v čistom svedomí, jako neprestajne mám na teba pamäť vo svojich prosbách dňom i nocou
Sk 22:3 - Ja som človek Žid, narodený v Cilíckom Tarze, ale vychovaný v tomto meste pri nohách Gamaliela, vynaučený podľa dôkladnosti otcovského zákona horliac za Boha jako aj vy všetci dnes,
Rim 1:9 - Lebo mojím svedkom je Bôh, ktorému svätoslúžim vo svojom duchu v evanjeliu jeho Syna, jako sa neprestajne zmieňujem o vás
1Sol 1:2 - Ďakujeme vždycky Bohu vzhľadom na vás na všetkých zmieňujúc sa na svojich modlitbách o vás,
1Sol 3:10 - dňom i nocou preveľmi prosiac, žeby sme mohli vidieť vašu tvár a doplniť to, čo ešte chýba vašej viere.

Verš 6
A pre tú príčinu ťa upomínam, aby si roznecoval dar Boží, ktorý je v tebe, daný ti vložením mojich rúk.
Sk 6:6 - ktorých postavili pred apoštolov a pomodliac sa vzložili na nich ruky.
Sk 8:17 - Vtedy vzkladali na nich ruky, a dostávali Svätého Ducha.
Sk 13:3 - Vtedy, keď sa boli postili, pomodlili sa a položili na nich ruky a prepustili ich.
Sk 19:6 - A keď potom vzložil na nich Pavel ruky, prišiel na nich Svätý Duch a hovorili jazykmi a prorokovali.
1Tim 4:14 - Nezanedbávaj daru milosti, ktorý je v tebe a ktorý ti je daný proroctvom so vzkladaním rúk starších sboru.
1Tim 5:22 - Rúk na nikoho rýchle nevzkladaj ani sa nezúčastňuj cudzích hriechov. Seba ostríhaj čistého.

Verš 7
Lebo nám nedal Bôh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu.
Rim 8:15 - Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče!

Verš 8
A tak sa nehanbi za svedoctvo nášho Pána ani za mňa, jeho väzňa, ale trp priekorie spolu s evanjeliom podľa moci Boha,
Rim 1:16 - Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi.
Sk 21:33 - Vtedy sa priblížil tisícnik, pochytil ho a rozkázal poviazať ho dvoma reťazami a vypytoval sa, kto je a čo urobil?
Ef 3:1 - Pre tú príčinu ja Pavel, väzeň Krista Ježiša za vás pohanov,
Ef 4:1 - Prosím vás tedy ja väzeň v Pánovi, žeby ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní,
Kol 4:18 - Pozdrav mojou vlastnou rukou Pavlovou. Pamätajte na moje putá! Milosť Božia nech je s vami! Ameň.
Flm 1:1 - Pavel, väzeň Krista Ježiša, a brat Timoteus milovanému Filémonovi a nášmu spolupracovníkovi
Flm 1:9 - pre lásku radšej prosím súc taký jako starý Pavel a teraz i väzeň Ježiša Krista,
Flm 1:13 - ktorého som ja chcel podržať u seba, aby mi za teba slúžil v putách evanjelia,

Verš 9
ktorý nás spasil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa vlastného preduloženia a podľa vlastnej milosti, ktorá nám je daná v Kristu Ježišovi pred večnými časy,
Ef 1:3 - Požehnaný Bôh a Otec našeho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach v Kristovi,
Tít 3:4 - Ale keď sa zjavila dobrota a ľudomilnosť nášho Spasiteľa Boha,

Verš 10
ale zjavená teraz zjavením sa nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý zahladil smrť a vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť skrze evanjelium,
Rim 16:25 - A tomu, ktorý vás môže upevniť podľa môjho evanjelia a podľa kázne Ježiša Krista, podľa zjavenia tajomstva, zamlčaného cez večné časy,
Ef 1:9 - oznámiac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej ľúbosti, ktorú si preduložil v sebe
Ef 3:9 - a osvietiť všetkých, čo a jaká je to správa tajomstva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko skrze Ježiša Krista,
Kol 1:26 - tajomstvo, skryté od vekov a od dávnych pokolení, ale teraz je zjavené jeho svätým,
Tít 1:2 - na nádeji večného života, ktorý zasľúbil neklamný Bôh pred večnými časy
1Pt 1:20 - predzvedeného pred založením sveta a zjaveného pri posledku časov pre vás,
Iz 25:8 - pohltí smrť na večnosť, a Pán Hospodin sotrie slzu s každej tvári a odstráni potupu svojho ľudu s celej zeme, lebo Hospodin hovoril.
Heb 2:14 - Tedy keď deti staly sa účastnými tela a krvi, tak aj on podobným spôsobom stal sa účastným toho istého, aby smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to jest diabla.

Verš 11
cieľom ktorého som ja ustanovený za kazateľa a apoštola a za učiteľa pohanov,
Sk 9:15 - Ale Pán mu povedal: Iď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno i pred pohanov i pred kráľov i pred synov Izraelových.
Sk 13:2 - A keď slúžili pánovi a postili sa, povedal Svätý Duch: Nože mi oddeľte Barnabáša a Saula ku dielu, ku ktorému som ich povolal.
Sk 22:21 - A na to mi povedal: Idi, lebo ja ťa vyšlem ďaleko medzi pohanov.
Gal 1:15 - Ale keď sa zaľúbilo Bohu, ktorý ma oddelil od života mojej matky a povolal svojou milosťou,
Gal 2:8 - lebo ten, ktorý pôsobil Petrom čo do apoštolstva medzi obriezkou, pôsobil aj mnou čo do pohanov,
Ef 3:8 - Mne najmenšiemu od všetkých svätých je daná tá milosť zvestovať pohanom nevystihnuteľné bohatstvo Kristovo
1Tim 2:7 - na čo som ja postavený za hlásateľa a apoštola, hovorím pravdu v Kristovi, neklamem, za učiteľa pohanov vo viere a v pravde.

Verš 13
Za vzor zdravých slov maj tie, ktoré si počul odo mňa vo viere a láske, ktorá je v Kristu Ježišovi.
1Tim 3:14 - Toto ti píšem v nádeji, že naskore prijdem k tebe;

Verš 15
To vieš, že sa odvrátili odo mňa všetci, ktorí sú v Ázii, z ktorých je Fygellus a Hermogenes.
Sk 19:10 - A to sa dialo dva roky, takže všetci, ktorí bývali v Ázii, počuli slovo Pána Ježiša, Židia i Gréci.

Verš 16
Nech dá Pán milosrdenstvo domu Oneziforovmu, lebo ma mnoho ráz občerstvil a nehanbil sa moju reťaz.
2Tim 4:19 - Pozdrav Prisku aj Akvilu aj Oneziforov dom.

2Tim 1,6 - Porov. 1 Tim 4, 14.

2Tim 1,8 - Pavol píše tento list počas druhého väznenia v Ríme.

2Tim 1,9-10 - Ide o základné prvky kresťanskej katechézy.

2Tim 1,12 - O tom, čo mu bolo "zverené" (depósitum), porov. poznámku k 1 Tim 6, 20. "Onen deň" je deň slávneho Kristovho príchodu, deň súdu.

2Tim 1,15 - Nejde o zanechanie viery, ale o nedostatok odvahy vytrvať pri ňom a vydávať svedectvo.

2Tim 1,16 - Niektorí z tohto vyjadrenia usudzujú, že Oneziforos medzitým zomrel.