výhody registrácie

1. list Tesalonickým

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Tes 1, 1-10

1 Pavel, Silván a Timoteus cirkvi Tesaloničanov v Bohu Otcovi a v Pánu Ježišu Kristovi: milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista! 2 Ďakujeme vždycky Bohu vzhľadom na vás na všetkých zmieňujúc sa na svojich modlitbách o vás, 3 neprestajne pamätajúc na vaše dielo viery a na úsilnú prácu lásky a na trpezlivosť nádeje nášho Pána Ježiša Krista pred svojím Bohom a Otcom, 4 vediac, bratia, milovaní od Boha, vaše vyvolenie. 5 Lebo naše evanjelium, ktoré sme vám zvestovali, nezáležalo iba v slove, ale aj v moci a v Svätom Duchu a v mnohej istote, jako viete, jakí sme boli medzi vami pre vás. 6 A vy ste sa stali našimi nasledovníkmi a Pánovými prijmúc slovo v mnohom súžení s radosťou Svätého Ducha, 7 takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedonii a v Achaji. 8 Lebo od vás sa rozhlásilo slovo Pánovo nie len v Macedonii a v Achaji, ale aj na každom mieste sa rozniesla vaša viera v Boha, takže nám netreba nič hovoriť. 9 Lebo oni sami zvestujú o nás, aký bol náš príchod k vám, a jako ste sa obrátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili Bohu, živému a pravdivému, 10 a očakávali jeho Syna z nebies, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vychvacuje od prijdúceho hnevu.

1Tes 1, 1-10

Verš 1
Pavel, Silván a Timoteus cirkvi Tesaloničanov v Bohu Otcovi a v Pánu Ježišu Kristovi: milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista!
Rim 1:7 - všetkým, ktorí ste v Ríme, milovaným Božím povolaným svätým: milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista!
Ef 1:2 - milosť vám a pokoj od Boha, našeho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
1Pt 1:2 - vyvoleným podľa predzvedenia Boha Otca v posvätení Ducha k poslušnosti a k pokropeniu krvou Ježiša Krista: milosť vám a pokoj nech sa rozmnoží!

Verš 2
Ďakujeme vždycky Bohu vzhľadom na vás na všetkých zmieňujúc sa na svojich modlitbách o vás,
Ef 1:16 - neprestávam ďakovať za vás zmieňujúc sa o vás na svojich modlitbách,
Flp 1:3 - Ďakujeme svojmu Bohu pri každej rozpomienke ma vás
Kol 1:3 - Ďakujeme Bohu a Otcovi nášho Pána Ježiša Krista vždycky sa za vás modliac,
2Sol 1:3 - Podlžni sme ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia, ako je slušné, pretože veľmi rastie vaša viera, a množí sa láska jedného každého všetkých vás naproti jedendruhému,

Verš 3
neprestajne pamätajúc na vaše dielo viery a na úsilnú prácu lásky a na trpezlivosť nádeje nášho Pána Ježiša Krista pred svojím Bohom a Otcom,
Jn 6:29 - Ježiš odpovedal a riekol im: To je ten skutok Boží, aby ste verili v toho, ktorého on poslal.

Verš 5
Lebo naše evanjelium, ktoré sme vám zvestovali, nezáležalo iba v slove, ale aj v moci a v Svätom Duchu a v mnohej istote, jako viete, jakí sme boli medzi vami pre vás.
1Kor 2:4 - A moja reč a moja kázeň nezáležala v presviedčavých ľudskej múdrosti slovách, ale v dôkaze Ducha a moci,
1Kor 4:20 - Lebo kráľovstvo Božie nezáleží v slove, ale v moci.
1Sol 2:1 - Lebo sami viete, bratia, o našom príchode k vám, že nebol daromný;

Verš 6
A vy ste sa stali našimi nasledovníkmi a Pánovými prijmúc slovo v mnohom súžení s radosťou Svätého Ducha,
1Kor 4:16 - A tedy vás prosím, nasledujte mňa.
1Kor 11:1 - Buďte mojimi nasledovníkmi, jako som i ja Kristov.
Flp 3:17 - Buďte mojimi spolunapodobňovateľmi, bratia, a pozorujte tých, ktorý tak chodia, ako máte príklad na nás.
2Sol 3:9 - nie, že by sme nemali práva na to, ale aby sme vám dali seba za príklad, aby ste nás nasledovali.

Verš 10
a očakávali jeho Syna z nebies, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vychvacuje od prijdúceho hnevu.
Sk 1:11 - ktorí aj povedali: Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorí bol vzatý od vás hore do neba, prijde tak, ako ste ho videli ísť do neba.
Flp 3:20 - Lebo naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ i Spasiteľa očakávame. Pána Ježiša Krista,
2Sol 1:10 - keď prijde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých, ktorí uverili (lebo sa uverilo nášmu svedoctvu u vás), v ten deň.
Zjv 1:7 - Hľa, prichádza s oblakmi, a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli, a nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. Áno, ameň.

1Sol 1,1 - Silván je poslovenčený rímsky tvar (Silvanus) aramejského mena Sílas. Spolu s Timotejom bol spolupracovníkom apoštola Pavla v misijnej práci v Macedónsku (porov. Sk 16–18).

1Sol 1,3 - Tri božské čnosti sú základom celého kresťanského života.

1Sol 1,10 - "Budúci hnev" – hnev trestajúceho Boha, ktorý sa prejaví voči hriešnikom v deň posledného súdu. Porov. Rim 2,8; 5,9. Podľa terminológie Starého zákona deň budúceho hnevu je dňom Božieho súdu.