výhody registrácie

2. list Tesalonickým

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Tes 1, 1-12

1 Pavel, Silván a Timoteus cirkvi Tesaloničanom v Bohu, našom Otcovi, a v Pánu Ježišu Kristovi: 2 milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. 3 Podlžni sme ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia, ako je slušné, pretože veľmi rastie vaša viera, a množí sa láska jedného každého všetkých vás naproti jedendruhému, 4 takže my sami sa chválime vami v cirkviach Božích ohľadne vašej trpezlivosti a viery vo všetkých vašich prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate, 5 čo je zjavným dôkazom spravedlivého súdu Božieho, aby ste boli učinení hodnými kráľovstva Božieho, za ktoré aj trpíte, 6 akže je ináče spravedlivé u Boha odplatiť tým, ktorí vás sužujú, súžením 7 a vám súženým odpočinutím s nami, keď sa zjaví Pán Ježiš s neba s anjelmi svojej moci, 8 v plamennom ohni dávajúc pomstu tým, ktorí neznajú Boha, a tým, ktorí neposlúchajú evanjelia nášho Pána Ježiša Krista, 9 ktorí ponesú pomstu, večné zahynutie, preč od tvári Pánovej a od slávy jeho mocnosti, 10 keď prijde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých, ktorí uverili (lebo sa uverilo nášmu svedoctvu u vás), v ten deň. 11 Tým cieľom sa aj vždycky modlíme za vás, že by vás náš Bôh učinil hodnými toho povolania a naplnil každou záľubou na dobrotivosti a skutkom viery v moci, 12 aby bolo oslávené meno našeho Pána Ježiša Krista vo vás a vy v ňom podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista.

2Tes 1, 1-12

Verš 2
milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
1Kor 1:3 - milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
1Sol 1:1 - Pavel, Silván a Timoteus cirkvi Tesaloničanov v Bohu Otcovi a v Pánu Ježišu Kristovi: milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista!
1Pt 1:2 - vyvoleným podľa predzvedenia Boha Otca v posvätení Ducha k poslušnosti a k pokropeniu krvou Ježiša Krista: milosť vám a pokoj nech sa rozmnoží!

Verš 3
Podlžni sme ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia, ako je slušné, pretože veľmi rastie vaša viera, a množí sa láska jedného každého všetkých vás naproti jedendruhému,
Ef 1:15 - Preto i ja, keď som počul o viere u vás, o viere v Pánu Ježišovi, a o láske naproti všetkým svätým,
Flp 1:3 - Ďakujeme svojmu Bohu pri každej rozpomienke ma vás
Kol 1:3 - Ďakujeme Bohu a Otcovi nášho Pána Ježiša Krista vždycky sa za vás modliac,
1Sol 1:2 - Ďakujeme vždycky Bohu vzhľadom na vás na všetkých zmieňujúc sa na svojich modlitbách o vás,

Verš 4
takže my sami sa chválime vami v cirkviach Božích ohľadne vašej trpezlivosti a viery vo všetkých vašich prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate,
1Sol 2:19 - Lebo veď kto je našou nádejou alebo radosťou alebo korunou chlúby - či azda nie aj vy pred naším Pánom Ježišom Kristom, keď prijde?!

Verš 5
čo je zjavným dôkazom spravedlivého súdu Božieho, aby ste boli učinení hodnými kráľovstva Božieho, za ktoré aj trpíte,
Júd 1:6 - a anjelov, ktorí nezachovali svojho kniežatstva, ale opustili svoj vlastný príbytok, zachoval strážených pod mrákavou vo večných putách k súdu veľkého dňa.
1Sol 2:14 - Lebo vy ste sa, bratia, stali nasledovníkmi cirkví Božích, ktoré sú v Judsku v Kristu Ježišovi, lebo aj vy ste pretrpeli to isté od svojich vlastných súkmeňovcov ako aj oni od Židov,

Verš 6
akže je ináče spravedlivé u Boha odplatiť tým, ktorí vás sužujú, súžením
Za 2:8 - Lebo takto hovorí Hospodin Zástupov: Po sláve ma poslal k národom, ktoré vás olupovaly; lebo ten, kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice jeho oka.

Verš 7
a vám súženým odpočinutím s nami, keď sa zjaví Pán Ježiš s neba s anjelmi svojej moci,
1Sol 4:16 - Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv;

Verš 8
v plamennom ohni dávajúc pomstu tým, ktorí neznajú Boha, a tým, ktorí neposlúchajú evanjelia nášho Pána Ježiša Krista,
2Pt 3:7 - A terajšie nebesia i zem sú odložené tým istým slovom a opatrujú sa pre oheň v deň súdu a zatratenia bezbožných ľudí.
Rim 2:8 - a svárlivým a tým, ktorí neposlúchajú pravdy, ale poslúchajú neprávosť, bude prchlivosť a hnev;

Verš 9
ktorí ponesú pomstu, večné zahynutie, preč od tvári Pánovej a od slávy jeho mocnosti,
Iz 2:19 - A vojdú do jaskýň v skalách a do dier v prachu zeme pred strachom Hospodinovým a pred slávou jeho velebnosti, keď povstane, aby mocne zatriasol zemou.

Verš 10
keď prijde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých, ktorí uverili (lebo sa uverilo nášmu svedoctvu u vás), v ten deň.
Sk 1:11 - ktorí aj povedali: Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorí bol vzatý od vás hore do neba, prijde tak, ako ste ho videli ísť do neba.
1Sol 1:10 - a očakávali jeho Syna z nebies, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vychvacuje od prijdúceho hnevu.
Zjv 1:7 - Hľa, prichádza s oblakmi, a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli, a nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. Áno, ameň.

2Sol 1,5 - Prenasledovania sú znakom, že raz musí prísť súd spravodlivého Boha. Myšlienka je rozvedená v nasledujúcich veršoch.

2Sol 1,8-9 - Tieto verše pripomínajú Iz 66, 16; Jer 10, 25; Ž 79, 6; Iz 2, 10. 19. 21.