výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Mt 7, 1-29

1 Nesúďte, aby ste neboli súdení; 2 lebo jakým súdom súdite, takým budete súdení; a jakou mierou meriate, takou vám bude tiež odmerané. 3 A prečo vidíš ivierko v oku svojho brata a brvna vo vlastnom oku nepozoruješ? 4 Alebo jako povieš svojmu bratovi: Daj, nech vyjmem ivierko z tvojho oka, keď hľa, brvno je v tvojom vlastnom oku? 5 Pokrytče, najprv vyjmi brvno zo svojho oka a potom prezrieš, aby si vyňal ivierko z oka svojho brata. 6 Nedávajte svätého psom, ani nehádžte svojich periel pred svine, aby ich snáď nezašliapaly nohami a obrátiac sa neroztrhaly vás. 7 Proste, a bude vám dané; hľadajte a najdete; klepte, a otvorí sa vám; 8 lebo každý, kto prosí, berie; kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klepe, sa otvorí. 9 Alebo kto je z vás človek, ktorý, keby ho jeho syn prosil o chlieb, by mu dal kameň? 10 Alebo aj keby ho prosil o rybu, či mu azda podá hada?! 11 Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je v nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho prosia! 12 Všetko tedy, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im čiňte. Lebo to je zákon aj proroci. 13 Vojdite tesnou bránou; lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú; 14 lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. 15 Vystríhajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi. 16 Po ich ovocí ich poznáte. Či azda z tŕnia oberajú hrozná alebo z bodľače fíky? 17 Tak tedy každý dobrý strom rodí dobré ovocie, a zlý strom rodí zlé ovocie. 18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dobré ovocie. 19 Každý strom, ktorý nerodí dobrého ovocia, sa vytína a hádže na oheň. 20 A tak ich tedy po ich ovocí poznáte. 21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 22 Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov vyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili? 23 A vtedy im vyznám: Nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti! 24 Každého tedy, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale. 25 A spustil sa lejak, a prišly rieky, a zavialy vetry a oborily sa na ten dom, a nepadnul, pretože bol založený na skale. 26 A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku. 27 A spustil sa lejak a prišly rieky, a zavialy vetry a zavadily o ten dom, a padnul a jeho pád bol veliký. 28 A stalo sa, keď dokončil Ježiš tieto reči, že žasly zástupy nad jeho učením, 29 lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako ich zákonníci.

Mt 7, 1-29

Verš 1
Nesúďte, aby ste neboli súdení;
Lk 6:37 - Nesúďte, a nebudete súdení; neodsudzujte, a nebudete odsúdení; prepúšťajte, a budete prepustení.
Rim 2:1 - Preto si neomluviteľný, ó, človeče, každý, kto súdiš, lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ, lebo robíš to isté sám ty, ktorý súdiš.
1Kor 4:3 - A mne je to najmenším, aby som bol vami súdený alebo ľudským súdom. Ale ani sám seba nesúdim,
1Kor 4:5 - A tak nesúďte ničoho pred časom, dokiaľ neprijde Pán, ktorý aj osvieti skryté veci tmy a zjaví úmysly sŕdc, a vtedy bude mať jeden každý chválu od Boha.

Verš 2
lebo jakým súdom súdite, takým budete súdení; a jakou mierou meriate, takou vám bude tiež odmerané.
Mk 4:24 - A vravel im: Vidzte, čo čujete! Jakou mierou meriate, takou vám bude odmerané a pridané bude vám počúvajúcim.
Lk 6:38 - Dávajte, a bude vám dané, dobrú mieru natlačenú, utrasenú a presypanú, a takú dajú do vášho lona, lebo tou istou mierou, ktorou meriate, bude vám tiež odmerané.

Verš 3
A prečo vidíš ivierko v oku svojho brata a brvna vo vlastnom oku nepozoruješ?
Lk 6:41 - A jako to, že vidíš ivierko v oku svojho brata a brvna vo vlastnom oku nepozoruješ?

Verš 5
Pokrytče, najprv vyjmi brvno zo svojho oka a potom prezrieš, aby si vyňal ivierko z oka svojho brata.
Prís 18:17 - Spravedlivým sa vidí ten, kto je prvý vo svojom spore; ale keď prijde jeho blížny, ide mu na dno.

Verš 6
Nedávajte svätého psom, ani nehádžte svojich periel pred svine, aby ich snáď nezašliapaly nohami a obrátiac sa neroztrhaly vás.
Prís 9:8 - Nekarhaj posmievača, aby ťa nevzal v nenávisť; dohováraj múdremu, a bude ťa milovať.
Prís 23:9 - Nehovor pred bláznom, lebo pohŕdne rozumnosťou tvojich rečí.

Verš 7
Proste, a bude vám dané; hľadajte a najdete; klepte, a otvorí sa vám;
Mt 21:22 - a všetko, za čokoľvek by ste veriac prosili na modlitbe, dostanete.
Mk 11:24 - Preto vám hovorím: Všetko, za čokoľvek modliac sa prosíte, verte, že dostanete, a bude vám.
Lk 11:9 - I ja vám hovorím: Proste, a bude vám dané; hľadajte a najdete; klepte a otvorí sa vám;
Jn 14:13 - A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby bol Otec oslávený v Synovi.
Jn 16:24 - Dosiaľ ste za nič neprosili v mojom mene; proste a dostanete, aby vaša radosť bola naplnená.
Jak 1:5 - A jestli sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva proste všetkým a nevyčituje, a bude mu daná.
1Jn 3:22 - a všetko, čokoľvek prosíme, berieme od neho, lebo zachovávame jeho prikázania a činíme to, čo je ľúbe pred ním.
1Jn 5:14 - A toto je tá smelá dôvera, ktorú máme k nemu, že keď prosíme niečo podľa jeho vôle, čuje nás.

Verš 8
lebo každý, kto prosí, berie; kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klepe, sa otvorí.
Prís 8:17 - Ja milujem tých, ktorí ma milujú, a tí, ktorí ma skoro a pilne hľadajú, nachádzajú ma.
Jer 29:12 - Budete ma vzývať a pojdete a budete sa mi modliť, a vyslyším vás.

Verš 11
Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je v nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho prosia!
Gn 6:5 - A Hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi, a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni.
Gn 8:21 - A Hospodin zavoňal príjemnú vôňu upokojujúcu a Hospodin riekol vo svojom srdci: Nebudem už viacej zlorečiť zemi pre človeka, lebo všetko, čo vytvorí srdce človeka, je zlé, od jeho mladosti, ani už viacej nepobijem všetkého živého, jako som učinil.

Verš 12
Všetko tedy, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im čiňte. Lebo to je zákon aj proroci.
Lk 6:31 - A jako chcete, aby vám ľudia činili, tak aj vy im čiňte podobne.

Verš 13
Vojdite tesnou bránou; lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú;
Lk 13:24 - Snažte sa vojsť tesnou bránou, lebo mnohí, hovorím vám, budú hľadať vojsť, ale nebudú môcť.

Verš 14
lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.
Sk 14:22 - upevňujúc duše učeníkov a napomínajúc ich, aby trvali vo viere, a hovorili, že musíme cez mnohé súženia vojsť do kráľovstva Božieho.

Verš 15
Vystríhajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi.
Dt 13:3 - Neposlúchneš na slová toho proroka alebo na slová toho, komu by sa sníval nejaký taký sen, lebo Hospodin, váš Bôh, vás to zkúša, aby zvedel, či milujete Hospodina, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou.
Jer 23:16 - Takto hovorí Hospodin Zástupov: Nepočúvajte na slová prorokov, ktorí vám prorokujú; zvodia vás spoliehať sa na márnosť. Hovoria videnie svojho srdca, nie slovo z úst Hospodinových.
Mt 24:4 - A Ježiš odpovedal a riekol im: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol!
Rim 16:17 - A prosím vás, bratia, žeby ste mali pozor na tých, ktorí robia rôznice a pohoršenia na odpor učeniu, ktorému ste sa vy naučili, a stráňte sa ich.
Ef 5:6 - Nech vás nikto nezvodí prázdnymi rečami, lebo pre také veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti.
Kol 2:8 - Hľaďte, aby vás niekto nezajal v lúpež filozofiou a prázdnym zvodom učiac podľa podania ľudí, podľa živlov sveta a nie podľa Krista;
1Jn 4:1 - Milovaní, neverte každému duchu, ale zkúšajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta.

Verš 17
Tak tedy každý dobrý strom rodí dobré ovocie, a zlý strom rodí zlé ovocie.
Mt 3:10 - A už aj je sekera priložená na koreň stromov; každý tedy strom, ktorý nenesie dobrého ovocia, sa vytína a hádže na oheň.
Mt 12:33 - Ale urobte strom dobrým, a urobíte i jeho ovocie dobrým; alebo urobte strom zlým, a urobíte i jeho ovocie zlým. Lebo strom sa pozná po ovocí.
Mk 11:13 - A vidiac zďaleka fík, majúci lístie, išiel k nemu, či by snáď nenašiel niečoho na ňom. Ale keď prišiel k nemu, nenašiel ničoho iba lístie; lebo nebol čas fíkov.
Lk 8:8 - A opät iné padlo na dobrú zem a keď vzišlo, donieslo stonásobný užitok. A keď to hovoril, zavolal: Kto má uši nato, aby počul, nech počuje!

Verš 21
Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.
Mt 25:11 - Potom na koniec prišly aj tie ostatné panny a hovorily: Pane, Pane, otvor nám!
Lk 6:46 - A čo ma voláte: Pane, Pane, a nečiníte, čo hovorím?
Lk 13:25 - Lebo od tej chvíle, keď vstane domáci pán a zamkne dvere, začnete vonku stáť a klepať na dvere a hovoriť: Pane, Pane, otvor nám! A odpovediac povie vám: Neznám vás, odkiaľ ste.
Sk 19:13 - Ale boli sa pokúsili aj niektorí z túlavých Židov zaklínačov menovať nad takými, ktorí mali zlých duchov, meno Pána Ježiša a hovorili: Zaklínam(e) vás v mene Ježiša, ktorého hlása Pavel.
Rim 2:13 - (Lebo nie poslucháči zákona sú spravedliví u Boha, ale činitelia zákona budú ospravedlnení.
Jak 1:22 - A buďte činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním.

Verš 22
Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov vyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili?
Jer 14:14 - Na to mi riekol Hospodin: Proroci prorokujú lož v mojom mene, neposlal som ich ani som im neprikázal ani som im nehovoril; prorokujú vám lživé videnie, veštenie, ničomnosť a lesť svojho srdca.
Jer 27:15 - Lebo neposlal som ich, hovorí Hospodin, ale oni prorokujú lživo v mojom mene, aby som vás zahnal, a aby ste zahynuli vy i proroci, ktorí vám prorokujú.
Lk 13:26 - Vtedy začnete hovoriť: Jedávali sme pred tebou a pili, a na našich uliciach si učil.

Verš 23
A vtedy im vyznám: Nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti!
Ž 6:8 - Moja tvár uvädla od trápenia, zostárla pre všetkých a tak mnohých mojich protivníkov.
Mt 25:12 - Ale on odpovedal a riekol: Ameň vám hovorím, neznám vás!
Lk 13:25 - Lebo od tej chvíle, keď vstane domáci pán a zamkne dvere, začnete vonku stáť a klepať na dvere a hovoriť: Pane, Pane, otvor nám! A odpovediac povie vám: Neznám vás, odkiaľ ste.
Lk 13:27 - A povie: Hovorím vám, neznám vás, odkiaľ ste. Odstúpte odo mňa všetci, činitelia neprávosti!
Mt 25:41 - Potom povie aj tým po ľavici: Iďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anjelom.
Lk 13:25 - Lebo od tej chvíle, keď vstane domáci pán a zamkne dvere, začnete vonku stáť a klepať na dvere a hovoriť: Pane, Pane, otvor nám! A odpovediac povie vám: Neznám vás, odkiaľ ste.
Lk 13:27 - A povie: Hovorím vám, neznám vás, odkiaľ ste. Odstúpte odo mňa všetci, činitelia neprávosti!

Verš 24
Každého tedy, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale.
Jer 17:8 - A bude jako strom, zasadený nad vodami, a ktorý zapustil svoje korene nad riekou; nebude sa báť, keď prijde horúčava, ale jeho list bude zelený, ani sa nebude starať v suchý rok ani neprestane rodiť ovocie.
Lk 6:47 - Každý, kto prichádza ku mne a čuje moje slová a činí ich - ukážem vám, komu je podobný.
Rim 2:13 - (Lebo nie poslucháči zákona sú spravedliví u Boha, ale činitelia zákona budú ospravedlnení.
Jak 1:25 - Ale ten, kto dobre nazrel v dokonalý zákon, v zákon slobody, a zotrval pri tom, ten, pretože nie je iba zábudlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní.

Verš 26
A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku.
Ez 13:11 - Povedz tým natieračom bezcenného mazu, že opadne. Prijde zaplavujúci lejak, a vy, kamene krupobitia, padnete, a vyrúti sa búrlivý vietor!
Rim 2:13 - (Lebo nie poslucháči zákona sú spravedliví u Boha, ale činitelia zákona budú ospravedlnení.
Jak 1:23 - Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, ten sa podobá mužovi, ktorý pozerá svoju prirodzenú tvár v zrkadle.

Verš 29
lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako ich zákonníci.
Mk 1:22 - A žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako zákonníci.
Mk 6:2 - A keď bola sobota, začal učiť v synagóge. A mnohí, keď ho počuli, žasli a hovorili: Odkiaľ to tento má? A jaká je to múdrosť, ktorá mu je daná, že aj také divy sa dejú skrze jeho ruky?
Lk 4:32 - a žasli nad jeho učením, lebo jeho reč bola mocná.

Mt 7,1-5 - Mk 4, 24; Lk 6, 37–38. 41–42.

Mt 7,6 - So svätými vecami treba zaobchádzať sväto. V Starom zákone sa to vzťahovalo na obetné mäso, ktoré sa nesmelo hodiť psom. Na tejto vete spočíva aj disciplína v držaní tajomstva v prvotnej Cirkvi. O tajomstvách viery nehovorili pred nekresťanmi.

Mt 7,7-11 - Lk 11, 9–13.

Mt 7,12 - Lk 6, 31.Pozitívne sa tu formuluje to zlaté pravidlo konania, ktoré už v negatívnom znení poznali (Tob 4, 16). Dokonalosť kresťana nespočíva v tom, že nerobí zlo, ale v tom, že koná dobro.

Mt 7,13-14 - Lk 13, 24.Tesná brána je obrazom námahy, obetavosti a svedomitosti. Široká brána a priestranná cesta sú zasa obrazom voľného, ľahkomyseľného a hriešneho života.

Mt 7,15-23 - Lk 6, 43–44. 46; 13, 26–27.

Mt 7,24-27 - Lk 6, 47–49.

Mt 7,28-29 - Mk 1, 22; Lk 7, 1; 4, 32.