výhody registrácie

1. list Sonúnčanom

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

1Sol 5, 1-28

1 Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině. 2 Sami přece dobře víte, že den Páně přijde jako přichází zloděj v noci. 3 Až budou říkat 'je pokoj, nic nehrozí', tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. 4 Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. 5 Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. 6 Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. 7 Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. 8 My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přílbu. 9 Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. 10 On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. 11 Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. 12 Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. 13 Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji. 14 Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. 15 Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. 16 Stále se radujte, 17 v modlitbách neustávejte. 18 Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 19 Plamen Ducha nezhášejte, 20 prorockými dary nepohrdejte. 21 Všecko zkoumejte, dobrého se držte; 22 zlého se chraňte v každé podobě. 23 Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 24 Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní. 25 Bratří, modlete se i vy za nás! 26 Pozdravte všecky bratry svatým políbením. 27 Zavazuji vás v Pánu, abyste tento list dali přečíst všem bratřím. 28 Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi.

1Sol 5, 1-28

Verš 2
Sami přece dobře víte, že den Páně přijde jako přichází zloděj v noci.
Mt 24:43 - Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu.
2Pt 3:10 - Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.
Zjv 3:3 - rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu.
Zjv 16:15 - "Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!"

Verš 3
Až budou říkat 'je pokoj, nic nehrozí', tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.
2Sol 1:9 - Jejich trestem bude věčná záhuba 'daleko od Pána a slávy jeho moci',

Verš 4
Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj.
Ef 5:8 - I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem.

Verš 5
Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.
Lk 16:8 - Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější, než synové světla.
Ef 5:8 - I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem.
Rim 13:12 - Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblecme se ve zbroj světla.

Verš 6
Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.
Rim 13:11 - Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili.
Rim 13:13 - Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti,
Ef 5:14 - A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.
Lk 21:36 - Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka."
1Kor 15:34 - Vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte. Někteří nemají ani ponětí o Bohu. Říkám to k vašemu zahanbení!

Verš 8
My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přílbu.
Iz 59:17 - Oděl se spravedlností jako pancířem a na hlavě má přilbu spásy, oděl se rouchem pomsty, jako pláštěm zahalil se rozhorlením.
Ef 6:14 - Stůjte tedy 'opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,

Verš 10
On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním.
Rim 14:7 - Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu,
2Kor 5:15 - a za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal.
Gal 2:20 - nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.
1Pt 4:2 - Proto i vy ve zbývajícím čase života nebuďte oddáni lidským vášním, ale vůli Boží.

Verš 12
Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás.
Rim 15:27 - Rozhodli se tak proto, že i oni jsou jejich dlužníky. Jestliže pohané dostali podíl na jejich duchovních darech, jsou zavázáni posloužit jim zase ve věcech hmotných.
1Kor 9:11 - Když jsme vám zaseli duchovní setbu, bylo by to mnoho, kdybychom sklízeli vaši pozemskou úrodu?
1Kor 16:18 - Uklidnili mé i vaše srdce. Važte si takových lidí!
Gal 6:6 - Kdo je vyučován v slovu, nechť se s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu.
Flp 2:29 - Přijměte ho tedy v Pánu se vší radostí a takových bratří si važte;
1Tim 5:17 - Starším, kteří svou službu konají dobře, ať se dostane dvojnásobné odměny, zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování.
Heb 13:7 - Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře!
Heb 13:17 - Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne s nářkem; to by vám nebylo na prospěch.

Verš 15
Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.
Lv 19:18 - Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.
Prís 20:22 - Neříkej: "Odplatím za zlo!" Čekej na Hospodina a on tě zachrání.
Prís 24:29 - Neříkej: "Jak jednal se mnou, tak budu jednat s ním, odplatím každému podle jeho činů".
Mt 5:39 - Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou;
Rim 12:17 - Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré.
1Kor 6:7 - Již to je vaše prohra, že se vůbec mezi sebou soudíte. Proč raději netrpíte křivdu? Proč raději nenesete škodu?
1Pt 3:9 - neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.

Verš 16
Stále se radujte,
Mt 5:12 - Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.
Lk 10:20 - Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích."
Rim 12:12 - Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.
Flp 4:4 - Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!

Verš 17
v modlitbách neustávejte.
Lk 18:1 - Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat:
Rim 12:12 - Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.
Kol 4:2 - V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.

Verš 18
Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.
Ef 5:20 - a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Verš 19
Plamen Ducha nezhášejte,
1Kor 14:30 - Dostane-li se zjevení jinému ve shromáždění, nechť ten první umlkne.

Verš 21
Všecko zkoumejte, dobrého se držte;
1Jn 4:1 - Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.

Verš 22
zlého se chraňte v každé podobě.
Flp 4:8 - Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.

Verš 23
Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
1Kor 1:8 - On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni.
Flp 4:9 - Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.
1Sol 3:13 - ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.

Verš 24
Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.
1Kor 1:9 - Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.
1Kor 10:13 - Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.
2Kor 1:18 - Bůh je svědek, že mé slovo k vám není zároveň 'ano' i 'ne'!
2Sol 3:3 - Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.

Verš 26
Pozdravte všecky bratry svatým políbením.
Rim 16:16 - Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Pozdravují vás všecky církve Kristovy.
1Kor 16:20 - Pozdravují vás všichni bratří. Pozdravte se navzájem svatým políbením.
2Kor 13:12 - Pozdravují vás všichni bratří.
1Pt 5:14 - Pozdravte jedni druhé políbením lásky. Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu.

1Sol 5,2 - Porov. Mt 24, 43.

1Sol 5,8 - O duchovnej výzbroji porov. Iz 59, 17; Ef 6, 14–17.

1Sol 5,17 - Porov. Lk 18, 1.

1Sol 5,18 - "Lebo to je Božia vôľa" o vás zjavená skrze Krista.

1Sol 5,19-20 - Pavol tu hovorí o daroch Ducha Svätého, o charizmách, ktoré si má kresťan vážiť.

1Sol 5,23 - Duch, duša a telo (pnéuma, psyché, sóma) označujú celého vykúpeného človeka. Duch tu znamená vyššiu zložku človeka, čo sa otvára vplyvu milosti, alebo princíp Božieho života v kresťanovi (porov. Rim 5, 5), čiže nadprirodzený život.

1Sol 5,26 - O svätom bozku pozri poznámku k Rim 16, 16.