výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Lk 1, 1-80

1 Keďže sa už mnohí podujali po poriadku sostaviť rozpravu o veciach, ktoré sa udialy u nás, 2 ako nám to podali tí, ktorí boli od prvopočiatku očitými svedkami a služobníkmi slova, 3 videlo sa dobrým aj mne, ktorý som odhora všetko dôkladne sledoval, napísať ti to zaradom, výborný Teofile, 4 aby si náležite poznal istotu vecí, ktorým ťa učili. 5 Za dní Heródesa kráľa nad Judskom, bol nejaký kňaz, menom Zachariáš, z triedy Abiášovej, a jeho manželka bola z dcér Áronových, ktorej bolo meno Alžbeta. 6 Obidvaja boli spravedliví pred Bohom chodiac vo všetkých prikázaniach a ustanoveniach Pánových bezúhonní. 7 A nemali dieťaťa, pretože Alžbeta bola neplodná, a boli už obidvaja pokročilí vo svojich dňoch. 8 A stalo sa, keď konal kňazskú službu v poriadku svojej triedy pred Bohom, 9 že podľa obyčaje kňazského úradu dostal losom, aby kadil, vojdúc do chrámu Pánovho. 10 A všetko množstvo ľudu modlilo sa vonku v hodinu kadenia. 11 A ukázal sa mu anjel Pánov stojac po pravej strane oltára na kadenie. 12 A keď ho uvidel Zachariáš zľakol sa, a bázeň pripadla na neho. 13 Ale anjel mu povedal: Neboj sa, Zachariášu lebo tvoja prosba je vyslyšaná, a tvoja manželka, Alžbeta, ti porodí syna, a nazovieš jeho meno Ján. 14 A budeš mať radosť a plesanie, a mnohí sa budú radovať jeho narodeniu; 15 lebo bude veľký pred Pánom a vína ani nijakého nápoja opojného nebude nikdy piť a Svätým Duchom bude naplnený ešte od života svojej matky. 16 A mnohých zo synov Izraelových obráti k Pánovi, ich Bohu. 17 A on sám pojde pred ním v duchu a v moci Eliášovej obrátiť srdcia otcov na deti a neposlušných k rozumnosti spravedlivých, aby prihotovil Pánovi pripravený ľud. 18 A Zachariáš povedal anjelovi: Po čom to poznám? Lebo ja som už starý, aj moja manželka je pokročilá vo svojich dňoch. 19 Vtedy odpovedal anjel a riekol mu: Ja som Gabriel, ktorý stojím pred Bohom, a som poslaný na to, aby som hovoril s tebou a zvestoval ti tieto radostné veci. 20 Nuž hľa, budeš mlčať, nemý, a nebudeš môcť prehovoriť až do toho dňa, keď sa to všetko stane, pretože si neuveril mojim slovám, ktoré sa naplnia svojím časom. 21 A ľud očakával Zachariáša a divil sa, keď predlieval v chráme. 22 A keď vyšiel, nemohol k nim prehovoriť, a poznali, že videl videnie v chráme, lebo im dával náveštie a zostal nemý. 23 A stalo sa, keď sa vyplnily dni jeho bohoslužby, že odišiel do svojho domu. 24 A po tých dňoch počala Alžbeta, jeho manželka, a kryla sa päť mesiacov 25 a hovorila: Takto mi učinil Pán vo dňoch, v ktorých pohliadol na mňa, aby odňal moje pohanenie medzi ľuďmi. 26 Potom v šiestom mesiaci bol poslaný anjel Gabriel od Boha do galilejského mesta, ktorému je meno Nazaret, 27 k panne, zasnúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef, z domu Dávidovho, a meno panny bolo Mária. 28 A keď vošiel ku nej anjel, povedal: Raduj sa, obdarená milosťou! Pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami! 29 A ona vidiac ho zľakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, jaký to má byť pozdrav. 30 Ale anjel jej povedal: Neboj sa Mária, lebo si našla milosť u Boha 31 a hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazovieš jeho meno Ježiš. 32 Ten bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. A Pán Bôh mu dá trón Dávida, jeho otca, 33 a bude kraľovať nad domom Jakobovým až na veky, a jeho kráľovstvu nebude konca. 34 A Mária povedala anjelovi: Jako sa to stane, keď neznám muža? 35 A anjel odpovedal a riekol jej: Svätý Duch prijde na teba, a moc Najvyššieho ti zatôni, a preto aj to splodené sväté bude sa volať Syn Boží. 36 A hľa, Alžbeta, tvoja pokrevná, aj ona počala syna vo svojej starobe, a toto jej je už šiesty mesiac, tej, ktorú volajú neplodnou, 37 lebo u Boha nebude nemožným niktoré slovo. 38 Vtedy povedala Mária: Hľa, som dievka Pánova; nech sa mi tedy stane podľa tvojho slova. A anjel odišiel od nej. 39 A v tých dňoch vstala Mária a ponáhľajúc sa išla na vrchy, do mesta Júdovho. 40 A vošla do domu Zachariášovho a pozdravila Alžbetu. 41 A stalo sa, keď počula Alžbeta pozdrav Máriin, že poskočilo nemluvňa v jej živote, a Alžbeta bola razom naplnená Svätým Duchom 42 a zvolala veľkým hlasom a riekla: Požehnaná ty medzi ženami a požehnaný plod tvojho života! 43 Odkiaľ mi to, aby prišla ku mne matka môjho Pána?! 44 Lebo hľa, jako zavznel hlas tvojho pozdravu v moje uši, s plesotom poskočilo nemluvňa v mojom živote, 45 a blahoslavená tá, ktorá uverila, lebo sa naplní to, čo jej bolo hovorené od Pána. 46 A Mária riekla: Moja duša zvelebuje Pána, 47 a môj duch plesá nad Bohom, mojím Spasiteľom 48 pretože pohliadol na poníženie svojej dievky. Lebo hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia, 49 pretože mi učinil veľké veci ten Mocný, a sväté je jeho meno, 50 a jeho milosrdenstvo do pokolení a pokolení tým, ktorí sa ho boja. 51 Dokázal silu svojím ramenom, rozptýlil pyšných mysľou ich srdca, 52 svrhnul mocnárov s trónov a povýšil ponížených, 53 lačných naplnil dobrými vecami a bohatých poslal preč prázdnych. 54 Zaujal sa Izraela, svojho služobníka, aby sa rozpamätal na svoje milosrdenstvo, 55 tak ako hovoril našim otcom, na milosrdenstvo, sľúbené Abrahámovi a jeho semenu na večnosť. 56 A Mária zostala s ňou asi tri mesiace a potom sa navrátila do svojho domu. 57 A Alžbete sa naplnil čas, aby porodila, i porodila syna. 58 A počuli okolní súsedia i jej príbuzní, že jej učinil Pán svoje veľké milosrdenstvo, a radovali sa s ňou. 59 Potom stalo sa ôsmeho dňa, že prišli obrezať dieťatko a volali ho po mene jeho otca Zachariášom. 60 Ale jeho matka odpovedala a riekla: Nie, ale sa bude volať Ján. 61 A povedali jej: Veď nie je nikoho z tvojho príbuzenstva, kto by sa volal tým menom! 62 A dávali náveštie jeho otcovi, jako by asi chcel, aby sa volal. 63 A on si vypýtal tabuľku a napísal: Ján je jeho meno. A všetci sa divili. 64 A naskutku sa otvorily jeho ústa i jeho jazyk, a hovoril dobrorečiac Bohu. 65 Vtedy prišla bázeň na všetkých, ktorí bývali okolo nich, a po celom tom vrchovatom kraji judskom hovorilo sa o všetkých týchto veciach. 66 A všetci, ktorí to počuli, složili to vo svojom srdci a hovorili: Čo to len bude z toho dieťaťa! A ruka Pánova bola s ním. 67 A Zachariáš, jeho otec, bol razom naplnený Svätým Duchom a prorokoval: 68 Požehnaný Pán Bôh Izraelov, že navštívil a učinil vykúpenie svojmu ľudu 69 a vyzdvihol nám roh spasenia v dome Dávida, svojho služobníka, - 70 jako hovoril skrze ústa svojich svätých od veku prorokov - 71 spasenie z moci našich nepriateľov a z ruky všetkých tých, ktorí nás nenávidia, 72 aby učinil milosrdenstvo našim otcom a rozpamätal sa na svoju svätú smluvu, 73 na prísahu, ktorú prisahal Abrahámovi, nášmu otcovi, že nám dá, 74 aby sme vytrhnutí súc z ruky svojich nepriateľov slúžili jemu bez strachu 75 v svätosti a v spravedlivosti pred ním po všetky dni svojho života. 76 A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pojdeš pred tvárou Pánovou prihotoviť jeho cesty, 77 dať jeho ľudu známosť spasenia, záležajúceho v odpustení ich hriechov 78 pre vnútornosti milosrdenstva nášho Boha, ktorými nás navštívil východ z výsosti, 79 aby sa ukázal tým, ktorí sedia vo tme a v tôni smrti, aby upravil naše nohy na cestu pokoja. 80 A dieťatko rástlo a silnelo duchom a bolo na pustinách až do dňa svojho ukázania sa Izraelovi.

Lk 1, 1-80

Verš 5
Za dní Heródesa kráľa nad Judskom, bol nejaký kňaz, menom Zachariáš, z triedy Abiášovej, a jeho manželka bola z dcér Áronových, ktorej bolo meno Alžbeta.
1Krn 24:10 - siedmy Hakkócovi, ôsmy Abiášovi,

Verš 9
že podľa obyčaje kňazského úradu dostal losom, aby kadil, vojdúc do chrámu Pánovho.
Heb 9:6 - Keď bolo toto všetko takto zariadené, do prvého stánku vchádzajú každého času kňazi, konajúci svätoslužby,
Ex 30:7 - A Áron bude na ňom kadiť kadivo z voňavých vecí, každého rána; keď upraví lampy, vtedy to bude kadiť.
Lv 16:17 - Niktorý človek nebude v stáne shromaždenia, keď vojde pokryť hriech v svätyni, dokiaľ nevyjde, a pokryje za seba a za svoj dom i za celé shromaždenie Izraelovo.

Verš 13
Ale anjel mu povedal: Neboj sa, Zachariášu lebo tvoja prosba je vyslyšaná, a tvoja manželka, Alžbeta, ti porodí syna, a nazovieš jeho meno Ján.
Lk 1:60 - Ale jeho matka odpovedala a riekla: Nie, ale sa bude volať Ján.

Verš 14
A budeš mať radosť a plesanie, a mnohí sa budú radovať jeho narodeniu;
Lk 1:58 - A počuli okolní súsedia i jej príbuzní, že jej učinil Pán svoje veľké milosrdenstvo, a radovali sa s ňou.

Verš 15
lebo bude veľký pred Pánom a vína ani nijakého nápoja opojného nebude nikdy piť a Svätým Duchom bude naplnený ešte od života svojej matky.
Sdc 13:4 - Preto sa teraz vystríhaj a nepi vína ani nijakého nápoja opojného ani nejedz ničoho nečistého.

Verš 16
A mnohých zo synov Izraelových obráti k Pánovi, ich Bohu.
Mal 4:6 - A obráti srdce otcov na synov a srdce synov na ich otcov, aby som neprišiel a neranil zeme kliatbou.
Mt 11:14 - A chcete-li prijať, on je Eliáš, ktorý mal prijsť.

Verš 17
A on sám pojde pred ním v duchu a v moci Eliášovej obrátiť srdcia otcov na deti a neposlušných k rozumnosti spravedlivých, aby prihotovil Pánovi pripravený ľud.
Mt 3:2 - a hovoril: Čiňte pokánie! Lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.
Mk 9:12 - A on im povedal: Eliáš pravda prijde prv a napraví všetko. A jako je napísané o Synovi človeka, že musí mnoho trpieť a byť zavrhnutým?
Mal 4:6 - A obráti srdce otcov na synov a srdce synov na ich otcov, aby som neprišiel a neranil zeme kliatbou.

Verš 18
A Zachariáš povedal anjelovi: Po čom to poznám? Lebo ja som už starý, aj moja manželka je pokročilá vo svojich dňoch.
Gn 17:17 - Vtedy padol Abrahám na svoju tvár a smial sa a povedal vo svojom srdci: Či azda storočnému sa narodí dieťa? A či Sára, ktorá má deväťdesiat rokov, porodí?

Verš 25
a hovorila: Takto mi učinil Pán vo dňoch, v ktorých pohliadol na mňa, aby odňal moje pohanenie medzi ľuďmi.
Gn 30:23 - A počala a porodila syna a povedala: Bôh odňal moje pohanenie,
Iz 4:1 - A toho dňa sa chopí sedem žien jedného muža a povedia: Budeme jesť svoj vlastný chlieb a budeme sa odievať svojím vlastným rúchom, len nech sa menujeme po tebe, odním naše pohanenie.

Verš 27
k panne, zasnúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef, z domu Dávidovho, a meno panny bolo Mária.
Mt 1:18 - A narodenie Ježiša Krista bolo takto. Keď bola jeho matka, Mária, zasnúbená Jozefovi, prv ako sa sišli, bola najdená tehotná zo Svätého Ducha.

Verš 31
a hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazovieš jeho meno Ježiš.
Iz 7:14 - Preto vám dá sám Pán znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a nazve jeho meno Immanuel.
Mt 1:21 - a porodí syna a nazveš jeho meno JEŽIŠ, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov.

Verš 32
Ten bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. A Pán Bôh mu dá trón Dávida, jeho otca,
Iz 54:5 - Lebo tvojím manželom je tvoj učiniteľ; Hospodin Zástupov je jeho meno, a tvoj vykupiteľ, Svätý Izraelov, bude sa volať Bohom celej zeme.
2Sam 7:12 - Keď sa vyplnia tvoje dni, a budeš ležať so svojimi otcami, postavím tvoje semeno po tebe, ktoré vyjde z tvojho života, a upevním jeho kráľovstvo.
Ž 132:11 - Hospodin prisahal Dávidovi a vravel pravdu, od ktorej sa nevráti: Z plodu tvojho života posadím ti na tvoj trón.
Iz 9:7 - Množiteľovi toho kniežatstva a pokoju nebude konca. Sedieť bude na tróne Dávidovom a bude panovať nad jeho kráľovstvom, aby ho pevne postavil a založil na pevný základ súdom a spravedlivosťou odteraz až na veky. Horlivosť Hospodina Zástupov to učiní.

Verš 33
a bude kraľovať nad domom Jakobovým až na veky, a jeho kráľovstvu nebude konca.
1Krn 22:10 - Ten vystaví môjmu menu dom a on mi bude za syna, a ja budem jemu za otca a postavím pevne trón jeho kráľovstva nad Izraelom, a bude stáť až na veky.
Ž 45:6 - Tvoje šípy sú ostré - Národy padnú pod teba -, vniknú do srdca nepriateľov kráľových.
Ž 89:36 - Raz som prisahal na svoju svätosť, že neoklamem Dávida.
Jer 23:5 - Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že vzbudím Dávidovi spravedlivý výrastok, a bude kraľovať ako kráľ a bude rozumne robiť a bude činiť súd a spravedlivosť na zemi.
Dan 7:14 - A bolo jemu dané panstvo i sláva i kráľovstvo, a slúžily mu všetky národy a ľudia a jazyky; jeho panstvo je večným panstvom, ktoré nepominie, a jeho kráľovstvo je také, ktoré nebude zničené.
Dan 7:27 - A kráľovstvo, panstvo a veličenstvo kráľovstiev pod všetkými nebesami bude dané ľudu svätých Najvyšších; jeho kráľovstvo je večným kráľovstvom, a všetky panstvá budú jemu slúžiť a poslúchať ho.
Mi 4:7 - A učiním kulhavú ostatkom a ďaleko zahnanú mocným národom, a Hospodin bude kraľovať nad nimi na vrchu Sione od teraz až na veky.
Heb 1:8 - Ale o Synovi hovorí: Tvoj trón, ó, Bože, na vek veku, a berla tvojho kráľovstva berlou priamosti.

Verš 37
lebo u Boha nebude nemožným niktoré slovo.
Jób 42:2 - Viem, že môžeš všetko, a že ti nemôže byť prekazený niktorý úmysel.
Jer 32:17 - Ach, Pane, Hospodine, hľa, ty si učinil nebesia i zem svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom, tebe nie je nemožnou niktorá vec.
Za 8:6 - Takto hovorí Hospodin Zástupov: Keď to bude nemožným v očiach ostatku tohoto ľudu v tých dňoch, či to azda i v mojich očiach bude nemožným? hovorí Hospodin Zástupov.
Mt 19:26 - Ale Ježiš pozrel na nich a povedal im: U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné.
Lk 18:27 - A on povedal: To, čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha.

Verš 45
a blahoslavená tá, ktorá uverila, lebo sa naplní to, čo jej bolo hovorené od Pána.
Lk 11:28 - Ale on povedal: Ba pravda, blahoslavení, ktorí čujú slovo Božie a zachovávajú ho!

Verš 50
a jeho milosrdenstvo do pokolení a pokolení tým, ktorí sa ho boja.
Ex 20:6 - a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostríhajú moje prikázania.

Verš 51
Dokázal silu svojím ramenom, rozptýlil pyšných mysľou ich srdca,
Iz 51:9 - Prebuď sa, prebuď, odej sa silou, rameno Hospodinovo! Prebuď sa jako za dávnych dní, za pokolení dávnych vekov! Či nie si to ty, ktoré si rozdrtilo pyšný Egypt, smrteľne ranilo draka?
Iz 52:10 - Hospodin obnažil rameno svojej svätosti pred očami všetkých národov, a uvidia všetky končiny zeme spasenie nášho Boha!
Ž 33:10 - Hospodin ruší radu národov; na nič obracia myšlienky ľudí.
1Pt 5:5 - Podobne mladší, podriaďte sa starším, a všetci, podriaďujúc sa jedni druhým, oblečte sa do pokory, pretože Bôh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť.

Verš 52
svrhnul mocnárov s trónov a povýšil ponížených,
1Sam 2:8 - Pozdvihuje núdzneho z prachu a z hnoja povyšuje chudobného, aby ho posadil s kniežatami, a stolicu slávy im dáva dedične. Lebo Hospodinove sú stĺpy zeme a položil na ne okruh sveta.
Ž 113:6 - A ktorý sa snižuje, aby videl veci na nebi i na zemi.

Verš 53
lačných naplnil dobrými vecami a bohatých poslal preč prázdnych.
Ž 34:10 - Jod. Bojte sa Hospodina, vy jeho svätí, lebo tí, ktorí sa ho boja, nemajú nedostatku.

Verš 54
Zaujal sa Izraela, svojho služobníka, aby sa rozpamätal na svoje milosrdenstvo,
Iz 30:18 - A preto bude očakávať Hospodin, aby sa zmiloval nad vami, a preto sa vyvýši, aby sa zľutoval nad vami - ; lebo Hospodin je Bohom súdu. Blahoslavení sú všetci, ktorí očakávajú na neho.
Iz 41:9 - ty, ktorého som pojal za ruku od končín zeme a povolal som ťa od jej najďaľších kútov a povedal som ti: Môj služobník si ty, vyvolil som ťa a nezavrhol som ťa!
Iz 54:5 - Lebo tvojím manželom je tvoj učiniteľ; Hospodin Zástupov je jeho meno, a tvoj vykupiteľ, Svätý Izraelov, bude sa volať Bohom celej zeme.
Jer 31:2 - Takto hovorí Hospodin: Našiel milosť na púšti, ľud, pozostalí po meči. Nože nech idem, aby som mu spôsobil pokoj, Izraelovi!
Jer 31:20 - Či mi je Efraim drahým synom? Či je rozkošným dieťaťom? Lebo kedykoľvek hovorím proti nemu, vždy sa len rozpomínam na neho, preto aj sú moje vnútornosti hlboko znepokojené za neho. Istotne sa zľutujem nad ním, hovorí Hospodin.-

Verš 55
tak ako hovoril našim otcom, na milosrdenstvo, sľúbené Abrahámovi a jeho semenu na večnosť.
Gn 17:19 - A Bôh riekol: Áno, Sára, tvoja žena, ti porodí syna, a nazveš jeho meno Izák . A postavím svoju smluvu s ním za večnú smluvu, a tak i jeho semeno po ňom.
Gn 22:18 - a v tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme, pretože si poslúchol na môj hlas.
Ž 132:11 - Hospodin prisahal Dávidovi a vravel pravdu, od ktorej sa nevráti: Z plodu tvojho života posadím ti na tvoj trón.

Verš 58
A počuli okolní súsedia i jej príbuzní, že jej učinil Pán svoje veľké milosrdenstvo, a radovali sa s ňou.
Lk 1:14 - A budeš mať radosť a plesanie, a mnohí sa budú radovať jeho narodeniu;

Verš 59
Potom stalo sa ôsmeho dňa, že prišli obrezať dieťatko a volali ho po mene jeho otca Zachariášom.
Gn 17:12 - A keď mu bude osem dní, bude vám obrezaný každý mužského pohlavia po všetkých vašich pokoleniach ako narodený doma, tak i kúpený za striebro od ktoréhokoľvek cudzozemca, ktorý nie je z tvojho semena;
Lv 12:3 - A ôsmeho dňa sa obreže telo jeho neobriezky.

Verš 60
Ale jeho matka odpovedala a riekla: Nie, ale sa bude volať Ján.
Lk 1:13 - Ale anjel mu povedal: Neboj sa, Zachariášu lebo tvoja prosba je vyslyšaná, a tvoja manželka, Alžbeta, ti porodí syna, a nazovieš jeho meno Ján.

Verš 69
a vyzdvihol nám roh spasenia v dome Dávida, svojho služobníka, -
Ž 132:17 - Tam dám vyrásť rohu Dávidovmu a pripravím svojmu pomazanému sviecu.

Verš 70
jako hovoril skrze ústa svojich svätých od veku prorokov -
Ž 72:12 - Lebo vytrhne chudobného, volajúceho, a biedneho a toho, kto nemá spomocníka.
Iz 40:10 - Hľa, Pán Hospodin prijde jako mocný, a jeho rameno mu bude panovať! Hľa, jeho mzda ide s ním a jeho dielo pred ním.
Jer 23:6 - Za jeho dní bude spasený Júda, a Izrael bude bývať bezpečne. A toto bude jeho meno, ktorým ho budú nazývať: Hospodin naša spravedlivosť.
Jer 30:10 - A ty, môj služobníku, Jakobe, sa neboj, hovorí Hospodin, ani sa nedes, Izraelu! Lebo hľa, zachránim ťa z ďaleka i tvoje semeno zo zeme ich zajatia. A tak sa navráti Jakob a bude na pokoji a v bezpečí, ani nebude toho, kto by postrašil.
Dan 9:27 - A uzavrie pevnú smluvu s mnohými za jeden týždeň a v polovici toho týždňa urobí to, že prestane bitná obeť aj obetný dar obilný, a na krýdle ohavností ponesie sa pustošiteľ, a to až sa úplná záhuba a to, čo je určené, vyleje na pustošiteľa.

Verš 73
na prísahu, ktorú prisahal Abrahámovi, nášmu otcovi, že nám dá,
Gn 22:16 - a riekol: Na seba samého som prisahal, hovorí Hospodin, lebo preto, že si učinil túto vec a neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného,
Ž 105:9 - na svoju smluvu, ktorú učinil s Abrahámom, a na svoju prísahu, ktorú prisahal Izákovi.
Jer 31:33 - Lebo toto je smluva, ktorú učiním s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Hospodin: Dám svoj zákon do ich vnútornosti a napíšem ho na ich srdce a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom.
Heb 6:13 - Lebo keď dával Bôh Abrahámovi zasľúbenie, keďže nemal na koho iného väčšieho prisahať, prisahal sám na seba
Heb 6:17 - A preto, že Bôh chcel svrchovane ukázať dedičom zasľúbenia nezmeniteľnosť svojej rady, vložil do toho prísahu,

Verš 74
aby sme vytrhnutí súc z ruky svojich nepriateľov slúžili jemu bez strachu
Heb 9:14 - o koľko viacej krv Kristova, ktorý skrze večného Ducha obetoval sám seba bezvadného Bohu, očistí vaše svedomie od mŕtvych skutkov, aby ste svätoslúžili živému Bohu.

Verš 75
v svätosti a v spravedlivosti pred ním po všetky dni svojho života.
1Pt 1:15 - ale podľa toho Svätého, ktorý vás povolal, aj sami buďte svätí, v každom obcovaní.

Verš 76
A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pojdeš pred tvárou Pánovou prihotoviť jeho cesty,
Lk 1:17 - A on sám pojde pred ním v duchu a v moci Eliášovej obrátiť srdcia otcov na deti a neposlušných k rozumnosti spravedlivých, aby prihotovil Pánovi pripravený ľud.
Mal 4:5 - Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako prijde deň Hospodinov, veľký a strašný.

Verš 77
dať jeho ľudu známosť spasenia, záležajúceho v odpustení ich hriechov
Lk 3:3 - A pochodil po celom okolí Jordánskom kážuc krst pokánia na odpustenie hriechov,

Verš 78
pre vnútornosti milosrdenstva nášho Boha, ktorými nás navštívil východ z výsosti,
Mal 4:2 - Ale vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnce spravedlivosti, a lekárstvo bude na jeho krýdlach; vyjdete a budete poskakovať ako vykŕmené teľatá.

Verš 79
aby sa ukázal tým, ktorí sedia vo tme a v tôni smrti, aby upravil naše nohy na cestu pokoja.
Iz 9:2 - Ľud, ktorý chodil vo tme, uzrie veliké svetlo, a nad tými, ktorí bývali v zemi tône smrti, zaskveje sa svetlo.
Iz 42:7 - aby si otvoril slepé oči a vyviedol väzňa z väzenia, zo žalára tých, ktorí sedia vo tme.
Iz 43:8 - Vyveď von slepý ľud, slepý, hoci má oči, a hluchých, hoci majú uši!
Iz 49:9 - aby si povedal väzňom: Vyjdite! tým, ktorí sú vo tme: Zjavte sa! Budú sa pásť popri cestách, a na všetkých holiach bude ich paša.
Iz 60:1 - Povstaň a svieť, Jeruzaleme! Lebo prišlo tvoje svetlo, a sláva Hospodinova vzišla nad tebou!

Verš 80
A dieťatko rástlo a silnelo duchom a bolo na pustinách až do dňa svojho ukázania sa Izraelovi.
Lk 2:40 - A dieťatko rástlo a silnelo duchom, plnené súc múdrosťou, a milosť Božia bola obrátená naň.

Lk 1,1-4 - Teofil bol dajaký popredný muž, o ktorom sa hovorí aj v Sk 1, 1. Tento predhovor nám jasne poukazuje na to, že evanjelium nie je dajakým ľudovým rozprávaním, ale dielom doloženým vierohodnými svedectvami.

Lk 1,5 - Dávid pri novom zriadení starozákonnej bohoslužby zadelil kňazov do 24 tried. Každá trieda konala týždenne službu v chráme. Lósom sa rozhodlo, kto akú službu má vo svojej triede konať. Jeden z kňazov denne vchádzal ráno i večer ku kadidlovému oltáru pred Svätyňou svätých a tam pálil kadidlo.

Lk 1,25 - Radosť Alžbety bola veľká. Neplodnosť totiž bola v očiach Židov veľkou hanbou, ba Božím trestom.

Lk 1,26 - "V šiestom mesiaci" - od počatia Jána Krstiteľa.

Lk 1,27 - "Zasnúbenej" - o zásnubách pozri poznámku pri Mt 1, 18.

Lk 1,28 - "Zdravas'" doslovne "Raduj sa".

Lk 1,34-35 - Z týchto veršov sa dá usudzovať, že Panna Mária mala sľub trvalej čistoty a panenstva. Preto teraz nerozumie, že Boh chce, aby bola matkou. Anjel jej vysvetlí, že počatie bude dielom Svätého Ducha. Bude aj pannou, aj matkou. Tretie evanjelium dosť často uvádza činnosť Svätého Ducha (1, 15; 1, 35; 1, 41; 1, 67; 2, 25; 2, 26; 2,27; 3, 16. 22; 4, 1; 10, 21; 12, 12; 24, 49). Teda Panna Mária nežila manželsky s Jozefom, hoci bola jeho zákonitou manželkou. Jozef pravdepodobne vedel o tomto jej záväzku, a preto žili spolu ako brat a sestra.

Lk 1,39 - Mesto medzi vrchmi v blízkosti Jeruzalema, kde býval Zachariáš so svojou manželkou, je podľa tradície dnešné Ain Karim vo vzdialenosti asi 6 km na západ od Jeruzalema. Z Galiley to bola asi štvordňová cesta.

Lk 1,46-55 - Máriin chválospev Magnifikat je básnická skladba žalmového druhu, celá preniknutá myšlienkami zo žalmov a z iných starozákonných spisov. Mária ďakuje Bohu a chváli ho za jeho veľké činy, ktoré spôsobil v jej živote (46-50), ďalej hovorí o tom, ako veľkolepo si Boh počína pri riadení osudov celého ľudstva (51-53) a napokon o jeho vernosti a o prisľúbeniach vyvolenému ľudu (54-55).

Lk 1,59 - Na ôsmy deň po narodení bol Ján podrobený obradu obriezky, ktorý znamenal prijatie do zmluvy. Vtedy dali dieťaťu aj meno, čo bolo spojené s rodinnou slávnosťou.

Lk 1,67-80 - Aj Zachariášov chválospev Benediktus je skladba žalmového rázu, oslavujúca príchod Mesiáša-Spasiteľa z Dávidovho rodu (68-75) a povolanie Zachariášovho syna za jeho predchodcu (76-79). "Prorokovať" v Písme znamená vo všeobecnosti hovoriť z Božieho vnuknutia; v užšom zmysle slova aj predpovedať.