výhody registrácie

1. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Jn 3, 1-24

1 Vidzte, jakú lásku nám dal Otec - aby sme sa volali deťmi Božími, a sme nimi! Preto nás svet nezná, pretože jeho nepoznal. 2 Milovaní, teraz sme deťmi Božími, a ešte sa neukázalo, čo budeme. Ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní, lebo ho budeme vidieť tak, ako je. 3 A každý, kto má túto nádej na neho, očisťuje sa, tak ako je aj on čistý. 4 Každý, kto robí hriech, robí aj proti zákonu, a hriech je prestúpením zákona. 5 A viete, že sa on ukázal nato, aby sňal naše hriechy, a hriechu v ňom niet. 6 Nikto, kto zostáva v ňom, nehreší, a nikto, kto hreší, ho nevidel ani ho nepoznal. 7 Dieťatká, nech vás nikto nezvodí! Ten, kto činí spravedlivosť, je spravedlivý, tak ako je on spravedlivý. 8 Kto robí hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. Nato sa ukázal Syn Boží, aby zkazil diela diablove. 9 Nikto, kto sa narodil z Boha, nerobí hriechu, lebo jeho semä zostáva v ňom, ba ani nemôže hrešiť, lebo sa narodil z Boha. 10 Po tom poznať deti Božie a deti diablove. Nikto, kto nečiní spravedlivosť, nie je z Boha, a ten, kto nemiluje svojho brata. 11 Lebo to je tá zvesť, ktorú ste počuli od počiatku, aby sme milovali jeden druhého. 12 Nie tak, ako čo Kain bol z toho zlého a zabil svojho brata. A prečože ho zabil? Preto, že jeho skutky boly zlé a jeho bratove spravedlivé. 13 Nedivte sa, moji bratia, ak vás svet nenávidí. 14 My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Ten, kto nemiluje brata, zostáva v smrti. 15 Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom, a viete, že niktorý vrah nemá večného života, zostávajúceho v sebe. 16 Po tom sme poznali lásku Božiu, že on položil za nás svoju dušu. Aj my sme povinní klásť duše za bratov. 17 A kto by mal majetok tohoto sveta a videl by svojho brata, že má nedostatok, a zavrel by pred ním svoje srdce, jako potom zostáva v ňom láska Božia? 18 Moje dieťatká, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou. 19 A po tom známe, že sme z pravdy a upokojíme pred ním svoje srdcia, 20 že keď nás obviňuje naše srdce, že Bôh je väčší, ako je naše srdce, a vie všetko. 21 Milovaní, keď nás neobviňuje naše srdce, máme smelú dôveru k Bohu 22 a všetko, čokoľvek prosíme, berieme od neho, lebo zachovávame jeho prikázania a činíme to, čo je ľúbe pred ním. 23 A toto je to jeho prikázanie: aby sme verili menu jeho Syna, Ježiša Krista, a milovali jedni druhých tak, ako nám dal prikázanie. 24 A ten, kto zachováva jeho prikázania, zostáva v ňom a on tiež v ňom. A po tomto známe, že zostáva v nás - z Ducha, ktorého nám dal.

1Jn 3, 1-24

Verš 1
Vidzte, jakú lásku nám dal Otec - aby sme sa volali deťmi Božími, a sme nimi! Preto nás svet nezná, pretože jeho nepoznal.
Jn 1:12 - Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno;

Verš 2
Milovaní, teraz sme deťmi Božími, a ešte sa neukázalo, čo budeme. Ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní, lebo ho budeme vidieť tak, ako je.
Iz 56:5 - Dám im vo svojom dome medzi svojimi múrami miesto a meno, lepšie nad synov a nad dcéry; dám mu večné meno, ktoré nebude vyhladené.
Jn 1:12 - Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno;
Rim 8:15 - Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče!
Gal 3:26 - Lebo všetci sme synmi Božími skrze vieru v Kristu Ježišovi.
Gal 4:6 - A že ste synovia, poslal Bôh Ducha svojho Syna do našich sŕdc, ktorý volá: Abba Otče!
Mt 5:12 - Radujte sa a plesajte, lebo je mnohá vaša odplata v nebesiach. Lebo tak iste prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.
Rim 8:18 - Lebo tak súdim, že utrpenia terajšieho času nie sú hodny, aby boly prirovnané k budúcej sláve, ktorá má byť zjavená na nás.
2Kor 4:17 - Lebo terajšie kratučké ľahké nášho súženia nám pôsobí prenesmierne veľkú večnú tiaž slávy,
Flp 3:21 - ktorý premení telo nášho poníženia, aby bolo súpodobným telu jeho slávy podľa pôsobenia, ktorým si môže aj podriadiť všetky veci.
Kol 3:4 - a keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve.

Verš 4
Každý, kto robí hriech, robí aj proti zákonu, a hriech je prestúpením zákona.
1Jn 5:17 - Každá neprávosť je hriechom, ale je hriech nie na smrť.

Verš 5
A viete, že sa on ukázal nato, aby sňal naše hriechy, a hriechu v ňom niet.
Iz 53:12 - Preto mu dám podiel medzi veľkými, a s mocnými deliť bude korisť, pretože vylial svoju dušu na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, kým on niesol hriech mnohých a primlúval sa za priestupníkov.
1Tim 1:15 - Verné je to slovo a hodno každého prijatia, že Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov, z ktorých prvý som ja.
Iz 53:9 - A dali mu s bezbožnými jeho hrob i s bohatým, keď zomrel ukrutnou smrťou, preto, že nespáchal nijakej neprávosti, ani ľsti nebolo nikdy v jeho ústach.
2Kor 5:21 - Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravedlivosťou Božou v ňom.
1Pt 2:22 - ktorý neučinil hriechu, ani sa nenašla v jeho ústach lesť;

Verš 7
Dieťatká, nech vás nikto nezvodí! Ten, kto činí spravedlivosť, je spravedlivý, tak ako je on spravedlivý.
1Jn 2:29 - Keď viete, že je spravedlivý, že každý, kto činí spravedlivosť, narodil sa z neho.

Verš 9
Nikto, kto sa narodil z Boha, nerobí hriechu, lebo jeho semä zostáva v ňom, ba ani nemôže hrešiť, lebo sa narodil z Boha.
1Jn 5:18 - Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší. Ale ten, kto sa narodil z Boha, chráni sa, a ten zlý sa ho nedotýka.
1Pt 1:23 - znova splodení súc nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného živým slovom Boha a zostávajúcim na veky.

Verš 11
Lebo to je tá zvesť, ktorú ste počuli od počiatku, aby sme milovali jeden druhého.
1Jn 3:23 - A toto je to jeho prikázanie: aby sme verili menu jeho Syna, Ježiša Krista, a milovali jedni druhých tak, ako nám dal prikázanie.
Jn 13:34 - Nové prikázanie vám dávam - aby ste sa milovali navzájom; tak ako som vás miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom.
Jn 15:12 - To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja vás miloval.

Verš 12
Nie tak, ako čo Kain bol z toho zlého a zabil svojho brata. A prečože ho zabil? Preto, že jeho skutky boly zlé a jeho bratove spravedlivé.
Gn 4:8 - Na to zase hovoril Kain s Ábelom, svojím bratom. Ale stalo sa potom, keď boli na poli, že povstal Kain na Ábela, svojho brata, a zabil ho.
Heb 11:4 - Vierou doniesol Ábel Bohu väčšiu obeť než Kain, ktorou to vierou dostal svedoctvo, že je spravedlivý, keď svedčí Bôh pri jeho daroch, a ňou, zomrúc, ešte hovorí.

Verš 13
Nedivte sa, moji bratia, ak vás svet nenávidí.
Jn 15:18 - Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa prv nenávidel ako vás.

Verš 14
My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Ten, kto nemiluje brata, zostáva v smrti.
1Jn 2:10 - Kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle, a niet v ňom pohoršenia.

Verš 15
Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom, a viete, že niktorý vrah nemá večného života, zostávajúceho v sebe.
Mt 5:21 - Počuli ste, že bolo povedané starým: Nezabiješ! A ktokoľvek by zabil, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu.
Gal 5:21 - závisť, vraždy, opilstvá, hodovania a tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva.

Verš 16
Po tom sme poznali lásku Božiu, že on položil za nás svoju dušu. Aj my sme povinní klásť duše za bratov.
Jn 15:13 - Nad to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov.
Ef 5:2 - a choďte v láske, jako aj Kristus miloval nás a vydal sám seba za nás ako posvätný dar a obeť Bohu na príjemnú vôňu upokojujúcu.

Verš 17
A kto by mal majetok tohoto sveta a videl by svojho brata, že má nedostatok, a zavrel by pred ním svoje srdce, jako potom zostáva v ňom láska Božia?
Dt 15:7 - Keď bude u teba núdzny, niekto zpomedzi tvojich bratov, v niektorej z tvojich brán v tvojej zemi, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh, nezatvrdíš svojho srdca a nezavrieš svojej ruky pred svojím núdznym bratom.
Lk 3:11 - A on odpovedal a vravel im: Kto má dvoje sukieň, nech udelí tomu, kto nemá, a ten, kto má jedlá, nech činí podobne!
Jak 2:15 - A keby brat alebo sestra boli nahí a nemali by denného pokrmu,

Verš 22
a všetko, čokoľvek prosíme, berieme od neho, lebo zachovávame jeho prikázania a činíme to, čo je ľúbe pred ním.
Jer 29:12 - Budete ma vzývať a pojdete a budete sa mi modliť, a vyslyším vás.
Mt 7:8 - lebo každý, kto prosí, berie; kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klepe, sa otvorí.
Mt 21:22 - a všetko, za čokoľvek by ste veriac prosili na modlitbe, dostanete.
Mk 11:24 - Preto vám hovorím: Všetko, za čokoľvek modliac sa prosíte, verte, že dostanete, a bude vám.
Lk 11:9 - I ja vám hovorím: Proste, a bude vám dané; hľadajte a najdete; klepte a otvorí sa vám;
Jn 14:13 - A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby bol Otec oslávený v Synovi.
Jn 16:24 - Dosiaľ ste za nič neprosili v mojom mene; proste a dostanete, aby vaša radosť bola naplnená.
Jak 1:5 - A jestli sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva proste všetkým a nevyčituje, a bude mu daná.
1Jn 5:14 - A toto je tá smelá dôvera, ktorú máme k nemu, že keď prosíme niečo podľa jeho vôle, čuje nás.

Verš 23
A toto je to jeho prikázanie: aby sme verili menu jeho Syna, Ježiša Krista, a milovali jedni druhých tak, ako nám dal prikázanie.
Jn 6:29 - Ježiš odpovedal a riekol im: To je ten skutok Boží, aby ste verili v toho, ktorého on poslal.
Jn 17:3 - A to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.
Lv 19:18 - Nebudeš sa mstiť ani nebudeš držať hnevu na synov svojho ľudu a milovať budeš svojho blížneho jako samého seba. Ja som Hospodin.
Mt 22:39 - A druhé, tomu podobné je: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba!
Jn 13:34 - Nové prikázanie vám dávam - aby ste sa milovali navzájom; tak ako som vás miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom.
Jn 15:12 - To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja vás miloval.
Ef 5:2 - a choďte v láske, jako aj Kristus miloval nás a vydal sám seba za nás ako posvätný dar a obeť Bohu na príjemnú vôňu upokojujúcu.
1Sol 4:9 - A o bratskej láske vám netreba písať, lebo vy ste sami vyučení od Boha, aby ste sa milovali navzájom.
1Pt 4:8 - Teda buďte rozumní a triezvi k modlitbám. Ale predo všetkým majte vrelú lásku navzájom naproti sebe, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.
1Jn 4:21 - A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval i svojho brata.

Verš 24
A ten, kto zachováva jeho prikázania, zostáva v ňom a on tiež v ňom. A po tomto známe, že zostáva v nás - z Ducha, ktorého nám dal.
Jn 14:23 - Ježiš odpovedal a riekol mu: Keď ma niekto miluje, ten bude ostríhať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať, a prijdeme k nemu a urobíme si u neho príbytok.
Jn 15:10 - Ak budete ostríhať moje prikázania, zostanete v mojej láske, tak ako som ja ostríhal prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske.
1Jn 4:12 - Boha nikto nikdy nevidel; keď milujeme jeden druhého, Bôh zostáva v nás, a jeho láska je v nás dokonaná.

1Jn 3,1-2 - Porov. 2 Pt 1, 4; 1 Kor 13, 12.

1Jn 3,4 - "Bezprávie" (gr. anomía = prestúpenie zákona) – teda hriech je priestupkom proti Božiemu zákonu, je "neprávosťou" (1, 9).

1Jn 3,6 - "Kto ostáva v ňom, nehreší", t. j. kto vierou a láskou zostáva v spojení s Kristom; kto hreší, nepozná vierou náležite Krista, a teda ani nie je s ním úplne spojený.

1Jn 3,8 - "Je z diabla", je pod zhubným vplyvom diablovým a necháva sa ním zvádzať (porov. Jn 8, 44).

1Jn 3,9 - Semeno posväcujúcej milosti a Božieho života v nás. "Nemôže hrešiť": niežeby nemohol vôbec hrešiť, ale zrodený z Boha stáva sa v Kristovi novým stvorením a ako taký je v osobitnej Božej ochrane, kým sa svojvoľne nepripraví o milosť.

1Jn 3,13-15 - Kresťanská láska je znakom nadprirodzeného života, a tak oslobodenia od hriechu a smrti.

1Jn 3,20 - Boh je väčší ako naše srdce vo svojom milosrdenstve (porov. Lk 1, 49–50). Ak naozaj praktizujeme lásku, Boh ju aj napriek našim hriechom objaví v našom srdci (Jn 21, 17).