výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Mt 20, 1-34

1 Lebo nebeské kráľovstvo je podobné človeku-hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať si robotníkov do svojej vinice. 2 A zjednajúc sa s robotníkmi, že im dá po denáre na deň, poslal ich do svojej vinice. 3 A keď vyšiel okolo tretej hodiny, videl iných stáť na trhu a zaháľať. 4 Aj tým povedal: Iďte aj vy do vinice, a čo bude spravedlivé, dám vám. A oni odišli. 5 Opät vyšiel okolo šiestej a deviatej hodiny a urobil to isté. 6 Potom vyjdúc okolo jedonástej hodiny našiel iných stáť a zaháľať a povedal im: Čo tu stojíte celý deň a zaháľate? 7 Povedali mu: Pretože nás nikto nenajal. A on im povedal: Iďte aj vy do vinice, a čo bude spravedlivé, dostanete. 8 A keď bol večer povedal pán vinice svojmu správcovi: Zavolaj robotníkov a zaplať im počnúc od posledných až po prvých. 9 A keď prišli tí okolo jedonástej hodiny najatí, dostali po denáre. 10 A keď potom prišli tí prví, domnievali sa, že dostanú viacej, ale aj oni dostali po denáre. 11 A keď vzali, reptali proti hospodárovi 12 a hovorili: Títo poslední pracovali jednu hodinu, a učinil si ich rovných nám, ktorí sme niesli bremeno dňa a páľu slnca. 13 Ale on odpovedal a riekol jednému z nich: Priateľu, nekrivdím ti; či si sa nezjednal so mnou za denár? 14 Vezmi, čo je tvoje, a idi! A chcem tomuto poslednému dať ako i tebe. 15 Alebo či nemám práva urobiť so svojím, čo chcem? Alebo či je tvoje oko zlé, že ja som dobrý? 16 Tak budú poslední prví a prví poslední; lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. 17 A keď išiel Ježiš hore do Jeruzalema, pojal tých dvanástich učeníkov osobitne na ceste a povedal im: 18 Hľa, ideme hore do Jeruzalema, a Syn človeka bude vydaný najvyšším kňazom a zákonníkom, a odsúdia ho na smrť 19 a vydajú ho pohanom, aby sa mu naposmievali, aby ho zbičovali a ukrižovali, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. 20 Vtedy pristúpila k nemu matka synov Zebedeových so svojimi synmi, klaňala sa mu a prosila čosi od neho. 21 A on jej povedal: Čo chceš? A riekla mu: Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli jeden po tvojom pravom a druhý po tvojom ľavom boku v tvojom kráľovstve. 22 A Ježiš odpovedal a riekol: Neviete, čo si prosíte. Či môžete piť kalich, ktorý mám ja piť, a pokrstiť sa krstom, ktorým sa ja krstím? Povedali mu: Môžeme. 23 A on im povedal: Môj kalich pravda piť budete, i krstom, ktorým sa ja krstím, pokrstení budete; ale dať sedieť po mojom pravom a po mojom ľavom boku nie je mojou vecou, ale to bude dané tým, ktorým je to pripravené od môjho Otca. 24 A keď to počuli tí desiati, nahnevali sa na tých dvoch bratov. 25 Ale Ježiš privolajúc si povedal: Viete, že kniežatá národov panujú nad nimi, a velikí medzi nimi prevádzajú nad nimi moc. 26 Nie tak bude medzi vami, ale ktokoľvek by chcel byť medzi vami velikým, bude vaším služobníkom; 27 a ktokoľvek by chcel byť medzi vami prvým, bude vaším sluhom, 28 ako ani Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. 29 A keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veliký zástup. 30 A hľa, sedeli tam pri ceste dvaja slepí, ktorí, keď počuli, že tade ide Ježiš, kričali a hovorili: Pane, zmiluj sa nad nami, Synu Dávidov! 31 Ale zástup im dohováral a vravel, aby mlčali, no, oni ešte väčšmi kričali a hovorili: Zmiluj sa nad nami, Pane, Synu Dávidov! 32 A Ježiš postál, zavolal ich a povedal: Čo chcete, aby som vám učinil? 33 A oni mu povedali: Pane, že by sa otvorily naše oči. 34 A Ježiš, súc pohnutý ľútosťou, dotknul sa ich očí, a hneď prezreli a išli za ním.

Mt 20, 1-34

Verš 15
Alebo či nemám práva urobiť so svojím, čo chcem? Alebo či je tvoje oko zlé, že ja som dobrý?
Rim 9:21 - Alebo či nemá hrnčiar práva a moci nad hlinou, aby z toho istého blata učinil jednu nádobu na česť a druhú na nečesť?

Verš 16
Tak budú poslední prví a prví poslední; lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.
Mt 19:30 - Ale mnohí prví budú poslední a poslední prví.
Mk 10:31 - Ale mnohí prví budú poslední a poslední prví.
Lk 13:30 - A hľa, sú poslední, ktorí budú prví, a sú prví, ktorí budú poslední.
Mt 22:14 - Lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených.

Verš 17
A keď išiel Ježiš hore do Jeruzalema, pojal tých dvanástich učeníkov osobitne na ceste a povedal im:
Mk 10:32 - A boli na ceste idúc hore do Jeruzalema, a Ježiš išiel popredku pred nimi, a oni sa desili a idúc za ním báli sa. Vtedy si opät pojal tých dvanástich a začal im hovoriť, čo sa mu má prihodiť.
Lk 18:31 - A pojmúc si dvanástich povedal im: Hľa, ideme hore do Jeruzalema, a naplní sa Synovi človeka všetko, čo je napísané skrze prorokov;
Lk 24:7 - keď povedal, že Syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešnych ľudí, byť ukrižovaný a tretieho dňa vstať z mŕtvych.

Verš 19
a vydajú ho pohanom, aby sa mu naposmievali, aby ho zbičovali a ukrižovali, ale na tretí deň vstane z mŕtvych.
Mt 27:2 - a poviažuc ho odviedli a vydali ho Pontskému Pilátovi, vladárovi.
Lk 23:1 - A vstalo všetko to množstvo, koľko ich bolo, a odviedli ho k Pilátovi.
Jn 18:28 - A tak odviedli Ježiša od Kaifáša do prätória, a bolo ráno. Ale oni nevošli do prätória, aby sa nepoškvrnili, ale aby jedli baránka.
Jn 18:31 - Vtedy im povedal Pilát: Vezmite ho vy a odsúďte podľa svojho zákona. A Židia mu povedali: My nesmieme nikoho zabiť.
Sk 3:23 - a bude, že každá duša, ktorá by nepočúvala toho proroka, bude vyplienená z ľudu,

Verš 20
Vtedy pristúpila k nemu matka synov Zebedeových so svojimi synmi, klaňala sa mu a prosila čosi od neho.
Mk 10:35 - A pristúpili k nemu Jakob a Ján, synovia Zebedeovi, a povedali mu: Učiteľu, chceme, žeby si nám učinil, za čokoľvek by sme ťa poprosili.

Verš 22
A Ježiš odpovedal a riekol: Neviete, čo si prosíte. Či môžete piť kalich, ktorý mám ja piť, a pokrstiť sa krstom, ktorým sa ja krstím? Povedali mu: Môžeme.
Rim 8:26 - A tak podobne i Duch spolu pomáha našim slabostiam. Lebo toho, čo by sme sa mali modliť, ako sa patrí, nevieme: ale sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychaniami.
Lk 12:50 - Ale mám byť pokrstený krstom, a jaký som stiesnený, dokiaľ sa nesplní!

Verš 23
A on im povedal: Môj kalich pravda piť budete, i krstom, ktorým sa ja krstím, pokrstení budete; ale dať sedieť po mojom pravom a po mojom ľavom boku nie je mojou vecou, ale to bude dané tým, ktorým je to pripravené od môjho Otca.
Mt 25:34 - Vtedy povie Kráľ tým, ktorí budú po jeho pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, vládnite dedične kráľovstvom, vám pripraveným od založenia sveta.

Verš 25
Ale Ježiš privolajúc si povedal: Viete, že kniežatá národov panujú nad nimi, a velikí medzi nimi prevádzajú nad nimi moc.
Mk 10:42 - Ale Ježiš privolajúc si ich povedal im: Viete, že tí, ktorí sa zdajú vládnuť nad národami, panujú nad nimi, a ich velikí prevádzajú nad nimi moc.
Lk 22:25 - A on im povedal: Kráľovia národov panujú nad nimi, a tí, ktorí majú nad nimi moc, volajú sa dobrodincami.

Verš 26
Nie tak bude medzi vami, ale ktokoľvek by chcel byť medzi vami velikým, bude vaším služobníkom;
1Pt 5:3 - ani nie ako panujúci nad dedičstvom Pánovým, ale súc príkladom stádu.

Verš 27
a ktokoľvek by chcel byť medzi vami prvým, bude vaším sluhom,
Mt 23:11 - A ten, kto by bol väčší z vás, bude vaším služobníkom.
Mk 9:35 - A sadnúc si zavolal dvanástich a povedal im: Ak chce niekto byť prvým, bude od všetkých najposlednejším a všetkých služobníkom.
Mk 10:43 - Nie tak bude medzi vami; ale ktokoľvek by chcel byť velikým medzi vami, bude vaším služobníkom;

Verš 28
ako ani Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.
Lk 22:27 - Lebo veď ktože je väčší - ten, kto sedí za stolom, a či ten, kto obsluhuje? Či azda nie ten, kto sedí za stolom? Ale ja som medzi vami jako ten, kto obsluhuje,
Jn 13:14 - Ak tedy som ja vám umyl nohy, váš Pán a Učiteľ, aj vy máte jeden druhému umývať nohy.
Flp 2:7 - ale sám seba zmaril prijmúc podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom
Ef 1:7 - v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti,
1Tim 2:6 - ktorý dal sám seba jako výmenné za všetkých, svedoctvo to vo svojich časoch,
1Pt 1:19 - ale drahocennou krvou jako bezvadného a nepoškvrneného baránka, Krista,

Verš 29
A keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veliký zástup.
Mk 10:46 - Potom prišli do Jericha. A keď vychádzal z Jericha i jeho učeníci i veľký zástup s nimi, sedel pri ceste Timeov syn, slepý Bartimeus, a žobral.
Lk 18:35 - A stalo sa, keď sa blížil k Jerichu, že nejaký slepý sedel vedľa cesty a žobral.

Mt 20,1-16 - Podobenstvo učí, že spása je Božím darom. Boh ju dá tým, čo v kresťanskom povolaní vydržia až do konca, bez ohľadu na čas obrátenia.

Mt 20,17-19 - Mk 10, 32–34; Lk 18, 31–33.Ježiš tretí raz predpovedá svoje umučenie, a to omnoho podrobnejšie.

Mt 20,20-28 - Mk 10, 35–45.

Mt 20,20-22 - Zebedejovi synovia boli Ján a Jakub Starší. Ich matka bola Salome. Patrila medzi tie nábožné ženy, čo sprevádzali Ježiša a hmotne ho podporovali. – "Sedieť po pravici alebo ľavici" je obraz najvyššej hodnosti a moci. – Piť s niekým z jedného kalicha znamená mať účasť na jeho osude.

Mt 20,29-34 - Mk 10, 46–52; Lk 18, 35–43.