výhody registrácie

1. list Tesalonickým

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Tes 5, 1-28

1 Ale o časoch a o dobách nepotrebujete, bratia, aby sa vám písalo. 2 Lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov prijde tak ako zlodej vnoci. 3 Lebo keď budú hovoriť: Pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle prijde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu, a neujdú. 4 Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej. 5 Lebo vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nie sme synmi noci ani tmy. 6 A tak tedy nespime jako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi. 7 Lebo tí, ktorí spia, vnoci spia, a ktorí sa opíjajú, sú vnoci opilí. 8 Ale my súc synmi dňa buďme triezvi oblečúc si pancier viery a lásky a vezmúc za prilbu nádej spasenia, 9 lebo vás nepostavil Bôh cieľom hnevu, ale aby sme nadobudli spasenia skrze nášho Pána Ježiša Krista, 10 ktorý zomrel za nás, aby sme, či už bdejeme či spíme, spolu s ním žili. 11 Preto sa napomínajte navzájom a vzdelávajte jeden druhého, jako aj robíte. 12 Ale vás žiadame, bratia, aby ste znali tých, ktorí pracujú medzi vami a sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás, 13 a aby ste ich preveľmi milovali pre ich dielo. Majte pokoj medzi sebou! 14 A prosíme vás, bratia, napomínajte neriadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých a buďte zhovievaví ku všetkým. 15 Hľaďte, aby niekto neoplatil niekomu zlým za zlé, ale sa vždycky žeňte za tým, čo je dobré i pre vás navzájom i pre všetkých. 16 Vždycky sa radujte. 17 Neprestajne sa modlite. 18 Vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi čo do vás. 19 Ducha neuhášajte. 20 Proroctvami nepohŕdajte. 21 Všetko zkúšajte; dobré podržte. 22 Každého druhu zlého sa chráňte. 23 A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus. 24 Verný je ten, ktorý vás volá, ktorý aj učiní. 25 Bratia, modlite sa za nás! 26 Pozdravujte všetkých bratov svätým bozkom. 27 Prísahou vás zaväzujem na Pána, aby bol list prečítaný všetkým svätým bratom. 28 Milosť našeho Pána Ježiša Krista nech je s vami! Ameň.

1Tes 5, 1-28

Verš 2
Lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov prijde tak ako zlodej vnoci.
Mt 24:43 - Ale to vedzte, že keby hospodár vedel, v ktorú stráž prijde zlodej, bdel by a nedal by podkopať svoj dom.
2Pt 3:10 - Ale prijde deň Pánov ako zlodej vnoci, v ktorý pominú nebesia s rachotom, a živly, rozpálené ohňom, sa rozplynú, a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria.
Zjv 3:3 - Pamätaj tedy, jako si prijal a počul a ostríhaj a učiň pokánie. Keď tedy nebudeš bdieť, prijdem na teba jako zlodej, a nezvieš, v ktorú hodinu prijdem na teba.
Zjv 16:15 - Hľa, prijdem ako zlodej! Blahoslavený, kto bdeje a ostríha svoje rúcho, aby nechodil nahý, a aby nevideli jeho hanby.

Verš 3
Lebo keď budú hovoriť: Pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle prijde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu, a neujdú.
2Sol 1:9 - ktorí ponesú pomstu, večné zahynutie, preč od tvári Pánovej a od slávy jeho mocnosti,

Verš 4
Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej.
Ef 5:8 - Lebo ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Choďte jako deti svetla -

Verš 5
Lebo vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nie sme synmi noci ani tmy.
Lk 16:8 - A pán pochválil nespravedlivého správcu, že opatrne urobil. Lebo synovia tohoto sveta sú opatrnejší nad synov svetla čo do svojho pokolenia.
Ef 5:8 - Lebo ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Choďte jako deti svetla -
Rim 13:12 - Noc pokročila, a deň sa priblížil. Složme tedy skutky temnosti a oblečme si zbrane svetla.

Verš 6
A tak tedy nespime jako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi.
Rim 13:11 - A toto, znajúc čas, že je už hodina, aby sme sa prebudili zo spánku a vstali, lebo teraz nám je bližšie spasenie, ako bolo vtedy, keď sme uverili.
Rim 13:13 - Jako vodne choďme slušne, nie v obžerstvách a pijanstvách, nie v smilstvách a prostopašiach, nie v zvade a závisti.
Ef 5:14 - Preto hovorí: Prebuď sa ty, kto spíš, a vstaň z mŕtvych, a bude ti svietiť Kristus.
Lk 21:36 - Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred Synom človeka.
1Kor 15:34 - Vytriezvejte spravedlivo a nehrešte, lebo niektorí neznajú Boha; na vaše zahanbenie to hovorím.

Verš 8
Ale my súc synmi dňa buďme triezvi oblečúc si pancier viery a lásky a vezmúc za prilbu nádej spasenia,
Iz 59:17 - A obliekol spravedlivosť ako pancier a lebku spasenia položil na svoju hlavu, obliekol sa v rúcho pomsty jako v sukňu a odial sa horlivosťou jako plášťom.
Ef 6:14 - Tedy stojte majúc svoje bedrá opásané pravdou a súc oblečení v pancier spravedlivosti

Verš 10
ktorý zomrel za nás, aby sme, či už bdejeme či spíme, spolu s ním žili.
Rim 14:7 - Lebo nikto z nás nežije sám sebe, a nikto sám sebe nezomiera.
2Kor 5:15 - ktorí sme usúdili toto: že ak jeden zomrel za všetkých, tedy všetci zomreli, a za všetkých zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežili už viacej sebe, ale tomu, ktorý zomrel za nich i vstal z mŕtvych.
Gal 2:20 - S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus, a to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa.
1Pt 4:2 - aby nie viacej ľudským žiadostiam, ale vôli Božej žil zbývajúci čas v tele.

Verš 12
Ale vás žiadame, bratia, aby ste znali tých, ktorí pracujú medzi vami a sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás,
Rim 15:27 - Lebo sa im to videlo za dobré, a sú ich dlžníkmi. Lebo ak dostali pohania účasť na ich duchovných majetkoch, podlžni sú im tiež sväte poslúžiť telesnými.
1Kor 9:11 - Ak sme my vám siali duchovné, či by to bola taká veľká vec, keby sme my žali vaše telesné?
1Kor 16:18 - Lebo osviežili môjho ducha i vášho. Nuž tedy znajte takých.
Gal 6:6 - A ten, kto je vynaučovaný v slove, nech sa sdieľa s tým, kto ho vynaučuje, všetkým dobrým.
Flp 2:29 - Prijmite ho tedy v Pánovi s celou radosťou a majte takých v úcte.
1Tim 5:17 - Starší, ktorí dobre spravujú, nech sú považovaní za hodných dvojej cti, najmä tí, ktorí pracujú v slove a v učení.
Heb 13:7 - Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hovorili slovo Božie, a pozorujúc, aký bol ich východ, to jest koniec ich obcovania, nasledujte takú vieru.
Heb 13:17 - Poslúchajte svojich vodcov a ustupujte im, lebo oni bdejú za vaše duše jako takí, ktorí vydajú počet, aby to robili s radosťou a nevzdychali, lebo to by vám nebolo užitočné.

Verš 15
Hľaďte, aby niekto neoplatil niekomu zlým za zlé, ale sa vždycky žeňte za tým, čo je dobré i pre vás navzájom i pre všetkých.
Lv 19:18 - Nebudeš sa mstiť ani nebudeš držať hnevu na synov svojho ľudu a milovať budeš svojho blížneho jako samého seba. Ja som Hospodin.
Prís 20:22 - Nepovedz: Odplatím zlé! Očakávaj na Hospodina, a pomôže ti.
Prís 24:29 - Nepovedz: Ako mi urobil, tak i ja urobím jemu; odplatím človekovi podľa jeho skutku.
Mt 5:39 - Ale ja vám hovorím, aby ste sa neprotivili zlému; ale tomu, kto ťa uderí po tvojom pravom líci, nastav i to druhé;
Rim 12:17 - Nebuďte rozumní sami u seba, nikomu neodplacujúc zlého za zlé, premýšľajúc o tom, čo je dobré pred všetkými ľuďmi.
1Kor 6:7 - Už je tedy celkom nedostatok u vás, že máte súdy medzi sebou. Prečo radšej netrpíte krivdy? Prečo radšej nenesiete škody?
1Pt 3:9 - neodplacujúci zlého za zlé alebo nadávky za nadávku, ale naopak, žehnajte vediac, že ste nato povolaní, aby ste zdedili požehnanie.

Verš 16
Vždycky sa radujte.
Mt 5:12 - Radujte sa a plesajte, lebo je mnohá vaša odplata v nebesiach. Lebo tak iste prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.
Lk 10:20 - Avšak tomu sa neradujte, že sa vám poddávajú duchovia, ale radšej sa radujte, že sú vaše mená napísané v nebesiach.
Rim 12:12 - v nádeji sa radujúci, v súžení trpezliví, na modlitbe zotrvávajúci,
Flp 4:4 - Radujte sa v Pánovi vždycky, a zase len poviem: Radujte sa!

Verš 17
Neprestajne sa modlite.
Lk 18:1 - A povedal im aj podobenstvo na to, že je treba vždycky sa modliť a neustávať.
Rim 12:12 - v nádeji sa radujúci, v súžení trpezliví, na modlitbe zotrvávajúci,
Kol 4:2 - Na modlitbe zotrvávajte bdejúc v nej s ďakovaním

Verš 18
Vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi čo do vás.
Ef 5:20 - ďakujúc vždycky za všetko v mene nášho Pána Ježiša Krista Bohu a Otcovi,

Verš 19
Ducha neuhášajte.
1Kor 14:30 - A keby bolo niečo zjavené druhému, kto sedí, prvý nech mlčí.

Verš 21
Všetko zkúšajte; dobré podržte.
1Jn 4:1 - Milovaní, neverte každému duchu, ale zkúšajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta.

Verš 22
Každého druhu zlého sa chráňte.
Flp 4:8 - A ostatne, bratia, všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravedlivé, čo je mravne čisté, čo je ľúbe, čo je dobropovestné, ak je nejaká ctnosť a jestli nejaká chvála, o tom premýšľajte,

Verš 23
A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus.
1Kor 1:8 - ktorý vás aj upevní a zachová až do konca, bezúhonných v deň našeho Pána Ježiša Krista.
Flp 4:9 - čo ste sa aj naučili a čo ste prijali a počuli a videli na mne, to robte, a Bôh pokoja bude s vami.
1Sol 3:13 - aby upevnil vaše srdcia bezúhonné v svätosti pred naším Bohom a Otcom v čas príchodu nášho Pána Ježiša Krista so všetkými jeho svätými.

Verš 24
Verný je ten, ktorý vás volá, ktorý aj učiní.
1Kor 1:9 - Verný je Bôh, skrze ktorého ste povolaní v obecenstvo jeho Syna Ježiša Krista, našeho Pána.
1Kor 10:13 - Iba ľudské pokušenie vás zachvátilo, nijaké iné. Ale Bôh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokušením aj východ z neho, aby ste mohli zniesť.
2Kor 1:18 - Ale verný je Bôh, že naše slovo, vám hovorené, nebolo áno a nie.
2Sol 3:3 - Ale Pán je verný, ktorý vás upevní a strážiac zachová od zlého.

Verš 26
Pozdravujte všetkých bratov svätým bozkom.
Rim 16:16 - Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky sbory Kristove.
1Kor 16:20 - Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým bozkom.
2Kor 13:12 - Pozdravujte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí.
1Pt 5:14 - Pozdravte sa navzájom bozkom lásky. Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristu Ježišovi. Ameň.

1Sol 5,2 - Porov. Mt 24, 43.

1Sol 5,8 - O duchovnej výzbroji porov. Iz 59, 17; Ef 6, 14–17.

1Sol 5,17 - Porov. Lk 18, 1.

1Sol 5,18 - "Lebo to je Božia vôľa" o vás zjavená skrze Krista.

1Sol 5,19-20 - Pavol tu hovorí o daroch Ducha Svätého, o charizmách, ktoré si má kresťan vážiť.

1Sol 5,23 - Duch, duša a telo (pnéuma, psyché, sóma) označujú celého vykúpeného človeka. Duch tu znamená vyššiu zložku človeka, čo sa otvára vplyvu milosti, alebo princíp Božieho života v kresťanovi (porov. Rim 5, 5), čiže nadprirodzený život.

1Sol 5,26 - O svätom bozku pozri poznámku k Rim 16, 16.