výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Mt 1, 1-25

1 Kniha rodu Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. 2 Abrahám splodil Izáka; Izák splodil Jakoba; Jakob splodil Júdu a jeho bratov; 3 Júda splodil Fáresa a Záru, z Támari; Fáres splodil Ezroma; Ezrom splodil Arama; 4 Aram splodil Amminadába; Amminadáb splodil Názona; Názon splodil Salmona; 5 Salmon splodil Bóza, z Rachabi; Bóz splodil Obéda, z Ruti; Obéd splodil Jesseho; 6 Jesse splodil Dávida, kráľa; kráľ Dávid splodil Šalamúna z tej, ktorá bola Uriášova; 7 Šalamún splodil Roboáma; Roboám splodil Abiáša; Abiáš splodil Azu; 8 Aza splodil Jozafata; Jozafat splodil Joráma; Jorám splodil Oziáša; 9 Oziáš splodil Joatáma, Joatám splodil Achasa; Achas splodil Ezechiáša; 10 Ezechiáš splodil Manassesa; Manasses splodil Amona; Amon splodil Joziáša; 11 Joziáš splodil Jekoniáša a jeho bratov o čase presídlenia do Babylona. 12 A po presídlení do Babylona splodil Jekoniáš Salatiela; Salatiel splodil Zorobábela; 13 Zorobábel splodil Abiúda; Abiúd splodil Elijakima; Elijakim splodil Azora; 14 Azor splodil Sádocha; Sádoch splodil Achima; Achim splodil Eliúda; 15 Eliúd splodil Eleazára; Eleazár splodil Mattana; Mattan splodil Jakoba; 16 Jakob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, zvaný KRISTUS. 17 A tak všetkých rodov od Abraháma až po Dávida bolo rodov štrnásť a od Dávida až po presídlenie do Babylona rodov štrnásť a od presídlenia do Babylona až po Krista rodov štrnásť. 18 A narodenie Ježiša Krista bolo takto. Keď bola jeho matka, Mária, zasnúbená Jozefovi, prv ako sa sišli, bola najdená tehotná zo Svätého Ducha. 19 Ale Jozef, jej muž, súc spravedlivý a nechcúc jej urobiť potupu chcel ju tajne prepustiť. 20 A keď o tom premýšľal, hľa, ukázal sa mu anjel Pánov vo sne a povedal: Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha; 21 a porodí syna a nazveš jeho meno JEŽIŠ, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov. 22 A to všetko sa stalo nato, aby sa naplnilo to, čo bolo povedané od Pána skrze proroka, ktorý povedal: 23 Hľa, panna počne a porodí syna, a nazovú jeho meno Immanuel, čo je preložené: S nami Bôh. 24 A Jozef prebudiac sa zo spánku učinil, ako mu nariadil anjel Pánov, a prijal svoju manželku. 25 Ale jej nepoznal, dokiaľ neporodila svojho prvorodeného syna a nazval jeho meno Ježiš.

Mt 1, 1-25

Verš 1
Kniha rodu Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.
Lk 1:31 - a hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazovieš jeho meno Ježiš.

Verš 2
Abrahám splodil Izáka; Izák splodil Jakoba; Jakob splodil Júdu a jeho bratov;
Gn 21:2 - A počala a porodila Sára Abrahámovi syna v jeho starobe na určený čas, o ktorom mu hovoril Bôh.
Gn 25:26 - a potom vyšiel jeho brat, ktorého ruka držala pätu Ezavovu, a tak nazvali jeho meno Jakob . A Izákovi bolo šesťdesiat rokov, keď ich porodila.
Gn 29:35 - A ešte počala a porodila syna a povedala: Tento raz budem chváliť Hospodina, preto nazvala jeho meno Júda . A prestala rodiť.

Verš 3
Júda splodil Fáresa a Záru, z Támari; Fáres splodil Ezroma; Ezrom splodil Arama;
Gn 38:27 - A stalo sa v tom čase, keď mala porodiť, že hľa, ukázalo sa, že sú dvojčatá v jej živote.
Gn 38:29 - A stalo sa, keď vtiahol zpät svoju ruku, že hľa, vyšiel jeho brat. A riekla: Prečo si pretrhol? Na teba pripadne pretrhnutie. A tak nazvali jeho meno Fáres .
Rút 4:18 - A toto sú rody Pérecove: Pérec splodil Checróna,
1Krn 2:5 - Synovia Fáresovi: Ezrom a Chamul.
Rút 4:19 - Checrón splodil Ráma, a Rám splodil Amminadába,
1Krn 2:9 - A synovia Ezromovi, ktorí sa mu narodili: Jerachmeel, Rám a Kelubai.

Verš 6
Jesse splodil Dávida, kráľa; kráľ Dávid splodil Šalamúna z tej, ktorá bola Uriášova;
Rút 4:22 - a Obéd splodil Izaiho, a Izai splodil Dávida.
1Sam 16:1 - A Hospodin riekol Samuelovi: Až dokedy ty budeš žialiť za Saulom, keď som ho ja zavrhol, aby nekraľoval nad Izraelom? Naplň svoj roh olejom a poď, pošlem ťa k Izaimu Betlehemskému, lebo tam medzi jeho synmi som videl toho, ktorý mi bude kráľom.
1Sam 17:12 - A tedy Dávid bol synom muža Efraťana, toho z Betlehema Júdovho, ktorému bolo meno Izai a ktorý mal osem synov. A človek žil za dní Saulových a bol už starý, pošlý vekom medzi ľuďmi.
1Krn 2:15 - Ocema šiesteho, Dávida siedmeho.
1Krn 12:18 - Vtedy obliekol Duch na seba Amazaiho, hlavu vodcov, ktorý povedal: Tvoji sme, Dávide, a s tebou, synu Izaiho! Pokoj, pokoj tebe, a pokoj tým, ktorí ti pomáhajú! Lebo ti pomáha tvoj Bôh. A tak ich prijal Dávid a dal ich na čelá čiat.

Verš 7
Šalamún splodil Roboáma; Roboám splodil Abiáša; Abiáš splodil Azu;
1Kr 11:43 - A tak ľahol Šalamún a ležal so svojimi otcami a pochovaný bol v meste Dávida, svojho otca. A kraľoval Rechabeám, jeho syn, miesto neho.
1Krn 3:10 - A syn Šalamúnov Rechabeám; Abiáš, jeho syn; Aza, jeho syn; Jozafat, jeho syn;

Verš 11
Joziáš splodil Jekoniáša a jeho bratov o čase presídlenia do Babylona.
1Krn 3:16 - Synovia Jehojakimovi: Jechoniáš, jeho syn; Cedekiáš, jeho syn.

Verš 12
A po presídlení do Babylona splodil Jekoniáš Salatiela; Salatiel splodil Zorobábela;
1Krn 3:17 - A synovia Jechoniáša, väzňa, Šealtiel, jeho syn,
Ezd 3:2 - Vtedy vstal Ješua, syn Jocadákov, i jeho bratia, kňazi, i Zerubábel, syn Šealtielov, i jeho bratia a vystavili oltár Boha Izraelovho, aby obetovali na ňom zápalné obeti, jako je napísané v zákone Mojžiša, muža Božieho.

Verš 18
A narodenie Ježiša Krista bolo takto. Keď bola jeho matka, Mária, zasnúbená Jozefovi, prv ako sa sišli, bola najdená tehotná zo Svätého Ducha.
Lk 1:27 - k panne, zasnúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef, z domu Dávidovho, a meno panny bolo Mária.
Lk 1:34 - A Mária povedala anjelovi: Jako sa to stane, keď neznám muža?

Verš 21
a porodí syna a nazveš jeho meno JEŽIŠ, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov.
Lk 1:31 - a hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazovieš jeho meno Ježiš.
Sk 4:12 - A nieto v inom nikom spasenia, lebo ani nieto iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení.

Verš 23
Hľa, panna počne a porodí syna, a nazovú jeho meno Immanuel, čo je preložené: S nami Bôh.
Iz 7:14 - Preto vám dá sám Pán znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a nazve jeho meno Immanuel.

Verš 25
Ale jej nepoznal, dokiaľ neporodila svojho prvorodeného syna a nazval jeho meno Ježiš.
Lk 2:21 - A keď sa naplnilo osem dní, aby bolo obrezané dieťatko, nazvali jeho meno Ježiš, ktorým bolo nazvané od anjela, prv ako sa bolo počalo v živote.

Mt 1,1-17 - Lk 3, 23–38.Rodokmeň Ježiša Krista ukazuje, že Pán Ježiš pochádza skutočne z Abrahámových potomkov (Gn 12, 3) a z Dávidovho rodu (2 Sam 7, 12–16) podľa prisľúbení daných Abrahámovi a Dávidovi.

Mt 1,1 - "Syn Dávidov" je obľúbené pomenovanie Mesiáša u prorokov; tento názov používali na označenie Mesiáša aj Židia. "Kristus" je grécke slovo; je to preklad hebrejského slova "Mesiáš", po slovensky "Pomazaný". Pomazaním olejom sa v Starom zákone ustanovovali a uvádzali do úradu králi, kňazi a proroci. Kristus je Kráľ, Veľkňaz a Prorok. Kristus, ako potomok Abrahámov a Dávidov, vystupuje v dejinách ako stredobod všetkého, čo Boh urobil pre spásu ľudského pokolenia. Až po Ježiša trvá príprava na spásu. Ježiš spásu uskutočňuje a s ním prichádza na svet prisľúbené Božie kráľovstvo.

Mt 1,2 - Tento rodokmeň symetricky vyjadruje tri obdobia dejín spásy a dejín vyvoleného národa: od Abraháma po Dávida, od Dávida po babylonské zajatie a od babylonského zajatia po Krista. Každé obdobie je zastúpené symetricky 14 rodmi, hoci ich v skutočnosti bolo oveľa viac. Preto »mal syna« tu nemusí znamenať vždy bezprostredného otca. V rodokmeni sa uvádzajú aj štyri ženy, z toho tri cudzinky, ktoré počali v nezákonitej situácii. Tým sa naznačuje, že Ježiš prišiel spasiť všetkých ľudí, Židov i pohanov.

Mt 1,11 - Odvádzanie Židov do babylonského zajatia sa začalo za Joakima (roku 605 pred Kristom) a bolo dokončené roku 587.

Mt 1,16 - Jozef sa nazýva manželom Márie, lebo podľa Božej vôle uzavrel s ňou manželský zväzok. Pravda, v manželstve zachovávali obaja ustavičné panenstvo, žili ako brat a sestra. Pretože medzi Jozefom a Máriou bolo uzavreté riadne manželstvo, Ježiš patril manželským právom nielen Panne Márii, ale aj Jozefovi. A to je dôvod, prečo rodokmeň, ktorý je vlastne Jozefovým rodokmeňom, mohol byť označený ako rodokmeň Ježiša Krista.

Mt 1,18 - Zasnúbenie u Židov bolo už pravým manželstvom. Len ešte "spolu nebývali" a až asi po roku manžel – snúbenec "prijal manželku" do svojho domu.

Mt 1,19 - Manžel u Židov mohol manželku prepustiť, ale musel jej dať priepustný list, v ktorom bola uvedená aj príčina prepustenia. Jozef nepomýšľal na takéto úradné prepustenie. Bol presvedčený o Máriinej nevinnosti, len nechápal toto tajomstvo.

Mt 1,23 - Iz 7, 14.

Mt 1,25 - Duch Svätý poučil Jozefa, že Mária sa v panenstve stala matkou Božieho Syna; preto neporušil jej panenstvo ani pred narodením ani po narodení Božieho Syna. To je učenie viery, o ktorom nemožno pochybovať. Výraz "ale nepoznal ju, kým neporodila syna," je hebraizmus a doslovný preklad latinského textu, ktorý podľa zmyslu treba chápať: A bez toho, že by s ňou nažíval, porodila syna. Ostatné časti evanjelia, ako aj tradícia Cirkvi predpokladajú ustavičné panenstvo Panny Márie. Hebraizmus »kým (až) neporodila« bol zaužívaný výraz východného človeka; vidno to aj z 2 Sam 6, 23: "Saulovej dcére Michol sa nenarodil syn až do dňa jej smrti." Spojka "až" ("kým") tu nepoukazuje na to, čo bude, ale na fakt, ktorý sa stal, alebo nestal.