výhody registrácie

1. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Jn 1, 1-10

1 Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli svojimi očami, na čo sme sa dívali, a čoho sa naše ruky dotýkaly, o slove života - 2 a ten život sa zjavil, a videli sme a svedčíme a zvestujeme vám ten večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám -, 3 teda čo sme videli a počuli, zvestujeme vám, aby ste aj vy mali obecenstvo s nami. A naše obecenstvo je s Otcom a jeho Synom, Ježišom Kristom. 4 A to vám píšeme nato, aby bola vaša radosť naplnená. 5 A toto je zvesť, ktorú sme počuli od neho a ktorú vám zvestujeme, že Bôh je svetlo, a že niet v ňom nijakej tmy. 6 Keď povieme, že máme obecenstvo s ním a chodíme vo tme, luháme a nečiníme pravdy; 7 ale keď chodíme vo svetle, jako je on vo svetle, máme obecenstvo jeden s druhým, a krv Ježiša Krista, jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu. 8 Keď povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme, a niet v nás pravdy. 9 Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravedlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. 10 Keď povieme, že sme nehrešili, robíme ho lhárom, a niet v nás jeho slova.

1Jn 1, 1-10

Verš 8
Keď povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme, a niet v nás pravdy.
1Kr 8:46 - Keby zhrešili proti tebe (lebo veď nieto človeka, ktorý by nehrešil), a rozhneval by si sa na nich a vydal by si ich nepriateľovi, a ich jatci by ich zajali do zeme nepriateľa, už či ďalekej a či blízkej,
2Krn 6:36 - Keby zhrešili proti tebe, lebo veď nieto človeka, ktorý by nehrešil, a rozhneval by si sa na nich a vydal by si ich nepriateľovi, a ich jatci by ich zajali do ďalekej zeme alebo hoc i do blízkej,
Jób 9:2 - Áno, je pravda, viem, že je tak; lebo veď ako by mohol byť smrteľný človek spravedlivý pred silným Bohom?
Ž 143:2 - A nevchádzaj so svojím služobníkom v súd, lebo by nebol pred tebou spravedlivý nikto živý.
Prís 20:9 - Kto môže povedať: Očistil som svoje srdce, som čistý od svojho hriechu?
Kaz 7:20 - Lebo niet spravedlivého človeka na zemi, ktorý by robil dobré a nehrešil.

Verš 1
Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli svojimi očami, na čo sme sa dívali, a čoho sa naše ruky dotýkaly, o slove života -
Jn 1:1 - Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh.
Jn 1:14 - A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy.
2Pt 1:16 - Lebo sme neišli za chytrácky vymyslenými bájkami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho Pána Ježiša Krista, ale jako takí, ktorí sme boli očitými svedkami jeho veličenstva.
Lk 24:39 - Vidzte moje ruky i moje nohy, že som ja sám, ten istý. Dotýkajte sa ma a vidzte, lebo duch nemá tela a kostí, a jako vidíte, že ja mám.
Jn 20:27 - A potom povedal Tomášovi: Daj sem svoj prst a pozri moje ruky a daj svoju ruku a polož na môj bok a nebuď neveriaci, ale veriaci!

Verš 9
Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravedlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti.
Ž 32:5 - Preto som povedal: Vyznám ti svoj hriech. A svojej neprávosti som nezakryl. Riekol som: Vyznám Hospodinovi svoje prestúpenia. A ty si odpustil neprávosť môjho hriechu. Sélah.
Prís 28:13 - Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne; ale ten, kto vyzná a opustí, dojde milosrdenstva.

Verš 5
A toto je zvesť, ktorú sme počuli od neho a ktorú vám zvestujeme, že Bôh je svetlo, a že niet v ňom nijakej tmy.
Jn 1:9 - To bolo to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet.
Jn 8:12 - Potom im zase hovoril Ježiš a riekol: Ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života.
Jn 9:5 - Keď som na svete, som svetlom sveta.
Jn 12:35 - Na to im povedal Ježiš: Ešte krátky čas je svetlo s vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nezachvátila tma. A ten, kto chodí vo tme, nevie, kam ide.

Verš 7
ale keď chodíme vo svetle, jako je on vo svetle, máme obecenstvo jeden s druhým, a krv Ježiša Krista, jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu.
Heb 9:14 - o koľko viacej krv Kristova, ktorý skrze večného Ducha obetoval sám seba bezvadného Bohu, očistí vaše svedomie od mŕtvych skutkov, aby ste svätoslúžili živému Bohu.
1Pt 1:19 - ale drahocennou krvou jako bezvadného a nepoškvrneného baránka, Krista,
Zjv 1:5 - a od Ježiša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a Knieža kráľov zeme. Tomu, ktorý nás zamiloval a umyl nás od našich hriechov svojou krvou

1Jn 1,1-4 - Hovorí sa tu o Slove života, t. j. o Božom Synovi, porov. Jn 1, 1–14.

1Jn 1,3 - "Spoločenstvo" je mystická jednota veriacich s Otcom prostredníctvom Syna i jednota kresťanov vo viere a v jednej Cirkvi.

1Jn 1,5 - "Svetlo" u Jána je symbolom pravdy a mravného dobra; tma je symbolom bludu a zla.

1Jn 1,8 - Nemožno brať Kristovo vtelenie a vykúpenie zodpovedne bez povedomia, že sme hriešni.